Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya transportpolitiska mål 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya transportpolitiska mål 2009"— Presentationens avskrift:

1 Nya transportpolitiska mål 2009

2 Varför se över målen? Enklare att kommunicera och använda
Förbättra styrningen nationellt och regionalt Effektiv uppföljning

3 Det här vill regeringen
Sverige bryter utanförskapet. Hela Sverige bidrar till en hållbar tillväxt. Fler jobb i fler och växande företag i Europas bästa företagsklimat Förena miljö och företagsamhet Utvecklingskraft i alla delar av Sverige

4 Flera underlag bidrar till målstrukturen
Infrastrukturpropositionen Transportmål 1963, 1978/79, 1987/88, 1998, 2001 SIKAs regeringsuppdrag: översyn av transportpolitiska mål Möten, dialog, öppen process Vägverkets regeringsuppdrag: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Trafikverksutredningen Utredningen om miljömålssystemet Synpunkter från näringsliv, myndigheter och branschorganisationer

5 1998 års transportpolitiska mål
Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ett tillgängligt transportsystem Hållbar regional utveckling Hög transportkvalitet Ett jämställt transportsystem (2001) Säker trafik En god miljö

6 Infrastrukturpropositionen och målen – samma utgångspunkter
Låt människors behov stå i centrum! Wä! Användarperspektiv Trafikslag i samverkan Hållbart transportsystem Ökad effektivitet Mer för pengarna

7 Resan måste fungera för att ge mig
frihet! Målen ger stöd för att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag vidgade arbetsmarknadsregioner ta bort flaskhalsar klimateffektiva val bättre tillgänglighet i storstäder väl skött infrastruktur som klarar klimatet trafiksäkerhet väl fungerande reskedjor och transporter ökad samhällsnytta

8 SIKA:s förslag till transportpolitisk målstruktur

9 Regeringens nya målstruktur
Två nya huvudmål: funktion och hänsyn stödjer det övergripande målet (oförändrat) Målpreciseringar utvecklas i strategidokument – förenklad struktur underlättar avvägningar och tillämpning

10 Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (övergripande mål oförändrat) FUNKTIONSMÅL tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. HÄNSYNSMÅL säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

11 Nyheter Enklare utgångspunkt: Resans värde ligger i dess funktion – som utförs med hänsyn till förutsättningar i omvärlden. Beroendet av fossila bränslen slopat 2030 Ökad användning av IT för trafiksäkerheten Trafiksäkerhetsmål för alla trafikslag Folkhälsoaspekten

12 Tillgänglighet För att uppfylla funktionsmålet föreslås preciseringar:
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

13 Säkerhet, miljö och hälsa
För att uppfylla hänsynsmålet föreslås preciseringar: Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport-området respektive luftfartsområdet minskar fortlöpande. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

14 Nästa steg Vilket är ditt transportval?
Fortsatt dialog kring utveckling av indikatorer och mätmetoder Målen tillämpas i den pågående åtgärdsplaneringen Påverkar kollektivtrafiklagstiftningen Påverkar förnyelsen av transportmyndigheterna Stöd för lokala och regionala transportmål Stöd för företagens transportpolicies Vilket är ditt transportval?

15 Regeringsuppdrag – steg 2 Konkretisering
Tidssättning f f a tillgänglighet (mer senare) Uppföljningsmått Uppdrag till Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transport-styrelsen, Rikstrafiken, SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys), VTI (Statens väg- och transportforsknings-institut) i samråd med VINNOVA och Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) i dialog med relevanta aktörer, t.ex. näringsliv, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och regionala samverkansorgan (jfr TS/väg) beakta det utredningsarbete som föranleds av Trafikverksutredningen så långt möjligt samordnas med det arbete som pågår för att genomföra åtgärdspla-nering för nationell plan och länsplaner redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 december 2009 Användas i myndighetsstyrningen (mål- och resultatuppföljning) Användbart i dialog Användbart för andra aktörer

16 Tack för att du lyssnade!
Frågor? Synpunkter?


Ladda ner ppt "Nya transportpolitiska mål 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser