Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PMI Certifieringar PMI tillhandahåller världens mest etablerade och erkända certifieringar inom projektledning. Idag när projekt utgör en allt större och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PMI Certifieringar PMI tillhandahåller världens mest etablerade och erkända certifieringar inom projektledning. Idag när projekt utgör en allt större och."— Presentationens avskrift:

1 PMI Certifieringar PMI tillhandahåller världens mest etablerade och erkända certifieringar inom projektledning. Idag när projekt utgör en allt större och viktigare del för företag och organisationer ställs allt högre krav på professionella projektledare, projektdeltagare och programledare. För dig som individ ökar en certifiering dina möjligheter att utvecklas och avancera inom projektområdet och höjer din status på arbetsmarknaden. PMI:s certifieringar baseras på PMI:s olika standarder som är allmänt accepterade och tillämpade över hela världen.

2 Innehåll Bakgrund till PMI:s certifieringar Nyttan med certifieringar
PMI:s Certifieringsprogram PMP® CAPM® PgMP® PMI-SP Behålla certifieringen

3 Bakgrund till PMI:s certifieringar
Etablerar projektledning och andra roller inom projektområdet som ett yrke Ökar förståelse för nyttan av certifiering på ledningsnivå Möjliggör för karriärutveckling av projektledare/programledare Certifierar ett stadigt ökande antal individer PMI:s certifieringar: Är globalt erkända och accepterade Certifieringsprocessen är omfattande och kvalitetssäkrad Certifieringar möjliggör en karriärväg för projektledare/programledare

4 Nyttan för organisationer
Färdigheter inom projektledning är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i verksamheten Allt fler organisationer implementerar en gemensam projektmetod/modell Certifieringar påverkar projektresultat Ökar sannlikhet till framgång, dvs. uppfylla projektmål Förbättrar kommunikation mellan projektets intressenter Minskar den övergripande risken Möjliggör karriärvägar och belöningssystem för projektledare/programledare och andra projektspecialister Attraherar mer kvalificerade medarbetare

5 Nyttan för individen Bekräftar en formell roll och en viss kompetensnivå Etablerar karriärväg och ökar dina möjligheter att utvecklas och avancera inom projektområdet Höjer din status på arbetsmarknaden

6 PMI:s Certifieringsprogram
Program = 1 PgMP hanterar ett program bestående av flera projekt Projekt = 1 PMP och flera CAPM Portfölj = Organizational Project Management (OPM3)

7 PMI:s certifieringsprogram
Project Management Professional (PMP®) PMP är världens mest etablerade och erkända certifiering för projektledare. Den riktar sig till erfarna projektledare som kan uppvisa djupa kunskaper och erfarenheter inom projektledning. Över PMP certifierade Certified Associate in Project Management (CAPM®) Riktar sig till projektdeltagare och studenter på högskola/universitet som kan uppvisa goda kunskaper inom projektledning. Över 5000 CAPM certifierade Program Management Professional (PgMP ®) Riktar sig till erfarna programledare som kan uppvisa lång erfarenhet från både projekthantering och projektledning. OPM3® ProductSuite Certifiering Riktar sig till personer/organisationer som utför utvärderingar och andra konsulttjänster PMI Scheduling Professional (PMI-SP) Riktar sig till individer som kan uppvisa djupa kunskaper och erfarenheter inom tidplanering.

8 Global tillämpning och acceptans
PMI ISO 9001 certifierad PMP ISO certifierad: Omfattande krav för att utveckla och administrera certifieringsprogram för att certifiera individer. PMI:s examinationer Baseras på “Exam Specifications”: För att innehållet skall ha validitet – dvs att examinationen utvärderar kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna fungera som en projektledare (eller annan projektroll) i verkligheten. Baseras på psykometrisk vetenskap Testar och utvärderar beteende, analysförmåga och problemlösning utifrån en given situation.

9 Project Management Professional (PMP®)

10 Nyttan med PMP Ökar sannolikheten att projektet kommer att uppnå sina projektmål avseende tid, kostnad och omfattning Personalen kan använda sin tid mer effektivt och minska mängden administration Förbättrar kommunikationen mellan projektets intressenter Hjälper organisationer att bättre förstå och definiera projektens omfattning

11 För vem är PMP? Personer som:
Är ansvariga för alla aspekter av ett projekt under hela dess livscykel Leder tvärfunktionella team för att genomföra projekt Kan demonstrera tillräcklig kunskap och erfarenhet för att tillämpa en metodik på ett projekt

12 PMI:s löneundersökning: Lönen stiger med PMP

13 PMP krav Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. kandidatexamen (120 p / 160 hp) eller motsvarande utbildning krävs: 4500 projektledartimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste sex åren 35 h formell projektledarutbildning Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs: 7500 projektledartimmar under minst de senaste fem och som högst de senaste åtta åren

14 Ansökan För att kunna bli certifierad måste man först uppfylla krav på utbildning och erfarenhet. Det sista steget för att bli PMP är att bli godkänd på ett datorbaserat test (examination). Hämta PMP Handbook ( för att läsa allt om ansökan till PMP certifieringen. Ansökan till PMP görs online på PMI:s webbplats ( Efter 5-10 arbetsdagar sänder PMI ett s.k. "Eligibility letter" som visar att du är behörig för att genomföra testet. Efter att du erhållit "Eligibility letter" kan du boka in när du vill göra testet. Anmälan görs på Prometrics webbplats ( Eligibility letter är giltigt i 1 år.

15 PMP-examination Om PMP-examinationen
Genomförs som CBT - Computer Based Testing över Internet. Du kan välja det datum som passar dig bäst i den kalender som finns på Thomson-Prometrics site ( Thomson-Prometrics är det företag som administrerar tester över Internet åt PMI. PMP-examinationen omfattar 200 flervalsfrågor som skall avklaras på 4 timmar. Endast 175 av dessa frågor kommer att räknas. Övriga 25 frågor kommer att finnas slumpmässigt utplacerade i tentamen. Dessa finns med för att bedöma om de skall användas som riktiga frågor i kommande tentamen. Kravet på godkänt är 106 (61%) korrekt besvarade frågor av de 175 som värderas. Var gör jag PMP-examinationen i Sverige: Global Knowledge i Solna (Vretenvägen 13, Tel: ) Var gör jag PMP-examinationen i övriga Norden: Oslo, Köpenhamn, Helsingfors

16 Vad testas i examinationen?
Examinationen testar förståelse för och tillämpning av Best Practice inom projektledning dokumenterad i PMBOK Guide och annan litteratur PMBOK = Project Management Body of Knowledge PMBOK 4 kommer i december 2008 PMP certifieringen kommer att baseras på PMBOK 4 efter den 30 juni 2009 Examinationen testar kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna fungera som en projektledare (eller annan projektroll) i verkligheten. Examinationen testar och utvärderar beteende, analysförmåga och problemlösning utifrån en given situation.

17 PMP kostnad

18 Certified Associate in Project Management (CAPM®)

19 Nyttan med CAPM Projektmedlemmar talar “samma språk”
Grundläggande förståelse för projektledning (baserat på PMBOK Guide®  Third Edition)

20 För vem är CAPM? Personer som:
Är projektdeltagare och kan demonstrera kunskap inom projektledning Vill avancera inom projektledaryrket Studenter från högskola/universitet med intresse för projektledning

21 CAPM krav Kategori 1 1500 timmars arbete i ett projektteam. Kategori 2
Minst 23 timmars utbildning inom projektledning.

22 Program Management Professional (PgMP®)

23 Nyttan med PgMP Förbättrar koordineringen av många projekt för att optimera programmets förväntade effekter Förbättrar resursallokering Ökar projektmognaden inom en organisation

24 För vem är PgMP? Personer som:
Koordinerar ett antal relaterade projekt Leder och samordnar flera projektledare Fattar och verkställer beslut för att uppnå nytta i verksamheten

25 PgMP certifieringsprocess
3-stegsprocess: Granska kandidatens arbetslivserfarenhet i ansökan Kostnad: PMI medlemmar $1,500, Non PMI medlemmar $1,800 Examination med flervalsfrågor 170 frågor 360-graders utvärdering

26 PgMP krav Kat 1: "Bachelors Degree", d.v.s. kandidatexamen (120 p / 160 hp) eller motsvarande Inom de senaste 15 åren: 4 år (6,000 tim) erfarenhet inom projektledning. och 4 år (6,000 tim) erfarenhet inom programledning. Kat 2: "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen 7 år (10,500 tim) erfarenhet inom programledning.

27 Jämförelse CAPM, PMP och PgMP

28 PMI Scheduling Professional (PMI-SP®)

29 Vad är PMI-SP? En globalt framtagen certifiering för individer som besitter erkänd kunskap, färdigheter och erfarenhet inom tidplanering Riktar sig till specialister som arbetar med att att utveckla och underhålla tidplaner i projekt Kräver inga andra certifieringar, helt oberoende av PMP Erkänner de som innehar rollen som tidplanerare

30 PMI-SP krav Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. kandidatexamen (120 p / 160 hp) eller motsvarande utbildning krävs: 3500 tidplaneringstimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste fem åren 30 h formell tidplaneringsutbildning Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs: 5000 tidplaneringstimmar under minst de senaste tre och som högst de senaste femåren 40 h formell tidplaneringsutbildning Examination 170 frågors examination på 3,5 timmar

31 Behålla sin certifiering

32 Continuing Certification Requirements (CCR)
Utdrag ur PMI’s Continuing Certification requirements (CCR) handbook: “those who have been granted the PMP credential (certificants) must demonstrate ongoing professional commitment to the field of project management by satisfying PMI’s CCR Program.” CCR syfte är att uppmuntra till fortlöpande kompetensutveckling och erbjuda ett standardiserat sätt att delta i och rapportera professionell utveckling Vidmakthåller PMP och PgMP som globalt erkända certifieringar

33 Omcertifiering (CCR Renewal Process)
Certifierade erhåller Professional Development Units (PDUs) över en 3-årsperiod (PMP o PgMP). För CAPM, bara att ta om examinationen. Man måste erhålla minst 60 PDU på en tre års period, dvs en certifieringscykel 1 PDU = En timmes strukturerad kompetenshöjande aktivitet Om man erhåller mer än 60 PDU kan man flytta över dem till nästa period, dock max 20 PDU. Gäller endast PDU som man intjänat sista året. PDU rapporteras inom olika kategorier, vilka beskrivs i ”CCR Handbook” (

34 Ansökan till omcertifiering (CCR Renewal Process)
Ansökan till omcertifiering + PMP Code of Professional Conduct Kostnad för omcertifiering (PMP och PgMP) $60 (US) för medlemmar $150 (US) för icke-medlemmar Kostnad för omcertifiering (CAPM) $225(US) för medlemmar $300(US) för icke-medlemmar

35 Mer information Certification Program broschyr
CAPM Handbook ( PMP handbook ( PgMP Handbook ( CCR Handbook (

36 PMI Standards - nya versioner 31 dec 2008
PMBOK Guide Forth Edition Program Management Second Edition Portfolio Management OPM3

37 Alla PMI Standards Projekt Program
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Third Edition (Forth Ed. kommer dec 08) Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition Government Extension to the PMBOK® Guide Third Edition Practice Standard for Earned Value Management Practice Standard for Project Configuration Management Practice Standard for Work Breakdown Structures - Second Edition Practice Standard for Scheduling Practice Standard for Project Estimation (under utveckling) Practice Standard for Project Risk Management (under utveckling) Program The Standard for Program Management (Second Ed. kommer dec 08)

38 Alla PMI Standards Människor Organisation Yrke
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) (Second Ed. kommer dec 08) The Standard for Portfolio Management (Second Ed. kommer dec 08) Människor Project Manager Competency Development Framework- Second Edition Yrke Unified Project Management Lexicon (under utveckling)


Ladda ner ppt "PMI Certifieringar PMI tillhandahåller världens mest etablerade och erkända certifieringar inom projektledning. Idag när projekt utgör en allt större och."

Liknande presentationer


Google-annonser