Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 gestaltning och samverkan i offentliga miljöer
Förutsättningar för gestaltning och samverkan i offentliga miljöer Vision och mål Plats- och kulturhistorisk analys Medborgarperspektiv Kommunikation och metodutveckling Plan- och byggprocessen Teknik, konstruktion och material Tidplan och budget Gestaltande kompetenser Budskap: Att uppnå en kritisk massa av kunskap om gestaltning av offentliga miljöer genom laborativa fullskaleprojekt. Hur kan en organisation utvecklas för att uppå en högre mognad i synen på gestaltning av offentliga miljöer? Att komparativt utforska faktorer som direkt eller indirekt påverkar gestaltningen av offentliga miljöer. Exempel på urvalskriterier har varit: Intern organisation/bemanning/kommunikation Platsens funktion, historia och offentlighetsgrad Metoder för extern kommunikation och medborgardialog. Förfaranden för upphandling och när gestaltningsfrågorna kan integreras i plan- och byggprocessen Hur teknik och ekonomi kan samordnas med gestaltande åtgärder Hur gestaltande kompetenser ska anlitas i planerings- och byggprocessens olika faser. Därutöver har projekten valts för att täcka in: större och mindre städer historiska och moderna miljöer offentliga och privata beställare Detaljbild av keramisk vägg av Pia Nixholm på Mittuniversitetet i Östersund.

3 SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION
Fastighetsägare, planerare, arkitekter, antikvarier, kommunen, boende, formgivare, affärsidkare, designer, konstnärer, ingenjörer, tekniker, ekonomer, byggentreprenörer…

4 SAMVERKAN TEKNIK Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet - att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa. De tre nyckelfaktorerna i partnering är: - Gemensamma mål - Gemensamma aktiviteter - Gemensam ekonomi  Henrik Budskap: Vi behöver organisationer som har ett mogen syn på gestaltning för att allas kompetenser i plan- och byggprocesser ska bidra till utveckling och förnyelse. Inom designområdet brukar ofta organisationer som utvecklar produkter, tjänster och miljöer kategoriseras utifrån fyra mognadsfaser. Den kategori som ger lägst mognadsgrad är hårt ensidigt styrda projekt som endast tar hänsyn till en faktor, som till exempel pris, och där ett helhetsperspektiv är frånvarande från grundkoncept till färdig lösning. Den kategori som ger näst lägst mognad är projekt som enbart betraktar gestaltning som estetik eller formgivning. Den tredje kategorin innefattar projekt som ser möjligheterna att driva gestaltning som en process som integrerar både estetik, ekonomi, teknik, sociala frågor, marknadsföring, kunder och brukare, ekologi med mera. Den fjärde kategorin, och som används för att beskriva projekt med den högsta mognadsgraden, är när gestaltning har utvecklats till en strategi som finns med som ledningsfråga i verksamheten från första idé, till investeringsplaner, konceptutveckling, prototyputveckling, konceptval etcetera. Dessa kategorier har använts ibland annat Storbritannien för att mäta mognadsgraden i olika offentliga och privata verksamheter under 2000-talet.

5 SAMVERKAN EKONOMI Public Private Partnership (PPP) (svenska: Offentlig-privat samverkan, OPS) betecknar en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, vanligen sjukhus, motorväg eller annan infrastrukturinvestering. Man kan säga att inte bara själva byggandet överlåts på ett privat företag utan även finansiering och eventuellt drift. Henrik Budskap: Vi behöver organisationer som har ett mogen syn på gestaltning för att allas kompetenser i plan- och byggprocesser ska bidra till utveckling och förnyelse. Inom designområdet brukar ofta organisationer som utvecklar produkter, tjänster och miljöer kategoriseras utifrån fyra mognadsfaser. Den kategori som ger lägst mognadsgrad är hårt ensidigt styrda projekt som endast tar hänsyn till en faktor, som till exempel pris, och där ett helhetsperspektiv är frånvarande från grundkoncept till färdig lösning. Den kategori som ger näst lägst mognad är projekt som enbart betraktar gestaltning som estetik eller formgivning. Den tredje kategorin innefattar projekt som ser möjligheterna att driva gestaltning som en process som integrerar både estetik, ekonomi, teknik, sociala frågor, marknadsföring, kunder och brukare, ekologi med mera. Den fjärde kategorin, och som används för att beskriva projekt med den högsta mognadsgraden, är när gestaltning har utvecklats till en strategi som finns med som ledningsfråga i verksamheten från första idé, till investeringsplaner, konceptutveckling, prototyputveckling, konceptval etcetera. Dessa kategorier har använts ibland annat Storbritannien för att mäta mognadsgraden i olika offentliga och privata verksamheter under 2000-talet.

6 SAMVERKAN DESIGN Samsyn Unik Problemlösning
Designprocessen är en modell för att arbeta med design vid utveckling av nya produkter, byggnader, miljöer och tjänster. Den ingår som en del i företagets hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Samsyn Henrik Budskap: Vi behöver organisationer som har ett mogen syn på gestaltning för att allas kompetenser i plan- och byggprocesser ska bidra till utveckling och förnyelse. Inom designområdet brukar ofta organisationer som utvecklar produkter, tjänster och miljöer kategoriseras utifrån fyra mognadsfaser. Den kategori som ger lägst mognadsgrad är hårt ensidigt styrda projekt som endast tar hänsyn till en faktor, som till exempel pris, och där ett helhetsperspektiv är frånvarande från grundkoncept till färdig lösning. Den kategori som ger näst lägst mognad är projekt som enbart betraktar gestaltning som estetik eller formgivning. Den tredje kategorin innefattar projekt som ser möjligheterna att driva gestaltning som en process som integrerar både estetik, ekonomi, teknik, sociala frågor, marknadsföring, kunder och brukare, ekologi med mera. Den fjärde kategorin, och som används för att beskriva projekt med den högsta mognadsgraden, är när gestaltning har utvecklats till en strategi som finns med som ledningsfråga i verksamheten från första idé, till investeringsplaner, konceptutveckling, prototyputveckling, konceptval etcetera. Dessa kategorier har använts ibland annat Storbritannien för att mäta mognadsgraden i olika offentliga och privata verksamheter under 2000-talet. Unik Problemlösning

7 Designtrappan - Gestaltningsmognad
Gestaltning som strategi och innovation Gestaltning som process Gestaltning som utsmyckning Omedveten gestaltning Henrik Budskap: Vi behöver organisationer som har ett mogen syn på gestaltning för att allas kompetenser i plan- och byggprocesser ska bidra till utveckling och förnyelse. Inom designområdet brukar ofta organisationer som utvecklar produkter, tjänster och miljöer kategoriseras utifrån fyra mognadsfaser. Den kategori som ger lägst mognadsgrad är hårt ensidigt styrda projekt som endast tar hänsyn till en faktor, som till exempel pris, och där ett helhetsperspektiv är frånvarande från grundkoncept till färdig lösning. Den kategori som ger näst lägst mognad är projekt som enbart betraktar gestaltning som estetik eller formgivning. Den tredje kategorin innefattar projekt som ser möjligheterna att driva gestaltning som en process som integrerar både estetik, ekonomi, teknik, sociala frågor, marknadsföring, kunder och brukare, ekologi med mera. Den fjärde kategorin, och som används för att beskriva projekt med den högsta mognadsgraden, är när gestaltning har utvecklats till en strategi som finns med som ledningsfråga i verksamheten från första idé, till investeringsplaner, konceptutveckling, prototyputveckling, konceptval etcetera. Dessa kategorier har använts ibland annat Storbritannien för att mäta mognadsgraden i olika offentliga och privata verksamheter under 2000-talet.

8 Sammansatta perspektiv Yrkesgrupper och medborgare
Samverkansprocesser Sammansatta perspektiv Yrkesgrupper och medborgare Offentlig miljö som helhetsgestaltning Ekonomi Teknik Arkitektur Konst Form Kulturhistoria Sociala värden Ekologi Offentlig konst Henrik Budskap: Vi behöver organisationer som har ett mogen syn på gestaltning för att allas kompetenser i plan- och byggprocesser ska bidra till utveckling och förnyelse. Inom designområdet brukar ofta organisationer som utvecklar produkter, tjänster och miljöer kategoriseras utifrån fyra mognadsfaser. Den kategori som ger lägst mognadsgrad är hårt ensidigt styrda projekt som endast tar hänsyn till en faktor, som till exempel pris, och där ett helhetsperspektiv är frånvarande från grundkoncept till färdig lösning. Den kategori som ger näst lägst mognad är projekt som enbart betraktar gestaltning som estetik eller formgivning. Den tredje kategorin innefattar projekt som ser möjligheterna att driva gestaltning som en process som integrerar både estetik, ekonomi, teknik, sociala frågor, marknadsföring, kunder och brukare, ekologi med mera. Den fjärde kategorin, och som används för att beskriva projekt med den högsta mognadsgraden, är när gestaltning har utvecklats till en strategi som finns med som ledningsfråga i verksamheten från första idé, till investeringsplaner, konceptutveckling, prototyputveckling, konceptval etcetera. Dessa kategorier har använts ibland annat Storbritannien för att mäta mognadsgraden i olika offentliga och privata verksamheter under 2000-talet. Individuella processer Skilda perspektiv

9 PROCESS OFFENTLIG KONST
Slutbesiktning och överlåtelse av konstverket Produktion av konstverket Utvärdering av skiss och beslut Konstnärsval och skissuppdrag Samrådsgrupp och budget Utredning

10 GESTALTNING I PLAN- OCH BYGGPROCESSEN
Offentlig miljö Byggprocess Projektering och bygghandling Detaljplan Gestaltningsprogram Kortfattat om processen med fokus på de fördjupade handlingarna och hur gestaltningsuppdrag kan integreras i ekonomin och tekniken för byggprojektet. Beskriv även att handlingarna kommer att prövas av Statens konstråd, Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för beslut om samverkansavtal. Konstnärer väljs efter samverkansavtal är upprättat. Planprogram Översiktsplan Regionplan


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser