Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Windows programmering (2) Borland C++ Builder 4/5 Modsoft Ab Kent Westerholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Windows programmering (2) Borland C++ Builder 4/5 Modsoft Ab Kent Westerholm."— Presentationens avskrift:

1 1 Windows programmering (2) Borland C++ Builder 4/5 Modsoft Ab Kent Westerholm

2 2 Klassdeklarationer •private, ingen åtkomst, gömmer undan detaljer om implementationen •protected, åtkomst i härledda klasser •public, åtkomst från applikationen •__published, C++ Builder specifik, definierar ”design-time” gränssnittet

3 3 VCL Properties (egenskaper) •Bestämmer hurudana egenskaper en komponent skall ha •Används som klass variabler (data members)... •... men är inte klass variabler •En property kan ha s.k. accessmetoder •En property deklarerad som __published syns i objektinspektören

4 4 VCL Methods (metoder) •Metoderna motsvarar C++ funktioner •VCL objekt är pekare, anrop med pekare till metoden, ex. TForm2->Hide() •Endast metoder som deklarerats som public eller published kan anropas av användare av komponenten

5 5 VCL Events (händelser) •Windows program styrs av händelser •En händelsehanterare (eventhandler) reagerar på en komponents händelse •Ett program behöver inte reagera på alla händelser, som en komponent definierar •Komponenter kan ha gemensamma händelsehanterare

6 6 On-line dokumentation •Bra inbyggd dokumentation med många exempel - använd den! •Användning: –Välj en händelse eller egenskap i Objektinspektören (Object Inspector) –...eller en komponent på formuläret –tryck F1 för att få fram dokumentationen

7 7 C++ Builder, menyer •C++ Buildern har två menykomponenter –MainMenu, huvudmeny för ett fönster –PopupMenu, snabbval med högerklickning •Menyerna konstrueras med menyeditorn, öppnas med dubbelklick på komponenten •En PopupMenu associeras till en komponent med komponentens property PopupMenu

8 8 C++ Builder, menyer forts. •Alternativen i en meny är objekt av klassen TMenuItem •Ett menyalternativ hanteras i programmet genom att reagera på dess OnClick händelse •Viktiga properties i klassen TMenuItem: –Caption, Checked, Enabled, Name, Visible

9 9 Grafik •I C++ Builder använder vi Canvas för att rita på (klass TCanvas) •Canvas är ritarean (”målarduken”) •T.ex. ett formulär (TForm) eller en skrivare (TPrinter) har en Canvas property

10 10 Grafik, TCanvas egenskaper •Pen (klass TPen), representerar pennan vi ritar med –Color, pennans färg –Style, anger linjetyp (ex. heldragen, streckad, etc.) –Width, pennans bredd

11 11 Grafik, TCanvas egenskaper •Brush (klass TBrush), representerar en pensel för att måla områden på en Canvas –Color, penselns färg –Style, mönster –Bitmap, mönster som kan laddas in t.ex. från en bitmap bild

12 12 Grafik, TCanvas egenskaper •Font (klass TFont), val av typsnitt för textutskrift på en Canvas –Name, fontens namn (ex. ”Courier New”) –Color, bestämmer textens färg –Size, textens storlek –Style, bestämmer stil, normal, fet stil, understreckad, etc.

13 13 Grafik, TCanvas metoder •MoveTo, flyttar pennan till angiven position •LineTo, ritar en linje till angiven position •Ellipse, ritar en ellips •Rectangle, ritar en rektangel •RoundRect, rektangel med rundade hörn •Polygon, ritar en polygon •TextOut, skriver ut text vid angiven position •Draw, visar en bitmap, ikon eller metafil

14 14 Grafik med Shape komponenten •Enkel att använda men mera begränsad än att rita på Canvas. •Sköter själv om uppdatering, behövs normal ingen OnPaint hanterare. •Brush o. Pen egenskaper bestämmer färger, mönster, etc. •Shape egenskap bestämmer formen, rektangel, kvadrat, ellips, etc.

15 15 Bussinessgrafik med Chart komponenten •Används för ritning av diagram, t.ex. xy- diagram, pajer, linjediagram, stapeldiagram, etc. •Användningen påminner om diagram i Excel, väljs diagramtyp och definierar serier. •Alternativa diagramkomponenter är ChartFx, VtChart o. Graph


Ladda ner ppt "1 Windows programmering (2) Borland C++ Builder 4/5 Modsoft Ab Kent Westerholm."

Liknande presentationer


Google-annonser