Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!

2 Agenda Inledning, Ingrid Bonde, FI
Den nya redovisningstillsynen, Åsa Andersson, FI FI:s förväntan på revisorer, Åsa Arffman, FI Paneldiskussion: Inledning: Den interna kapitalutvärderingen, Kerstin af Jochnick, FI Deltagare i panelen: Kerstin af Jochnick, FI Agneta Brevenhag, SEB Sussanne Sundvall, FAR/SRS Göran Raspe, Revisorsnämnden

3 Den nya redovisningstillsynen
Åsa Andersson Telefon

4 Bakgrund IAS-förordningen Öppenhetsdirektivet
Reglerar hur den finansiella informationen upprättas Öppenhetsdirektivet Reglerar vem och vad som ska upprättas Reglerar när och hur informationen ska spridas Reglerar ansvaret för tillsyn över innehåll och spridning Förväntas träda i kraft 1 juli 2007

5 Obligatorisk information
Regelbunden finansiell information Offentliggöra (sprida) Kurspåverkande information Finansinspektionen Flaggning Lagring Allmänheten

6 Regelbunden finansiell information
Års- och koncernredovisningar - inom fyra månader Halvårsrapport - inom två månader Kvartalsrapport - inom två månader Delårsredogörelse - 10 till 20 veckor Tidigare krav enligt noteringsavtal Nya regler i lagen om börs och clearingverksamhet 5 a kap § §

7 Behörig myndighet Finansinspektionen blir ”behörig myndighet”
Tillsyn över offentliggörande Ansvar för tillsyn över innehållet (redovisningstillsyn) Finansinspektionen blir ”central lagringsmekanism” Lagra information om bolagen i 5 år Hålla informationen tillgänglig för allmänheten Elektroniskt nätverk i Europa?

8 Tillsyn över offentliggörande
Finansinspektionen Offentliggöra (sprida) I rätt tid På rätt sätt Regelbunden finansiell information Lagring (FI)

9 Tillsyn över offentliggörande
Inrapportering till Finansinspektionen Rapporteras i rätt tid Vitesföreläggande Offentliggörande av finansiell information Offentliggörs i rätt tid och på rätt sätt Fullständig Vitesföreläggande och särskild avgift

10 Regelbunden finansiell information
Redovisningstillsyn Finansinspektionen Hur marknadsplatserna genomför sin tillsyn; rutiner och lämplighet i beslut CESR EECS Internationell samordning Rättelse av finansiell information Direkt tillsyn över vissa emittenter Marknadsplatserna Innehållet i den finansiella informationen Regelbunden finansiell information

11 Processen för redovisningstillsyn
Styrelsens ansvar Revision av alla bolag Marknadsplatserna granskar ett urval av bolagen (risk & rotation/slump)  samråd med övriga EU länder (EECS)  beslut i disciplinnämnd? Finansinspektionen  tillser marknadsplatsernas rutin för övervakning  analyserar marknadsplatsernas beslut och åtgärder  granskar svenska bolag noterade utomlands (EU)

12 Marknadsplatsernas redovisningstillsyn
Regleras genom föreskrifter från Finansinspektionen Föreskrifter baseras på EU-gemensamma principer Föreskrifter kommer bl.a. att omfatta krav på organisation omfattning och urval samordning av beslut krav på åtgärder dokumentation av process och övervakning återrapportering och offentliggörande

13 Finansinspektionens redovisningstillsyn
Har sedan tidigare tillsyn över marknadsplatserna Tillsyn över marknadsplatsernas rutin för övervakning Varning och avauktorisation Utökat ansvar för redovisningstillsyn över emittenter Direkt tillsyn över bolag noterade utomlands (inom EU) Analys av marknadsplatsernas beslut och åtgärder Samordning inom Sverige och EU Vitesföreläggande och erinran/särskild avgift, kan jämkas i förhållande till marknadsplatsens åtgärder.

14 Mer om redovisningstillsynen
Flera tillsynsorgan i Sverige behov av samordning av bedömningar och åtgärder Även flera tillsynsorgan inom Europa Ansvar för redovisning ligger hos både Finansinspektionen och marknadsplatserna Finansinspektionen bedriver indirekt tillsyn

15 Upplysningsskyldighet för revisorer
FI har rätt att begära in uppgifter och handlingar från företag och juridisk person Omfattar revisorer och gäller även redovisningstillsynen Upplysningsskyldigheten går före bestämmelser om tystnadsplikt för revisorer

16 Vad händer nu? Övervakningspanelen
2005 års årsredovisningar 2006 års delårsrapporter Marknadsplatsernas generella övervakningsansvar 2006 års årsredovisningar Den nya redovisningstillsynen 2007 års halvårsrapport (?) och framåt

17 FI:s förväntan på revisorn
Åsa Arffman Telefon

18 Förordnade revisorer FI har en möjlighet, och i vissa fall en skyldiget att förordna revisorer i företag under FI:s tillsyn FI har för närvarande förordnade revisorer i 51 företag Rapporteringsskyldighet enligt rörelsereglerna för företagen FI:s allmänna råd (FFFS 2004:10), Revisorer förordnade av FI

19 Rapportering enligt rörelsereglerna
En revisor ska omgående rapportera till FI: väsentlig överträdelse av författningar förhållanden som kan påverka företagets fortsatta drift förhållanden som kan leda till: att revisorn avstyrker att balans- eller resultaträkningen fastställs att revisorn lämnar anmärkning Motsvarande rapportering gäller för uppdrag i moderbolag och dotterbolag.

20 Förarbetsuttalanden Revisionsuppdragets omfattning styr rapporterings-skyldigheten Med väsentliga överträdelser avses alla överträdelser av innehållet i lagar och bestämmelser som inte är rent formella Rapportering bör ske bl.a. vid överträdelse av rörelseregler om det finns påtaglig risk för förluster vid enskilda affärer eller vid mer generella förhållanden vid förhållanden som kan leda till att revisorn avstyrker balans- eller resultaträkningen Rapportering ska ske utan onödig tidsutdräkt.

21 Nytt lagförslag Rapporteringsskyldigheten utökas för revisorer
FI ska ha rätt men inte en skyldighet att utse revisorer i företag FI ges möjlighet att förordna särskild granskare i företag

22 Den interna kapitalutvärderingen
Kerstin af Jochnick Telefon

23 Basel 2 – en översikt Pelare 1 Minimikrav på kapital Kreditrisk
Operativ risk Marknads-risk Pelare 2 Samlad kapital-bedömning Intern kapital-utvärdering Tillsyn pelare 1-3 Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns-myndigheten

24 Vilka berörs av Basel 2-reglerna
Banker Kreditmarknadsbolag Sparbanker Värdepappersbolag Vissa fondbolag Totalt ca 270 företag

25 Regelverket belönar god risk-hantering
Pelare 1 Minimikrav på kapital Kreditrisk Operativ risk Marknads-risk Schablon-metoden Schablon-metoder Basmetoden Intern risk-klassifice-ringsmetod Interna VaR-modeller Schablon-metoden Högre risk- känslighet Intern- mätnings-metoder Lägre kapitalkrav

26 Pelare 2 ger mer heltäckande regler
Pelare 2 Samlad kapital-bedömning Intern kapital-utvärdering Tillsyn pelare 1-3 Hänsyn till alla väsentliga risker Friare val av beräkningsteknik En samlad bild av den totala risken Kvalitativa tillsynsåtgärder

27 Principer för intern kapitalutvärdering
Kapitalbehovet ska stå i relation till risktagandet Framåtblickande och beakta planer och omvärldsförändringar Styrelse och ledning ansvarar Integrerad del av företagets styr- och beslutsprocesser Policy och process ska vara tydligt dokumenterad

28 Företagen - Finansinspektionen
Banker, kreditmarknads-företag och vp-bolag Finansinspektionen Intern kapital-utvärdering Samlad kapital-bedömning Dialog Har processen tillräcklig kvalitet? Är bedömt kapitalbehov tillräckligt? Ja Nej Ja Nej

29 Pelare 3 hjälper marknaden att bedöma risken
Genomlysning Information till andra än till tillsyns-myndigheten Krav på större genomlysning av företagets risker Genomlysning av: - Kapitalbas - Exponering - Riskhantering Underlättar för marknaden att bedöma: Företagets risker Företagets riskhantering Kvaliteten på tillsynen

