Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lösningsfokuserat arbetssätt och MI – Motiverande samtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lösningsfokuserat arbetssätt och MI – Motiverande samtal"— Presentationens avskrift:

1 Lösningsfokuserat arbetssätt och MI – Motiverande samtal
Jonas Wells, Nationella nätverket för samordningsförbund, tidigare NVS Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

2 Delstudier Allmänna likheter Professionellas upplevelser
Skillnader i förantaganden, teoribildning och filosofi Systematisk litteratursammanställning av metaanalyser - evidens för effekt av MI och LF Forskningsöversikt - klinisk relevans LF Användbarhet och nytta Likheter och skillnader Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

3 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

4 Motiverande samtal är en personcentrerad rådgivningsstil för att ta itu med det vanliga problemet med ambivalens till förändring. Motiverande samtal är en samarbets- och målinriktad kommunikationsstil som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. Den är avsedd för att stärka personlig motivation och åtagande för ett specifikt förändringsmål genom att framkalla och utforska personens egna skäl för förändring inom en accepterande och medkännande atmosfär. (Källa: Miller och Rollnick, 2013) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

5 Lösningsfokus är en dialogisk kompetensmodell där fokus är på klientens önskade framtid, tidigare framgångar och de styrkor och resurser hos klienten och i dennes nätverk som kan förklara tidigare framgångar. Klienter och behandlare samarbetar i dialoger för att tillsammans bygga lösningar, snarare än att utforska och lösa problem. (sammanfattat från Harry Korman, 2013) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

6 Användningsområden MI och LF
Förebygga ohälsa Förebygga utanförskap och främja egenförsörjning Vård och behandling Rehabilitering MI och LF är goda förhållningssätt som utgår från och stärker klienten. MI och LF ger verktyg för ett professionellt samtal som leder till utveckling för klienter, grupper och organisationer. MI används till varierade patienttyper. LF används bredare i samverkan mellan organisationer. Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

7 Graden av nytta MI 10 LF 10 MI LF 10
Endast MI 10 7,35 LF Endast LF 10 7,56 MI LF Båda metoderna 10 8,28 7,64 Slutsats: Båda metoderna upplevs vara till stor nytta Både MI och LF upplevs fungera väl och vara till nytta i arbetet. De som Använder både MI och LF skalar nyttan av LF något högre än för MI. Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

8 Klientnytta MI Klientnytta LF Jagstärkande Mer motiverad
Förbättrade levnadsvanor Kliniskt mätbara effekter Ökad medvetenhet om problem och följder Förbättrat utredningsarbete Klientnytta LF Ökat hopp Ser nya möjligheter Förståelse för vad som utlöser konflikt Förbättrade levnadsvanor Tagit ansvar för skolgång Gått mot egen försörjning Förbättrat utredningsarbete Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

9 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

10 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

11 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

12 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

13 Enkelt, icke manualstyrt arbetssätt Anpassar hastigheten
Utforskar klientens idéer Ser lösningen långt fram, vägen dit är små steg Bygger frågorna utifrån svaren Passar till livsstilsfrågor och beroendebehandling Används i privatlivet LF gett grund för MI Risk att bli lösningsforcerad vid felanvändning Mirakelfrågan kan vara svår Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

14 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

15 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

16 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

17 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

18 Solution talk* Problem talk
Change talk** Sustain talk *Lipchik, E. (2002). Beyond Technique in Solution-Focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship. New York, The Guilford Press. de Shazer, S. (1994). Words Were Originally Magic. New York, W.W. Norton & Company. **Holm Ivarsson, B. (2013). MI motiverande samtal praktisk hanbok för hälso- och sjukvården. Stockholm, Gothia Fortbildning Miller, W. R. and S. Rollnick (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change. New York, The Guilford Press. Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

19 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

20 ”Ett lösningsfokuserat arbetssätt är lätt att
förstå men svårt att verkligen anamma, mycket träning krävs” (Källa: H Korman, 5 sept 2013) ”MI har utvecklats från att i huvudsak vara tekniker mot att mer handla om ett förhållningssätt” (Källa: S Hultgren, 13 mars 2013) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

21 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

22 8o% av LF användarna vill använda mer LF
64% av MI användarna vill använda mer MI 64% av de som använder båda metoderna vill använda dem mer Till hjälp: egen träning, kollegial handledning, fördjupningsutbildning, planering inför möten och stöd från ledningen. Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

23 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

24 Att ge information MI: LF: Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

25 Att ge information MI: Vad vet du redan om…….
Är det okej om jag berättar om……. Vad tänker du om det här/Vad innebär det för dig? LF: (Om klienten ber om information) Om du får mer information om X, vilken skillnad kommer det att göra för dig? Hur kommer du att märka att informationen varit till nytta för dig? Vad kommer du att göra annorlunda? Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

26 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

27 Skalor MI: LF: Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

28 Skalor MI: LF: På en skala från 0 till 10…….
Hur viktigt är det för dig att…….? Hur säker är du på din förmåga att klara det? Hur beredd känner du dig just nu att göra en förändring? LF: Mirakelskalan 10 står för den önskade framtiden, 0 är motsatsen, var på skalan står du just nu? Vad är skillnaden mot 0? Hur skulle du märka att du har tagit ett steg upp på skalan? Hur säker är du…….? Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

29 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

30 LF inom ledarskap och organisation
”Undviker det fruktlösa sökandet efter problem och tar den direkta vägen mot lösningen” (Källa: Jackson, P.Z. and McKergow (2007). Lösningsfokuserat Ledarskap: gör coaching och förändring enkelt.) LF inom ledarskap, grupputveckling, organisation och konfliktlösning (Källa: M McKergow i Franklin, C., T. S. Trepper, et al. (2012). Solution-Focused Brief Therapy: A Handbook of Evidence-Based Practice.) Effekter på beteende- och produktionsnivå (Källa: Hoffmann, K. and P. Luisser (2007). Effects of Solution-Focused Training on Leadership Behaviour and Productivity.) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

31 Blanda eller renodla? Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

32 MI- de fyra processerna: Engagera Fokusera Framkalla (Planera)
LF-PLUS Plattform Lösningsscenario Undantag från problemet-redan fungerar Steg

33 Arbetssätt och verktyg i MI-samtalet
Arbetssätt och konkreta verktyg som nämns är: Skapa agenda för samtal Enkla och komplexa reflektioner Återkoppling Sammanfattningar Rulla med motstånd Ambivalensutforskning, ambivalenskorset Be om lov att ge info Värderingskort Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

34 Arbetssätt och verktyg i LF-samtalet
Arbetssätt och konkreta verktyg som nämns är: Bygga plattform Bekräfta situationen Frågor om resurser Frågor om stöd Bryta negativa beskrivningar Mirakelfrågan Skalor Mirakelfrågan till grupp Lösningsfokuserade frågor ”Vad är bättre”/uppföljning Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

35 Det nya i MI 3: MI-andan: partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande Fyra processer i samtalet: engagemang, fokuserande, framkallande och planerande Nedtoning av den transteoretiska modellen Nedtoning av ambivalens Motstånd: Att kunna utforska ambivalens i ”neutrala lägen” Discord/dissonans/disharmoni i arbetsalliansen Status quo-prat/argument mot förändring Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

36 Vad är det nya i LF? Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

37 Fem frågor som introduktion till hur ett ”typiskt” MI respektive LF samtal
kan se ut…….

38 Introduktion MI 1. Varför skulle du vilja göra den här förändringen? 2. Hur skulle du kunna göra för att lyckas med den? 3. Vad är dina tre bästa skäl för att genomföra den? 4. Hur viktigt är det för dig att genomföra den här förändringen och varför? 5. Så vad tror du att du kommer att göra? (Källa: W.R Miller, S Rollnick 2013) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

39 Introduktion LF 1. Vad är din bästa förhoppning från det här samtalet? 2. Antag att din förhoppning infrias, hur kommer du att märka det? Hur kommer andra att märka? 3.Vad kommer att vara annorlunda? Vad mer? *5 4. Vad av det du hoppas på händer redan? Vad gör du och/eller andra som får det att hända? 5. Hur kommer du att märka att du tagit dig ytterligare ett litet steg i rätt riktning? (Källa: H Korman, S Öster 2013) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

40 Referenslista MI: Farbring, C. Å. (2010). Handbok i motiverande samtal - MI: Teori, praktik och implementering. Finland, Natur & Kultur. Miller, W. R. and S. Rollnick (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change. New York, The Guilford Press. Miller, W. R. and S. Rollnick (2013). Motiverande Samtal: Att hjälpa människor till förändring. Stockholm, Natur & Kultur. Miller, W. R. and S. Rollnick (2009). "Ten Things that Motivational Interviewing Is Not." Behavioural and Cognitive Psychotherapy 37: LF: De Jong, P. and I. K. Berg (2013). Lösningsbyggande samtal. Lund, Studentlitteratur. Franklin, C., T. S. Trepper, et al. (2012). Solution-Focused Brief Therapy: A Handbook of Evidence-Based Practice. New York, Oxford University Press. McKergow, M. and H. Korman (2009). "Inbetween - neither inside nor outside: The radical simplicity of Solution-Focused Brief Therapy." Journal of Systemic Therapies 28(2): Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

41 Vilka avtryck lämnar vi?
Förhållningssätt? Verktyg? Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

42 Metaanalys av RCTstudier för att besvara frågor om enkla
orsakssambandseffekter 19 ämnesdatabaser Inkluderades: 10 metaanalyser om MI och 1 om LF MI effekt inom problemområdena, alkohol, droger, rökning, HIV-riskbeteende, spelberoende, matvanor, fysisk aktivitet, behandlingsföljsamhet, vattensäkerhet, föräldraskap och förändringsvillighet. LF effekt avseende internaliserad beteendeproblematik, det vill säga ångestrelaterade problem, depression, självkänsla, upplevelse av egen förmåga och person. Nya studier kan ändra resultaten. (Källa: S Larsson-Tholén MI och LF: en systematisk litteratursammanställning av metaanalyser avseende vetenskaplig evidens för effekt.) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

43 Forskningsöversikt av klinisk relevans LF
Två metaanalyser och sju systematiska litteraturöversikter De flesta studier experimentella, LF + kontrollgrupp Ca trettio RCT-studier Många fallstudier och intervjustudier Starkast evidens på depressiva symptom och ångest. Även effekt i skolmiljö, familj, fysisk hälsa, kriminalitet, ungdomsbrottslighet och inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Korta behandlingstider och kvarstående effekt. (Forskningsöversikt LF arbetssätt J Gustavsson) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa

44 De professionellas perspektiv
Förbättrat kommunikationssätt och samarbete med klienter Högre tillfredsställelse med arbetet Utmaning att lämna probleminriktning Konflikt med organisationens etablerade arbetssätt Klienternas perspektiv Förnöjsamhet Mest hjälpsamt var fokus på fungerar Stöd i att finna alternativ och riktning (Forskningsöversikt LF arbetssätt J Gustavsson) Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa


Ladda ner ppt "Lösningsfokuserat arbetssätt och MI – Motiverande samtal"

Liknande presentationer


Google-annonser