Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bipolära affektiva tillstånd: Historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bipolära affektiva tillstånd: Historia"— Presentationens avskrift:

1 Bipolära affektiva tillstånd: Historia
Bipolära affektiva tillstånd: Historia Välkänt tillstånd sedan 1830 talet Separation av uni- och bipolära tillstånd Kliniskt fenemenologiskt (Leonard 1957) Familjehistoria (Angst 1966, Perris 1966) Termen bipolär introducerades.av Kendall (1975) Litium kom i slutet av 1940-talet; godkändes i USA 1970 DSM III (1978) var det första diagnostiska system som tog in bipolär sjukdom som en egen kategori

2 Bipolära tillstånd Livstidsprevalens 0,8% BIP I, 0,5% BIP II
Bipolära tillstånd Livstidsprevalens 0,8% BIP I, 0,5% BIP II Kön: M=K BIP I; M<K BIP II Debut år, följt av 20-24år Över en livstid så har den genomsnittlige bipolära patietnen 8-10 episoder. Ca 4-6 år separerar vanligtvis den första och den andra episoden. Risk för 1:a gradssläktingar 2,9-14,5% för att utv. BIP 4,2-24,3 % för att utv. UP

3 ”The Face of Bipolar Illness”
”The Face of Bipolar Illness” Tid från första symtom till första kontakt med sjukvården: < 6 månader 26% 6 mån- 1 år 10% 1 år- 5 år 15% 5 år- 10 år 13% 10 år 31% N=600; 66% kvinnor 41-50 år 31%; år 28% Lewis APA.”A National DMDA Survey”

4 Tid från första symtom till korrekt BIP diagnos:
Tid från första symtom till korrekt BIP diagnos: < 6 månader 12% 6 mån- 1 år 8% 1 år- 5 år 28% 5 år- 10 år 6% > 10 år 35%

5 Bipolära tillstånd underdiagnosticerade
Bipolära tillstånd underdiagnosticerade 70% initialt annan psykiatrisk diagnos Ca 10 år förlöper före korrekt diagnos 50% obehandlade 5 år efter symtomdebut 35% obehandlade 10 år efter symtomdebut Lisch et al 1994

6 Frekvens fel diagnos Fel diagnos initialt 70%
Frekvens fel diagnos Fel diagnos initialt 70% Feldiagnosticerad 1-3 ggr 70% Feldiagnosticerad 4-6 ggr 14% I genomsnitt konsulterades 4 läkare innan BP diagnos

7 De vanligaste ”feldiagnoserna” (%)
De vanligaste ”feldiagnoserna” (%) Recidiverande eg. depression 60 Ångestsyndrom 26 Schizofreni 18 Borderline pers.störning 17 Alkohol/drog missbruk 14 Schizoaffektivt syndrom 11

8 Bipolära symtom hos patienter som tidigare diagnosticerats som unipol depressioner NIMH collaborative Depression Study (Akiskale t al 1995) 559 patienter, 11 års uppföljning; konvertering till BPII-8,6%, till BPI-3,9% Unipolära pat i psyk öpprenvård (Benazz1, 1997) 203 deprimerade patienter; 45% diagnosticerade som BPII EPIDEP study (Allilaire et al 2001) 536 deprimerade undersöktes speciellt för ”soft bipolar signs”; BP II-39 % Risk för unipolära patienter initialt inlagda för unipolär depression (Goldberg et al 2001) 74 patienter, 15 år uppföljninig; konvertering till BP II-27%, BP I-19%

9 Bipolära affektiva tillstånd: Indelning på klinisk grund
Bipolära affektiva tillstånd: Indelning på klinisk grund BIP I: Fullt utvecklad mani med psykotisk dimension med eller utan depressivaS faser BIP II: Depression med hypomani; hypomana episoder ≥ 4 dagar (Dunner & Fieve 1974) Bipolar (UNS) Cyklotymi. Undergrupper: Blandad bild, Rapid cycling* (Dunner et al 1974), SAD (Rosenthal 1984) *Prevalens av rapid cycling är 15-25%.

