Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutsatser från Gävlerapporten: •precis så som avtalet föreskriver har de äldre multisjuka haft behov av vård och omsorg som hänger ihop –omsorgs-, omvårdnads-,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutsatser från Gävlerapporten: •precis så som avtalet föreskriver har de äldre multisjuka haft behov av vård och omsorg som hänger ihop –omsorgs-, omvårdnads-,"— Presentationens avskrift:

1 Slutsatser från Gävlerapporten: •precis så som avtalet föreskriver har de äldre multisjuka haft behov av vård och omsorg som hänger ihop –omsorgs-, omvårdnads-, funktions-, sjukdomsmässigt samt farmakologiskt •endast avtalet förändrar inte verkligheten –krävs ledning och styrning mot ett multiprofessionellt arbetande team i funktion ute i hemmen •läkarens funktion i äldreteamet är väsentlig och behöver fastställas i samverkansavtalet Ulla Gurner SKL 076-762 50 391

2 Vilka typer av försöksverksamheter kan man söka medel till? 1) Processorienterade förbättringsmodeller 2) Organisatoriska lösningar som bidrag till förbättrat samarbete 3) Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan

3 Urvalskriterier: • Ansökan skall vara politisk förankrad hos samtliga sökande och medsökande. Medel till de ansökningar som beviljas, utbetalas när en kopia på beslut i respektive nämnd/motsvarande inkommit till SKL. • Försöksverksamheten skall innefatta en nära samverkan mellan flera vårdgivare. Därutöver premieras samverkan med ytterligare aktörer – anhöriga, brukarorganisationer osv. • Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas lokalt.

4 Desutom: •Brukar- och anhörigperspektiv •Innovativt •15-25 projekt delar på 70 miljoner i tre år

5 Dirigenter finns Ansökan om pengar till försöksverksamhet Förslag från Landstinget i Östra Östergötland och Norrköpings Kommun:

6 Vag går projektet ut på: •En interventionsstudie av effekten av tydlig övergripande ansvariga inom vård och omsorg av multisjuka äldre genom en satsning på ”äldrelotsar”/dirigenter från landsting och kommun tillsammans med geriatrisk konsultstöd. •Syftet är att visa om man kan öka kvaliteten för omhändertagandet av multisjuka äldre utan att öka kostnaderna.

7 Målgrupp: •Personer 75+ och som under en tolvmånadersperiod har vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under denna tidsperiod haft diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper (ICD10) som bor hemma vid försöksverksamhetens start och i Norrköping Kommun.

8 Idéen •Bottnar i policydokument framtagen av Svensk Geriatrisk Förening (SGF), Svensk Allmän Medicinskt Förening (SFAM) och Svensk Förening for Internmedicin (SIM) med förankring inom landets pensionärsorganisationer. –Dokumentet poängterar vikten av att ha EN ansvarig vårdgivare inom såväl landsting som kommun som sedan vid behov anlitar övrig sjukvård. –Idén till försöksverksamheten har styrkts av aktuella slutsatser från Gävlerapporten (7) där man betonar vikten av ett nytt arbetssätt och en ny organisatorisk idé som fokuserar på den multisjuka/multisviktande äldres behov samt att läkarens funktion i äldreteamet är väsentlig.

9 Interventionen: •Anslutning till en verksamhet med företrädare från sjukvård- och omsorg som genom uppsökande verksamhet skall kartlägga vård- och omsorgbehov och vid behov vidta lämpliga åtgärder. –optimera omhändertagandet fysiskt, psykiskt och socialt. •I detta ingår även tillgång till psykologisk behandling främst KBT.

10 Försöksverksamheten kräver fortsatt samverkan med befintliga organisationer! Dsk, rehab, hemtjänst Patienten måste välja huvudansvarig läkare

11 Vilka ingår? Projektledare (medellång vårdutbildning) 25 %135000 geriatrisk kompetent sjuksköterska 50%270000 KBT-kunnig psykolog 25%350000 enhetschef/”kommunlots” 50 %270000 geriatrisk kompetent läkare 50%540000 arbetsterapeut 25% 135000 apotekare 1 mån 35000 biståndshandläggare 50%270000 kurator 25%135000 sekr. 25 % 90000 dietist 25%135000

12 •Lönekostnader per år: 2 365 000 –Total budget knappt 8 miljoner kronor inkl utvärdering •Utfall –Om man uppskattar en minskning av kostnaderna på ca 40 t kr/patient behöver man ansluta 60 patienter för en kostnadsneutral lösning.

13 Utvärderingen: •Följa upp vård- och omsorgskontakter innefattande registerdata, ekonomiska bedömningar samt kvalitativa data. •Resultaten kommer att redovisas i rapportform och lärandeseminarier.

14 Tillägg: •Uppläggen i tidigare projekt har saknat tillräcklig evidensbaserat ansats för att kunna utvärderas och omprövas av andra aktörer. –Vunnen kunskap har till följd av detta inte kunnat publiceras som vetenskapliga originalartiklar och därigenom inte fått tillräcklig betydelse på utvecklingen av vården och omsorgen.

15 Vårt upplägg •Innebär randomisering och uppföljning av en interventionsgrupp och en kontrollgrupp –Alla som tackar ja randomiseras •Kostnader för denna uppföljning och utvärdering söks inte inom ramen av detta projekt

16 Kan/vill ni skriva under på denna projektplan?


Ladda ner ppt "Slutsatser från Gävlerapporten: •precis så som avtalet föreskriver har de äldre multisjuka haft behov av vård och omsorg som hänger ihop –omsorgs-, omvårdnads-,"

Liknande presentationer


Google-annonser