30 Sammanfattning Styrelsen ska ansvara för att kraven på soliditet, likviditet, riskhantering och genomlysning är uppfyllda Den interna kapitalutvärderingen ska utmynna i en bedömning av om kapitalet är tillräckligt i förhållande till riskerna i rörelsen Revisorn granskar styrelsens och VD:ns förvaltning Den interna kapitalutvärderingen ingår i denna granskning

31 Basel II – Internrevisionens roll
Agneta Brevenhag Presentation FI:s revisorsdag 16 november, 2006

32 De tre pelarna – Internrevisionens roll
Pelare I Pelare II Pelare III Minimikrav på kapital Samlad kapitalbedömning Genomlysning Kreditrisk Process för Intern Upplysningskrav Marknadsrisk kapitalutvärdering Tillämpning, omfattning, policy Operationell risk Kapitalbas (ICAAP) Exponering och riskhantering FFFS 2005:19 FFFS 2005:20 CEBS Vägledning Ännu ingen vägledning = Internrevisionens arbetsinsats

33 Internrevisionens roll – Pelare I – Kreditrisk
Styrprocesser Indata Kreditportfölj Övrigt PD, LGD, EAD Riskvägda tillgångar IT applikationsgranskning – riskbaserad Riskbaserad granskning av krediter - riskklassificering - säkerheter - ”scoring” modeller - granskningsprogram framtaget av Bankföreningen Granskning av processer för utveckling, ändring, validering, ”stresshantering” etc. Applicationsgranskning av RWA beräkning

34 Internrevisionens roll Pelare I
Uppdrag Granska processen för Intern kapitalutvärdering inklusive styr och beslutsprocesser Vad har gjorts hittills? Begränsade insatser Gemensamt ramverk för granskningen skall tas fram inom ramen för Bankföreningens revisionskommitté

35 Internrevisionens utmaningar i Basel II
Bygga ny kompetens kring modellutveckling och kapitalutvärdering Ökat resursbehov – Hitta rätt balans i riskbaserad granskning Samspel Risk Control, Compliance och Internrevision Granskning av styrelsens roll och ansvar i Basel II

36 Sussanne Sundvall FAR/SRS

37 Revisionsberättelsen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att ÅRKL tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. …. genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

38 Revisionsberättelsen (forts.)
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRKL och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

39 Revision av uppgifter med anledning av nya kapitaltäckningregler
Notupplysning i årsredovisningen – siffror och kvalitativa bedömningar Utvärdera informationen utifrån genomförd revision IRB institut med intern revisionsenhet Alla andra institut Förenklade beräkningsmetoder för minikapitalet ICAAP för det samlade kapitalet – proportionalitets principen

40 Revision i andra länder
Inom EU är det vanligast att den valda revisorn enligt regelverken har till uppgift att särskilt rapportera till FI. Longform report (bokslut och intern kontroll) AML Särskilda områden; CAD implementering Särskilt uppdrag  särskild granskning  särskild rapportering I Sverige rapporterar FI-revisorn till FI Den valda revisorn har rapporteringsskyldighet om väsentlig överträdelse av regler, väsentliga förhållanden som kan påverka fortsatt drift eller anmärkning i revisionsberättelsen

41 Göran Raspe Revisorsnämnden

42 Revisorns roll Revisorsnämndens roll
God revisorssed God revisionssed Samspelet extern revision / tillsyn ej en komponent i tillsynssystemet förlita sig på…? ge uppdrag till…? begära upplysningar från…? Påverkas revisorn av Basel 2? Vid införandet? Efter införandet? Regler som kom efter ”BCCI-direktivet”

43 Personliga reflexioner kring ICAAP
Framåtblickande Styrelsens och ledningens ansvar Utgör en del av ”affärsprocessen” Drivs, dokumenteras och utvärderas i linjeorganisationen Processen granskas av Intern revision Lämpliga mät- och bedömningsmetoder (9) Rimligt resultat (10) Återspeglas i redovisningen och påverkar bedömningen av eget kapital Begränsad återspegling i siffrorna Återspegling i ”redogörelser” Kontinuerliga och förklarliga variationer?


Ladda ner ppt "Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser