Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den delaktiga patienten:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den delaktiga patienten:"— Presentationens avskrift:

1 Den delaktiga patienten:
betydelse för vården, vårdarbete, behandlingsresultat Judy Arnetz Universitetssjukhuest MAS 27 September 2006 J. Arnetz

2 Några frågor: Vad är patientdelaktighet?
Vill patienterna vara delaktiga? Anhöriga? Hur ser vårdpersonalen på den delaktiga patienten? Hur påverkas vårdarbetet? Vilken betydelse har patientdelaktighet för behandlingsresultat?

3 Är patientdelaktighet en självklarhet?

4 Dagens Medicin (1998): ”Ökat medinflytande kommer att bli en självklarhet för morgondagens patienter… Men… det får inte gå till överdrift”. ” Patienten ska inte bli medarbetare i hälso- och sjukvård…Man behöver inte bli särskilt sjuk förrän man tycker att det är skönt att bli omhändertagen” Daniel Brattgård, sjukhuspräst

5 Några exempel Birgit 60 år, kontorist, tjocktarmscancer
Per 45 år, lärare, skadad hälsena Marti 27 år, sjukgymnast, stresshuvudvärk

6 En ovanlig sjukdom Arnold Chiari Malformation with syringomyelia (ACM/SM) Medfödd missbildning mellan hjärnan och ryggmärgen ”medical orphans” Andra diagnoser: ”Tired Mother Syndrome” ”Ménieres syndrom” ”stresshuvudvärk”

7 Patientdelaktighet VAD? VARFÖR? HUR?

8 Patientdelaktighet: VAD?
empowerment involvement/participation medical decision making/shared decision making patient partnerships patient autonomy

9 Patientdelaktighet: VAD?
Delaktighet = aktiv medverkan Delaktighet = ökat inflytande

10 Patientdelaktighet: VARFÖR?
Patienter har fått en förändrad ställning i vården Patienternas krav och förväntningar på vården har förändrats Forskning har visat ett samband mellan patientdelaktighet och behandlingsresultat.

11 (1) Patienter har fått en förändrad ställning i vården
Hälso- och sjukvården har skyldighet att stärka patientens ställning bland annat i form av: individuellt anpassad information möjlighet att välja behandlingsalternativ rätten till förnyad medicinsk bedömning (second opinion) vid livshotande eller annan särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

12 Patientdelaktighet: VARFÖR?
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

13 Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763
Vården skall uppfylla följande krav: Vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen Vara lätt tillgänglig Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen

14 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården
SOSFS 1996:24 – föreskrifter - stöd i hur lagen skall tillämpas Från 1 januari 1997: kravet på kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inskrivet i HSL och Tandvårdslagen (TL).

15 2 § SOSFS 1996:24 Patientens - värdighet - integritet - delaktighet - säkerhet skall säkerställas

16 2 § SOSFS 1996:24 Kvalitetssystemen skall säkerställa - att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga

17 Patientdelaktighet: VARFÖR?
(2) Patientens krav och förväntningar har förändrats

18 Patient-läkarrelationen
Szasz and Hollender (1956) - ”A contribution to the philosophy of medicine” 3 grundmodeller för patient-läkarrelationen: 1. Aktiva-passiva 2. Vägledning-samarbetande 3. Ömsesidig delaktighet

19 Patient-läkarrelationen
En 4:e modell: patientens autonomi Coulter (1997): ”Partnerships” with patients consumerism: patienten som ”kund”, ”klient”, ”informed consumer” ”compliance” ”concordance”

20

21 Patientdelaktighet: VARFÖR?
ökat ansvar ökad följsamhet förbättra tillfrisknande optimera medicinska resultat

22 Följsamhet ”Uppmärksamhet måste riktas mot patienternas svagheter eftersom de ofta ljugit om att ta de förskrivna läkemedlen” Hippocrates,5:e århundradet f.Kr.

23 Följsamhet ” I vilken utsträckning en persons beteende överensstämmer med ordinationen”. - Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning Globalt problem (WHO) Följsamheten vid långtidsmedicinering: högst 50%

24 Ytterligare några frågor:
Delaktighet = ansvar? Vill alla patienter vara delaktiga? Vill anhöriga/närstående till patienten vara delaktiga?

25 Vem vill bli delaktig? Yngre patienter Föräldrar (Ygge & Arnetz 2004)
Anhöriga till äldre patienter

26 Patientdelaktighet: VARFÖR?
(3) Forskning har visat ett samband mellan patientdelaktighet och behandlingsresultat

27 Vetenskapliga litteraturen
Sökord - PubMed: ”patient participation” ”hits” ” patient autonomy” ” patient partnership”

28 Kontrollerade interventioner: n<10?
Greenfield et al 1985 (USA) – magsår, n=45 Greenfield et al 1988 (USA) – diabetes, n = 59 Rost et al 1991 (USA) – diabetes, n = 61 Rachmani et al 2002 (Israel) – diabetes, n = 165 Arnetz et al 2004 (Sverige) – reumatisk sjukdom, n = 79

29 Greenfield et al: 20 min. patient coaching vs. standard utbildning
1985 (magsår) 1988 (diabetes) Intervention > kontroll - tillfredsställelse - självrapporterad hälsa Intervention > kontroll - blodsocker kontroll - självrapporterad hälsa

30 ”sharing therapeutic responsibility”
Rost et al (1991) (diabetes) Rachmani et al (2002) (diabetes) 45-min. aktiveringsträning vs. standard utbildningspaket Intervention > kontroll - ställa frågor - blodsocker kontroll Patient participation vs. standard konsultation Intervention < kontroll på samtliga riskfaktorer

31 SADEL-projektet (Arnetz et al 2004)
Samverkan och Delaktighet i målformulering målforum = aktiv roll i formulering av behandlingsmål Målforum vs. traditionell sjukgymnastik Intervention > kontroll - rörlighet - styrka - balans - tillfredsställelse

32 MEN. . . Kinmonth et al (1998): (diabetes)
Träning för läkare och sjuksköterskor i ”patient centred care” Intervention > kontroll - bättre kommunikation - högre tillfredsställelse - högre bmi - högre triglycerides Intervention < kontroll - kunskap

33 Slutsats: Tappa inte fokus på ”disease management”

34 Patientdelaktighet: HUR?
Vad innebär patientdelaktighet i praktiken?

35 Delaktighet: patientens bedömning
Har Du haft möjlighet att ställa frågor angående Dina besvär? Har Du förstått den information Du fått? Fick Du vara med och diskutera vilka undersökningar och behandlingar som skulle göras i Ditt fall? Har Du varit delaktig i utformningen av Din vårdplan? Har Du haft möjlighet att diskutera målet med Din behandling med Din läkare?

36

37

38 Den delaktiga patienten: implikationer för vårdens förändringsarbete och folkhälsan
Judy Arnetz Ulrika Winblad Spångberg Anna Höglund Bengt Arnetz Uppsala universitet J. Arnetz

39 Syfte: Fördjupa kunskapen om patientdelaktighet i behandlingsprocesser och beslut

40 Samarbetspartner Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Nationella kvalitetsregistret för hjärt- och kärlsjukdomar, RIKS-HIA SEPHIA-registret: Sekundärprevention i hjärtintensivvård - målgruppen: hjärtinfarktpatienter < 75 år

41 Bakgrund (1): Hjärtinfarkt: - 30, ,000 nya fall/år - vanligaste dödsorsaken i Sverige (30% samtliga dödsfall) - förbättrad överlevnad den första månaden efter en hjärtinfarkt under det senaste decenniet - risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt och död fortfarande hög i den efterföljande perioden

42 Bakgrund (2): Nya behandlingsmöjligheter Bättre medicinska resultat
Kortare vårdtider Nya krav på eftervårdsinsatser Den ”nya” patienten: högutbildad, med frågor, förväntningar, krav på vården

43 Vilka implikationer har en ökad patientdelaktighet för
Vårdpersonalens arbete? Vårdtid? Följsamhet? Tillfrisknande? Behandlingsresultat? Förändrat beteende, t.ex. rökavvänjning, ökad fysisk aktivitet, kostvanor? Återgång till arbete?

44 Metod (1): studiegrupper
Hjärtinfarktpatienter < 75 år Personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor) som arbetar med hjärtinfarktvård 12 sjukhus i Sverige

45 Metod (2): arbetssätt Fokusgrupper Utveckling av enkäter
Enkätstudier bland personal och patienter Samkörning av enkätdata med SEPHIA

46 Metod (3): tidplan 2004: Fokusgrupper Utveckling av enkäter
2005: Pilotstudier Personalenkätstudien Patientenkätstudien (pågår 1 år) 2006: Samkörning av databaser Analys och resultatsammanställning

47 Preliminära resultat:
Personalenkät: maj 2005 Svarsfrekvens 67% (n = 500)

48

49

50 Personalens syn: Patientdelaktighet = att patienten får:
tydlig information ställa frågor uttrycka sina synpunkter vara med i diskussioner kring sin vård/behandling

51 Personalens syn: Patienten har huvudansvaret för sin framtida hälsa
En delaktig patient innebär bättre följsamhet till ordination (läkare > andra yrkesgrupper) En delaktig patient innebär att arbetsbördan ökar (läkare > andra yrkesgrupper)

52 Personalens syn: En delaktig patient berikar arbetet
En delaktig patient skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling

53 Hinder för patientdelaktighet :
Enligt läkare och sjuksköterskor: - tidsbrist - andra uppgifter som måste prioriteras Enligt undersköterskor: egen osäkerhet

54 Betydelse Relevans for hjärtinfarktvårdens struktur, organisation och utveckling Den delaktiga patienten kan stimulera till nya attityder och arbetssätt

55 På längre sikt Patientdelaktighet kan påverka
patientens uppfattning om vårdkvalitet patientens beteende vårdtider tillfrisknande vårdpersonalens kompetensutvecklingsbehov vårdpersonalens rutiner samhällsekonomi?

56 Patientdelaktighet: för- och nackdelar
FÖRDELAR: Bättre förståelse för sin sjukdom Ökad motivation Förbättrad compliance/ concordance Bättre behandlingsresultat NACKDELAR: Vårdgivaren ifrågasätts Patientbesök tar längre tid Patienter/anhöriga ställer krav

57 Framtiden: ”Flat-pack” patienter?
”The flat-pack patient? Creating health together” Cayton (2006)


Ladda ner ppt "Den delaktiga patienten:"

Liknande presentationer


Google-annonser