Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Från forskningsobjekt till medaktör” - ett projekt under 3 år som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Från forskningsobjekt till medaktör” - ett projekt under 3 år som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna Arvsfonden."— Presentationens avskrift:

1 ”Från forskningsobjekt till medaktör” - ett projekt under 3 år som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna Arvsfonden

2 Förväntade resultat • Handikappförbunden är en kunnig och aktiv samverkans- och dialogpart för forskarvärlden • Det finns metoder för brukarorienterad funktionshinderforskning • Handikappförbunden har en intern arbetsorganisation med ansvar för forskningsfrågor • Forskare med egen funktionsnedsättning har fått en stärkt ställning inom forskningen

3 Med brukarmedverkan menar vi att de som berörs av den forskning som bedrivs, ska vara en aktiv part i en eller flera av forskningens olika delar

4 Begrepp: Forskning: Med forskning i detta projekt avses samhällsinriktad funktionshinderforskning Brukare: Med brukare avses personer med egen funktionsnedsättning och intresseorganisationer inom handikapprörelsen. Det är situationsberoende hur man använder begreppet och bör förklaras i varje sammanhang.

5 Tankar om kriterier för brukarmedverkan  Brukare ska ha inflytande över forskningsfrågan  Brukare har inflytande över utformningen av forskningsprojektet  Brukare avlönas eller arvoderas enligt samma principer som övriga medaktörer. Brukare har inflytande över forskningsprojektets budget

6  Det finns samhällsrepresentanter, däribland brukare, i de beredningsgrupper som fattar beslut om anslag till forskningsprojekt  Brukare har inflytande över tillgängligheten till forskningsmiljön samt i forskningens olika delar  Brukare har inflytande över var de ska komma in i forskningsprojektet. Forskningsprojektet är transparent med total insyn för medaktörerna

7  Brukare har inflytande över analysen av forskningsresultaten. Brukare har möjlighet att skriva eller uttrycka en avvikande mening om analysen av resultaten  Brukare har inflytande över tolkningen av resultaten. Brukare har möjlighet att skriva eller uttrycka en avvikande mening kring tolkningen av resultaten.

8  Brukare har inflytande över slutprodukten. Brukare har medverkat i skrivningen av slutprodukten  Brukare har inflytande över spridningen av slutprodukten. Brukare medverkar i kommunikationen av slutprodukten. Brukare, tillsammans med övriga medaktörer, är ägare av slutprodukten

9  Brukare har inflytande över utvärderingens utformning. Brukare medverkar i fortlöpande utvärdering under projektets gång där både process och resultat utvärderas.  Antalet fördelar med brukarmedverkan överstiger antalet nackdelar. Både fördelar och nackdelar tillför ny kunskap till forskningsprojektet

10 Forskningsinitieringscirkel • Handikapprörelsen tar fram idéer till framtida forskning. • Prioritering bland forskningsområden. • Möten mellan handikapprörelse och forskare för fler relevanta forskningsprojekt. • Mer brukarmedverkan i forskningen. • En cirkel avslutad i Stockholm. • I Stockholm och Lund pågår våren 2009

11 Kontaktuppgifter: Anne Sjöberg, projektledare anne.sjoberg@hso.se Emil Erdtman, forskningsutvecklare emil.erdtman@hso.se Hemsida: www.hso.se under Projektwww.hso.se


Ladda ner ppt "”Från forskningsobjekt till medaktör” - ett projekt under 3 år som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna Arvsfonden."

Liknande presentationer


Google-annonser