Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Respirationsfarmakologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Respirationsfarmakologi"— Presentationens avskrift:

1 Respirationsfarmakologi
Lydia Melchior HT 2004

2 Respirationsfarmakologi:
Astma Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Luftvägsallergi

3 Astma: Multifaktoriell: genetisk predisposition/ miljö
Folksjukdom (8%), ökar i prevalens Debut i barndomen vanligast Intermittent, reversibel bronkkonstriktion Kronisk luftvägsinflammation Allergisk/icke-allergisk

4 Astma: Symtom: dyspné Kliniska fynd: rassel och ronki Diagnos:
Spirometri Reversibilitetstest Provokationstest (metakolin) Ansträngningstest PEF

5 Mastcell Eosinofil

6 Allergen Mastcell Eosinofil

7 Mastcell Eosinofil Allergen
Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex Cytokiner Leukotriener Mastcell Eosinofil

8 Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma
Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex Cytokiner Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma Mastcell Eosinofil

9 Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma
Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex Cytokiner Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma PAF Trombocyt - aktivering Mastcell Eosinofil

10 Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma
Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex Cytokiner Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma Neuro- peptider PAF Trombocyt - aktivering Mastcell Eosinofil Autonoma nerver

11 Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma
CELLACKUMULERING I LUNGAN Allergen Autonoma nerver Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex Cytokiner Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma Neuro- peptider PAF Trombocyt - aktivering Mastcell Eosinofil

12

13

14 Farmakologiska principer vid behandling av astma:
Antiinflammatorisk underhållsbehandling Bronkdilaterande anfallskupering

15 Bronkdilaterare Adrenerga stimulanter ß2-agonister Antikolinergika
Teofyllin

16 ß2-agonister: Exempel på substanser: Salbutamol (ex. Ventoline) ochTerbutalin (Bricanyl) Verkningsmekanism: dilaterar bronkerna genom en direkt verkan på ß2-adrenoceptorer i den glatta muskulaturen. Ger dilatation oavsett vad konstriktionen beror på Hämmar frisättning av mediatorer från mastceller och monocyter Kan öka mukociliär clearance, vilket leder till ökad transport av segt slem. Effekt kan blockeras helt av oselektiva ß-blockerare.

17 ß2-receptorn 1 2 3 4 5 6 7 410 aa N-terminalen Extracellulärt
C-terminalen Intracellulärt 7 hydrofoba intramembranösa avsnitt NH2 Extracellulärt 1 2 3 4 5 6 7 Intracellulärt HOOC

18 ß-agonister aktiverar adenylylcyklas vilket leder till
ökad mängd cAMP, aktivering av PKA, fosforylering av intracellulära kinaser vilket leder till minskat cytosoliskt kalcium och därigenom relaxation av glatta muskelceller. ATP cAMP AMP Adenylyl- Cyklas Fosfodiesteras ß-agonist PKA Bronkdilatation

19 ß2-agonister: Alla astmapatienter får kortverkande Ges oftast som inhalation, men kan ges oralt el. i.v. Kortverkande: Maxeffekt efter 30 min. Effektduration 4-6h tas vid behov (anfallskupering) eller i förebyggande syfte Långverkande: Effektduration 12 h. Tas 2ggr/dag. Metaboliseras i levern. Utsöndras ffa i njuren Bieffekter beror på systemisk absorption. Vanligaste bieffekter är tremor, palpitationer och takykardi. Dos-beroende.

20 Antikolinergika: Ipratropriumbromid (Atrovent)
Inhiberar acetylkolins verkan på muskarinreceptorer i luftvägarna. Relaxerar Vagus-medierad bronkkonstriktion. Ses finns oftast vid astma som utlöses av irritanter. Få användningsområden vid astma: MAO-hämmare hjärtarrytmier och instabil angina Bronkkonstriktion efter intag av beta-blockare Akut astma som inte svarar på ß-agonister

21 Antikolinergika: Ges som inhalation. Lågt systemiskt upptag
Effekt e. ca 15 min, maxeffekt e. 1-2 h, t1/2 = 3-4h Bieffekter: muntorrhet, ögontorrhet Bättre effekt vid kronisk bronkit än vid astma, troligen en större vagal komponent.

22 Metylxantiner (teofyllin)
I gruppen metylxantiner ingår exv. koffein som är svagt bronkdilaterande. Mindre effektivt än ß2-agonister. Relaxerar glatt muskulatur, troligtvis genom hämning av PDE (fosfodiesteras) vilket leder till ökat cAMP.

23 Metylxantiner hämmar troligen fosfodiesteras, vilket leder
till att mängden cAMP ökar. ATP cAMP AMP Adenylyl- Cyklas Fosfodiesteras PKA Teofyllin Bronkdilatation

24 Teofyllin Smalt terapeutiskt fönster. Dosering efter kroppsvikt.
p.o. behandling. 2ggr/dag. Toxiskt i höga doser. Risk för arytmi. Droginteraktioner. Vid förlångsammad elimination (feber, viros, hög ålder, hjärtsjukdom) risk för ackumulation. Individuell dosering! Plasmakoncentrationsmätning!

25 Teofyllin Systemeffekter
CNS: Centralstimulantia, tremor, ångest, sömnstörningar. Cirkulation: kronotrop och inotrop effekt. Vasodilatation. Njure: Svagt diuretiskt. GI: anorexi, illamående, kräkningar.

26 Teofyllin Koffein

27 Antiinflammatorisk behandling:
Glukokortikosteroider Antileukotriener Natriumkromoglikat

28 Glukokortikoider: exv. Budesonid (Pulmicort)
Kraftig lokal antiinflammatorisk effekt. Effekter genom ändrat uttryck av gener. Minskad frisättning av inflammatoriska mediatorer, hämning av cytokinmedierat immunsvar. Hämmar obstruktion under tidig och sen allergisk fas. Minskar histamin- och metakolinreaktivitet hos hyperreaktiva patienter. Ges ffa som inhalationsbehandling. P o behandling till svårt sjuka patienter.

29 Glukokortikoider: Börjar med högre dos som sedan trappas ner.
Effekt efter några timmar, full effekt efter veckor. Underhållsbehandling. Administrering 2ggr/dag. 1:a passage metabolism är i lever ca. 90%, låg systemeffekt. Bieffekter: Candidainfektion i munhåla/ svalg, heshet, tillväxthämning hos barn? Vid p. o. behandling, ökad mängd systemeffekter.

30 Steroidreceptor homodimer binds till DNA
Cytoplasmatisk steroid- hormonreceptor, med bundet HSP Kärna transkription Translokation av Cytoplasmatiskt Receptorkomplex Till kärnan mRNA aktivering Nytt protein Biologiskt svar

31 ANTILEUKOTRIENER Arakidonsyra Cyklooxygenas 5-lipoxygenas LTA4 PGI2
LTC4 Tx2 LTB4 PGE2 CysLT1r LTD4 PGF2 LTE4

32 Leukotrienreceptorantagonister:
Montelukast (Singulair) Hämmar CysLT1-receptorn. Tilläggsbeh. el. profylax vid astma där ansträngningsutlöst bronkkonstriktion är den dominerande komponenten. Tas 1-2 ggr/dag, p.o. Kan ofta minska dosen ß2-agonist, men ej steroiddosen. Biverkningar vanligen milda.

33 Natriumkromoglikat: (Lomudal)
Inhiberar frisättning av mediatorer från mastcellen. Föreslagen verkningsmekanism: genom fosforylering av ett cellmembranprotein inhiberas frisättning av mediatorer även om det finns en antigen-IgE-interaktion. Inte effektiv vid akuta astmasymtom. Mindre effektivt än glukokortikoider. Stor skillnad i effekt mellan individer. Bättre på barn.

34 Natriumkromoglikat: Minskar svårighetsgrad och frekvens av astmasymtom
Minskar symtomen på pollenallergi Tar 2-3 v till full effekt. Men kan tas profylaktiskt min innan exp. Få biverkningar Administration: inhalation.

35 Behandlingstrappa: Utvärdera ofta! Kortverkande Beta-2-agonist v.b.
+ Inhalations- Steroider Låg-medelhög Inhalationssteroider Medelhög + tillägg Inhalationssteroid Högdos + tillägg p.o. Steroider Som tillägg Utvärdera ofta!

36 Läkemedel som bör undvikas:
ASA och NSAID Betablockerare ACE-hämmare

37 Arakidonsyra Cyklooxygenas 5-lipoxygenas LTA4 PGI2 LTC4 Tx2 LTB4 PGE2
CysLT1r LTD4 PGF2 LTE4

38 Akut behandling av astma:
Syrgas 4-6 l/min (mindre vid misstanke om KOL) Inhalation av ß2-agonister i högdos. Om ej kan inhalera: ges intravenöst Steroider p. o. el. i. v. Teofyllin vid svårare anfall

39 KOL: behandling Rökstopp!
Ipratropium (atrovent) el. tiotropium (spiriva) om symtom. Även långverkande ß2-agonister kan prövas. Avbryt behandling om ej effekt. Inhalationssteroider kan prövas vid täta exacerbationer. Antibiotika vid exacerbationer. Syrgas vid resp. insuff. Kirurgi, transplantation

40 Luftvägsallergi: Inhalationsantigen såsom pollen, pälsdjur. Rinit
Konjunktivit Astma

41 Luftvägsallergi: peroralt antihistamin (ex. cetirizin, Zyrlex)
lokala antihistaminer (nässpray, ögondroppar) natriumkromoglikat (nässpray, ögondroppar) lokala steroider (nässpray, ögondroppar)

42

43

44


Ladda ner ppt "Respirationsfarmakologi"

Liknande presentationer


Google-annonser