Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VERKTYGSLÅDAN för en hälsofrämjande arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VERKTYGSLÅDAN för en hälsofrämjande arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 VERKTYGSLÅDAN för en hälsofrämjande arbetsplats

2 Varför hälsofrämjande arbetsplatser?
Om vi mår bra och trivs på jobbet blir vi effektivare och ger patienterna/kunderna ett gott bemötande och en bra vård - och vår arbetsplats blir attraktiv Vi vill ta ansvar för och främja egen hälsa Förmedla organisationens budskap – Hälsa 2020 6 deltagande arbetsplatser: Burträsk HC Syncentralen länet Ögonmott Lycksele Folktandvården Nordmaling Löne- och Faktureringsbyrån Operationscentrum opavd 1. Arbetet med projektet har byggt på personalvisionens värderingar. Vid utvärderingen efterlystes en tydlig vision och definition samt tydliga strukturer för att arbeta med Hälsofrämjande arbetsplatser. En klar målbild om vad som ska åstadkommas underlättar också. Detta har resulterat i en modell som kan implementeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (återkommer till den). Man kom också fram till en definition av vad som menas med Hälsofrämjande arbetsplatser inom Västerbottens läns landsting. _________________________ Varje arbetsplats gjorde en nulägesbeskrivning. Utifrån resultaten och projektets grundvillkor utformade varje arbetsplats sin egen lokala utvecklingsplan. Man valde aktiveter utifrån de områden man själv prioriterade. Några exempel på vad man arbetat med är: Delaktighet och engagemang Friskvård Reflektionstid Arbetsledning Rutiner Organisation Tidstjuvar Återhämtning Ett antal hjälpmedel samlades i en ”verktygslåda”, bland annat skapades en ”hälsoduk” för att stimulera till diskussion kring ett hälsofrämjande arbetssätt. Resultatet av intervjuer visar att det man arbetat fram tillsammans har bidragit till ett hälsofrämjande förhållningssätt och skapat laganda. Det har också resulterat i ett förslag till en certifieringsprocess. Efter projektets slut gjordes fyra fokusgruppsintervjuer, två med chefer, en med personalspecialister samt en med medarbetare från de sex arbetsplatserna. I resultatet framkom att begreppet hälsofrämjande arbetsplatser är komplext och kan innefatta många olika saker, att det behövs en tydlig vision, en tydlig definition samt tydliga strukturer för arbete med hälsofrämjande arbetsplatser. Tydliga kriterier och offentlig ranking av hälsofrämjande arbetsplatser ansågs kunna stimulera utvecklingen väsentligt. Projektet har tydligt visat att det är möjligt att förbättra arbetsmiljöarbetet, men att det inte alltid är ¨enkelt¨ att direkt peka på vad som är hälsofrämjande. Från början var det också mycket diskussioner om att hälsofrämjande först och främst skulle handla om behovet av motion eller inte. Men efter enheternas inventering av de så kallade grundvillkoren och efter fortsatta diskussioner, framgick det mer och mer att väldigt mycket handlade om den psykosociala arbetsmiljön, där kommunikation, respekt och samverkan var viktiga nyckelbegrepp. Väldigt få frågor har handlat om den fysiska arbetsmiljön trots att dessa frågor många gånger ¨lyfts¨ i olika arbetsmiljöplaner. Att åstadkomma hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser är en viktig uppgift för landstinget som arbetsgivare. Ett villkor för detta är att ha ledare som vill och vågar satsa på detta. Eftersom det till stor del handlar om allas attityder är det också svårt att direkt se effekterna av detta arbetssätt utan det kräver också att man vågar sätta i gång en process där även ledarskapet kommer att diskuteras. Det är också viktigt att poängtera att det inte enbart handlar om ledarskapet utan att varje medarbetare på sitt sätt kan bidra till och ta ansvar för att skapa och ta tillvara en hälsofrämjande och utvecklande arbetsplats med en hållbar arbetsmiljö. Eftersom det till stor del handlar om att förändra eller förstärka attityder så innebär det också att det inte handlar om några större kostnader utan begreppet hälsofrämjande handlar mera om ett förhållningssätt än en fix och färdig modell.

