Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier Gunnar Eliasson gunnar.elias@telia.com Försvarshögskolan/Iva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier Gunnar Eliasson gunnar.elias@telia.com Försvarshögskolan/Iva."— Presentationens avskrift:

1 Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier Gunnar Eliasson Försvarshögskolan/Iva Stockholm 10/5 2012 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

2 Gunnar Eliasson Försvarshögskolan/Iva Stockholm 10/5 2012
Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier, eller Risreducering som en offentlig tjänst Gunnar Eliasson Försvarshögskolan/Iva Stockholm 10/5 2012 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

3 Gunnar Eliasson Försvarshögskolan/Iva Stockholm 10/5 2012
Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier, eller Risreducering som en offentlig tjänst, eller Avancerad Offentlig Upphandling som Innovationspolitik Gunnar Eliasson Försvarshögskolan/Iva Stockholm 10/5 2012 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

4 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Bakgrund: Iva projektet ”Samverkan för tillväxt med nätverksbaserade system och lösningar – Försvar och säkerhet” Som avslutades Industriella effekter kring upphandling av försvarsmaterial. I dag dito, Skydd mot Terror och Katastrofberedskap. Steg I: Bioterror och Biokatastrofer. Händelser: September 11, Anthrax, Estonia (1994),Tsunamin (2004) Tråkigt att det behövs katastrofer för att initiera angelägna åtgärder för den långa sikten Jfr DHS   Detta projekt initierades Gick i stå Dokumentation finns: Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

5 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Bioterror och biokatastrofer medicinskt problemområde. Sjukvård = privat konsumtion av/ investeringar i privata varor och tjänster med stora positiva externaliteter (spillovers). Några slutsatser från min rapport till Globaliseringsrådet Nr 33, 2009: Gunnar Eliasson Svensk sjukvård som en framtida exportindustri En industriekonomisk analys Modern medicinsk teknik och nya läkemedel ger friskare och arbetsföra människor och betydande tillväxteffekter 2. Stor privat betalningsvilja (drygt 30 procent av BNP) 3. INVESTERING , INTE KOSTNAD Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

6

7 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Försvar och katastrofskydd däremot. - Privat efterfrågan, men en Kollektiv Vara -Du kan inte handla försvarstjänster och katastrofskydd privat i marknaden - Ofta en mycket avancerad produkt, vars utveckling genererar stora spillovers till övrig industri -Producenten kan inte ta betalt - Fungerande offentlig kund saknas ofta att representera den privata efterfrågan. -Ingen spontan marknad -Utan kund ingen utveckling och produktion Exempel: Gripen UNDERINVESTERING Statens ( det offentligas) viktigaste uppgift = att som substitutkund representera den privata efterfrågan på kollektiva varor och tjänster Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

8 Linköping Länsstyrelsen Saab 7 februari 2011

9 Now available from Springer
Gunnar Eliasson, Public Procurement as Industrial Policy; ASD Annual Convention, Montreux, Oct

10 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Försvarsuppgiften kan någorlunda förutses Terror och Katastrofskydd däremot: Skydd mot möjliga, men mycket osannolika händelser (Vad,Var,När,Hur?) En annan typ av beredskap än försvaret. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

11 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Jag i dag: Industriell analys av ny bioteknologisk skyddsprodukt förberedd för offentlig upphandling Mer specifikt: Skydd mot manipulerat influensavirus (bioterror) eller pandemi (Biokatastrof)   Uppgiften: Inte att lösa Sveriges skyddsproblem. Gäller Analys av Marknaden för Skyddsprodukter + (!!) var svensk bio och medicinsk tekniska industri kan komma in Jag den ekonomiska analysen ( i dag) Min dotter Åsa tillsammans med en grupp företag står för teknologin och industriella möjligheter Ni har fått dokumentation från 2007 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

12 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Disposition 1. Klargör den privata efterfrågan av en mångdimensionell offentlig tjänst där ingen ordentlig substitutkund existerar Utgångshypotes: Eftersom en pandemi av allvarlig art förr eller senare kommer att inträffa finns en latent privat efterfrågan för skydd, som ett rikt land som Sverige bör kosta på sig att svara upp mot. I synnerhet som den samhällsekonomiska lönsamheten på utvecklingen av ett sådant skydd kan vara mycket hög, och förutsättningarna är stora att utvecklingen av en sådan produkt inom svensk industri kan bli en stor exportprodukt. Exempel: Beredskap för, och skydd mot manipulerat influensavirus eller naturlig pandemi som ett projekt. Vad är industriellt möjligt i Sverige? Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

13 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
2. Specificerna en bioteknologisk plattform (en teknisk produkt ) som utgångspunkt för avancerad offentlig upphandling. Intervjuer och samarbete kunder producenter 3. INDUSTRIELL POTENTIAL. Utgångspunkt: Teknologin som utvecklas spiller över ett brett fält. Stora allmänmedicinska externaliteter. Höjer det samhällsekonomiska värdet. Möjlighet: Avancerad medicinsk systemprodukt som kan vidareutvecklas och vars användningsområden kan breddas. Industriella förutsättningar finns i Sverige att skapa en internationellt konkurrenskraftig industri Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

14 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
4. PROBLEM Ingen kapabel offentlig kund med resurser (a la FMV)existerar som kan representera den privata efterfrågan på denna kollektiva vara/tjänst Utan kund, ingen marknad och ingen produktion Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

15 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
ANALYSGÅNG a. Privat efterfrågan på skydd existerar. VAD exakt? Hur få till en offentlig substitutkund som inte finns ?. Förebild FMV. Exempel DHS USA? Om en kund hade existerat hade uppgiften kunnat definierats om till en marknadsföringsuppgift för ett konsortium av företag. b. Vad är möjligt med dagens teknologi , eller teknologi under utveckling? Mycket avancerad produkt. Inget enskilt företag klarar utvecklingen. Samverkan kund/många suppliers nödvändig. Hur: Intervjuer med potentiella användare och många suppliers. c. Product prototyping. Tag fram underlag som utgångsvärden för en avancerad offentlig upphandling . Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

16 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
d. Vad kostar det, Vad får man man? 1. Definierade produktvärden som upphandlas: - Direkt terrorskydd (Bioterror) - Direkt katastrofskydd (Pandemi,”Vaccin”) 2. Synliga och osynliga costs and benefits, systemeffekter mm. 3. Positiva sidoeffekter: Allmänmedicinska Spillovers 4.Industriell potential (diagnosföretag, ny produkt) Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

17 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Vilket behov? Vilken privat efterfrågan? Många bedömare anser att en pandemi förr eller senare kommer att bryta ut. Det är därför rationellt att ett rikt land bygger upp en beredskap att snabbt kunna begränsa skadeverkningarna när den kommer. I denna beredskap kommer tidig, snabb, pålitlig och precis diagnos att vara ett centralt inslag. Snabba och pålitliga diagnos metoder med enkel, rutinmässig provtagning och snabba, enkla svar måste därför utvecklas för att en tillfredsställande beredskap mot bioterror skall kunna skapas. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

18 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Vilken produkt? Integrerad bioteknologisk plattform för distribuerad (PoC baserad) spårning, snabb, precis och pålitlig diagnos och prototyping samt tillverkning av motmedel. Generellt användbar medicinsk teknologi (Spillovers) Förberedd för offentlig upphandling Innovationspolitik Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

19 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Särskilda Problem: - Konkurrensupphandling (teori, EU regler) - För industriländerna gäller: Stor underinvestering i samhällsekonomisk mycket lönsamma, men privatekonomisk icke tillräckligt lönsamma projekt. FoU subventioner meningslösa, men Offentlig upphandling som innovationspolitik hjälper. -Vad vet vi om spillovers? (Teorin om spillovers och kommersialisering. Kompetensblock) -Den Experimentellt Organiserade Ekonomin. Det kan bli fel. Affärsmisstag. Policy misstag. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

20 Linköping Länsstyrelsen Saab 7 februari 2011
Kompetensblock teorin illustrerar hur en kompetent offentlig upphandlare (substitutkund) kan bidra till Sveriges ekonomiska utveckling Efterfrågan 1. Den kompetente kunden Teknikutbud 2. Innovatören Industrialisering/Kommersialisering 3. Entreprenören 4. Venture kapitalisten 5. Riskkapitalisten 6. Industrialisten Linköping Länsstyrelsen Saab 7 februari 2011

21 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Produktspecifikation/ Prototyping Produktfunktioner: Beredskap (prevention) Diagnos Behandling (Korrektion) Vid kris är tiden mellan upptäckt av incidens och insättande av motmedel/behandling avgörande. Vid sjukdom är prevention genom tidig diagnos för tidig behandling eller ingen sjukdom alls Optimalt. Gemensam teknologi. Direkta spillovers från terror/katastrof till medicinsk praktik. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

22 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Terror och kris produktens nödvändiga egenskaper: Tidig spårning (alarm) Tidigare, precisare och pålitligare distribuerad (PoC baserad) diagnos Direkt integrering av diagnos och framtagning av motmedel/behandling Detta förutsätter : Allt tas ned på molekylär nivå Komplement till klinisk diagnos (Efterfrågan) Positiva industriella effekter (Samhällsekonomiska + värden)       Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

23 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
INDUSTRIELLA MÖJLIGHETER: Utveckling av integrerad bioteknologisk plattform för tidig (1) distribuerad (PoC) spårning, (2) snabb, precis och pålitlig diagnos samt (3) prototyping och tillverkning av motmedel/ vaccin mot manipulerat influensa virus och naturlig pandemi 1. SPÅRNING Mätningar i vatten, luft, etc anormala ämnen Distribuerat (bl a PoC) Statistiska spårmetoder (Uman Diagnostics,, Umetrics,..) Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

24 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
2. DIAGNOS Enormt experimenterande med nya teknologier (trots styvmoderlig behandling i vården och av finansvärden) Minst 22 svenska företag direkt och indirekt engagerade, de flesta i Stockholm Uppsala regionen Specifika metoder: Man letar efter kända agens Ospecifika metoder: Man tittar på allt som avviker från det normala Bland en lång rad gamla och nya metoder hör In Vitro Diagnostics (IVD) till de snabbaste. IVD på väg mot PoC även om utvecklingen inte var klar år 2007 IVD är molekylärt baserad och tillåter direkt integrering från tidig spårning av agens mot PoC diagnos, verifiering i centrallaboratorium, till framtagning av prototyp vaccin och senare snabb produktion av vaccin Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

25 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Många svenska företag arbetar direkt och indirekt med IVD och PoC diagnos, bland dem: EDX Diagnostics Light Up Alpha Helix, Uppsala Gyros, Uppsala Olink , Uppsala Biosensor Applications, Stockholm Prolight Diagnostics Åmic, Uppsala Capio , St Görans Sjukhus, Stockholm Phadia , Uppsala Uppsala Bio, Uppsala Uman Diagnostics , Umeå mfl, även indirect GEHC, Uppsala Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

26 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
3. VACCINFRAMSTÄLLNING: Tre metoder: (1) Traditionella, (2) proteinbaserade och (3) DNA baserade: I: Traditionella (äggbaserade, eller cellkultur, SBL Vaccin) -Virus från sjuk person isoleras och mångfaldigas i ägg eller cell kultur (provrör) + ”avdödas” - Tar månader - Skräp - trade off mellan purifiering och tid. Risk - farliga sidoeffekter - Immunitet bygger på att ”svag” sjukdom uppstår. Riskabelt - Tillverkningen specifik för varje vaccin - Inga positiva industriella effekter II: Proteinbaserade Ofarligt ”specialvirus” konstrueras, del av det riktiga viruset. Aktiverar immunförsvaret mot det riktiga viruset Orsakar ingen sjukdom, bara immunitet Problem 2007: Ännu inga färdigutvecklade metoder Proteiner ostabila dvs kylförvaring nödvändig Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

27 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
III: DNA baserade En DNA molekyl konstrueras som kodar för ett virus. Tillverkningen kan därför direkt integreras med den DNA baserade diagnosen. Överlägsen traditionell metod i snabbhet (”Bör gå på en månad i stället för 9 ”)*. Orsakar ej sjukdom. Skapar bara immunitet. Mindre farlig. Mindre risk för skräp. Hela Sveriges behov bör kunna produceras på två månader Problem 2007; Ännu ej färdigutvecklade metoder. Vi räknade med att en upphandling enligt vårt förslag 2007 skulle innebära att färdigutvecklade metoder kanske skulle ha funnits i dag , fem år senare. *Metodologi II och III bägge molekylärt baserade. Bägge måste ha utprovats som prototyp teknologi i förväg. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

28 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
DRIFT / UNDERHÅLL PoC centralerna måste ständigt vara i klinisk drift för att med säkerhet kunna fungera i en kris. KOMPLEMENTÄR TEKNOLOGI Purifiering av vaccine: GEH Adjuvants : Eurocine Delivery    ALTERNATIV Generella vaccin: Tripep Antivirala medel (Tamiflu, Roche) Terapeutiska vaccin RNAinterference (Genterapi, ny teknologi)   Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

29 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
INDUSTRIELL POTENTIAL/ KONKURRENS Traditionell vaccintillverkning bygger på specialiserat kunnande och erfarenhet hos de stora vaccin företagen (SanofiAventis, GSK etc). Inga möjligheters för nyetablerade företag att konkurrera. Nya protein eller DNA baserade metoder ger lika villkor mellan små och stora. Utvecklingsinslaget betydande. Rätt ide kan vara avgörande. David kan hota Goliath. Industriell potential finns. En svensk vaccinupphandling riktad mot svensk upphandlare bör därför inte syfta till att utveckla traditionella och redan existerande metoder för vaccintillverkning utan syfta till att förbereda en ny teknologisk plattform som även kan användas i biokrissammanhang (nytt vaccin på ett par veckor), och i vardagslag till att - Utveckla och producera nya effektiva vaccin - Komplettera klinisk diagnos mm i den reguljära distribuerade vården Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

30 BIOTEKNOLOGISK PLATTFORM Specifikation av komponenter (2007)
Komponenter Functionalities Sv Företag INV NÄR 1. Distribuerad spårning, diagnos PoC in 15 min Åmic, Bios.Appl – Marknadsföringsb. ( IVD, PoC) ” Early Warning” etc Produkt. 5+ år 2. Motmedelspec EDX D, Phadia Uman Genomics,mm 3. Diagnos Centrallabb Allt inom Olink,Alpha H år (Integrering,verifiering, mm komplettering, multip) H Prototype Vaccin: Deliv Prototypifierat testning,produktion vaccin år Delivery: Techology P Marknadsföringsb. Hela processsytemet vaccin (Sveriges eff. uttestat behov på 2 månader) Organisation,administration standardisering, distribution * Totalt: – 1170 * Helst skall man inte behöva ändra något. Utredning bör dock göras. Avser utredningskostnaden Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

31 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Denna bioteknologiska plattform = en avancerad och framför allt komplicerad systemprodukt, som - kan specificeras (= specificerad) och upphandlas offentligt - kan vidareutvecklas - och har en betydande eftermarknad Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

32 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
UTVECKLINGSINVESTERINGEN Vi har tillsammans med en grupp kompetenta och intresserade företag arbetat fram en grov specificering av denna produkt, och räknat på investeringens storlek Nödvändigt för att upphandlingens förhandlingar skall kunna starta på en specificerad och konstruktiv nivå Vi kom fram till följande: Utvecklingen av en fungerande prototyp på hela teknologiplattformen handlar om en investering på ca 1,2 miljarder SEK i 2007 års priser, med gradvis leverans, men uttestad marknadsföringsbar totalprodukt färdig på 6 – 10 års sikt. Tillkommer utrustning, bl a PoC terminaler på drygt en miljard , dvs en totalinvestering på 2- 2,5 miljarder SEK i 2007 års priser. Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

33 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
1. Totalt drygt 100 intervjuer användare och möjliga producenter 2. Potentiella ”kunder” - Försvaret/ generalläkaren - Sjukhus/Läkare - Arla - Socialdepartementet - Socialstyrelsen -”Ansvarskommitten” -Politiker 3. Gruppen företag GEH Biacore Capio diagnostics (St Görans Sjukhus) EDX Diagnostics Phadia Åmic Uppsala Bio Andra viktiga företag: SBL Vaccin, Biovitrum, Biosensor A. Uman Diagnostics, Umetrics Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

34 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Diskussion: 1. Suppliers måste samordna sig (konsortium, ”JAS”) 2. Offentlig kund måste konstitueras (”FMV”) 3.Förhandling av specificerad leverans mot fast pris under incitamentskontrakt 4.Enskilda moment handlar om experiment och stor risk. Alla deltagande företag kommer inte att klara sina åtaganden. Men som en helhet, kontrakterbars projekt analogt med Gripen upphandlingen. 5. Etiska problem? Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

35 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
VAD FÅR VI FÖR DETTA? - Önskat bioterror skydd - Önskat biokatastrofskydd (pandemi etc) Billigt. Motiverar ensamt hela utvecklingsinvesteringen - Driften/ underhållet finansieras av allmän medicinska fördelar att ha utrustningen installerad (dual economics) - Problem: Radikal förändring av dagens vårdpraktik. Räkna med motstånd hos läkarkåren? TOTALKOSTNAD VS VÅRDENS PARTIELLA KALKYLER 1. Integrerat PoC baserat system: Spar tid 2. Minimerar transaktionskostnader 3. Sänker felrisken i vården ( en kostnad som mestadels bärs av den patient som drabbas och aldrig ingår i någon kalkyl) 4. Tidigare diagnoser och prevention minskar behovet av sjukhusvård (Går satt räkna på). Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

36 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
Direkta allmänmedicinska spillovers som det går att räkna på: 1. Komplement till traditionell klinisk diagnos. Möjliggör tidigare, precisare och pålitligare diagnos 2. Utveckling mot preventiv behandling, bort från post care. Undvikande av vård 3. Förberedelse för personlig medicin 4. Precisare motåtgärder/medel med mindre bieffekter Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012

37 Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012
SLUTLIGEN: Jämförelse av det sociala och ekonomiska utfallet av en farlig pandemi vid användningen av 2007 års beredskap och morgondagens motteknologi baserad på vår plattform plattform Kommer om jag hinner sätta mig in i kalkylen   Gunnar Eliasson FHS, Stockholm 10/5 2012


Ladda ner ppt "Industriell Analys av Marknaden för Säkerhetsprodukter och Katastrofberedskap: Bioterror och Pandemier Gunnar Eliasson gunnar.elias@telia.com Försvarshögskolan/Iva."

Liknande presentationer


Google-annonser