Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RID-S MSBFS 2009:3 ADR-S MSBFS 2009:2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RID-S MSBFS 2009:3 ADR-S MSBFS 2009:2."— Presentationens avskrift:

1 RID-S MSBFS 2009:3 ADR-S MSBFS 2009:2

2 1.1.3.1(a) Brandfarlig vätska i återfyllningsbara behållare:
- 60 liter/behållare - Max 240 liter/trpenhet (endast ADR)

3 1.1.3.6 ”Värdeberäknad mängd”
Med farligt gods i maskiner och utrustning avses nettomängd

4 LITIUMBATTERIER inbyggda i transportmedlet, och som är till för deras framdrivning eller drift av dess utrustning. - som för driftens skull ingår i en utrustning som används/är avsedd att användas under transporten.

5 Kombitrafik (RID) (I anmärkningen har sista meningen tagits bort) Skriftliga instruktioner behöver inte medföras under den delen av resan som sker på järnväg!

6 Kapitel 1.2 - definitioner
Definitioner för klass 7 Containerdefinitionerna samlade under ”C” Småcontainer: En container med antingen något totalt utvändigt mått (längd/bredd/höjd) mindre än 1,5 m eller en invändig volym av högst 3,0 m3 Storcontainer: (a) En container som inte motsvarar definitionen av småcontainer, (b) …oförändrad

7 Kapitel 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods
Anm 4 Utbildningen ska erhållas innan ett ansvarsåtagande sker som avser transport av farligt gods.

8 Kapitel 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods
”ska få utbildning” ≠ framtida händelse Ny anmärkning, Anm 4, kopplad till avsnitt 1.3.1: Utbildningen ska erhållas innan ett ansvarsåtagande sker som avser transport av farligt gods. Nytt beslut av FN:s subkommitté: ”De personer…ska vara utbildade…” Ytterligare revidering av kapitel 1.3 ADR/RID 2011?

9 Del 1 1.8.6 Administrativ styrning av ansökan för bedömning av
överensstämmelse, återkommande kontroll och revisionskontroll Förfarande för bedömning av överensstämmelse och återkommande kontroll 1.9 Några förändringar bland ämnesindelningen Publicering på FN:s webbplats 1.10 Vissa ämnen tillhörande 1.4 och 5.1 har lagts in i listan för harmonisering med FN-bestämmelser

10 2.1.3.5.5 Farligt gods som är avfall
ADR/RID ska följas, men förenklad klassificering UN-nummer som bäst stämmer med egenskaperna Oftast N.O.S.-benämning och PG I Lättnaden ej tillåten för alla ämnen, t ex klass 1, 2 och 7

11 2.1.3.5.5 Farligt gods som är avfall
Tillägg i godsdeklarationen enligt : T ex: ”UN 3264 Frätande, sur, oorganisk vätska, n.o.s., 8, II, (E), AVFALL ENLIGT ” Teknisk benämning (SP 274) behöver inte anges Nationella bestämmelser i del 16, bilaga S, fasas ut, får användas till och med 31 december 2014

12 2.2.9.1.10 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
Klassificeringskrav för vattenförorenande ämnen Härstammar från GHS (FN:s Globalt Harmoniserade System för klassificering och märkning av kemikalier) Ersätter kriterierna i tidigare avsnitt 2.3.5

13 2.2.9.1.10 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
Gäller alla ämnen som uppfyller kriterierna Tillägg till faroegenskaperna i klass 1-9 IMDG-koden, kolumn 4, ”P” Vägledning – riskfraser R50, R50/53, R51/53

14 2.2.9.1.10 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
Märkningskrav i Symbol: ”Fisken och trädet” Storlek: 100 mm * 100 mm (får förminskas) svart på vit eller lämplig kontrasterande bakgrund

15 2.2.9.1.10 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
UN 3082 Placering intill UN-numret: Väl synlig och läsbar, tåla väderpåfrestningar IBC >450 liter och storförpackningar märks på två motstående sidor Krav på märkning av fordon m.m. anges i 5.3.6 Undantag: -enkelförpackningar och innerförpackningar som innehåller max 5 l (vätskor)/5 kg (fasta ämnen)

16 2.2.9.1.10 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
Övergångstider för märkning: UN 3077 och (miljöfarliga ämnen, fasta/flytande) Skarpt från 1 juli 2009 Alla andra ämnen i klass januari 2011 ( ) För IMDG-koden gäller 1 januari 2010

17 Del 3 Ca 20 nya UN-nummer, medan ca 40 tagits bort
E85: UN 3475, ETANOL- OCH BENSINBLANDNING, med mer än 10% etanol (se SP333 för UN 3475)

18 UN 3077 + UN 3082 MILJÖFARLIGA ÄMNEN
SP 335: - Klassificeringskriterier - Tätt förslutna småförpackningar och föremål: ‹10 ml vätska absorberad i fast material… ‹10 g av ett fast ämne… …omfattas inte av ADR

19 UN 3082 MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.
P001, PP1 kompletteras med: Lim, tryckfärg, tryckfärgsrelaterat material, färg, färgrelaterat material och hartslösningar som tillordnas UN 3082. Metall- eller plastförpackningar, PG II och III, innehållande högst 5 liter, behöver inte vara typgodkända.

20 Kapitel 3.4 Begränsade mängder (LQ)
Nya krav för kollin och overpack med LQ Placering av riktningspilar Placering av riktningspilar på overpack Orientering av kollin Avsändaren meddelar bruttovikt LQ till transportören i förväg

21 Kapitel 3.4 Begränsade mängder (LQ)
Om transportenhetens totalvikt >12 ton och bruttovikt av LQ överstiger 8 ton: Märkning ”LTD QTY” framtill och baktill Svarta bokstäver, 65 mm höga, vit bakgrund Container (på trp-enhet >12 ton ) märks med ”LTD QTY” på alla 4 sidor Vid transportkedja med sjö - även ”LIMITED QUANTITIES” LTD QTY

22 Kapitel 3.4 Begränsade mängder (LQ)
”LTD QTY” behövs inte om: -Fordonet har orangefärgade skyltar enligt 5.3.2 -Containermärkningen syns från utsidan -Containern har storetiketter enligt 5.3.1

23 Kapitel 3.4 Begränsade mängder (LQ), RID
Märkning av järnvägsvagn/storcontainer Om bruttovikt av LQ överstiger 8 ton: Vagn märks med ”LTD QTY” – båda långsidorna Svarta bokstäver, 65 mm höga, vit bakgrund Behövs inte om vagnen har storetiketter enligt 5.3.1 Storcontainer märks med ”LTD QTY” – alla fyra sidorna Behövs inte om den har storetiketter enligt 5.3.1 Om märkning synlig från utsidan, behövs ingen märkning på vagnen Vid transportkedja med sjö - även ”LIMITED QUANTITIES” tillåtet LTD QTY

24 Kapitel 3.4 Begränsade mängder (LQ)
Övergångstid: 1 januari 2011 ( ) OBS! Felaktiga översättningar (a) och (b): ”bruttovikt” ska vara ”totalvikt” (b) sista ordet: ”fordonet” ska vara ”transportenheten”

25 Kapitel 3.5 Reducerade mängder, EQ
Härstammar från flygreglerna För mycket små mängder (1 g/ml eller 30 g/ml) Nettomängd ytterförpackning: 300/500/1000 g/ml Samemballering –den mest restriktiva EQ-koden i kollit EQ-koder: E0-E5 i kolumn 7b Tabell A

26 Kapitel 3.5 Reducerade mängder, EQ
Klassificering enligt del 2 Utbildning i kapitel 1.3 Allmänna förpackningsbestämmelser: , , och Konstruktionskrav - 3-stegsförpackning Provningskrav Tillräckligt stort kolli för att få plats med märkningen 3 KBV

27 Kapitel 3.5 Reducerade mängder, EQ
Märkningssymbol - röd eller svart Vit eller kontrasterande bakgrund Minst 100 mm x 100 mm (behöver ej vara kvadrat) * numret/numren på varningsetikett(er) - primärfaran ** namn på avs/mott, om det saknas på kollit

28 Kapitel 3.5 Reducerade mängder, EQ
Overpack tillåtet Samemballering med annat gods och farligt gods Max 1000 kollin per fordon/vagn/container Inget dokumentationskrav, men ange: ”FARLIGT GODS I REDUCERADE MÄNGDER” + antal kollin om något dokument finns

29 P099, IBC 99, LP99 Endast förpackningar som har godkänts av behörig
myndighet får användas! Kopia av godkännandet ska bifogas, eller transporthandlingen ska innehålla uppgift om att förpackningen är godkänd.

30 4.1.8 Animalt material P620 Förpackningar eller IBC-behållare som inte
uttryckligen tillåts enligt förpackningsinstruktionerna får användas för transport om behörig myndighet i ursprungslandet särskilt har godkänt det.

31 Del 5 Overpack klass 7 Overpack innehållande klass 7 ska ALLTID förses med etiketter! ( )

32 5.2.2.2.1 Motsvarande förlagor för andra transportslag,
med mindre avvikelser som inte påverkar etikettens uppenbara betydelse, är tillåtna.

33 5.2.2.2.1.3 Etiketterna får innehålla text, t.ex. UN-numret eller
beskrivning av faran Texten får inte skymma eller påverkar andra föreskrivna delar av etiketten. UN 1203 Brandfarligt

34 Skyltar och storetiketter ska sitta fast
Storetiketterna på klapptavlor Skyltar Utbytbara siffror Skylt på klapptavla Övergångsperiod tom 31/ ( )

35 och Skyltar på tankar, max 3 m3, som inte är synliga utanför ett presenningsförsett/ täckt fordon/vagn behöver inte flyttas ut. (ADR) Vid transport av förpackat radioaktivt ämne som komplett last behöver endast UN-numret anges på skylten. Siffrorna får då minskas till 65 mm höjd, 10 mm linjebredd. 2917

36 5.3.6 Märkning för miljöfarliga ämnen
När storetiketter krävs enligt ska containrar, MEG-containrar, tankcontainrar, UN-tankar och fordon märkas med den angivna symbolen för miljöfarliga ämnen i Symbol (fisk och träd): svart på vit eller lämplig kontrasterande bakgrund Bestämmelserna i om storetiketter ska anpassas och tillämpas

37 5.4.1 Godsdeklaration (f) Anm 2 Farligt gods i maskiner och utrustning: Innehållet av den totala mängden av det farliga godset ska anges i kg/liter Restriktionskoden för tunnlar ska ingå i den obligatoriska sekvensen

38 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Helt ny modell Förbättra säkerheten för chaufför och allmänhet Gammalt system: – ”en instruktion per UN-nummer” – olika åtgärder + utrustning – utformades av avsändaren – på många språk vid internationell trp – stor bunt med papper – svårt att få fram rätt papper vid olycka

39 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Nytt system: – en fyrsidig modell – riktar sig till föraren – för samtliga ämnen och typ av transport (styckegods, tank, bulk) – transportören överlämnar till föraren – språk som föraren kan läsa och förstå – förvaras i förarhytten

40 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Punktlista med åtgärder (sid 1) Vidtas om det är säkert och lämpligt Räddningstjänsten utför insatsen

41 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Tabell (sid 2 och 3) -Varningsetiketter -Fara -Tilläggsinfo

42 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Utrustning (sid 4) -För fordonet -För fordonsbesättning -Tilläggsutrustning för vissa klasser

43 5.4.3 Skriftliga instruktioner (ADR)
Införs i ADR Officiell utgåva i många länder Publiceras på FN:s webbplats

44 Gasad enhet Märket ska finnas kvar på fordonet/containern/tanken tills (a) den gasbehandlade enheten har ventilerats för att ta bort skadliga koncentrationer av gasbehandlingsmedlet, och (b) det gasbehandlade godset eller materialet har lossats.

45 Del 6 Kap 6.2 – omstruktureras Gaskärl Tryckkärl
Avsnitt – standarder blir obligatoriska

46 6.5.2.2 Tilläggsmärkning, IBC 6.5.2.2.2 –staplingssymbol
Övergångstid: 1 januari 2011 ( ) IBC-behållare, som kan staplas IBC-behållare, som inte kan staplas

47 6.8.2.5 Märkning, tankskylt 6.8.2.5.1 –uppgifter på tankskylt
”S” om skvalpskottsvolym högst 7,5 m3 20/80-regeln tillämpas ej vid ”S” Övergångstid: nästa återkommande kontroll ( och )

48 MEMU (ADR) Mobile Explosive Manufacturing Unit Laddfordon Matrisfordon

49 MEMU (ADR) Övergångsbestämmelser Transportskydd
Märkning och storetiketter Dokumentation Utbildning Lastning, lossning Övervakning 4.7 Användning av fordonen 6.12 Konstruktion, utrustning, typgodkännande och inspektion av tankar, bulkcontainers och särskilda lastbärare för explosiver i MEMU:s

50 MEMU - Storetiketter (ADR)
Båda sidor och bak (styckegods, bulk, tank) Särskilda utrymmen ska förses med storetikett (omfattar även 1.4 S) motsvarande den farligaste riskgruppen. Vid blandad last anges inte samhanteringsgrupp. Tankar mindre än 1000 liter får ha förminskade storetiketter (som etiketter)

51 MEMU – Orange skyltar (ADR)
Orange skylt fram och bak För bulkcontainer samt tank på minst 1000 liter: Numrerade skyltar på sidorna av varje tank/tankfack

52 MEMU - Handlingar (ADR)
Godsdeklaration Skriftliga instruktioner Fotolegitimation Fordonscertifikat ADR-intyg För särskilda utrymmen ska behörig myndighet utfärda ett godkännande. Finns dock inget krav på att denna handling ska medföras.

53 MEMU - Tankskylt (ADR) Tankar med en volym på minst 1000 liter: Tankfordonet eller skylten ska innehålla alla uppgifter - utom tankkod ( )

54 MEMU – 7.5.5.2.3 (ADR) Begränsning av transporterad mängd
Transport av explosiva ämnen och föremål på MEMU:s är endast tillåten under vissa förutsättningar

55 MEMU - Förarutbildning (ADR)
Klass 1 Grund + klass 1 Klass (Gäller även 1.4 S) Tank över 1m3 Grund + tank

56 MEMU – Ytterligare säkerhetskrav, 9.8 (ADR)
Automatiskt brandsläckningssystem för motorutrymmet Termiska skydd för hjulen Processutrustningen samt särskilda utrymmen ska vara försedda med lås

57 7.3.2.6 Gods i klass 6.2 Animalt material –smittförande tillåts i bulk
Tidigare enbart P650 Inkluderar nu även UN 3373 (biologiskt ämne, kategori B) Galna kosjukan

58 7.5.1.2 (RID) Lastning får inte utföras om
- granskning av handlingarna, eller - en visuell kontroll av vagnen eller eventuella storcontainrar, bulkcontainrar, tankcontainrar, UN-tankar eller vägfordon, liksom av deras utrustning som används vid lastning och lossning, visar att deras utrustning inte uppfyller gällande bestämmelser.

59 (RID) Lossning får inte ske om kontroll visar på brister som kan påverka säkerheten eller transportskyddet. Före lastning ska vagnen eller containern kontrolleras invändigt och utvändigt för att säkerställa att inga skador, som skulle kunna inverka på funktion, föreligger.

60 7.5.5.3 (ADR) Begränsningar avseende organiska peroxider och självreaktiva ämnen
Transporterad mängd av - organiska peroxider i klass 5.2 - självreaktiva ämnen, klass 4.1, Typ B, C, D, E eller F begränsas till kg per transportenhet

61 8.1.5 Personlig skyddsutrustning (ADR)
Följande utrustning ska alltid medföras på transportenheten: För varje fordon, en stoppklots med storlek anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter två fristående varningsanordningar - vätska för ögonsköljning (dock ej för klass 1 och 2)

62 8.1.5 Personlig skyddsutrustning (ADR)
För varje medlem i fordonsbesättningen: - en varningsväst - bärbar ljuskälla (i enlighet med 8.3.4) - ett par skyddshandskar - ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon)

63 samt S1 (1), (ADR) Specialutbildning krävs inte för transport av 1.4S. (Undantaget gäller inte för MEMU)

64 8.3.7 Användning av parkeringsbroms och stoppklotsar (ADR)
Inga fordon med farligt gods får parkeras utan att parkeringsbromsen är ansatt. Släpvagnar utan bromsanordningar ska hindras från att komma i rörelse genom utplacering av minst en stoppklots som beskrivs i

65 Transportenhet utrustad med låsningsfritt bromssystem (ABS)
8.3.8 Användning av kablar (ADR) Transportenhet utrustad med låsningsfritt bromssystem (ABS) ska alltid ha ledningarna ( ) kopplade mellan dragbil och trailer

66 Kapitel 8.5, S1, (ADR) Specialutbildningen krävs ej för 1.4 S
(3) Rökning förbjuden (6) Vissa justeringar för övervakning (7) EX-fordon ska vara låsta under transporten

67 8.6.4 Tabell för tunnlar (ADR)
- Texten i tabell har förtydligats - Restriktionskoderna har ändrat utseende. I de koder som innehöll siffran ”1” har denna nu ersatts med ett skiljetecken (”/”), exempel: C1E C/E

68 Bilaga S, Del 1, Lastplan (ADR)
Nytt utseende Förtydligande om Vissa undantag för bensin, diesel och fotogen

69 Bilaga S, Del 13 och 15, Utbildningskrav (ADR)
Hela kapitel 1.3 ska tillämpas -Utbildning -Uppdatering -Dokumentation Utbildning täcker kravet


Ladda ner ppt "RID-S MSBFS 2009:3 ADR-S MSBFS 2009:2."

Liknande presentationer


Google-annonser