Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet

2 ”Effektivisering” ”Kompetensutnyttjande”
Projekt Balans Västerbottens läns landsting Delprojekt Läkaradministration ”Effektivisering” ”Kompetensutnyttjande”

3 Utveckling antal läkare

4 Orsaker till ökat läkarbehov
Mer avancerad och komplicerad vård Ökade krav på information till patienter Normala arbetstider Krav på ST-handledning/utbildning Reducering av sjukvårdsbiträden, usk, m fl Ökad dokumentation/administration – ”dubbeldokumentation”, ”byråkratisering”

5 Parkinsons lag ”Arbete expanderar alltid så att det fyller anslagen tid”. ”Finns det tid så tar man sig tid” ”Utgifterna stiger raskt till inkomsternas nivå” ”Expansion leder till komplexitet och komplexitet leder till förfall” Trivialiteternas lag – ”mer tid ägnas åt oväsentligheter än väsentligheter”

6 Omfattningen av administrationen inom vården
Utredning Socialstyrelsen, 2000 Några av förslagen från utredningen: ”Utvecklingen av system för patientdokumentation på IT-medium accelereras” ”Detaljerade regler om patientdokumentation tas bort och ersätts med krav på att verksamhetschefen ansvarar för detta” ”Signeringstvånget bör tas bort. Verksamhetschefen skall kunna avgöra när signering behövs med hänsyn till kvalitet och säkerhet”

7 Arbetstidsfördelning läkare Norrbottens läns landsting
Kom Rev, 2002

8 Nilsson- Bågenholm, Läkartidningen 2009

9 Sammanfattning Nilsson-Bågenholm, LT 2009
Inte mycket har hänt sedan SoS utredning Dåliga datasystem ett stort problem Ineffektiv organisation, dålig tillgänglighet Neddragning av antalet vårdbiträden, undersköterskor och läkarsekreterare

10 Projekt Balans Läkaradministration Västerbottens läns landsting

11 Material Tidigare utredningar Läkarstatistik VLL Mindre tidsstudie
Socialstyrelsen, KOM REV Läkarstatistik VLL Mindre tidsstudie Patientdatalag, SOFS 2008 Synpunkter från referensgrupp läkare Synpunkter från adm personal

12 Produktivitet läkare Västerbotten läns landsting
2007 2008 2009 2010 2011 Förändr Läkare, tjänster - 1 155 1 205 1 226 1 240 +7% Läkarbesök, antal +11% Läkarbesök/läk/v 12 13 Vårdtillfällen, antal 54 000 53 839 54 892 55 609 55 540 +3% Vårdtillfällen/läk/v 1

13 Målsättning ”Målsättningen är att minska läkarnas administrativa arbetsuppgifter så att deras arbetstid i så hög grad som möjligt skall kunna användas till medicinska uppgifter” ”Rätt använd kompetens (RAK) ska vara en ledstjärna”

14 Strategi Läkaradministration som kan: tas bort förenklas
göras av annan personal

15 Två typer av administration
Patientrelaterad administration Övrig administration

16 Patientrelaterad administration

17 Patientdatalag (SFS 2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring (SOFS 2008:14) En patientjournal ska alltid innehålla uppgifter om; patientens identitet, bakgrunden till vården, aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, undersökningsresultat, ställd diagnos, ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, vidtagna och planerade åtgärder, ordinationer av läkemedel och behandlingar, information som lämnats till patienten, överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, vårdhygienisk smitta samt epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård. Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att patientjournalen innehåller uppgifter om; lämnade samtycken, uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling, de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats till eller tillförts en patient, utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter samt uppgifter om vårdplanering.

18 Signering ”väsentliga ställningstaganden som rör vård och behandling, förhållningsregler enligt smittskyddslagen samt epikriser och andra sammanfattningar av den genomförda vården” ”det kan finnas skäl att göra undantag från signeringskravet om nyttan av signeringen inte står i proportion till det merarbete som signeringskravet innebär möjligt” SOFS 2008;14

19 Intyg Läkare skyldig att utfärda intyg
Begäran av patienten eller myndighet Tidskrävande för vissa verksamheter

20 Övrig administration

21 Övrig administration Tidbokningar, kallelser Jourrapporter (schablon?)
Register Patientstatistik, rapporter, Litteratursökningar, kopieringar, presentationer Resebeställningar

22 Övergripande frågor Vårdrutiner Administrativa projekt IT-system
Rätt använd kompetens – RAK

23 Vårdrutiner ”Jakten på vårdplatser”
Överflyttningar mellan avdelningar/kliniker skapar administration (in-, utskrivning, epikris) Beställning och bedömning av provsvar Kommunikationer med patienter

24 Administrativa projekt
Omorganisationer Rutiner och riktlinjer ”Förbättringsarbeten”

25 IT system IT är här för att stanna - går inte att ”backa bandet”
Omfattar all verksamhet Många (de flesta?) system har bristande kapacitet, funktionalitet, integrering och säkerhet Upplevs ”användarovänliga” och dåligt anpassade till vårdarbetet Är tidskrävande för läkarna (>pappersjournalen?) och orsaker frustration och stress. Arbetsmiljöproblem.

26 RAK Rätt använd kompetens
Slutsatser: Läkaren är en ”verksamhetskritisk” yrkesgrupp Läkaren startar, styr och avslutar vårdprocessen Läkarna bör i så stor utsträckning som möjligt befrias från arbetsuppgifter som inte kräver medicinsk kompetens”

27 Huvudprocess i vården Läkare Patient

28 Förslag

29 Ansvarsnivåer Socialstyrelsen Landstingsledningen Basenhet

30 Förslag Landstingsnivå
IT- system Förbättrad funktionalitet och användaranpassning Ökad integrering mellan journalsystem och laboratoriesystem Datorstöd vid ”gåronder” (t ex läsplattor) prövas

31 Förslag Landstingsnivå
Vårdadministration/rutiner Befintliga centrala rutiner bör ständigt omprövas och analys av administrativa konsekvenser av nya rutiner och uppdrag bör alltid göras Sjuksköterska/vårdkoordinator ansvarar för vårdplatsplaceringar Flyttningar av patienter mellan klinik/avdelning minimeras

32 Förslag Basenhetsnivå
Allmänt Forum för diskussion om administrativa rutiner Analys och omfördelning av administrativt arbete Översyn av rutiner för patientkontakter (tel, SMS, e-post, webb) Datasystem Adm personal ansvarig för lokal daglig funktion och support

33 Förslag Basenhetsnivå
Journaldokumentation Översyn av struktur, innehåll, omfattning och signering Utbildning/handledning i dokumentation Översyn av intygsskrivande (journalkopior?) Provsvarshantering Beställning av prover/undersökningar görs av sjuksköterska alt. sekreterare Primär screening av provsvar görs av sjuksköterska

34 Förslag Basenhetsnivå
Övrig administration Teamsekreterare Tidbokningar, kallelser, diagnoskodningar, registreringar, resebokningar och kopieringar görs av sekreterare Sekreterare utgör adm stöd för läkar/jourschema, litteratursökning, patientstatistik, rapporter, presentationer, mm Utveckling av elektroniska PM och beslutsstöd på intranät/internet

35 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser