Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö
“Områdesprogrammen är en femårig investering för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst.” Stora sociala skillnader mellan stadsdelar i Malmö (medellivslängd, berhörighet till gymnasiet, barnfattigdom, förvärvsarbetande, socialt deltagande, simkunnighet, låg tillit, valdeltagande) Utmaningar: trångboddhet, otrygga miljöer, låg måluppfyllelse i högstadieskolan, stora behov av renovering av fastigheter, hög arbetslöshet och bidragsberoende, ungdomskriminalitet, narkotikaförsäljning, inbrott, infrastruktur

2 En stad – fem prioriterade områden
Genom att påverka utvecklingen i fem områden verkar områdesprogrammen för att stärka den sociala hållbarheten i hela Malmö. Områdesprogrammen innebär ett åtagande för alla Malmö stads förvaltningar, i tid och resurser, där de instatser som visar sig effektiva kan skalas upp och spridas till fler stadsdelar. Vad är Områdesprogrammen?

3 Fysiska skelett och sociala muskler
En central tanke i områdesprogrammen är " fysiska skelett" och "sociala muskler". Omfattande fysiska förändringar ligger i startgropen i alla de fem områdena: tågstationer, nya byggnader, förtätning av bebyggelse, parker, stråk, trädgårdar m.m. Till detta skelett läggs investeringar i socialt kapital: skolor, föreningar, bibliotek, it-nätverk och kommunikation som förstärker människors kapacitet, kunskap och möjlighet att påverka sina liv, sin inkomst, sitt boende och sin utbildning. Vad är Områdesprogrammen?

4 Innovation Områdena ska ses som innovationsområden - här ska
nya idéer födas och utvecklas. Genom att samla många olika aktörer och kompetenser ökar möjligheterna för att hitta lösningar på de olika områdenas utmaningar, och klimatet ska vara sådant att näringsliv och entreprenörer väljer att etablera sig i områdena. Vad är Områdesprogrammen? Exempel på aktörer är föreningsliv, näringsliv, fastighetsägare, högskolan, Malmö stad och malmöborna.

5 Involvering Områdesprogrammen sätter Malmöborna i fokus och
arbetar med dialog och involvering. Vi går från åt och för till med och tillsammans för att stimulera utveckling och ta tillvara våra invånares potential för en varaktig social hållbarhet. Vad är Områdesprogrammen?

6 Vad är Områdesprogrammen?

7 Aktuellt Herrgården Framtidens skola i Rosengård - en kraftfull satsning för att alla elever ska nå kunskapsmålen • Förtätning vid Botildenborgs vattentorn i form av ca 90 radhus. PEAB är involverade som byggherre och aktör för en byggskola (vuxenutbildning). • Bostäder renoveras och anpassas ekologiskt • Jobb först - en möjlighet för unga Malmöbor att få jobb • Gång- och cykelvägen mellan Rosengård och Möllevångstorget rustas upp • Fler forum för dialog och påverkan – i nätverk , på mötesplatser, på nätet • Handbok i ökad egenmakt – kunskaper om hur man kan påverka sin boendemiljö • Kulturstrategi Vad är Områdesprogrammen?

8 Aktuellt Holma-Kroksbäck
Nyinvigd temalekplats i Kroksbäcksparken • Infocenter Holma erbjuder Malmöbor samhällsinformation, samt hjälp med översättning och kontakt med myndigheter. Jobb Malmö, Arbetsförmedlingen, Juristjouren, samt en socialsekreterare finns på plats. • Kroksbäcksskolan är efter skoltid en öppen skola för alla. Föreningar erbjuds gratis lokaler och hjälp med projektansökningar. • På Kroksbäcksskolan erbjuds läxhjälp efter skoltid I samarbete med ”Läxakuten”, ett initiativ där en ”brobyggare” från området samordnar kontakten mellan eleverna, föräldrarna och personalen på skolan. • Planerandet av familjebadet i Kroksbäcksparken är I full gång. Preliminär öppning årsskiftet 2014/15. • Medborgardialoger anordnas - möjligheten att vara med och påverka ökar • MKB satsar på förtätning av Holma och Kroksbäck genom byggande av bland annat Sörbäckstrappan Vad är Områdesprogrammen?

9 Aktuellt Lindängen • Utvecklingsarbete på Klarinettens öppna förskola för unga mammor och nyinflyttade föräldrar • Allaktivitetshuset erbjuder en mängd gratis aktiviteter för barn och vuxna • ”Nyfiken på Nätet” håller i datorkurser för äldre och föräldrar på Lindängenbiblioteket med syfte att främja digital delaktighet • Detaljprogram för 128 nya lägenheter på Vårsången samt planprogram för Fosieby, ca 300 nya lägenheter och tillhörande service. • Grön skolgård på Högaholmsskolan, stadsodling på Kantatgatan • Språkcafé och en rad olika kultur- och fritidsaktiviteter äger rum för alla åldersgrupper på Lindgårdens mötesplats • Medborgarservice och möteslokaler håller öppet på områdeskontor Möjligheternas Lindängen • Samordnade trygghetsåtgärdar bl a bättre belysning, röjning av buskage, insatser med ungdomar på skolan och på gatan • Fler socialsekreterare ska tillsammans med Jobb Malmö hjälpa fler barnfamiljer till självförsörjning. Vad är Områdesprogrammen?

10 Aktuellt Segevång • Boendemiljön utvecklas vid Segevång; översyn av belysning och energiförbrukning, utifrån 2011 års trygghetsvandring • Deltagande i gestaltning av Segevångs torg • Anläggning av konstgräsplan, spontanidrottsplats (multisportarena), parcour-anläggning och Hälsans stig. • Upprustnina av cafébyggnaderna i Beijers park för fortsatt drift • Ny, utvecklad, mötesplats för barn och unga på Segevång • Resultatgivande metodutveckling och användning inom Framtidens lärande • Upplägg för Kultur i norra Malmö för barn och unga, både metodik och aktivitet • Eftersökning av fler små aktiva företag i norra Malmö • Implementering av metodiken från Öresundsklassrummet för främjande av barn och ungas inflytande • Prov på att ge stadsdelens anställda möjlighet att stärka det ideella arbetet i området genomatt arbeta en del av sin arbetstid i föreningar somär aktiva i Kirseberg/Segevång för att långsiktigtstärka volontärverksamheten Vad är Områdesprogrammen?

11 Aktuellt Seved En översyn av trafikmönstret i området har skapat ett tryggare och lugnare område • Stort fokus på att komma åt oseriösa fastighetsägare. Verksamheten är ett samarbete mellan stadsdelen, miljöförvaltningen och hyresgästföreningen. • Öppna förskolan, Kompassen, har blivit en viktig plattformför det sociala arbetet i området • En arbetsmarknadskoordinator är anställd för unga vuxna i Seved och ett flertal unga har fått jobb • Platsbesiktning i samverkan med polis, räddningstjänst och boende för att öka tryggheten har lett till bland annat ny belysning och nedklippta buskage • Ungdomsprojektledare samt unga förebilder från området har anställts med fokus på att få fler unga i meningsfulla aktiviteter • Mötesplatsen på Seved erbjuder datorer, kontaktyor, vägledning, samhällsinformation, hjälp med jobbsökande och fungerar också som en sluss till övriga aktörer och föreningar i området. • Regelbunden mötesverksamhet för äldre tillsammans med uppsökande verksamhet. Vad är Områdesprogrammen?

12 Nu lyfter vi Malmö! Stora sociala skillnader mellan stadsdelar i Malmö (medellivslängd, berhörighet till gymnasiet, barnfattigdom, förvärvsarbetande, socialt deltagande, simkunnighet, låg tillit, valdeltagande) Utmaningar: trångboddhet, otrygga miljöer, låg måluppfyllelse i högstadieskolan, stora behov av renovering av fastigheter, hög arbetslöshet och bidragsberoende, ungdomskriminalitet, narkotikaförsäljning, inbrott, infrastruktur malmo.se/omradesprogram


Ladda ner ppt "Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser