Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya gymnasiesärskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya gymnasiesärskolan"— Presentationens avskrift:

1 Den nya gymnasiesärskolan
Borlänge den 13 maj 2014 Sylvia Lindqvist och Bengt Weidow Undervisningsråd

2 Innehåll 1. Reformen och styrkedjan 2. Läroplan för gymnasiesärskolan
3. Längd, tid och ind. studieplan 4. Nationella program 5. Individuella program 6. Anpassningar 7. APL 8. Gymnasiesärskolearbete

3 Syfte med reformen hög kvalitet flexibilitet samverkan harmonisering
tydlig struktur bättre förberedelse

4 Styrkedjan Riksdagen Regeringen Skolverket Skollag Förordning Läroplan
Programmål Ämnesplaner Ämnes-områdes-planer

5 Läroplan för gymnasiesärskolan
Skolans värdegrund och uppgifter Övergripande mål och riktlinjer: Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval – arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Rektorns ansvar

6 Skolans värdegrund och uppgifter
Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår miljö.

7 Skolans värdegrund och uppgifter
forts Grundläggande värden Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

8 Kunskaper Mål Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

9 Kunskaper Mål Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar har utvecklat sin förmåga att …

10 Kunskaper formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem, reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, har utvecklat kunskaper om förutsättningar för god hälsa, har utvecklat kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet,

11 Elevernas ansvar och inflytande
Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former,

12 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. Studie- och yrkesvägledning i vid mening har stor betydelse. Arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer har viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.

13 Utbildningens längd 3600 timmar 4 år nio nationella program
individuella program

14 Individuell studieplan
Studieväg Kurser eller ämnesområden Program: fullständigt, utökat eller reducerat .)

15 Nationella program Programmet för
administration, handel och varuhantering estetiska verksamheter fastighet, anläggning och byggnation fordonsvård och godshantering hantverk och produktion hotell, restaurang och bageri hälsa, vård och omsorg samhälle, natur och språk skog, mark och djur

16 Programmål Programmet för hälsa, vård och omsorg
”Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom programmets olika verksamheter, till exempel med hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg.”

17 Programstruktur Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen 900 p
Program-gemensamma ämnen p Programfördjupning p Individuellt val 200 p Gymnasiesärskole-arbete 100 p Svenska/svenska som andraspråk 200 p Engelska 100 p Matematik 100 p Idrott och hälsa 200 p Estetisk verksamhet 100 p Historia 50 p Samhällskunskap 50 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50 p

18 Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
svenska/svenska som andraspråk engelska matematik idrott och hälsa estetisk verksamhet historia samhällskunskap religionskunskap naturkunskap

19 Programfördjupning Programmet för hälsa, vård och omsorg: Friluftsliv
Människokroppen Servering 1 Förskolebarns lärande och växande 1 och 2 Vård och omsorg 2 och 3 Fritid och friskvård Service och bemötande 2 med flera

20 Programfördjupning Finns i samtliga program: Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa 2 Digital kompetens Trafikantkunskap

21 Individuellt val 200 poäng Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap

22 Exempel 1 Programfördjupningspaket fordonsvård
Arbetsuppgifterna: yttre och inre rengöring, städning och ytbehandling av fordon. Fordonsvård – personbil p Fordonsvård – tunga fordon 100p Rekonditionering p Rekonditionering p Service och bemötande p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

23 Exempel 2 Programfördjupningspaket äldreomsorg
Arbetsuppgifterna: stöd i äldre personers vardag. Lokalvård p Människokroppen p Servering p Vård och omsorg p Vård och omsorg p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

24 Individuella program

25 Individuella program Ämnesområden 3600 timmar Praktik Ämnen

26 Ämnesområden estetisk verksamhet hem- och konsumentkunskap
idrott och hälsa natur och miljö individ och samhälle språk och kommunikation

27 Individuella anpassningar
Reducerat program (kurser, gymnasiesärskolearbetet) Utökat program Kurser från gymnasieskolan Kurser som inte finns i programstrukturen

28 Programfördjupningspaket och APL
Arbetsmarknaden inom skolans upptagningsområde – elevernas möjligheter att få arbete Möjligheterna för arbetsplatsförlagt lärande - apl Skolans personella och materiella resurser

29 Arbetsplatsförlagt lärande
Kurser eller delar av kurser som är arbetsplatsförlagda Minst 22 veckor på en arbetsplats

30 Samverkan med arbetslivet
Samverkan med arbetslivet en förutsättning för bra apl Samarbete med en gymnasieskolas lokala programråd Skapa samverkansorgan Bygga nätverk med arbetslivet

31 Tid för arbete med apl Tid Organisation Kompetens
Statsbidrag för att utveckla apl

32 Satsningar för att höja kvalitén i apl
Handledarintroduktion Apl-utvecklare Stöd för strategisk apl-utveckling

33 Nationell handledarintroduktion
Gymnasieförordningen 4 kap 14 § en handledare ska utses nödvändiga kunskaper och erfarenheter i övrigt vara lämplig Handledarintroduktion

34 Utbildning för apl-utvecklare Nationella apl-utvecklare
Höst 2013: 23 Apl-experter tar fram utbildning Vår 2014: Experterna arbetar som nationella apl-utvecklare Nya deltagare går utbildningen Höst 2014: Nya nationella apl-utvecklare Vår 2015: Nya deltagare går utbildningen termin.

35 Apl-utvecklare stödja systematiskt samarbete skola ― arbetsplats
Stödjer rektorer Stödjer lärare/ lärarlag Stödjer samverkan Regionala konferenser Stödjer handledare Stödjer lokala programråd Stödjer systematiskt samarbete och förbättringsarbete Brister i kommunikationen/samverkan mellan skola och arbetsplats. Handledarna vet inte alltid vad som förväntas av dem. Vet inte heller vilka krav skolan ställer på arbetsplatsen. Inte informerade om vad apl innebär mer än praktik. Lärandet.

36 Stöd för strategisk apl-utveckling

37 Gymnasiesärskolearbete
Utför vanligt förekommande arbete Godkänt gymnasiesärskolearbete

38 Gymnasiesärskolearbete
visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

39 Gymnasiesärskolebevis
Efter genomförd utbildning Uppgifter om Program Kurser/ämnesområden Betyg Gymnasiesärskolearbetet Inriktningen på apl

40 Information och frågor j
Tel.nr:


Ladda ner ppt "Den nya gymnasiesärskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser