Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valet till gymnasieskolan 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valet till gymnasieskolan 2010"— Presentationens avskrift:

1 Valet till gymnasieskolan 2010
HG Arvidsson Gymnasieinformation Nya Munken 2009

2 Det har nog aldrig varit svårare än nu!
17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera nationella inriktningar och otaliga lokala profiler Och dessutom! 19 gymnasieskolor 6 kommunala 2 landstingsägda 11 friskolor Gymnasieinformation Nya Munken 2009

3 17 nationella program och IB
Enbart studieförberedande Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet International Baccalaureate Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Huvudsakligen studieförberedande Estetiska programmet Teknikprogrammet I första hand yrkesförberedande Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Och kom ihåg: alla gymnasie- program ger grundläggande behörighet till högskolan! Gymnasieinformation Nya Munken 2009

4 Specialutformade program
För att attrahera elever med speciella intressen Hälsa- och idrottsprogrammet (John Bauergymnasiet) För att ge skolan en viss profil Waldorfestetiskt program med samhälls- eller naturinriktning (Björkö Fria Gymnasium) För att anpassa efter arbetslivet på orten Flygtekniskt program (Anders Ljungstedts Gymnasium) För att anpassa för elever med särskilda behov Individuellt program för elever med Aspergers syndrom (IVAS) (Berzeliusskolan) Gymnasieinformation Nya Munken 2009

5 Individuella program Individuella programmet (IV) kan vara aktuellt för: elever som inte kommit in på sitt val eller avbrutit sina studier elever som behöver komplettera vissa ämnen från grundskolan Programinriktat individuellt val (PRIV) är aktuellt för elever som bedöms kunna komplettera ett ämnen från grundskolan samtidigt som han/hon läser på ett ordinarie yrkesförberedande program Elever som riskerar att inte bli behöriga eller som har speciella behov erbjuds vägledning från ”Vägval individuella program” (vip) Gymnasieinformation Nya Munken 2009

6 Spetsutbildningar Hösten 2009 startade försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar Elever får möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen Vid sidan av gymnasiestudierna får eleverna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola Gymnasieinformation Nya Munken 2009

7 Idrottsgymnasier En möjlighet att kombinera gymnasiestudier med elitidrottssatsning Genomförs i samarbete med specialidrottsförbunden En del lokala, andra med riksintag OBS: ansökningstiden är tidigare! Orientering senast 15 okt Huvuddelen senast 1 nov Resten senast 1 febr Intresserad: ta kopia med tider! Gymnasieinformation Nya Munken 2009

8 Behörighet Elev är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan om han/hon: har slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska inte tidigare genomgått ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning Gymnasieinformation Nya Munken 2009

9 Urval När antalet platser är färre än antalet sökande görs urval, som
bestäms efter elevernas meritvärden Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg; MVG=20, VG=15 och G=10 En elev med VG i samtliga ämnen får alltså 240 i meritvärde, och 320 är följaktligen högsta möjliga meritvärde Gymnasieinformation Nya Munken 2009

10 Ämnen och kurser De flesta ämnen på gymnasiet innehåller ett antal kurser som ofta bygger på varandra. I matematik läses exempelvis kurserna A-E enligt följande på de olika programmen: ES TE NV-natur NV-ma/data NV-miljö SP Övriga A B C D E Gymnasieinformation Nya Munken 2009

11 Varje kurs har ett antal gymnasiepoäng
Antalet poäng är ett mått på kursens omfattning Varje poäng motsvarar ungefär en studietimme Oavsett om eleven klarar kursen på kortare eller längre tid, får han/hon samma antal gymnasiepoäng Alla nationella och specialutformade program omfattar 2500 poäng: Kärnämnen p Karaktärsämnen 1350 p Projektarbete p Individuella val p Gymnasieinformation Nya Munken 2009

12 Kärnämnen 750 p Alla program har denna gemensamma kärna av allmänna ämnen Kärnämnen ger grundkunskaper som alla behöver, oavsett yrke Kärnämnena ger också en grund för vidare studier, t ex på högskolan Svenska/ Sv som andraspråk A+B 200 p Engelska A p Matematik A p Estetisk verksamhet p Idrott och hälsa A p Naturkunskap A p Religionskunskap A p Samhällskunskap A p Gymnasieinformation Nya Munken 2009

13 Karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program sin speciella profil:
Karaktärsämnen 1350 p Karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program sin speciella profil: Gemensamma kurser – för alla som läser programmet Inriktningar – obligatoriska kurser för en speciell inriktning Valbara kurser – kurser som ligger nära din programinriktning och som du väljer själv Inriktning och valbara kurser väljs – nästan alltid - till år 2 Projektarbete 100 p En större uppgift som eleverna ska arbeta med under längre tid Ska vara en fördjupning inom karaktärsämnena Gymnasieinformation Nya Munken 2009

14 Individuella val 300 p Som individuellt val kan eleverna välja bland kurser som ingår i de nationella programmen Gymnasieskolorna brukar också inrätta lokala kurser som kan väljas som individuellt val Ett tillräckligt antal elever måste välja kursen för att den ska starta Väljs till årskurs 2 Elever som satsar hårt på sin idrott kan välja Specialidrott; även till årskurs 1 (markera på digitala blanketten!) Gymnasieinformation Nya Munken 2009

15 Nationella inriktningar 250-400 p
SP som exempel Kärnämnen 750 p Nationella inriktningar p Ekonomi 350 p Företagsekonomi A+B p Information och layout 50 p Internationell ekonomi 50 p Rättskunskap 50 p Samhällsvetenskap 250 p Historia B 100 p Religionskunskap B 50 p Samhällskunskap B 100 p Språk 400 p Språk p Kultur 400 p Gemensamma kurser 800 p Engelska B 100 p Filosofi A 50 p Geografi A 100 p Historia A 100 p Matematik B 50 p Moderna språk p Svenska C 50 p Individuella val 300 p Projektarbete 100 p Valbara kurser p Gymnasieinformation Nya Munken 2009

16 Minst 15 veckors APU ingår på alla yrkesförberedande program
HR som exempel Kärnämnen 750 p Inriktningar p Hotell 400 p Hotell A 150 p Hotell B 200 p Turism 50 p Restaurang- och måltidsservice 300 p Restaurang 100 p Servering B 100 p Storkök 100 p Gemensamma kurser 650 p Ansvarsfull alkoholhantering 50 p Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Datorkunskap 50 p Hotell A p Kallkök p Livsmedel A 50 p Livsmedelshygien 50 p Näringslära 50 p Projekt och företagande 50 p Servering A 50 p Varmkök p Valbara kurser p Individuella kurser 300 p Projektarbete 100 p Minst 15 veckors APU ingår på alla yrkesförberedande program Gymnasieinformation Nya Munken 2009

17 Betyg Eleverna får fortlöpande betyg efter varje avslutad kurs enligt
en fyrgradig skala: Icke godkänt (IG) Godkänt (G) Väl godkänt (VG) Mycket väl godkänt (MVG) I slutbetyget redovisas betygen för samtliga kurser Utifrån ditt slutbetyg räknas ett jämförelsetal fram Jämförelsetalet används vid urval till högskolan Högsta möjliga jämförelsetal är 20,00 (MVG i alla kurser) Meritpoäng kan ge upp till 2,5 poäng Gymnasieinformation Nya Munken 2009

18 Studieekonomi För samtliga:
Studiebidrag (1050 kr, ej juli och augusti) Måste sökas: Extra tillägg Inackorderingstillägg Gymnasieinformation Nya Munken 2009

19 Tidsplan för intagningen
Okt – gymnasieinformation till elever och föräldrar Nov och framåt – öppet hus på gymnasieskolor, start 4/11 (ALG); rekommenderas! Nov–jan – enskilda samtal; eleverna förbereder sig före 7 jan-15 febr – eleverna ansöker på webben (möjligt att göra det i skolan under kompetent handledning!); ska lämna in underskriven kvittens! 15 febr – sista ansökningsdag ca 15 apr – besked om preliminär intagning 15 apr-1 maj – eleverna har möjlighet att göra om- och nyval ca 1 juli – slutintagningen klar och du får ett besked via post; viktigt att eleven tackar ja till erbjuden plats! reservintagningen börjar 1 aug Gymnasieinformation Nya Munken 2009

20 Grundläggande behörighet kräver:
Högskolan? Grundläggande behörighet kräver: slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 2250 p godkända betyg i Sv/sv som andraspråk, ma och eng (nytt till 2010) Särskild behörighet Vissa högskoleutbildningar kräver utöver kraven ovan särskilda förkunskapskrav ex till läkare, optiker: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B ex till civilingenjör (ej intern.): Ma E, Fy B, Ke A ex till psykolog: Ma B, Sh A + ett års arbetslivserfarenhet Gymnasieinformation Nya Munken 2009

21 Meritpoäng Meritpoäng ges för fördjupningskurser i moderna språk, engelska och matematik Meritpoäng ges också för s k områdeskurser; kurser som är relevanta men ej behörighetsgivande för den sökta utbildningen Om en kurs krävs för särskild behörighet för en viss utbildning, kan den inte samtidigt ge meritpoäng för samma utbildning Meritvärdet för den som söker till högskolan kan som högst bli 22,5 (jämförelsetalet max 20,00 + meritpoängen max 2,5) Gymnasieinformation Nya Munken 2009

22 Användbara webbadresser
gymnasiestudera.se Här gör eleverna sitt gymnasieval. Dessutom finns information om alla gymnasieprogram i Östergötland, intagningstatistik, datum för öppet hus mm gymnasieguiden.se Information om alla gymnasieprogram i Sverige ams.se Här beskrivs olika yrken, vilken utbildning som krävs och hur framtidsutsikterna ser ut för olika yrken syoguiden.se Information om utbildningar och yrken i Sverige och andra länder utbildningsinfo.se Skolverkets webbplats där gymnasieskolor kan jämföras studera.se Information om högskolekurser och -program Gymnasieinformation Nya Munken 2009

23 Frågor eller funderingar framöver?
Ta er tid att prata med ert barn om gymnasievalet! Och gör det i god tid! Ett rätt gymnasieval behöver mogna fram! Gymnasieinformation Nya Munken 2009


Ladda ner ppt "Valet till gymnasieskolan 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser