Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens tjänstepensioner Michael Møller & Niels Chr. Nielsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens tjänstepensioner Michael Møller & Niels Chr. Nielsen."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens tjänstepensioner Michael Møller & Niels Chr. Nielsen

2 De goda nyheterna • Bättre än många andra länders system, särskilt, men inte bara, på kostnadssidan • Sannolikt bättre än det danska Men: ”Bättre” inte nödvändigtvis ”bra”

3 Varför är pensionssystem sällan bra? • Historisk process och gradvis utveckling, med många olika avtal • Långa övergångstider gör att reformer ofta ger mindre överskådlighet de första åren

4 Problem i det svenska systemet • Bristande konsekvens • Alla omfattas inte • Komplicerat, ogenomskinligt, oförståeligt • Arbetsmarknadens parter (och inte staten) utövar tvång • Många små ”kassor” minskar intresset • Obligatoriskt sparande tidigt i livet • Högt obligatoriskt sparande vid höga inkomster

5 Inkonsekvens • Obligatoriskt sparande • Frihet att ta risk • Frihet att använda pengarna snabbt

6 Arbetsmarknadens parter • Varför ska arbetsgivare ha inflytande på, vad löntagarna gör med sin lön (pensionsavgiften är en del av lönen)? • Varför ska arbetstagarrepresentanter kunna ålägga arbetstagaren tvång?

7 De små kassorna • 2,5% av allmän pension går till kassa med valmöjligheter • Avgift till tjänstepension (4,5%) delas upp i två kassor med var sina valmöjligheter Dålig överblick över den samlade pensionen

8 Om att låna för att spara Unga har behov av sparande till: • Boende • Etablering Dumt att låna till 7% och investera till 5%

9 Några observationer • Hela pensionssystemet måste ses i ett sammanhang • Tjänstepensionssystemet måste ses i ett sammanhang med löneavtalen • Pension är och kommer att vara ett lågintresseområde, särskilt för unga • Intresset för valfrihet är sannolikt störst för in- och utbetalningar, men mindre för placeringar

10 Två olika frågor • Vilket är det optimala systemet, om man skulle börja från början? • Vad är det optimalt att ändra i ett existerande system?

11 Om från början

12 Konsekvent tvång • Obligatoriskt pensionssparande • Obligatorisk investering • Obligatorisk livsvarig utbetalning

13 Åldersberoende obligatoriskt pensionssparande

14 Relativt lågt påtvingat pensionssparande för höga inkomster Två argument för tvång: • Skydda samhället mot att individen ska försörjas av det allmänna (minimiinkomst som pensionär) • Skydda individen mot sig själv (skydda individen mot stor relativ konsumtionsminskning som pensionär) Sista argument kan inte motivera särskilt stort tvång

15 Använd ”mild knuff” Komplettera tvång med ”mild knuff” (”nudge”), i form av exempelvis föreslagen pensionsinbetalning, som aktivt ska bortväljas

16 Frågor utan svar • Ska man se på individers konsumtion över livet eller ska man se på pensionärers levnadsstandard i jämförelse med andra? • Hur stor del av lönen ska inbetalas till pension?

17 Förslag för det svenska systemet

18 Konservatism • Övergångsregler är mycket långa i pensionssystem • Förenklingar ökar lätt oöverskådligheten • Respekt för kommande generationers val inbjuder till betydande konservatism med hänsyn till ändringar

19 Förenkling • Förenkla systemet. Det är staten bäst på. Lyssna till arbetsmarknadens parter, men det är statens uppgift att göra systemet homogent • Få med alla löntagare i tjänstepensions- systemet

20 Lägre obligatoriskt pensionssparande • Obligatorisk investering och obligatorisk livsvarig pension minskar behovet av hög sparnivå

21 Förslag • Större konsekvens vad gäller inbetalning, investering och utbetalning • Obligatorisk pension bör utbetalas livsvarigt • Obligatorisk tjänstepensionsavgift bör eftersträvas vara en fallande funktion av lön • Genomsnittligt högt fritt sparande som ung talar för senare början med obligatoriskt pensionssparande, och för en trappvis avgift som funktion av ålder

22 Förslag • Obligatorisk tjänstepension kompletteras med frivilligt defaultsparande (nudge) • Alla tjänstepensionsplaner vara premiebestämda

23 Specifika förslag • Staten slå fast regler för tjänstepensionen, lika för alla löntagare, så att strukturell homogenitet kan uppnås. • Tjänstepensionen bör delas upp i ”obligatorisk tjänstepension” och ”frivillig tjänstepension”, för höga inkomster t ex 20%/10%

24 Föreslagen förändring: från

25 Föreslagen förändring: till

26 Föreslagna förändringar • Obligatorisk pension utbetalas som livränta. Den tas normalt ut från 67 år, men kan tas ut från 62 år • Frivillig pensionsinbetalning ska vara defaultlösning, som kan bortväljas • Frivillig pension ska kunna investeras fritt, och ha stor frihet för utbetalning.

27 Föreslagna förändringar • Vara lätt att frivilligt betala in till ”frivillig tjänstepension”, t ex i bank utan avtal med arbetsgivaren • Underlätta att förvalta frivillig inbetalning på egen hand i bank

28 Föreslagna förändringar Förslag om två möjliga förändringar vad avser förvaltningen av det obligatoriska tjänstepensionssparandet: 1) Det drastiska alternativet 2) Det konservativa alternativet

29 Det drastiska alternativet • En stor investeringsfond för all obligatorisk tjänstepension

30 Det konservativa alternativet • Utöver en ny gemensam defaultfond, så fortsätter de 4 största nuvarande defaultfonderna. Alla betalar in lika mycket, men medlen investeras olika. Hela sparandet ska användas för köp av livsvarig pension vid pensioneringen. Övriga planer slussas in i de existerande. Alla kan fritt välja om mellan de 5 defaultfonderna.

31 Tankar för överväganden • Många intressenter: stat, arbetsgivarrepresentanter, arbetstagarrepresentanter, förmögenhetsförvaltare och löntagare • En fara att debatten blir allt för präglad av olika intressegrupper. Löntagarna är relativt passiva i debatten


Ladda ner ppt "Framtidens tjänstepensioner Michael Møller & Niels Chr. Nielsen."

Liknande presentationer


Google-annonser