Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsledning den 11april 2014 Utveckling av tillnyktringsvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsledning den 11april 2014 Utveckling av tillnyktringsvården"— Presentationens avskrift:

1 Länsledning den 11april 2014 Utveckling av tillnyktringsvården
Tankar om höstens konferenser/seminarier Styrgruppen för KTP Roger Larsson, processledare KTP

2 Medel för tillnyktring

3 Bakgrund Ett tilltagande blandmissbruk mellan alkohol och andra droger, inkl "ungdomsdroger”, gör det svårare för polisen att bedöma den omhändertagnes tillstånd och tillgodose nödvändig medicinsk tillsyn, när personen hamnar i häkte med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). Ca 9 % av de omhändertagna förs till en sjukvårdsinrättning. En stor grupp, som vid första bedömningen inte har ett akut medicinskt behov, befinner sig alltså i ett risktillstånd. 6-8 personer per år avlider i häktet idag, med anledning av alkohol och/eller andra droger.

4 Stimulansmedel riktat mot tillnyktringsvården
Regeringen beslutade den 27 mars 2014 att fördela kronor per år, under en treårsperiod ( ), för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete i syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden för personer som omhändertas av LOB.

5 Utvecklingsarbetet Landstingen och kommunerna, ska tillsammans med polisen och utifrån lokala behov, utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest, för de som omhändertas. Sådana lösningar är särskilt angelägna, då barn under 18 år omhändertas.

6 Regeringens mål med satsningen
Målet är en tydlig och varaktig praxisförändring, så att betydligt färre personer förs till arresten än idag. Målgruppen ska omhändertagas på ett sådant sätt att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras, samt att fler ges möjlighet till fortsatt stöd och behandlingsinsatser.

7 Villkor för medel Parterna (landsting, kommuner och polisen) ska komma överens om att påbörja arbetet med att utarbeta en överenskommelse. Detta ska vara förankrat på politisk nivå. Medlen får även användas till en kartläggning (antal, kön, ålder, preparat, antal förda till annan vårdinrättning o.s.v.). Använda medel under 2014 ska redovisas senast den 31 mars 2015, inkl redovisning från ev kartläggning Överenskommelsen mellan parterna ska under året vara förankrad politiskt. Ytterligare villkor kan inkomma Tilldelning av medel kommer knytas till effekterna av satsningen. Parterna ska nu kunna påvisa en förändring, att de omhändertagna personerna i en högre omfattning förs till vårdinrättning som kan erbjuda medicinsk säkerhet och god omvårdnad, än till arresten. Ytterligare villkor kan inkomma.

8 Rekvirering Regeringen anser att stödet bör knytas till den regionala stödstruktur som KTP byggt upp, dvs det utvecklingsarbete som SKL bedriver sedan 2008, för att knyta utvecklingsarbetet till en vidareutveckling av missbruks- och beroendevården. kr är avsatt för Gävleborgs län. Medlen rekvireras senast den 1 december 2014 från Kammarkollegiet. Medlen ska användas under samma år. Rapport till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Ej utnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet, senast den 31 mars 2015.

9 Vad ska alltså göras nu? En kontakt måste initieras på en politisk nivå med parterna, med avsikt att komma överens om att påbörja arbetet med en politiskt förankrad överenskommelse mellan huvudmännen. Arbetet kan alltså påbörjas omedelbart, om det finns tillgänglig personal. Rekvirering av medlen sker då via FoU Välfärd, enligt regeringens önskemål. Om processledare ska tillsättas för arbetet, måste ett anställningsförfarande initieras.

10 Tankar och frågor?

11 Kort info om tänkta konferenser/större seminarier i höst

12 Nya nationella riktlinjer i missbruks- och beroendevården
Spridning av de kommande nya riktlinjerna i länet. Ett seminarium riktad till alla som kommer i kontakt med dessa, inkl brukarorganisationerna. Planeringen kommer ske tillsammans med Landstinget.

13 Äldre med missbruk, ett växande problem!
En konferens/seminarium, riktad mot alla som kommer i kontakt med denna målgrupp, inkl anhörigorganisationer. Tanken med dagen är att höja kunskapsnivån, samt förbättra samverkan runt målgruppen, mellan socialtjänst, omvårdnad, primärvård och psykiatri. Planeringen kommer att ske tillsammans med projektet ”Bättre liv för sjuka äldre”.

14 Cannabiskonferensen En omtyckt återkommande konferens för praktiker.
Planer finns (tillsammans med Länsstyrelsens ANDT-samordnare) att denna gång rikta konferensen mot anhöriga, föräldrar och lärare – som träffar ungdomar i riskzonen, i ett mer preventivt syfte.

15 Föräldrastödssamverkan
En konferens i syfte att sprida Gävle kommuns socialtjänst erfarenheter som pilotkommun i projektet utveckling av samverkan inom socialtjänsten, mellan de som arbetar med missbrukande föräldrar och de som arbetar med (placerade) barn. Planer finns att engagera projektledarna från både SKL och Socialstyrelsen att informera om det nationella arbetet. Denna är tänkt att riktas till socialtjänsterna i länet, samt brukarorganisationerna.

16 Datum att undvika? Tanken är att genomföra dessa seminarier/konferenser i höst, runt oktober-november, kanske december.

17 Tankar och frågor?

18 Uppdrag och ev framtid för styrgruppen KTP

19 Kort historik Länsstyrgruppen skapades 2009 och hade då som uppdrag att; Träffas 2-3 ggr per termin. Följa projekten och stödja projektledarna för Kunskap till praktik och Samordnad beroendebehandling i Gävleborg (SBG) det projekt som senare ledde till den samordning av de beroendecentra som finns i länet idag. (Inte att blandas ihop med den dåvarande referensgruppen, idag nätverksgruppen SBG) Återkoppla och förankra i respektive organisation. Ta beslut i vissa frågor som kunde röra resurser i respektive organisation.

20 Deltagare idag GÄVLE Wolther Planck, enhetschef Biståndsenheten
SÖDERHAMN Karin Olsson, socialchef SANDVIKEN Anna Danielsson, socialchef LANDSTINGET GÄVLEBORG Kristina Lingman PV, verksamhetschef Familjehälsan Elin-Love Rosengren, verksamhetschef Vuxenpsykiatri Gävleborg KRIMINALVÅRDEN Reine Lif, enhetschef för kriminalvården i Hudiksvall STATENS INSTUTIONSSTYRELSE Jesper Kyrk, utredare/verksamhetsutvecklare

21 Idag Det finns inga anteckningar från något styrgruppsmöte sedan 2012, men delar av gruppen har varit engagerade i arbetet med GU-missbruk/beroende vilket avslutades i slutet på 2013, samt i GAP-analysarbetet som nyligen genomförts. Försök har gjorts för att sammankalla gruppen under våren 2014, utan framgång. Målsättning är att avsätta en tid före sommaren, för att diskutera uppdraget och sätta datum för hösten.

22 Kunskap till praktik (KTP)
SKL kommer att avsluta det nationella projektet KTP till nyåret. Kansliet för projektet försvinner. En halvtidstjänst på SKL kommer att bevaka området (nu 4 st heltid). Namnet KTP kommer ev finnas kvar, men det finns ingen information om nya stimulansmedel till länet, riktat mot KTP!

23 Konsekvenser Om externa medel försvinner för driften av processledaren (som ansvarat för länssamordningen av KTP), riskerar den tjänsten att upphöra. D.v.s. Processtöd, för fortsatt utveckling av missbruks- och beroendevården. Samordning av gemensamma utbildningar, konferenser och seminarier Omvärldsbevakning Sammankallande till styrgruppsmöten. Om inget nytt uppdrag formuleras, kommer även Styrgruppen för KTP att upphöra efter årsskiftet. Diskussion och beslut gällande båda dessa funktioner bör alltså tas.

24 Fortsatt utveckling av missbruks- och beroendevården!
Tillnyktringsarbetet. De lagstagade överenskommelserna och lokala handlingsplaner mellan kommunerna och landstinget, som gäller sedan 1 juli 2013, men som inte finns än. Dessa kommer även behövas ses över och revideras med jämna mellanrum. En länsövergripande planering, i syfte att implementera de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Ö Det kan bli en ojämn kvalité på detta länsgemensamma arbete, om det blir olika grupperingar med samma uppdrag.

25 Ett omtag? Finns det behov av en permanent grupp, som en del i den regionala stödstrukturen och med tydligt uppdrag och mandat från länsledningen, att vid behov agera styrgrupp, men som har som huvuduppgift att arbeta med uppdrag som rör utvecklingen av missbruks- och beroendevården i länet? Länets totala vinst i detta skulle vara en långsiktighet i arbetet, med fokus på kontinuitet och kvalité, i en intresserad och engagerad grupp.

26 Tankar och frågor?

27 Tack!


Ladda ner ppt "Länsledning den 11april 2014 Utveckling av tillnyktringsvården"

Liknande presentationer


Google-annonser