10 Nya koncept och epidemiologi
Nya koncept och epidemiologi Det bipolära spektrumkonceptet har utvidgats (II, III)S Korta hypomanier följt av minidepressioner; ”Brief hypomania” 2-3 % av befolkningen Hypomani som enbart utlöses av antidepressiv medicinering Livstidsprevalens högre än väntat, ca 5% Diagnostisk konvertering vanlig; vanligaste unipolär till bipolär II Bipolär II depression är den vanligaste manifestationen av bipolär sjukdom

11 Bipolär III, IV III: Bipolartiteten maskerad av missbruk; excitation i samband med alkohol- eller drogmissbruk IV: Hypertym depression: livslång hypertymi som i högre ålder går in i ett långvarigt depressivt tillstånd med hypersomni och hämning; ev. tillblandning av hypertyma drag som ökad sexualitet och snabba associationer

12 ”Mixed” tillstånd (Blandade)
”Mixed” tillstånd (Blandade) ”Mixed” (dysforisk) mani 2 eller mer tydliga depressiva symtom under manin (definierad i DSM-IV) ”Mixed depression” (”depressive mixed state”) 2 eller mer symtom av hypomani under depressionen Förekommer i många fall vid BP II eller UP (Benazzi 2001) Agiterad depression-en form av ”mixed depressed state” (Koukopulos & Koukopulos 1999) ”Mixed syndromes” kan vara i sitt extrema läge ett tillstånd som karakteriseras av mån, veckors eller, t.om. dagliga svängningar mellan depression och mani.

13 Likheter mellan mani och depression
Likheter mellan mani och depression Mani Mani/Depression Depression Eufori Irritabilitet Anhedoni Minskat sömnbehov Sänkt sinnesstämn. Viktökning Ökad energi Sömnstörning Hypersomni Ökat intresse Viktminskning Nedsatt intresse Tankeflykt Agitation Retardation Ökat självförtroende Nedsatt konc. Trötthet Minskad insikt Vanföreställningar Tankestörningar Hallucinationer Minskat självförtroende Forcerat tal Suicidalitet Keck.APA 2001

14 Bipolära typ I Misstänk om:
Bipolära typ I Misstänk om: “Allt” som återkommer gång efter annan Plötsliga förändringar i status; instabilitet Impulsivt beteende; hyperaktivitet, försämrat omdöme “Binge” beteende (konsumption av mat, människor, spel, prylar mm)

15 Olika bilder av Bipolär typ I
Olika bilder av Bipolär typ I Psykotiska tillstånd Depressiv psykos Schizofreniliknande symtom Postpartum depression Mani Blandade tillstånd Bisarrt beteende Snabba humörsvängningar

16 Bipolär typ II Misstänk om:
Bipolär typ II Misstänk om: Återkommande depressiva besvär (särskilt om pat. står på AD underhållsbehandling) Säsongsberoende affektiva besvär Ätstörningar Atypisk depression (viktökning, omvänd dygnsrytm) Postpartum depression Borderline PS; Stormiga biografier Atypisk depression; Hypersomni och hyperfagi Missbruk Ungdomsdepression

17 Olika bilder av Bipolär typ II
Olika bilder av Bipolär typ II Humörsvängningar Svängningar under depr perioder Säsongsberoende depression Recidiv. Egent. depr Blandade dysforiska tillstånd Med rastlöshet och spänningar

18 Bipolära tillstånd; kliniska material
Bipolära tillstånd; kliniska material Ca 10 % av livstiden i mani, ca 30 % i depressiv fas Rapid cycling utgör % av klin. mtrl. 80-90% har välkända prodromal-symtom före manisk resp. depressiv fas

19 Bipolära tillstånd; kliniska material
Bipolära tillstånd; kliniska material Depr. episoder Mars-Maj och Sept-Oktober* Suicid topp under våren 30% av pat. med cyklotymi (3-10 v symtom) utvecklar BIP Ca 4% av unipolära konverterar till BIP I Ca 9% av unipolära konverterar till BIP II * Höst och vinterdepressioner är sannolikt mer vanliga hos bipolära än unipolära tillstånd.

20 Komobiditet vid bipolär sjukdom
Komobiditet vid bipolär sjukdom 288 BIP I, II; debut 22 år, sjk längd 20 år, 71% tid.inlagda, 56 % hade en 1:a gradssläkting med affektiv sjukdom Antal axel I comorbida tillstånd på livstidsbasis: 1,7 Axel I comorbiditet associerad med Tidigare insjuknande, svårare tillstånd Ångestdiagnos: Panikyndrom/Agorafobi vanl.; 42% Missbruk/Beroende: Alkohol vanl.; 33% Ätstörningar: Bulimia vanl; 6% McEloy et al 2000 A J Pschiat 2001, 158:

21 Komorbida ångesttillstånd vid affektiv sjukdom; “tumregel”
Komorbida ångesttillstånd vid affektiv sjukdom; “tumregel” BP Paniksyndrom UP Soc. Fobi Dystymi GAD

22 Skillnad mellan kön Kvinnor vs Män Mer blandade tillstånd
Skillnad mellan kön Kvinnor vs Män Mer blandade tillstånd Mer ”rapid cycling” 35% debut postpartum Återfallsrisk 30-40% puerperalt Ökad risk för litium inducerad hypothyreos

23 Bipolär Typologi:könsskillnader i depressiv symtomatologi
Bipolär Typologi:könsskillnader i depressiv symtomatologi Män MD 50% Md 25% Dm 25% Kvinnor MD 32% Md 10% Dm 58% Angst. Arch Gen Psychiat 1978 Leibenluft. Am J Psychiat 1996 Freeman & McElroy. Psychiatr Clin North Am 1999 Robb. J Affect Disord 1998

24 BIPOLÄRA Naturalistiska prognostudier
BIPOLÄRA Naturalistiska prognostudier Författare N Upp-följn. Resultat Tsuang 1979 100 30 år 25 % mycket dålig global funktion Harrow 1990 73 1,7år 24 % mycket dålig global funktion Tohen 1990 75 4 år 28 % mycket dålig global funktion O’Connel 1991 248 1 år 19 % mycket dålig global funktion Coryell 1993 29 5 år 31 % uppnådde inte > 8 v restitution Goldberg 1995 51 4,6år 22 % mycket dålig global funktion Strakowski 1998 109 1år Endast 35 % fullt återställda Keck 1998 134 Endast 34 % fullt återställda

25 BIPOLÄRA familjehistoria
BIPOLÄRA familjehistoria 65% har en familjehistoria Om en förälder sjuk, risk för barn 25-30%; om båda föräldrarna risk 50-75% Ca 35% har varit eller är alkoholister (jmfr med 8% i en normalpopulation)

26 Familjeförekomst av spektrumtillstånd?
Familjeförekomst av spektrumtillstånd? Misstanke om förekomst av BIPOLÄRT sjukdomstillstånd om följande föreligger i FAMILJEN Klepto-, pyro-, och spelmani (Impuls) Destruktivt beteende Excentriskt beteende Explosivitet ; “Värsting-problematik” Överaktivitet Inköpsmani (REA syndromet!) Överkänslighet för ljus, ljud, beröring, folksamlingar

27 Familje- och tvillingstudier
Familje- och tvillingstudier 40 familje- och tvillingstudier Ökad risk 8 ggr för 1: grads släktingar MZ konkordans 67%, DZ 20% Heritabilitet= 2 (MZc-DZc) = 0,94 Adoptionsstudier; bortadoption av barn som senare utvecklar BIP I Risk för biologiska föräldrarna BIP 7% vs 0% för adoptivföräldrarana UP 21 % vs 2 % för adoptivföräldrarna

28 Cyklotymi* Rapporterade problem %
Cyklotymi* Rapporterade problem % Upprepade romatiska misslyckanden 100 Episodiskt promiskuöst leverne 40 Finansiella extravaganser 75 Ojämn arbets-/studieprestation 75 Frekventa jobb byten 50 ”Geografisk instabilitet” 50 Polysubstans beroende 50 Subkultur engagemang 25 * De flesta cyklotyma upplever för eller senare en full episod; dvs konverterar till bipolär sjukdom. Akiskal 1977

29 Bipolär depression Kliniska fynd som leder till misstanke om bipolaritet hos patient med depression Familj BIP Svår depression hos ungdom/ung vuxen ”Agiterad depression” /i.e. Blandat skov) Atypiska vegitativa symtom Episodisk missbruk i samband med depression Misstänkt anamnes av hypomani Antidepressivt utlöst hypomani/mani

30 Varför är det viktigt att diagnosticera ett bipolärt depressivt tillstånd? I depressiv fas dåligt svar på antidepressiva Bra effekt av stämningsstabiliserare ev. i kombination med antidepressiva Större suicidrisk än unipolär depression Depressiva psykos före 40 års ålder är en potentiell bipolär sjukdom innan motsatsen är bevisad.