3 Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning

4 Möjlighet till certifiering
Arbetsprocess för hälsofrämjande arbetsplatser HFA Förberedelse Genomförande Testperiod Uppföljning Information APT Skattningsenkät Checklista SAM Kartläggning: Använd exvis hälsoduk, SAM, skattningsenkät, arbetsmiljöplan, verksamhetsplan Gemensamt mål Struktur kring arbetet: Bilda arbetsgrupper, avsätt tid Handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats Testa olika förslag Förbättra det man är bra på man är mindre bra på Har målet nåtts? Ny skattningsenkät Handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats Arbetsmiljöplan Genomförande: * En gemensam målbild (vad är det ni vill uppnå på er arbetsplats?) kan skapas genom diskussioner kring hälsoduk, kort, resultat från skattningsenkäten, arbetsmiljöplanen och verksamhetsplanen. * Arbetsgrupp bildas av olika personalkategorier (gärna någon motsträvig) + chef och med en samordnare (som inte är chefen). Det finns en mall för handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats att följa för att underlätta dokumentationen under processen. Ange målen (som ska vara mätbara) (både det man är bra på och det man behöver förbättra), vilka aktiviteter ni vill pröva, när ska det vara klart, vem är ansvarig, uppföljning. Testa olika förslag. Uppföljning: Skattningsenkäten som finns på webben kan göras flera ggr. Har ni nått era mål? Hur har det gått med de aktiviteter som ni angett i planen? Meningen är att uppföljningen ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kommer också att vara möjligt att certifiera arbetsplatsen ur ett hälsofrämjande perspektiv. Möjlighet till certifiering (frivilligt)

5 Skattningsenkät, exempel
Skattningsenkäten utgår från personalvisionens ledord Belyser främst den psykosociala arbetsmiljön Görs på webben och är enhetens interna arbetsmaterial Slutresultatet blir externt vid certifiering Ha ca två veckor på sig att svara på. Skickas till verksamhetschefen som i sin tur vidarebefordrar den till medarbetarna. Det är Dick Strömberg på personalstaben som sammanställer resultatet. Det är ert eget, ingen annan tar del av det. Medelvärde totalt Medelvärde per område Medelvärde per fråga Staplar

6

7 Vad påverkar hälsan och trivseln på jobbet? Här vill jag arbeta!
Frågor på hälsoduken Vad är hälsa för mig? Vad påverkar hälsan? Vad påverkar hälsan och trivseln på jobbet? Här vill jag arbeta! Hur är det idag?

8 Instruktion, Hälsoduk Tid: 50min -1h Förberedelse:
Tag med hälsodukar (A3 format) tape, sax och pennor. Förbered en indelning av deltagarna i grupper, 4-5 personer i varje grupp. Inledning: ca 5 minuter. Alla grupper kommer att få en hälsoduk (visa) att diskutera runt. Det finns inget rätt eller fel. Det är bara er egen tanke som kan hindra er, spåna fritt. Ni ska i grupperna diskutera utifrån frågeställningarna: Vad hälsa är Vad som påverkar vår hälsa i positiv riktning Vad gör att vi mår bra på arbetsplatsen Vad behöver ni göra för att komma närmare/öka trivseln på arbetsplatsen? Vad är drömläget? Därefter ska ni skriva ner i respektive ruta det ni kommer på. Ni får ungefär 35 minuter på er. Jag kommer att säga till när det är 5 minuter kvar. Därefter kommer vi att gå på cocktailparty! Jag kommer att hänga upp alla dialogkartor på väggen, därefter får ni gå runt i er grupp och läsa och diskutera de andras idéer och tankar i ca 10 minuter. För att underlätta för er så att ni slipper läsa texterna upp och ner klipper jag itu dialogkartorna så att ni kan läsa dem rätt vända. Efteråt kommer jag att sammanställa alla dialogkartor så att vi kan fortsätta att diskutera på en APT vad vi kan och vill göra på vår arbetsplats för att må bättre och öka trivseln. Instruktion, Hälsoduk

9 Forts. Instruktion, Hälsoduk
Arbete med hälsoduken: Placera ut dem i grupperna och låt dem arbeta med hälsoduken i ca 35 minuter. Gå runt och se till att diskussionerna flyter på, led annars in dem på rätt spår genom att ställa öppna frågor eller säga påståenden och fråga om de tycker att du har rätt. Säg till när det är 5 minuter kvar. Cocktailparty: Samla in dialogkartorna, klipp dem i två delar så att de kan läsa dem åt rätt håll och tejpa upp dem med lagom avstånd på olika väggar. Be dem mingla runt dialogkartorna med sin egen grupp och diskutera det de andra kommit på, ca 10 minuter. Diskutera i hela gruppen: Vad tyckte ni om arbetet? Spontana reflektioner? Sammanfatta dina egna tankar, något du själv tycker eller snappat upp under rundvandringen bland grupperna eller som du själv har läst. Upprepa: Jag kommer att sammanställa alla hälsodukar så att vi kan fortsätta att diskutera på en APT vad vi kan och vill göra på vår arbetsplats för att må bättre och öka trivseln.

10 Balans mellan krav och resurser

11

12 Dialogfrågor / Balans i livet
Att ha en balans mellan arbete, familjeliv och egen tid är en resurs för att uppnå välbefinnande samt fysisk och psykisk hälsa. Balans i livet innebär att man kan vara engagerad i exempelvis arbetet utan att det påverkar sömnen eller den egna tiden negativt. Visa OH-bilden om individens balans Vad är viktigt för att hitta en balans i livet? Vad är viktigt på vår arbetsplats för att skapa goda förutsättningar till bra arbetshälsa?

13 Handlingsplan Vad ska förbättras? Hur? Aktivitet? Vem är ansvarig?
Datum:………… Avdelning / grupp:……….… Vad ska förbättras? Hur? Aktivitet? Vem är ansvarig? När, färdig? Ok

14

15

16 Dialogfrågor / Strategier för hälsoarbete
För att öka hälsan på arbetsplatsen bör hälsoarbetet utgå från tre olika strategier. Hälsofrämjande som är inriktat på att främja och utveckla god hälsa, förebyggande som är inriktat på att motverka risker för ohälsa, samt bota och rehabilitera som är inriktat på att behandla och lindra den skada som redan skett. På arbetsplatsen kan man arbeta på individ och gruppnivå med hälsa, såväl som på organisationsnivå. Berätta för gruppen om de olika sätten att arbeta med hälsa på arbetsplatsen. Visa OH-bilden om strategier för hälsoarbete. Hur arbetar vi med hälsofrämjande frågor? Hur arbetar vi med förebyggande frågor? Hur arbetar vi med efterhjälpande frågor och rehabilitering?

17 Främja /utveckla god hälsa Motverka risker för ohälsa/förebygga
Främja /utveckla god hälsa Motverka risker för ohälsa/förebygga Bota & rehabilitera I N D V G R U P O

18 Aktiviteter under året - till årshjul
Spelregler Sommarfest Skapa mötesforum, mötesformer Arbetsmiljöutbildning/påbyggnadsutbildning Löneöversynsarbete Visioner och mål Handlingsplaner klara Semesterplan Bemanningsplan Arbetsmiljöverkets författningssamling Rehabprocessen klargjord Utbildning nya/fler hälsoinspiratörer Kartläggning för HFA- ex hälsoduk Skapa arbetsgrupper - klargöra uppdrag Aktiviteter för HFA Föreläsning fr cert arbetsplats Arbetsmiljö- skyddsronder påbörjas Ny skattningsenkät Utvecklingssamtal påbörjas Medarbetarundersökning Uppföljning av arbetsskador första halvåret Aktiviteter för HFA Kompetensutvecklingsplan Arbetsmiljö - skyddsronder avslutas Friskfaktorplan klar Inlämning av handlingsplaner skyddsrond inlämnas xxx Arbetsmiljöplan klar Föreläsning HFA Utvecklingssamtal avklarade Julfest

19 2013 Årshjul för en hälsofrämjande arbetsplats 2013 Planeringsdagar
Uppföljning Årsrapport Utvecklingssamtal genomförda Uppföljning arbetsskador Julfest Planeringsdagar Arbetsmiljöutbildning Mål 2014 Verksamhetsplan/handlingsplan/ a-miljöplan/friskfaktorplan färdigställs Ny skattningsenkät HI-utbildning Skyddsrond genomförs Utbildning stresshantering Stabsmöte: Arbetsmiljöutbildning, ledarutbildning HI utbildning 2013 Rehabprocessen klargjord Avvikelsesystem klargjort Aktiviteter HFA Planeringsdagar Aktiviteter HFA Handlingsplan skyddsrond Ansökan om certifiering Löneöversynsarbete Uppföljning arbetsskador Planeringsdagar Bemanningsplan Sommaravslutning

20

21

22 Personalvisionens kortlåda

23 Kan laddas ner gratis från http://www. vinnova

24 Syftet med webbportalen Hälsa 2020 är att ge inspiration och kunskap till en bättre hälsa. Vi ger grundläggande praktiska råd och ställer frågor som kan vara bra att fundera över. Vad man kan göra för att må bättre är väldigt individuellt. För en person kan det handla om att börja äta hälsosammare och för en annan om att träffa sina nära oftare.


Ladda ner ppt "VERKTYGSLÅDAN för en hälsofrämjande arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser