Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Differentiell psykologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Differentiell psykologi"— Presentationens avskrift:

1 Differentiell psykologi
Likheter och skillnader mellan människor Samband mellan beteenden och personlighetsdrag Hur samma individ har egenskaper som kan variera över tid

2 Att testa inom psykologin
USA i första världskriget: metoder för att sortera i armén Grupptester Army Alpha för de som kunde läsa och skriva och Army beta för resten Stor aktivitet på intelligensforskningen DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 1952 handbok för psykiatrin. Diagnoser för både psykiska problem och personlighetsstörningar Början av 1900-talet: Psykologin ville vara en naturvetenskap: Användning av gängse naturvetenskapliga metoder. Objektivt registrerbara mätdata. Frankrike i början av 1900-talet: se vilka skolbarn som inte kunde gå i vanliga klasser- intelligenstest

3 Statistiska begrepp och metoder
Miljölabila egenskaper som är föränderliga och är beroende av miljöfaktorer (ex inlärda beteenden) Miljöstabila dvs medfödda egenskaper: Relevant när man studerar hur det genetiska arvet kommer att påverka skillnader mellan människor och mellan grupper.

4 Validitet och reliabilitet
Testet måste mäta det man har som målsättning att mäta. Ex. på dålig validitet är om man använder en våg för att ta reda på kroppslängd. Reliabilitet Testet måste ge samma resultat vid upprepad mätning och inte påverkas av att individen som testas slumpmässigt väljer ut svar. Ex. på dålig validitet om testet visar ett resultat idag (för att det är sol) och ett annat resultat imorgon.

5 Population, sample, normalfördelning
Population = hela befolkningen i ett specifikt avseende sample = ett litet urval slumpmässigt utvalda människor som representerar populationen. Ex: ta reda på medellängden för vuxna kvinnor/män i Sverige (= populationen) För omständligt att mäta flera miljoner individer. Istället mäter man kanske ett hundratal (= sample) som får representera hela populationen i testet. Normalfördelningskurvan blir jämnare ju fler man testar. Ju större sample desto mer kommer normalfördelningen att överensstämma med populationens tänkta idealkurva.

6

7 Vad är personlighet? Summan av en individs tankar, känslor, fantasier, föreställningar och beteenden Ett slags övergripande mönster som är stabilt över tid Liknande personlighetsdrag kan kännas igen hos olika människor

8 Allport till Catell- två tidiga personlighetsforskare
Ex 1) mer eller mindre kall eller varm. Ex. 2) i konkret eller abstrakt tänkande Ex 3) hur emotionellt stabil eller labil personen var. Allport ( ) försökte utifrån vanliga ord finna beskrivningar av personlighet. Han fann i en engelsk ordlista ord som beskrev aspekter av personlighet ord sorterades ut. Catell fortsatte forskningen. och utifrån ett frågeformulär och statistisk bearbetning kom han fram till sexton faktorer (egenskaper) med motsatspar som utmärkte och beskrev personligheten.

9 Cattell 16 I Känslighet (känslig vs krass)
L Vaksamhet (vaksam vs tillitsfull) M Förströddhet (förströdd vs förankrad) N Tillbakadragenhet (tillbakadragen vs rättfram) O Oro (orolig vs självsäker) Q1 Öppenhet för förändring (öppen för förändringar vs traditionell) Q2 Självtillit (självtillit vs grupporientering) Q3 Perfektionism (perfektionistisk vs tolererar oordning) Q4 Anspändhet (anspänd vs avspänd) Nedan beskrivs 16PFs skalor (5e versionen):  A Värme (varm vs reserverad) B Slutledningsförmåga (hög slutledningsförmåga vs låg slutledningsförmåga) C Emotionell stabilitet (emotionellt stabil vs reaktionsbenägen) E Dominans (dominant vs undfallande) F Livlighet (livlig vs allvarlig) G Regelmedvetenhet (regelmedveten vs opportunistisk) H Social dristighet (socialt dristig vs blyg)

10 Eysenck ( ) Eysenck  fortsatte förfiningen. Personligheten kan beskrivas med några få faktorer vilka i hög grad ansågs ärftliga. Dimensionerna var Neurotisism (stabil eller ostabil) och introvert –extrovert. Genom att lägga dessa i ett vinkelrätt koordinatsystem en cirkel med olika egenskaper och där koordinaterna bildade ett kors som delade cirkeln i fyra delar där även de gamla grekiska begreppen kolerisk, sangvinisk, flegmatisk och melankolisk kunde passas in med varsin kvadrant och i dem ett antal egenskaper.

11

12 The Big Five Femfaktormodellen (big-five) av MacCrae och Costa tar upp liknande personlighetsfaktorer:  extroversion, neurotisism, agreeableeness, openness och conscientiousness. 

13 The Big Five Neurotisism (N-skalan: Ångest, Irritationsbenägenhet, Nedstämdhet, Självosäkerhet, Impulsivitet, Stresskänslighet) Extraversion (E-Skalan: Tillgivenhet, Sällskaplighet, Självhävdelse, Vitalitet, Spänningssökande, Gladlynthet) Öppenhet (O-skalan: Fantasi, Estetik, Känslor, Aktiviteter, Tankar, Värderingar) Sympatiskhet (A-skalan: Tillit, Rättframhet, Osjälviskhet, Följsamhet, Blygsamhet, Ömsinthet) Samvetsgrannhet (C-skalan: Duglighet, Ordningsamhet, Plikttrogenhet, Prestationssträvan, Självdisciplin, Eftertänksamhet)

14

15 Myers – Briggs Type Indicator
Baserar sig på Jungs teori Utgångspunkten att beteendet styrs av hur vi uppfattar verkligheten Extraversion – introversion Sinnesförnimmelse – intuition Tanke – känsla Bedömning - perception

16

17

18

19 Projektiva tester Används främst i kliniska sammanhang men även i urvalssammanhang Rorschachtest, bläckplumpar TAT-test (Thematic Application Test)

20 Rorschach-test

21 TAT-test

22 TAT för barn


Ladda ner ppt "Differentiell psykologi"

Liknande presentationer


Google-annonser