Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagrevision med ett internationellt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagrevision med ett internationellt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Lagrevision med ett internationellt perspektiv
Gunnel Klingberg - Notisum.se

2 Lagefterlevnad Uppföljning av miljömål
Uppföljning av betydande miljöaspekter Följa upp andra delar av miljöledningssystemet Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i miljöutredningen Säkerställa att alla lagar efterlevs Etablera laglista - lagkrav Uppdatera laglista - ändring av lagkrav Säkerställa efterlevnad (lagrevision) Notisum.se

3 Motiven för lagrevision
Uppföljning av miljömål Uppföljning av betydande miljöaspekter Följa upp andra delar av miljöledningssystemet Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i miljöutredningen Säkerställa att alla lagar efterlevs Etablera laglista - lagkrav Uppdatera laglista - ändring av lagkrav Säkerställa efterlevnad (lagrevision) Notisum.se

4 Mål för lagrevisionen Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med verksamheten och upprättade rutiner. Resultat: Sammanfattning av vilka regelverk man inte anser sig följa. Lista med åtgärder för att de ska följas. Notisum.se Slide 4

5 Metoder för lagrevision
Enkät till delar av verksamheten (berörda delar) Stickprov Miljörevision (intern/extern) med platsbesök Risk: dokumentgranskning Genomgång av laglistan – Är lagar/krav kopplade till rutiner-verifikat- avdelningar-ansvariga? Är kraven uppfyllda (ja/nej/uppgifter saknas/inte tillämpbar) Notisum.se Slide 5

6 Lagefterlevnad Kontrollera: pratisk efterlevnad av rutiner
Slutsatser: Utvärdera lagefterlevnaden Mål: säkerställa att lagarna följs Säkerställa att verksamheten anpassas till lagstadgade förändringar och utvecklingar. Dokumentera genomgång och resultat av varje lag, förordning och föreskrift enligt laglistan och analysera hur de följs på arbetsstället. Notisum.se Slide 6

7 För enkel genomgång av laglistan behövs:
En optimal laglista för enkel och korrekt utvärdering med ett komplett underlag för utvärdering och analys behöver följande information till revisorn: Komplett laglista (all verksamhet har fullständiga lagkrav utvärderade) Korrekt laglista (alla lagkrav är uppdaterade och utvärderade) Alla lagkrav är identifierade (enskilda paragrafer) Alla krav har ansvarig uppföljare/genomförare/analytiker Alla verksamheter har identifierade enskilda krav Notisum.se Slide 7

8 Optimalt innehåll i laglistan
Lag, förordning, föreskrift Kommunala föreskrifter Lokala myndighetskrav Nationella eller regionala föreskrifter som gäller specifikt området (verksamhet eller påverkansområdet) EU förordningar Inte direktiv, miljömål, kundkrav, produktspecifikationer Notisum.se Slide 8

9 EU förordningar Vad gäller? Inte mycket för de flesta, massor för andra De gäller direkt i svenska verksamheter De publiceras inte i svensk lagstiftning Förordningar beslutas och publiceras av EU:s organ - Kommission, Parlament, Råd Domstol - praxis Notisum.se Slide 9

10 Miljö Naturskydd, begränsningar för industri/transport, klimat, utsläpp, energi
Europa 2020 Klimat (ETS, CO2 + ozonnedbryande ämnen) Förnybar energi, effektivitet, biobränsle Transporter, dokument, tillstånd (ADR, RID, WID 2013) Produktionsmetoder, förbränning, användning av bi- produkter o/e farligt avfall, uppvärmning, tillståndskrav. IED (IPPC) Radioaktivitet, isotoper, IAEA Mätmetoder, utsläppsrätter, verifikat, Kemikalier o/e ämnen, REACH, CLP Notisum company confidential Slide 10

11 Hälsa Arbetsskydd, skyddsutrustning, maskiner, kemikalier, livsmedelsskydd
Företagets H&S organisation, dokumenterat ansvar, verifiering, Arbetsplatsutformning, buller, luft, ljus, ergonomi Hälsoundersökningar. Rökning. Nödutgångar, utrymningsvägar, brandskydd Elektricitet Förare av transporter, körkort, arbetstider, färdskrivare Truck, stege, tryckkärl, PPE (CE + standard) REACH Notisum company confidential Slide 11

12 Säkerhet Produktskydd, CE-märkning,
Produktutformning och märkning: CE standarder, uppfylla tekniska krav på annat sätt samt tekniska förordningar med direkt verkan i MS Energiklassificering, ekodesign Förpackningar (CLP): märkningar (sprayflaskor) Kemikalier (ämnen och beredningar): REACH (förbjudna ämnen) ABP, kosmetiska produkter, biocider, växtskyddsmedel, livsmedel Frivilliga miljömärken, bi-produkt, återvinningsmetoder (avfall) Notisum company confidential Slide 12

13 TOP TEN for SME EU regler med störst problem för små och medelstora företag
Kemikalier : REACH (EC) 1907/2006 Produktsäkerhet/producentansvar Dir 2001/95/EC Erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EC Arbetsmiljö Dir 89/391/EEG + 23 särdirektiv Färdskrivare 3821/85 (transportsektorn) – NY 2014! Avfall (biprodukter) Dir 2008/98/EG + Beslut 2000/532/EG + Transporter EG/2013/2006 Skydd av personuppgifter Dir 95/46/EG; Utstationering av arbetstagare 96/71/EC, Offentlig upphandling 2004/18/EC, Bemanningsföretag Dir 2008/104/EG, Moms Dir 2006/112/EG, COM/2013/0446 final – Notisum company confidential Slide 13

14 Notisum company confidential Slide 14
Notisum company confidential Slide 14


Ladda ner ppt "Lagrevision med ett internationellt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser