Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta tillsammans för att förebygga risker Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta tillsammans för att förebygga risker Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta tillsammans för att förebygga risker Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

2 2 www.healthyworkplaces.eu Problemets omfattning Varför är det viktigt med god arbetsmiljö? •Bra för företagen, de anställda och samhället i stort •Det har gjorts stora framsteg inom EU under de senaste årtiondena, men … •Varje år omkommer över 5 500 personer i arbetsplatsolyckor •159 000 avlider till följd av arbetsrelaterade sjukdomar (ILO:s uppskattningar) •Den sammantagna kostnaden i EU är 490 miljarder euro

3 3 www.healthyworkplaces.eu Fördelar med en god arbetsmiljö •Lägre risker och kostnader −Lägre frånvaro och personalomsättning −Färre olyckor −Lägre kostnader för olycksfallsförsäkringar •Högre produktivitet •Mindre risk för rättsliga åtgärder •Bättre rykte bland kunder, leverantörer och investerare

4 4 www.healthyworkplaces.eu Det är bättre att förebygga än att bota Förebyggande arbete är en hörnsten i EU:s strategi för att hantera risker. Förebyggande handlar om att hantera arbetsrelaterade risker i syfte att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar för att i slutändan helt få bort dem.

5 5 www.healthyworkplaces.eu Vad innebär förebyggande arbete i praktiken? •Ledningen och arbetstagarna arbetar tillsammans för att förebygga risker •Cheferna och arbetsgivarna har huvudansvaret •Men aktiv arbetstagarmedverkan är avgörande för framgång

6 6 www.healthyworkplaces.eu Grundprinciper för riskförebyggande arbete •Undvika risker •Utvärdera risker som inte kan undvikas •Bekämpa riskerna vid källan •Anpassa arbetet till individen •Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen •Ersätta det som är farligt med det som inte är farligt eller mindre farligt •Utarbeta en enhetlig övergripande policy för det förebyggande arbetet •Prioritera kollektiva skyddsåtgärder framför enskilda •Ge arbetstagarna tillräckliga instruktioner

7 7 www.healthyworkplaces.eu Kampanjens strategiska mål •Sprida huvudbudskapet att arbetstagare och arbetsgivare måste arbeta tillsammans •Ge tydlig vägledning för hur arbetstagarna kan hantera specifika arbetsrelaterade risker •Ge praktiska råd för att främja en kultur av riskförebyggande •Lägga grunden till en mer hållbar kultur av riskförebyggande i EU

8 8 www.healthyworkplaces.eu Ledningen måste ta ledningen Det är företagsledningens lagliga och moraliska skyldighet att ta kommandot i arbetsmiljöfrågor. I praktiken betyder det: •Ett synligt och aktivt engagemang från ledningens sida •Att arbetstagarna och deras företrädare görs delaktiga •Effektiv kommunikation nedåt och horisontellt i organisationen •Att riskbedömningar läggs till grund för besluten •Att en god arbetsmiljöledning genomsyrar hela organisationen •Att arbetsmiljötänkandet främjas i hela leveranskedjan •Att resultaten i fråga om hälsa och säkerhet övervakas, rapporteras och ses över

9 9 www.healthyworkplaces.eu Arbetstagarmedverkan Arbetstagarnas medverkan är avgörande. Exempel på fördelar: •Färre olyckor •Kostnadseffektiva lösningar •Nöjdare och mer produktiv personal (lägre frånvaro) •Större medvetenhet om och kontroll över riskerna på arbetsplatsen

10 10 www.healthyworkplaces.eu Samråd om säkerhet och hälsa Arbetsgivarna är skyldiga att samråda med arbetstagarna/arbetstagarrepresentanterna om arbetsmiljöfrågor. I praktiken innebär det följande: •En ändamålsenlig och öppen dialog •Gemensam problemlösning och gemensamt beslutsfattande. •Att lyssna och agera utifrån det som sägs •Att delta i faroidentifiering, riskbedömningar och utformandet av lösningar •Att delta i genomförandet av lösningar och främja säkra arbetsförhållanden •Att arbetstagarna samarbetar med arbetsgivarna fullt ut •Att åtgärder vidtas som gör att detta kan genomföras i praktiken

11 11 www.healthyworkplaces.eu Om kampanjen Hur kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 fungerar •Vi bidrar till att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla •Men vi kan inte göra det ensamma •Vi behöver din hjälp med att främja arbetsmiljön

12 12 www.healthyworkplaces.eu Kampanjarbete i nätverksform Grundpelare: nationella kontaktpunkter och trepartsnätverk Men andra intressenter/partner bör också delta •Officiella kampanjpartner (alleuropeiska och internationella organisationer), bland andra arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och -nätverk samt privata företag •EU-institutioner som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-representationerna, EU:s byråer och nätverket Enterprise Europe

13 13 www.healthyworkplaces.eu Hur kan man delta? Kampanjen är öppen för alla enskilda personer och organisationer. Du kan delta genom att •sprida information om kampanjen och kampanjmaterial •engagera dig i någon av de många konferenser, tävlingar, reklamkampanjer och andra evenemang som ingår i kampanjen •organisera egna aktiviteter

14 14 www.healthyworkplaces.eu Bli kampanjpartner Alleuropeiska organisationer kan också ansöka om att bli kampanjpartner. Arbetsmiljöbyrån erbjuder: •Partnerintyg •Välkomstpaket •Synlighet på EU-nivå och i medierna •En kommunikationsplattform på nätet •En särskild webbsektion för kampanjpartner

15 15 www.healthyworkplaces.eu Europeiska priset för god arbetsmiljöpraxis •Belönar enastående och nyskapande insatser •Uppmuntrar chefer och arbetstagare att arbeta tillsammans •Förbättrar arbetsmiljön •EU:s medlemsstater, EES, västra Balkan och Turkiet •Två kategorier: −Arbetsplatser med färre än 100 personer −Arbetsplatser med fler än 100 personer •Vinnarna utses bland bidrag inskickade av de nationella kontaktpunkterna http://osha.europa.eu/en/about/competitions

16 16 www.healthyworkplaces.eu Resurser •Kampanjguide •Praktiska guider för arbetstagare och chefer •Exempel på god praxis •Information om kampanjevenemang •Presentationer och animerade filmklipp •Allt finns på 24 språk www.healthyworkplaces.eu

17 17 www.healthyworkplaces.eu Viktiga datum •Kampanjstart: 18 april 2012 •Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2012 och 2013 •Utdelning av pris för god arbetsmiljöpraxis: april 2013 •Ett hälsosamt arbetsliv – toppmöte: november 2013

18 18 www.healthyworkplaces.eu Mer information •Besök kampanjwebbplatsen www.healthyworkplaces.eu •Kontakta din nationella kontaktpunkt om du vill ha information om evenemang och aktiviteter i ditt land: www.healthyworkplaces.eu/fops


Ladda ner ppt "Att arbeta tillsammans för att förebygga risker Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår."

Liknande presentationer


Google-annonser