31 Skillnader mellan depression vid unipolära och bipolära tillstånd
Skillnader mellan depression vid unipolära och bipolära tillstånd Mer vanligt vid bipolär depression labilitet atypisk depression (viktuppgång, hypersomni) temperamentsfullhet ”borderline” symtom lägre ålder för första debut av depression högre frekvens sucidförsök, återfall, inläggningar, drogmissbruk ökad frekvens av bipolaritet i släkten

32 Bipolära tillstånd: Utredning Orsaker till mani
Bipolära tillstånd: Utredning Orsaker till mani Droger Neurologi Metabol. Psykofarmaka Epilepsi Hyperthyreos Cortikosteroider MS Addison L-dopa Post CVS Cushing Amfetamin Hö hemisf.skada Postoperativt Antikolinergika Ep. fokus hö temp. Dialys Antiepileptika Chorea Huntington Influensa Alkohol HS encefalit En manisk episod har flera utlösande faktorer än en depr (bipolär) episod.

33 BIPOLÄRA Behandlingsalgoritmer
BIPOLÄRA Behandlingsalgoritmer Monoterapi Vetenskaplig dokumentation finns för vissa subgupper t.ex. Klassisk eufori och litium Kombinationbehandling Lite vetenskaplig dokumentation generellt Behandling oftast på s.k. expertkonsensus Obehandlad är durationen av mani i genomsnitt 4-6 månader; en bipol depressionsperiod i medeltal 6-9 månader.

34 Cochrane systematic reviews (mars 2002); Litium vs Placebo
Cochrane systematic reviews (mars 2002); Litium vs Placebo Frågeställningar: Återfall, Hälsa och funktion, suicid RCT, 9 studier; 825 patienter Odds ratio för återfall 0,29 (CI 0,09-0,93) för BP; ej för UP

35 Cochrane systematic reviews (mars 2002); Valproat vs Litium vs Placebo
Cochrane systematic reviews (mars 2002); Valproat vs Litium vs Placebo Frågeställningar: återfall, preferens, biverkningar, mortalitet RCT; 1 studie 12 månader, 372 patieter Ingen skillnad i återfallsfrekvens mellan Li och Val Biverkningar Val vs Placebo: tremor, viktuppgång, alopecia Val vs Li: sedation, infektioner, mindre törst och mindre polyuri

36 Återfall och suicid under litiumbehandling
Återfall och suicid under litiumbehandling 30% mycket god effekt 70% symtomfria under 3/4 av behandslingstiden Meta-analys av BP; Baldessari 1999 (n=1300) Återfall utan litium ca 20%/månad Återfall med litium ca 2%/månad Suicid 0,16/100 patientår under litiumbehandling 0,88/100 patientår utan litiumbehandling

37 Farmakologisk behandling av maniska och depressiva tillstånd
Farmakologisk behandling av maniska och depressiva tillstånd Akutbehandling Behandling av mani Behandling av depression Tilläggsbehandling; agitation, sömn, psykos Stabiliserande behandling (3-6 mån) Underhållsbehandling

38 Behandling av akut mani
Behandling av akut mani Eufori Blandbild Rapid cyckling klassisk dysfori >4/år Litium Valproat Valproat 1st Valproat Litium/CBZ CBZ 2nd Byte sker efter 1-3 v, tillägg efter 2-4 v En manisk episod leder vanligtvis till behandling inom 1 månad med effekt 2-4 v efter insatt behandling.

39 Antimanisk effekt av Litium
Antimanisk effekt av Litium Fem kontrollerade studier Ca 70% av patienterna förbättras 1-3 veckor inom rek. serumkonc till antimanisk effekt Sämre effekt om Samtidiga depressiva symtom >10 tidigare episoder Vid svår agitation så ger antipsykotika en snabbare effekt

40 Antimanisk effekt av Valproat
Antimanisk effekt av Valproat Fem kontrollerade studier Lika effekt som Litium Bättre om samtidiga depressiva bevär Klara pos effekter både vid psykos/icke-psykos Snabbare effekt om ”loading strategy” (1-3 d) (Olanzapin har liknande egenskaper)

41 Indikationer för antipsykotika vid mani
Indikationer för antipsykotika vid mani Psykotiska symtom Våldsamheter Excitation/Svår överaktivitet Refraktär för stämningsstabiliserare Ingen acceptabel stämningsstabiliserare

42 Tilläggsbehandling Mani med psykos: Antipsykotika
Tilläggsbehandling Mani med psykos: Antipsykotika Mani u. psykos: Bensodiazepiner Hypomani: Bensodiazepiner Underhållsfasen börjar när patienten har befunnit sig i remission i minst 8v.

43 BIPOLÄRA Behandling av depression
BIPOLÄRA Behandling av depression De novo depression Genombrott under pågående underhållsbehandling

44 BIPOLÄRA Riktlinjer för depressionsbehandling
BIPOLÄRA Riktlinjer för depressionsbehandling De novo? Börja med stämningstabiliserare* Litium, Valproat, Karbamazepin, Lamotrigin, Gabapentin Ingen effekt? Addera ett antidepressivum eller Addera ytterligare en stämningsstabiliserare * 30-70% av depr bipolära pat som behandlas enbart med antidepressiva utvecklar hypomani eller mani.

45 BIPOLÄRA Riktlinjer för depressonsbehandling II
BIPOLÄRA Riktlinjer för depressonsbehandling II Genombrott? Öka dosen stämningstabiliserare? (Li>0,8) Rapid cycling? Ja, Ge ytterligare en stämningsstabiliserare Nej, Ge ett antidepressivum SSRI Venlafaxin, Remeron Ingen effekt av flera behandlingsförsök? Ge ECT eller använd nya strategier

46 Behandling av depression
Behandling av depression Bipolar I eller II med psykotiska symtom Li/Val+antidepr.+ antipsykotika; eller ECT Bipolar I or II, svår, ej psykotisk Li/Val+antidep. Bipolar I, lätta till måttliga symtom Li/Val+antidepr+ eller enbart Li/Val Bipolar II, lätta till måttliga symtom Li/Val+antidepr

47 Patient aktuell för ECT vid bipolär depression
Patient aktuell för ECT vid bipolär depression Bipolär I Psykotisk, Kataton, Svårt suicidal Inneliggande Näringsproblem Behandlingsresistent Graviditet ECT>TCA,MAOI; % response Grennblatt et al. Am J Psychiatry 1962;119 Bratfos & Haug. Acta Psychiat Scand 1965;41 Avery & Lubrano. Am J Psychiatry 1979;136 Avery & Winokur. Biol Psychiatry 1977;12 Black et al. Compr Psychiatry 1987;28 Chengappa.APA 2001

48 Traditionella neuroleptika och BIP depression
Traditionella neuroleptika och BIP depression Används tämligen ofta Kan framkalla depression Biverkningar komplicerar Akatisi suicidprovocerande TD större risk än vid schizofreni! Depot neuroleptika inducerar depression Ahlfors et al. Acta psychiat scand 1981;64

49 Atypiska neuroleptika vid BIP depression?
Atypiska neuroleptika vid BIP depression? Inte tillräckliga bevis Tycks inte framkalla depression vid BIP Tycks förbättra den depressiva komponenten vid ”mixed” mani Tycks vara effektiva vid schizoaffektivt syndrom Tycks vara effektiva vid psykotisk och icke-psykotisk unipolär depression Keck et al.J Clin Psychiatry 1995;56 Tran et al. Br J Psychiatry 1999;174 Muller-Siecheneder et al. J Clin Psychopharmacol 1998;18 Tohen et al. Arch Gen Psychiatry 2000;57 Shelton et al. Am J Psychiatry 2001;158

50 Antiepiletika och antidepressiv effekt
Antiepiletika och antidepressiv effekt Första generationen Antidepressiv Barbiturater Fenytoin - Andra generationen CBZ Valproat Tredje generationen Lamotrigin

51 Stabiliserande behandling
Stabiliserande behandling Trappa sakta ut all tilläggsbehandling inom 3-6 månader inklusive ev. antidepressiva (om beh. av depressiv episod) Behandla aldrig depressiva symtom utan samtidig Li/Val/CBZ; SSRI första hands preparat -Ingen fördel att ej sätta ut AD?! Litium fungerar inte bättre som profylax med AD kombination?

52 Underhållsbehandling Indikationer
Underhållsbehandling Indikationer Bipolar I Efter 2 manier; efter 1 om allvarlig eller stark heriditet Bipolar II Efter 3 hypomanier eller om patienten behöver AD, men blir hypoman av AD Bäst tolererade: Valproat eller Litium

53 Att optimera behandlingen och förhindra återfall
Att optimera behandlingen och förhindra återfall Farmakologisk underhållsbehandling nödvändig! Undvik rutinmässigt användande av antidepressiva Gör en “Life Chart” med Vårdplan Utbildning och god “mental-hygien”; psykosoc. stressorer?

54 Att optimera behandlingen och förhindra återfall II
Att optimera behandlingen och förhindra återfall II Snabb och aggressiv akutbehandling Monitorera regelbundet Suicidalitet Sinnesstämning Compliance Missbruk/Alkohol Sömn- och aktivitetesmönster

55 Att optimera behandlingen och förhindra återfall III
Att optimera behandlingen och förhindra återfall III Utbilda om: Titrering av mest effektiva läkemedel Rapportering av tidiga symtom Rapportering av biverkningar Stressreducerande åtgärder Sömnhygien Skriftligt material

56 Poliklin. Behandling under stabiliserings - och underhållsfas
Poliklin. Behandling under stabiliserings - och underhållsfas Psykosoc. rehab Psykoterapi För att undvika återfall dessutom Fri telefonsupport (“Kristelefon”) Schemalagda tel. samtal Frekventa besök på mottagningen

57 Poliklin. Behandling under stabiliserings - och underhållsfas
Poliklin. Behandling under stabiliserings - och underhållsfas Få episoder, lätta symtom Stabililiseringsfas 30 min/1-4 v Underhållsfas 30 min/2 mån. Episoder vartannat år och interepisodiska problem Stabiliseringsfas 30 min/v 30 min/mån Svåra symtom Kontroll varje vecka

58 Am J Psychiatry 2001 Jan;158(1):125-7
En uppföljningsstudie av unga vuxna som behandlats med Nortryptilin som barn 72 personer (uppföljning 20.7±2.0 år) med prepubertal diagnos av MD vid10.3±1.5 ålder vs. 28 kontroller 24 (33.3%) fick BP I (kontroller 0,0%) 35 (48,6%) någon bipolär form (kontroller 7,1%) 26 (36,1%) egentlig depression (kontroller 14.3%) 22 (30,6%) drogberoende (kontroller 10.7%) 16 (22.2%) suicidala (kontroller 3.6%) Förldrars och mor/farföräldras ev mani prediciderade bipolär utveckling Am J Psychiatry 2001 Jan;158(1):125-7

59 Barn med svår depression Utvecklar bipolärt syndrom
Barn med svår depression Utvecklar bipolärt syndrom Uppföljning av 79 depr barn under 2-5 år Tydlig bipolär utveckling ca 30% Manisk period ca 10% Hypoman period ca 15% Geller et al 1994

60 Ungdomar med BIP Debut i barndomen eller tidiga tonåren och kan presentera sig på många olika sätt Hög frekvens blandade bilder 2 ggr vanl .än rena maniska bilder Högre frekvens “rapid cycling” (blandade bilder och rapid cycling utlöses ofta av AD behandling) Uttalad irritabilitet ; ej klassisk eufori

61 Ungdomar med BIP Prepubertal icke-episodisk
Ungdomar med BIP Smygande isättande (t.ex debuterar i förlängningen av ADHD) Med kroniskt och kontinuerligt tillstånd blandat med “affektiva stormar” (minuter, timmar, dagar); års ålder; korta maniska (”brief mania”) episoder Prepubertal icke-episodisk Blandad bild med comorbid ADHD Vanligt med psykos-symtom. Cave! Schizofreni dign. Co-morbida tillstånd ADHD (20% av ADHD barnen utvecklar BIP) “Värsting-problematik” Missbruk Borderline


Ladda ner ppt "Bipolära affektiva tillstånd: Historia"

Liknande presentationer


Google-annonser