Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel (klickbara) Antiepileptika Antidepressiva läkemedel Ångest och heroin Analgetika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel (klickbara) Antiepileptika Antidepressiva läkemedel Ångest och heroin Analgetika."— Presentationens avskrift:

1

2 Kapitel (klickbara) Antiepileptika Antidepressiva läkemedel Ångest och heroin Analgetika

3

4 Fenemal ska ej användas till..
Grand mal Petit mal Partiella anfall Fenemal (Fenobarbital) är inte verksamt mot Petit mal = absensepilepsi

5 Verkningsmekanism för Fenytoin?
Blockerar Na+kanaler Blockerar Ca2+kanaler Hämmar GABA transminas

6 Hur verkar inte Valproat = Valproinsyra?
Blockerar Na+kanaler Blockerar Ca2+kanaler Hämmar GABA transminas

7 Vilket preparat har minst biverkningar?
Fenytoin Karbamazepin Valproat

8 Vad kan Vigabatrin användas mot
Alla former av epilepsi Vid svåra fall av Grand mal Bara vid Petit mal

9 Har Carl Philip epilepsi?
Oftast Ja Nej

10 Vilket av dessa preparat är antiepileptiskt?
Benserazid Donepezil Karbamazepin

11 Aldehyd Barbiturat Benzodiasepin
En vanlig biverkning hos Fenemal är trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga, vilket beror på att det är en.. Aldehyd Barbiturat Benzodiasepin

12 Vilka mekanismer använder de flesta antiepileptika?
ALLA! Äldre preparat verkar främst gnm att blockera jonkanaler, medan nyare potentierar GABA-systemet. Blockerar Na+kanaler Blockerar Ca2+kanaler Hämmar GABA transminas

13 Fenytoin Karbamazepin Valproat
Detta LM används som förstahandsval vid partiella anfall (kan även användas mot grand mal). Den blockerar Na+kanalerna och har biverkningar som dåsighet, yrsel, ataxi (balanssvårighet), gastrointestinala besvär mfl Fenytoin Karbamazepin Valproat

14 Vad heter substansen som endast används vid petit mal?
Etosuximid Karbamazepin Valproat

15

16 Vilken läkemedelsgrupp hör inte till de antidepressiva?
NSAID TCA SSRI MAO-hämmare

17 Vilken är TCA-medlens verkningsmekanism?
GABAA-blockad Stimulerar frisättning av 5-HT och NA Blockerar återupptag av 5-HT och NA

18 Ser man antikollinerga bieffekter av TCA?
Ja Nej

19 Vilket av dessa kvasiantidepressiva preparat är billigast?
Moklobemid (MAOA-hämmare) Amitriptylin (TCA) Bowmore 12yrs (Etanol) 23 kr/g 62 kr/g 1,5 kr/g

20 Vilken biverkningsprofil stämmer bäst med TCA-preparaten?
Kramper, sedering, impotens Diarré, oro, sömnsvårigheter Ataxi, hypotyreos, försämrad koncentrationsförmåga

21 Vad heter LM-gruppen som blockerar återupptaget av endast 5-HT?
SSRI

22 Vilken av dessa preparatgrupper har störst risk för toxicitet vid överdosering?
TCA SSRI Ventrikulära arytmier och krampanfall kan uppstå vid överdosering av TCA

23 Plocka ut MAO-hämmaren?
Oxazepam Moklobemid Busprion

24 Hur verkar Mianserin? dopaminåterupptagshämmare α2- och 5-HT 2 –receptorantagonist irreversibel MAOB-hämmare

25 Andningsdepression, kan hävas med NA Organskador ffa. njurarna
Vid behandling av bipolärt syndrom kan Litium användas. Li har ett litet terapeutiskt intrevall och är lätt att överdosera. Vad händer vid överdos? Andningsdepression, kan hävas med NA Organskador ffa. njurarna Triggar epileptiska anfall

26 Vilken effekt har dessa ämnen på en patients sinnesstämning
Vilken effekt har dessa ämnen på en patients sinnesstämning? (1 klick per substans) Amfetamin Antideppressiva L-dopa Kokain MAOA-hämmare Metyldopa Reserpin ingen effekt ökar stämn.läget sänker stämn.läget Antideppressiva medel, MAOA-hämmare, metyldopa, reserpin brukar användas som argument för monoaminteorin. De övriga kan användas mot monoaminteorin, lixom det faktum att det tar några veckor för anti-depressiva medel att kicka in.

27 Observera att ångest och heroin inte har någon koppling alls till varandra.. Heroin är ett morfinderivat. Jaja.

28 Bensodiazepinderivat Antihistaminer Kolinesterashämmare
Ångestpreparaten är många. Men vilken av dessa används inte vid ångest? Bensodiazepinderivat Antihistaminer Kolinesterashämmare

29 Sömnproblem Alzheimers Epilepsi
Vilka kliniska indikationer (2) har bensodiazepiner förutom ångestdämpning? Sömnproblem Alzheimers Epilepsi framförallt status epileptikus

30 Vilket preparat ska ges snabbt till en heroinist som tagit en överdos?
Oxazepam Naloxon Naproxen

31 Bensodiazepinerna har en stor nackdel vid långvarig användning
Dosen måste konstant höjas Beroendeframkallande De kan orsaka krampanfall

32 Bensodiazepinerna har brett terapeutiskt intervall.
Sant Falskt

33 Bensodiazepiner Namnge substanserna (click by click)
Ett preparat som både kan användas vid sömnproblem och ångest, halveringstid 6-12 timmar. En bensodiazepin med snabb (1-2 tim) effekt, men lång halveringstid (20-30 tim). Kan ge ”hang over” dvs. trötthet efter uppvaknandet. Ges vid tillfälliga sömnbesvär. Ett preparat som används till ångest- och orostillstånd mm. med lång (20-30 tim) halveringstid. Fanns i Valium®. oxazepam nitrazepam diazepam

34 Nociprizan är en bensodiazepin
Sant Falskt

35 Om du var E-types läkare - vilket läkemedel skulle du skriva ut först?
Tetrametylenedisulfotetramin är otroligt toxiskt. Ett uppskatttat LD50 för människa ligger på 0,1 mg/kg. (Barrueto et al. 2003) OBS! Tetrametylenedisulfotetramin ingår inte bland de preparat vi ska kunna. 20 mg Tetrametylendisulfotetramin 20 mg Alfametylfenetylamin 20 mg Busprion

36 Två folkgrupper bör ta det försiktigt med bensodiazepiner - vilka?
yngre kvinnor äldre missbrukare Gamla människor har en nedsatt lever- och njur- funktion och metaboliserar / eliminerar därför läkemedel mycket långsammare än andra patienter. Risken är stor att en alkoholmissbrukare börjar missbruka bensodiazep. istället

37 Hur verkar Busprion? 5-HT agonist DDC-hämmare DA-agonist

38

39 Vilken opioidreceptor verkar morfin (mest) på?
Delta Kappa My

40 Vilken av dessa substanser räknas inte till opioiderna?
Endorfinerna Opiaterna Cannabinoiderna

41 Minskad mängd cAMP K+kanaler öppnas Okänd mekanism
Med vilken mekanism utövar Morfin och Kodein sina hostdämpande effekter? Minskad mängd cAMP K+kanaler öppnas Okänd mekanism In cases where every thing is understood, and measured, and reduced to rule, love is out of the question. William Godwin

42 Halveringstiden för morfin?
30 minuter 3-4 timmar 10-12 timmar

43 cAMP ökar, NA-nivåerna sjunker, DA-nivåerna ökar
När morfinet binder till den Giproteinkopplade my-receptorn så sker tre grejer i cellen. Vilka? cAMP ökar, NA-nivåerna sjunker, DA-nivåerna ökar cAMP minskar, K+kanaler öppnas, Ca2+kanaler stängs DA-syntesen ökar, Ca2+kanaler öppnas, Na+kanaler stängs

44 Emetiska sant – Andningsdepression falskt
Morfin kan bidra till emetiska effekter (illamående) och andningsdepression. Sant Falskt Emetiska sant – Andningsdepression falskt

45 Vilket av dessa administreringssätt är mindre vanligt för Morfin?
Genom infusionspump Intratekalt Peroralt

46 Vad heter preparatet? (click by click)
Ett preparat som är mindre beroendeframkallande än morfin, men ger dysfori och hallucinationer istället för eufori. Ett diacylderivat av morfin, som lättare än morfin passerar BBB och är mycket beroendeframkallande. Ett preparat som ofta förekommer i kombination med någon NSAID (Treo comp® el. Citodon®) Liknar ovanstående preparat men har längre duration pga. av en aktiv metabolit. Är livsfarligt att kombinera med schprit. pentazocin heroin kodein dextropropoxyfen

47 Vad heter preparatet? (click by click)
Ett preparat som används vid förlossnings, eftersom det kan metaboliseras av barnet. En metabolit kan dock ge upphov till hallucinationer. Ett medel som används vid neuroleptanestesi (analgetika + neuroleptika). Inte lika potent som morfin men med kortare halveringstid. Ett analgetikum som endast används inom veterinärmedicinen. Ett ämne som används vid heroinavvänjning som substitut och har längre halveringstid (24 tim) petidin fentanyl etorfin metadon

48 Bara två sidor kvar

49 Vad heter metaboliten av morfin som har en hög analgetisk effekt?
morfin-6-glukuronid morfin-3-glukurosid metyl-6-morfinamid

50 Vilken av dessa smärtor kan behandlas med morfin?
Neuropatisk smärta Fantomsmärta Postkirurgiell smärta Smärtan av att höra hårdrock Obs! Ett helt påhittat begrepp. Avser smärta efter en operation.

51 Tillbaka till sid 1


Ladda ner ppt "Kapitel (klickbara) Antiepileptika Antidepressiva läkemedel Ångest och heroin Analgetika."

Liknande presentationer


Google-annonser