Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling Hållbar Utveckling B - 28 Januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling Hållbar Utveckling B - 28 Januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling Hållbar Utveckling B - 28 Januari 2011

2 Kursmål • • redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; • ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; • redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; • föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; • redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; • uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; • formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

3 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion • Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus • Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. • Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna • Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

4 FredagTvärvetenskap – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling 28 jan.Förberedelse: Seminarieuppgift 1 9-16 FredagPraktiskt (tvär)vetenskapande – 25 feb.Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den. 9-16 Förberedelse: Seminarieuppgift 2 FredagDen bästa av världar 11 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 3 9-16 TorsdagExkursion och studieresa till en inspirerande plats 17 marsTid och plats meddelas senare MåndagGemensam Uppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 28 mars 9-12 TorsdagAtt arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 31 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 4 9-16 Kritiskt/analytiskt tänkande Kreativt/nytt tänkande

5 Plan för dagen • Analys av artiklarnas logik • Dekonstruktion och jämförelse av vetenskapliga modeller • Lunch • Kommunikation och kreativitet i (tvär)vetenskapande – Föreläsning av Bengt Gustafsson • Tvärvetenskapligt hantverk och hållbar utveckling • Systemtänkande och slutet på världen som i känner den  25 feb.

6 Vetandets värld - 25 Januari 2011 Utan modeller ingen vetenskap? http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?progra mid=412

7 Dekonstruktion 1.Vad är systemet/fenomenet som ni valt att undersöka? Beskriv kortfattat för varandra och varför ni valt det. 2.Vad är oförståeligt/oförklarat i artiklarna? Vilken kunskap/förtydligande skulle du behöva för att förstå texten bättre. 3.Finns det tydliga modeller som används och kan utläsas ur artiklarna? Eller är de mer gömda?

8 Analys av artiklarnas logik 1.Syfte 2.Huvudfråga 3.Information 4.Inferenser 5.Koncept 6.Antaganden 7.Implikationer 8.Utkikspunkt

9 Dekonstruktion och jämförelse av vetenskapliga modeller i artiklarna

10 Modeller • En modell är en förenkling, approximation eller abstraktion av ”verkligheten”. • Kvalitativa: verbala, konceptuella, flödesschema, Orsak och verkan diagram (CLD) • Kvantitiva: empiriska/statistiska, process/mekaniska/tidsberoende

11 Lunch!

12 (Tvär)vetenskapandets • Begränsingar • Möjligheter • Roll i samhället • Ansvar (Tvär)vetenskap för HU?

13 Trovärdighet Trovärdighet handlar i stor utsträckning om att hålla sig till överenskomna normer om hur saker och ting ska göras, normer som är sprugna ur och förs vidare genom traditioner. Ett antal såväl uttalade som outtalade normer och konventioner ligger inbäddade i varje vetenskaplig tradition och i mångt och mycket avspeglas dessa i texten: vad som ska sägas, hur det ska sägas och var de olika komponenterna ska placeras.

14 Möjligheter/begränsningar/risker Tvärvetenskapliga strävanden leder ofta till att de inblandade omvärderar den disciplinära bas de tidigare lutat sig mot för att skilja god forskning från slarvigt eller dåligt genomförda studier. Att efter en omvärdering göra sig av med sina disciplinära för-givet-tagna kriterier på trovärdighet utan att ersätta dem med något annat leder i värsta fall till att man genomför luddiga, ytliga eller rent ut sagt – dåliga studier, eller låter sådana studier passera.

15 Utestängning? Ska vi överbrygga klyftor mellan olika traditioner är det nödvändigt att rensa våra texter från jargong och andra onödiga utestängningsmekanismer, utan att för den skull göra avkall på djup. En komplicerad balansakt vär värd att genomföra i dialog med kollegor.

16 Att belysa likheter Den starka fokuseringen på skillnader (som t.ex. Det ständiga idisslandet av ”de två kulturerna”) gör i sig att klyftorna befästs och ökar. Om samarbete ska underlättas måste också likheter belysas.

17 Varför Tvärvetenskap? Behövs tvärvetenskap för Vetenskap för Hållbar Utveckling och för dagens komplexa problem? Eller ställer det till problem mer problem? Alla nya discipliner är tvärvetenskapliga i början. Håller ni med?

18 Att tolka information och skapa modeller Kreativ övning för nya insikter..  Anchovis-fiske i Peru 1950-2000  Fermimodeller  Hur många pianostämmare finns det i Chicago?  Hur många människor tänker just nu på döden?

19 Komplexitet • Komplext är vad som är svårt att förstå eller förutspå • Komplexitet framträder i relationen mellan den mänskliga kognitiva-apparaten och naturen, våran hjärnas begräsningar samt sociala påtryckningar av att lyda (av praktiska och evolutionära anledningar) (ex. Mildrum) • Metoder att utforska komplexitet: observation och jämförelse, experiment, modeller.

20 En Bedömningsmodell för HUB

21 Reflektion Vad har du lärt dig? Vad har du lärt ut? Vad skulle du vilja ta reda på mer om?

22 Mål för dagen.. • Att träna sig i att plocka isär en vetenskaplig text och se hur den relaterar till annat som har skrivits om liknande system/fenomen. • Att upptäcka att modellen har stor inverkan på hur ett fenomen/system kan uppfattas • Att undersöka (tvär)vetenskapens begränsningar och möjligheter och dess roll och ansvar för en Hållbar utveckling

23 Vårterminen 2011 Projekt/Uppsats klar Cemus konferens, mässa och festival VVV artikelanalys HUB 1 - Dekonstruktion VVV Essä och PM1 HUB 2 - Systemkarta VVV Synsättsanalys VVV Entrebiljett HUB 3 – personligt narrativ VVV PM Uppsats/Projekt val LF/MM LF/MM Slut

24 Förberedande seminarieuppgift 2 • 25 feb – Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den. • Welzers Klimatkrig • Socialpsykologi och att visualisera tankar • Vad kan vi lära av historien? • Nästa vecka.

25 Systemtänkande •Sources, Stocks, Sinks and flows •Återkoppling •Fördröjning •Icke-linjära effekter •Tröskelvärden •Positiva och negativa kausala samband

26 Konceptuell Modellering • Ord • Bilder • Diagram

27 Om A Då B Orsak och verkan Linjär approach System approach

28 Causal Loop Diagram Causal - Orsak och verkan förhållande Loop - Sluten cirkel av orsak och verkan

29 Causal Loop Diagram - Notation Population dödlighet Andel av populationen som kan föda Genomsnittlig livslängd + - ++ -+ RB Variabel 1Varianel 2 + Länk polaritet Kausal Länk Loop-notation: Positiv (förstärkande) Loop Negativ (Balancerande) Loop födelsetal

30 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden. Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

31 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden Glass Försäljning Mordfrekvens Korrekt Medel Temperatur + + Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

32 www.systems-thinking.org


Ladda ner ppt "Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling Hållbar Utveckling B - 28 Januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser