Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stress, ångest och depression i graviditeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stress, ångest och depression i graviditeten"— Presentationens avskrift:

1 Stress, ångest och depression i graviditeten
Påverkan på graviditetsförloppet Påverkan på förlossningen Påverkan på barnet

2 Hur påverkas barnet av mors känslor
M:s känslor påverkar barnet direkt genom hormonella o neurala transmittorer, vilket skapar förändring i blodcirkulation, hpa axel elle immunsystem M:s känslomässiga tillstånd kan bidra till grav. komplikationer, vilka kan påverka B:s utveckling (ex stress kan sänka immunförsvaret öka risken för preeklampsi o prematur födsel

3 Komplikationer/riskfaktorer hos barnet kan skapa stress el negativa känslor hos M o få negativ effekt på barnets utveckling o på graviditetsförloppet (ex. neg. besked om vikt avvikelse hos B) Negativa känslor för B el. grav kan leda till en störd syn på barnet o påverka anknytningen o förmågan att handskas omsorgsfullt med grav. minskar(alk. rökn. riskbeteende)

4 Utveckling av stress forskning
Folktro djurförsök, humanstudier Utveckling inom teknik o biokemi. Gjort det möjligt att obs och mäta fostrets o nyföddas reaktion på stress Nya studier på barnets utveckling Stressforskning bidragit till ökad förståelse mellan psykologi och fysiologi

5 Djurstudier av prenatal stress
Sömnstörning Minskad lust Inlärd hjälplöshet/mindre omsorgs beteende Förändring av dygnsrytm Ökad stimulering av HPA axeln vid senare stress hos honorna, ångest stress Minskad uppmärksamhet Förändringar i hjärnans struktur

6 Studier på människor Upplevd stress/ångest hos modern under graviditeten har många och varierade långtidseffekter på barnets utveckling o på senare utveckling av psykopatologi Barnets neuropsykologiska utveckling börjar före födelsen

7 Metoder för studier av stress på fostret
mäta blodflödeshastigheten i fosterartärer: Biokemiska och endokrinologiska studier via fostervatten, navelsträngsblod och neonatal blodprovstagning Mått på kortisol kan användas som en bio markör för stress under hela graviditeten

8 Ångest och direkt foster påverkan
Förhöjd nivå av kortisol Sänkt blodflödeshastighet i livmoderartärerna och i navelsträngsartären i slutet av graviditeten Sänkt blodflödeshastighet i hjärnartärerna Starkt samband mellan ångest och fosterbeteende v 27: Barnet har en ökad vakenhet och ökad hjärtvariabilitet i tillstånd av aktiv vakenhet

9 HPA axeln Påverkas av stress och depression
Nivån av kortisol i kvinnans blod är högre prenatalt vid ångest/stress och depression och dygnskurvan är utslätat Går via placentan över till barnet Kan leda till en negativ effekt på fosterhjärnan

10 Kortisol och fosterhjärnan
Väsentlig för fosterutvecklingen Stora mängder har negativ påverkan på endokrint fungerande och beteende Bromsar celltillväxt och migration Ger onormalt hög täthet i vissa cns områden och abnorma lägen av cellkropparna

11 Effekter på fostret av ökad kortisol vid prenatal stress
Stimulerar tillväxt vid akut stress men hämmar vid långvarig stress Hämmar ämnesomsättningen Hämmar tillväxten Påverkar immunsystemet via interleukiner som påverkar sömn aptit minne och kognitiva funktioner

12 Programmering av barnets stress respons system i utero relevant för
Neurologisk utveckling metabola sjukdomar Immunförsvar, etc dvs ej specifikt till ett organ el medecinsk specialitet betonar forskning på underliggande mekanismer

13 som matsmältnings och andningssystem
Fler system påverkas Dansk studie(tegethoff 2011)som visar att stress påverkar flertal system utöver beteende och mental utveckling: som matsmältnings och andningssystem dvs påverkan inte är begränsad till barns psykiska hälsa Långtidseffekter på barnet även efter justering för postnatal påverkan

14 Stress i graviditeten påverkar
Graviditets o förlossnings komplikationer Störst risk för de med både depr o ångest För tidig födsel Låg födelsevikt hos barnet (SGA)

15 Prenatalstress påverkan på barnet
Ångest Adhd (uppmärksamhet o impulsivitet) Beteendestörningar (aggression) Förändrad funktion av HPA axeln Kognitiv påverkan sömnproblem Mixed handedness Immunfunktion/ autoimunasjukdomar Neurologiska sjukdomar

16 Effekten långvarig Effekten på barnet kan observeras upp till tonåren för beteende och fysiologi Kan modereras av kvaliteten på omsorg . Därför viktigt med tidig intervention studier behöver därför också innehålla studier av den tidiga omsorgsmiljön

17 Timing- sensitiva perioder svårt att studera
Svåra störningar sker tidigt (schitzofreni) Beteende mässiga och emotionella problem sker senare i graviditeten Olika kritiska perioder för formande av olika organ och system Formandet av synapser och receptorer i hjärnan sker från 4:e grav. månaden och även fram under första året

18 Effekt av akut stress som naturkatastrofer/bombattacker
Störst inverkan på barnet tidigt i graviditeten Kan leda till senare affektiv sjukdom hos barnet Kan leda till spontan aborter Effekt på barnet större prenatalt än postnatalt (finsk studie)

19 Prenatala- vs postnatala effekter
Stressad M i graviditeten är oftast stressad även pp Kvaliteten av tidig omsorg kan antingen minska eller öka effekten av prenatalstresss Trygg anknytning minskar kopplingen mellan prenatalstress och senare ångestproblematik och kognitiv utveckling hos barnet

20 Könsskillnader Fler pojkar vänsterhänta, fler adhd , språk o skolproblem. Hyperaktiva p får mer uppmärksamhet, ledning än hyperaktiva flickor. Pojkar känsligare för cns påverkan Kan bero på långsammare kortikalisering av cns hos pojkar Flickor får ett accelererande stresspådrag i tonåren pga ett känsligare HPA system

21 Orsak till stressen hos M med ångest/prenataldepression
vissa stressorer påverkar/ andra inte Mest påtagliga är Svåra livshändelser ( speciellt sista året) Interpersonell stress/ Partnerkonflikt De som upplevt misshandel eller sex våld Stress som har med graviditeten att göra Avsaknad av socialt stöd/immigrant status

22 Mängd streess Ej nödvändigtvis kliniska nivåer eller psykisk diagnos
Utan också vid relativt låga nivåer Variationsvidden av mängden o nivå av stress som påverkar barnet är påtaglig Finns över hela ångest spektrat

23 Påverkan varierar Inte alla barn påverkas av prenatalstress Olika barn kan påverkas på olika sätt, beroende på genetisk sårbarhet och tidpunkten för stressen Tidpunkten för fosterpåverkan kan variera för olika typer av störningar Vissa barn som är mer sårbara för stress, kan också vara de som är mer recilienta Gene- environment interaction

24 Samband prenatalångest-pp depression
Prenatalångest påverkar sambandet mellan prenataldepression och ppdepression Behandling av prenatalångest skyddar mot pp depression. Stöd för tidig intervention Prenataldepression nära kopplat till psykosociala faktorer: ekonomi, isolering, svåra livsomständigheter

25 Varför är prenatal stress assoc med fler störningar
Programmering av fostret .Stress hos modern kan programmera avkomman för att hantera en framtida farlig och stressfull miljö i syfte att överleva Förändringar under sensitiva perioder i utvecklingen kan orsaka långvariga förändringar i struktur och funktion. Ex.SGA .

26 Förutsägbar adaptiv respons
Fostrets utveckling förändras på ett sätt som förbereder och anpassar barnet till den miljö som det kommer att befinna sig i efter födelsen. Det får information om miljön genom modern via: näring hormoner o andra substanser som förs över via placentan Detta har spelat en viktig roll i människans evolution

27 Forskning behövs för att finna orsakssamband
Cortsol påverkan Programmering av HPA systemet, Limbiska systemet och prefrontala cortex Epigenetiska förändringar Mer forskning behövs för att förstå hur den prenatala ångest hos modern påverkar störningen hos barnet Alltid både arv och miljö


Ladda ner ppt "Stress, ångest och depression i graviditeten"

Liknande presentationer


Google-annonser