Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC - barns behov i centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC - barns behov i centrum"— Presentationens avskrift:

1 BBIC - barns behov i centrum
Sammanbrott – ett oplanerat avslut av samhällsvård Viktoria Westerberg FoU Västernorrland KA

2 ett system för utredning, planering och uppföljning av barn
Barns Behov i Centrum BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården KA

3 Förfrågan om service eller rådgivning
Förhandsbedömning Ansökan Anmälan Annat sätt Förfrågan om service eller rådgivning Förhandsbedömning Beslut att inleda utredning. Underrätta berörda att utredning inleds. Ställningstagande att inte inleda utredning. Hänvisning till öppna insatser utan utredning. Särskild pärm eller befintlig personakt.

4 Utredning och insatser
Upprätta utredningsplan. Utföra utredning som skall vara slutförd inom fyra månader. Analys, bedömning, förslag till beslut och kommunicering. Beslut Inga insatser. Avslag Öppna insatser. Placering utanför det egna hemmet. Vårdplan Samtycke Inte samtycke Beslut enl. SoL Beslut ansöka om vård enl. LVU Bifall Avslag Genomförandeplan Genomförande Uppföljning Utvärdering Omprövning

5 Bakgrund England BBIC har sin grund i England. Utifrån den starka kritik som riktades gentemot engelsk barnavård startade ett utvecklingsarbete. Utvecklingen skedde stegvis och gick från att omfatta uppföljning av placerade barn till ett heltäckande system för utredning och uppföljning inom social barnavård. KA

6 Den bärande principen i det engelska systemet är att socialtjänsten måste kunna påvisa att den vård som samhället erbjuder är bättre än den vård som barnet fått i ursprungsfamiljen. KA

7 KA

8 ”...många socialarbetare ser annorlunda på det placerade barnet jämfört med de förväntningar de har på sina egna barn. De har inte alltid reflekterat över att barn är barn världen över och att placerade barns behov liknar de behov deras egna barn har och att dessa behov måste uppmärksammas av någon.” Harriet Ward, senior researcher KA

9 Mikael Bobby KA

10 Brister i familjehemsvården — enligt länsstyrelsens granskningar 1995
Vård- och behandlingsplaner saknades ofta Tidsgränsen för uppföljning av vård överskreds ofta Barnperspektivet saknades, barnets behov och utveckling beskrevs sällan Utbildning till familjehem prioriterades inte ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA

11 Bakgrund Sverige Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att utveckla och stärka familjehemsvården Dartingtonprojektet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 11

12 Brister i utredningsarbetet — enligt Länsstyrelsen granskningar, Sundell & Egelund 2000
Barnen kom sällan till tals och hur barnets syn har påverkat beslutet redovisades inte Tonvikten på föräldrarnas problematik och sällan redovisades barnens behov Dokumentationen hade stora brister Hur barns och föräldrars problem utreddes varierade mellan socialsekreterare resp. mellan olika kommuner Socialsekreterarnas personliga värderingar styrde både utredningen och resultatet Länsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens revisorer, Eneroth Knut Sundell, Tine Egelund 2000 KA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 Bakgrund Sverige Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att utveckla och stärka familjehemsvården Dartingtonprojektet BBIC-projektet 2006 BBIC - ett ”färdigt” verksamhetssystem för utredning, planering och uppföljning — nationell spridning påbörjas ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 13

14 Spridningen av BBIC Nationell spridning sedan 2006 November 2008:
av 290 kommuner är: 276 kommuner utbildade 266 kommuner med prövolicens 10 kommuner med ordinarie licens c:a 550 externa uppdragstagare är utbildade i BBIC KA

15 BBIC:s visionära mål att ge de barn och unga som är föremål för
socialtjänstens interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 15

16 BBIC:s mål och syfte Mål: ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barn- och ungdomsvård Syfte: Stärka barns ställning Öka samarbetet med barnet och dess nätverk Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare kan följas upp Bidra till ökad rättssäkerhet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 16

17 Vad är BBIC? Forskning ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 17

18 Forskningsgrund England
Studien: Assessing Outcomes in Child Care De sju behovsområdena bygger på utvecklings-psykologiska teorier, empiriska studier om barn som separerats från sina föräldrar samt en uppfattning om vad ”vanliga föräldrar” vill ge sina barn. Parker m.fl. 1991 Studien: Children´s Needs — Parenting Capacity Hur barns utveckling påverkas av att leva med föräldrar som har psykiska problem, missbruks- problem eller där det förekommer familjevåld. Cleaver m. fl. 2000 KA

19 Teoretiska utgångspunkter – Utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och ungas utveckling
Anknytningsteori Utvecklingspsykologi Teorier om familjers funktion och föräldrars förmåga till omsorgstagande Risk- och skyddsfaktorer Sårbarhet och motståndskraft ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 19 19

20 Vad är BBIC? Forskning Grundprinciper
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 20

21 Grundprinciperna 1. Barn och unga i centrum
2. Teoretiska utgångspunkter - utvecklingsekologisk syn - andra teorier om barns och ungas utveckling 3. Likvärdiga möjligheter för alla barn 4. Samarbete med barn och deras familjer 5. Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 21

22 Grundprinciperna 6. Identifiera resurser och svårigheter
7. Insatser under utredningens gång 8. Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser 9. Kunskap och beprövad erfarenhet KA 22

23 Barnet som subjekt och aktör Titti Mattsson (2006)
Rättssystemet är tydligt i sitt budskap att barn ska betraktas som ett subjekt, med gradvis stigande möjlighet att kunna agera i samband med frågor som rör henne eller honom personligen. Barnet ska betraktas som subjekt med fullt människovärde och med egna kunskaper och erfarenheter. Barnet ska betraktas som en individ med handlingsförmåga och med gradvis stigande rätt att få påverka sitt liv. Denna syn på barnet ska råda i relationer mellan barn och socialnämnd, domstol, familjehem, och mellan barn och vårdnadshavare. KA

24 Barns delaktighet Familjehemsplacerade barn involveras i livsavgörande beslut till skillnad från andra barn. Viktigt att fundera över: när ska barnet medverka, varför ska barnet medverka och på vilket sätt ska barnet medverka KA

25 KA

26 Vad är BBIC? Dokumentationssystem Forskning Grundprinciper
formulär, stöddokument. IT-funktionsbeskrivning Forskning Grundprinciper ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 26

27 Formuläröversikt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 27

28 Vad är BBIC? Mötes- struktur Dokumentationssystem Forskning
formulär, stöddokument. IT-funktionsbeskrivning Forskning Grundprinciper ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 28

29 Mötesstrukturen med koppling till formulär
INSATSER I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan senast samma dag insats börjar Uppföljningsmöte Genomförandeplan Protokoll uppf.möte 1:a 4 v. efter P-möte därefter var 6:e mån Utredning Vårdplan Placeringsmöte Placeringsinformation senast samma dag placering börjar Planeringsmöte Genomförandeplan senast 2 v. efter att placering börjat Uppföljningsmöte Övervägande Omprövning Protokoll uppf.möte inom 3 mån. efter P-möte, därefter var 6:e mån ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PLACERING I SAMHÄLLSVÅRD 29

30 Placeringsinformation
Innehåller praktisk information som är viktig i inledningsskedet av placeringen kontaktuppgifter vardagsrutiner umgänge Innehåller möjlighet för samtycke till medicinsk vård Ska upprättas senast samma dag som barnet placeras. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA

31 Genomförandeplan Svarar på frågorna: hur ska insatsen genomföras, vem ansvarar för vad och när ska det ske? Ska upprättas senast två veckor efter att barnet placerats och ska följas upp minst var sjätte månad. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA

32 Uppföljning en form av avstämning
Lagkrav att ett övervägande eller omprövning görs var sjätte månad när barn är placerade. Vad har barnet för uppfattning om pågående insatser? Vad har vårdnadshavarna för uppfattning om pågående insatser? Vad har omsorgsgivarna för uppfattning? Fungerar pågående insatser? Behövs kompletterande insatser? KA

33 Basen – faktorer i familj och miljö
BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Arbete ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Boende Ekonomi Lokalsamhällets resurser Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Social integrering 33

34 Barnets behov BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov
Hälsa Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

35 Föräldrarnas förmåga BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov
Grundläggande omsorg BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35

36 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö
Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet Arbete ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Boende Ekonomi Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Lokalsamhällets resurser Social integrering 36

37 Det tredelade föräldraskapet
BARNET Föräldrar Socialtjänst Vårdgivare ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KA 37

38 Det tredelade föräldraskapet
Teamet runt barnet Vänner/socialt nätverk Hälso- och sjukvård BARNET Föräldrar Socialtjänst Skolbarnomsorg Vårdgivare Släktingar ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Förskola/skola KA 38

39 Vändpunkter KA

40 Vändpunkter Vändpunkter och förändringsprocesser S A Berglund 2007
När sker vändpunkter: speciella situationer och händelser speciella människor och relationer ökad medvetenhet och mognad KA

41 En studie om samhällsvård för barn i Västernorrland
KA

42 Hur kan samhällsvård för barn studeras?
Studier om effekter för samhällsvård är ofta dyra och svår att genomföra. Sammanbrott ett mått på hur socialtjänsten klarar av att genomföra samhällsvård. Sammanbrott har länge varit internationellt erkänt. Det finns en nationell studie i Sverige. Återplaceringar är ytterligare ett mått på stabilitet i samhällsvården.

43 Vad är sammanbrott? Ett tydligt sammanbrott är när samhällsvården för barnet avbryts oplanerat utifrån att: barnet vägrar stanna kvar eller rymmer hela tiden. socialtjänsten är missnöjd med omsorgen om barnet. omsorgsgivaren avbryter i strid med vad socialtjänsten vill.

44 Vad är återplaceringar?
Återplacering innebär att barnet flyttar hem men sedan återigen måste placeras i dygnsvård. I denna studie används ett år som uppföljningstid efter avslutad placering.

45 Sammanbrott och återplaceringar
Frekvens för sammanbrott varierar mellan %, Vinnerljung m.fl. studie visade på %. Sammanbrott är ingen tillfällighet utan mer ett icke kontextberoende problem. Sammanbrott har betydelse för vårdens kvalité och barnens framtida vuxenliv. Forskning om upplevelsen av sammanbrott är bristfällig men barn har beskrivit sin barndom som ”hit och dit” och ”hoppig”. Frekvens för återplaceringar är mellan %.

46 Syftet Studiens övergripande syfte är att:
analysera vilka faktorer som påverkar stabiliteten för barn i samhällsvård och hur bristande stabilitet i samhällsvården upplevs av barn, barnens biologiska föräldrar, omsorgsgivare och socialsekreterare?

47 Kunskapsbidrag Översiktlig kunskap om samhällsvård för barn.
Kunskap om vilken insats som har störst möjligheter att genomföras utifrån barnets problematik. Aktuell kunskap om frekvens och samband för sammanbrott. Kunskap om frekvens och samband för sammanbrott gällande yngre barn. Kunskap om konsekvenser av sammanbrott.

48 Delstudie ett Syftet är att undersöka frekvens samt analysera vilka faktorer som ökar respektive minskar risken för sammanbrott och återplacering för barn i samhällsvård. aktstudie barn 0-16 år som påbörjade placering 2005 och 2006 i Västernorrlands län. följer placeringarna i två år samt ett år efter avslut.

49 Delstudie två Syftet är att förstå och analysera hur sammanbrott upplevs av barnen, biologiska föräldrarna, omsorgsgivarna och socialsekreterarna. djupintervjuer 3-6 månader efter sammanbrottet intervjuer med barn, biologiska föräldrar, omsorgsgivare och socialsekreterare.

50 Egna erfarenheter av sammanbrott som familjehem?!
Kommer socialtjänstens arbete med BBIC att påverka ditt uppdrag som familjehem/ omsorgsgivare och i så fall hur? Egna erfarenheter av sammanbrott som familjehem?! KA


Ladda ner ppt "BBIC - barns behov i centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser