Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planera för utbildning för alla år 2015 Jomtien, Dakar och milleniemålen Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003 Ulrika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planera för utbildning för alla år 2015 Jomtien, Dakar och milleniemålen Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003 Ulrika."— Presentationens avskrift:

1 Planera för utbildning för alla år 2015 Jomtien, Dakar och milleniemålen Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003 Ulrika Peppler Barry

2 Vad är utbildning för alla? Planera för utbildning för alla år 2015 - 2 -  Vid konferensen Utbildning för alla i Jomtien 1990 enades deltagarna om att arbeta för en utbildning som svarade mot alla människors basbehov.  Vid konferensen om utbildning i Dakar 2000 antog deltagarna sex målsättningar för arbetet de kommande åren.

3 Utbildningsmålen: - 3 - Planera för utbildning för alla år 2015  Utökad och förbättrad förskoleverksamhet  Säkerställa att alla barn år 2015 har tillgång till och fullgör gratis och obligatorisk primärutbildning av god kvalitet  Säkerställa att kunskapsbehov för ungdomar och vuxna möts genom lika tillgång till lämplig utbildning  Uppnå en 50-procentig förbättring av vuxnas läskunnighet till år 2015  Eliminera skillnader mellan könen i primär- och sekundärskolan till 2005 och uppnå jämställdhet på utbildningsområdet till år 2015  Förbättra alla aspekter av kvalitet i utbildningen Man enades också att alla länder skulle förbereda nationella planer för hur man skall lyckas uppnå dessa mål år 2015

4 Milleniemålen: - 4 - Planera för utbildning för alla år 2015 FNs särskilda millennietoppmöte i New York (september 2000) antog ett antal konkreta mål för att minska fattigdomen i världen. Två av milleniemålen har med utbildning att göra 2. Uppnå allmän grundskoleutbildning Alla flickor och pojkar ska få grundskoleutbildning senast år 2015. 3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor Utbildningsskillnader beroende på kön ska elimineras, helst före år 2005, men inte senare än år 2015.

5 Planering och reform för utbildning för alla: - 5 - Planera för utbildning för alla år 2015 Dakar krävde att alla länder skulle förbereda heltäckande nationella planer för utbildning för alla I bästa fall har detta engagemang lett till en ökad medvetenhet om tidsbrist, i sämsta fall till parallella planeringsaktiviteter UNESCO är den främste förespråkaren för nationella planer Brådskan som planeringsmålet och målsättningarna för 2005 och 2015 medför kräver:  stark reformvilja  planering grundad på tillförlitliga data  tillräckliga resurser

6 Vilka faktorer måste tas i beaktande vid nationell planering? - 6 - Planera för utbildning för alla år 2015  Tekniskt trovärdiga / politiskt förankrade  Heltäckande  Ta hänsyn till kravet på jämställdhet  Vara inkluderande  Vara kostnadsberäknade och realistiska vad gäller prioriteringar  Innehålla klart definierade indikatorer- regelbunden uppföljning Trovärdig planering, trovärdiga planer:

7 Vilka faktorer måste tas i beaktande vid nationell planering? : (forts) - 7 - Planera för utbildning för alla år 2015 HIV/AIDS Ungefär 40 miljoner människor lever med aids. Ett allt större antal länder måste omarbeta sina planer och utbildningspolitik med hänsyn till aidskrisen Konflikt, katastrof och instabilitet: 73 länder befinner sig i kris eller återuppbyggnad. Planering syftar till att:  Upprätthålla utbildningen  Uveckla kompetens for konfliktlosning och fred  Förbereda för återuppbyggnad och utveckling

8 UNESCOs undersökning: - 8 - Planera för utbildning för alla år 2015 UNESCO utförde två undersökningar för att ta reda på hur långt länder hade kommit med sina planer 2001 : 71 svar. 86% av läderna sade sig vara ifärd med att förbereda planer; 66% att de hade satt up EFA Forums men endast 33% att de hade trovärdiga informationssystem 2002 : 66 svar Afrika :9 Arabländerna: 19 Asien: 12 Europa: 8 Latinameria och Karibien: 17

9 UNESCOs undersökning: (forts) - 9 - Planera för utbildning för alla år 2015 67% av länderna rapporterade att de hade en preliminar version av sin plan; 74% att de arbetar sektoriellt; 64% att nya legala åtgärder hade tagits sedan Dakar; 88% att konsultationer med enskilda organisationer hållits I ungefär hälften av länderna hade planen ännu inte blivit antagen av finansministern; konsultationer med parlament inte skett och planerna var inte baserade på en trovärdig (reliable) analys av utbildninskostnader och finansering De flesta länder rapporterade att de planerar en budgetutökning for basutbildning och att de kommer att behöva biståndshjälp med finansieringen

10 Slutsatser: - 10 - Planera för utbildning för alla år 2015  De heltäckande nationella planerna som Dakar förespråkade har ännu inte materialiserats i någon större utsträckning  Dock verkar det som om utbildnings- eller/och MDG-målen finner högre prioritet i nationella planer och politik, speciellt i länder som förbereder strategier för att bekämpa fattigdom och där det finns klara förväntingar på förbättrad utbildning från befolkningen  Det finns inga större belägg för att världens regeringar öppet hålls ansvariga för sina åtaganden i Dakar. Enskilda initiativ som The Indian Report: A profile of Basic Education, och rapporten Renewed Hope, Daunting Challenges: State of Primary Education in Bangladesh, från Bangladesh Education Watch intressanta i detta sammanhang Om vi ska uppnå målen måste denna process förstärkas och påskyndas.


Ladda ner ppt "Planera för utbildning för alla år 2015 Jomtien, Dakar och milleniemålen Presentation vid mötet En jämställd skola för alla? Sida, 4 april 2003 Ulrika."

Liknande presentationer


Google-annonser