Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsatt luftvärdighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsatt luftvärdighet"— Presentationens avskrift:

1 Fortsatt luftvärdighet
Part-M/Del-M Gällande regler för Fortsatt Luftvärdighet KSAK Göteborg - Aeroseum 22 Mars 2009 Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör, Process koordinator Part-M Sektionen för luftvärdighetsorganisationer Lars Haglund, Chef för Sektionen för luftvärdighetsorganisationer

2

3

4 Fortsatt luftvärdighet Viktiga förutsättningar för denna presentation.
Kortfattad presentation Berör endast EASA godkända luftfartyg Berör Privata Luftfartyg <5700kg och enmotoriga helikoptrar Ej kommersiell verksamhet

5 Fortsatt luftvärdighet
Agenda Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? - Varför EASA regler - Ansvaret för luftvärdigheten - Fortsatt Luftvärdighet CAMO – Luftvärdighetsorganisation Kapitel F alt Del-145 Underhållsorganisation Luftvärdighetsbevis – LVB Granskningsbevis – ARC Olika alternativ, hur man löser den fortsatta luftvärdigheten

6 Fortsatt luftvärdighet
Varför Del-M? EU’s grundprinciper: säkerhet och gemensam marknad (fri rörlighet av varor, tjänster och personer) Enhetliga regler inom EU Lättare att importera/exportera luftfartyg inom EU (överföra) Underhåll, Luftvärdighetsövervakning och Luftvärdighetsgranskning kan göras av organisation i annat EU (EASA) land

7 Fortsatt luftvärdighet När började Del-M gälla?
28 oktober 2008 trädde Del-M i kraft även för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter. Följande skall vara på plats senast 28 september 2009: Underhållsprogram införs successivt (klart före 1:a ARC) Alla ARC:ar som utfärdas efter 28 februari 2009 ska vara enligt Del-M

8 Fortsatt luftvärdighet Del-M = Fortsatt Luftvärdighet
Del-M Kapitel B: Ansvarighet (för den fortsatta luftvärdigheten) Del-M Kapitel F: Underhållsorganisation Del-M Kapitel G: Organisation ansvarig för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation ) Del-M Kapitel I: Granskningsbevis för fortsatt Luftvärdighet (ARC - Airworthiness Review Certificate) (En tilläggs uppgift till CAMO) ARC Form 15b

9 Fortsatt luftvärdighet
Kapitel B Ansvarighet M.A.201 Ägaren har ansvar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Ingen flygning är tillåten såvida inte Luftfartyget har genomgått underhåll och är luftvärdigt och Drifts- och nödutrustning installerats korrekt och är driftsduglig eller tydligt märkt som driftsoduglig och Luftvärdighetsbeviset är giltigt och Underhållet utfört efter godkänt program enligt M.A. 302.

10 Fortsatt luftvärdighet Möjliga val för privata flyg <5700kg
Kapitel B Ansvarighet M.A.201 ”e) För att fullgöra åliggandena enligt led a kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt. ii) En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.” Möjliga val för privata flyg <5700kg

11 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?
Luftvärdighetsorganisation - CAMO Uppgifter Utveckla och övervaka underhållsprogrammet Ansvara för att underhållet utförs enligt underhållsprogrammet Hantera godkännande av modifieringar och reparationer Att fel åtgärdas av godkänd underhållsinstans Samordna planerat underhåll, tillämpa AD/LVD, se till att delar med begränsad livslängd byts, säkra att komponenter underhålls Hantera dokumentation/journaler Att massa- och balansrapport återspeglar luftfartygets aktuella status

12 Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)?
Luftvärdighetsorganisation - CAMO Krav på organisation Handbok (CAME) Lokaler Personal (Granskningspersonal) Ta hand om arbetsuppgifterna för den fortsatta luftvärdigheten (Rutiner) Manualer (från tillverkare osv) (Granskningsrutiner om ARC skall göras) (Kvalitetssystem) Dokumentationskrav

13 OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Luftvärdighetsorganisation - CAMO OBS En person, kan ha ett CAMO tillstånd Godkänd organisations rättigheter Ansvara för luftvärdigheten Framställa underhållsprogram till privata luftfartyg Utföra uppgifter åt annan CAMO Kan dessutom vara godkänd för att: Utfärda granskningsbevis (ARC) Utföra granskningar och lämna en rekommendation

14 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Uppgifter Utföra underhåll på luftfartyg och/eller komponenter Utföra arbetsorder från CAMO Utföra arbetsorder från privata ägare

15 Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Krav på organisation Handbok (MOM/MOE) Certifierande personal Personal Lokal Manualer Utrustning, verktyg, material Godkännande av komponenter (Produktionsplanering) Dokumentationskrav (Kvalitetssystem) Rutiner

16 OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Underhållsorganisation Del-M Kapitel F / Del-145 Godkänd organisations rättigheter Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser, som finns angivna i handboken. Underhålla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på varje annan plats förutsatt att sådant underhåll enbart är nödvändigt för att åtgärda uppkomna fel. Ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation Utfärda underhållsintyg (CRS) efter avslutat underhåll. OBS En person, kan ha ett F alt 145 tillstånd

17 OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd”
Vad är Fortsatt Luftvärdighet (Del-M)? Fortsatt luftvärdighet = OBS En person kan ha både CAMO och ”F-tillstånd” CAMO Luftvärdighetsorganisation Underhållsorganisation CRS Kontrollerad miljö Data Arbetsorder F/145 eller Ej kontrollerad miljö Underhålls-program Ägare som ansvarar för luftvärdigheten Pilot-Ägare <2730 Del-66 Ej komplexa jobb F/145 Namngiven och godkänd av CAMO

18 Fortsatt luftvärdighet LVB vs ARC (granskningsbevis)
UR-B och ettåriga LVB (Luftvärdighetsbevis) finns ej längre LVB har numera obegränsad giltighetstid ARC har införts. Giltighetstid 1år (Airworthiness Review Certificate = Granskningsbevis) LVB och ARC måste finnas tillsammans ARC utfärdas och förlängs av CAMO (ARC kan utfärdas av TS)

19 Fortsatt luftvärdighet
Alternativ Alternativ för: Privata luftfartyg <5700 kg och för luftfartyg i icke ”kommersiella verksamhet”. Det ger minst 3 alternativ

20 Fortsatt luftvärdighet Kräver ny granskning och ARC varje år
Alternativ 1 Kräver ny granskning och ARC varje år Ingen kontrakterad CAMO. Ägaren är ansvarig för luftvärdigheten Godkänt underhållsprogram Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ibland ”fristående” Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ej kontrollerad miljö

21 Fortsatt luftvärdighet Kräver ny granskning och ARC varje år
Alternativ 2 Kräver ny granskning och ARC varje år Kontrakterad CAMO Ingen kontrakterad Underhållsorganisation Ibland fristående Del-66 personal. Ej komplexa arbeten. Ibland Kapitel F eller Del-145 underhållsorganisation Begränsat Pilot-ägar-underhåll <2730 Ej kontrollerad miljö

22 Granskning och ARC vart 3:e år. Förlängningsbar 2 gånger
Fortsatt luftvärdighet Alternativ 3 Granskning och ARC vart 3:e år. Förlängningsbar 2 gånger Kontrakterad CAMO + Kontrakterad Kapitel F eller Part-145 underhållsorganisation = Kontrollerad miljö

23 Fortsatt luftvärdighet ARC ”Transitperiod” Det är bråttom!
28 Feb 2009 28 Sep 2009 Giltiga ARC utfärdade enligt Del-M ARC måste utfärdas enligt Del-M från och med 28 Feb 2009 ”transit” ARC utfärdas Giltiga ”transit”ARC OBS: Detta beskriver: - Privatflyg < FTO, Bruksflyg (ARC - Kommersiell trafik följer Del-M sedan 28 sep 2008)

24 Fortsatt luftvärdighet Var hittar man information
”Tillverkning och underhåll” / ”Nya regler för fortsatt luftvärdighet” - material från infomöten - mallar - manualexempel - checklistor - m.m Kontaktperson: Johan Brunnberg

25 Frågor? Tack för oss!


Ladda ner ppt "Fortsatt luftvärdighet"

Liknande presentationer


Google-annonser