Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen"— Presentationens avskrift:

1

2 Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen
Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar kortsiktiga och långsiktiga forskningsfrågor i en gränszon mellan samhällsvetenskaplig, teknisk och ekonomisk forskning , ca 5 Mkr/år

3 Ägarbyte i 700 000 småhus från 60-, 70- och 80-talet
Nya ägare gör förändringar Småhusägarna som ska fatta beslut är många Över hälften av byggnaderna har direktverkande eller vattenburen el som uppvärmning

4 Beslut om långsiktiga investeringar i nytt uppvärmningssystem eller åtgärder på klimatskalet kräver missnöje med nuvarande förhållanden Missnöje ger öppenhet för förändring och mottaglighet för information Information från grannar är betydelsefullt Ekonomiska incitament eller styrmedel kan påskynda beslutsprocessen Bidrag förstärker energiåtgärden

5 Inte mer komplicerat att bo i ett passivhus än i ett ”vanligt hus”
De boende hade inte köpt husen av miljöskäl men lärde sig gärna nya rutiner för att få en bra värmekomfort Nyinflyttade grannar talade gärna om passivhusets teknik och nya rutiner Användning av hushållsapparater är en del av värmehanteringen - tvättmaskinen ”varm och skön” Stimulerar till elhushållning?

6 De nya kraven på månadsavläsning har inneburit att elnätbolagen har installerat fjärravlästa elmätare för alla brukare. För branschen har detta inneburit mycket arbete. Kunden har dock få förväntningar på vad mätarbytet kan ge för fördelar Stora utvecklingsmöjligheter för energibolagen att använda mätningarna till att förstärka kundrelationen genom att skapa tillit och förtroende

7 De undersökta verktygen kompletterar varandra
Visualisering av elanvändning kräver eftertanke både vid val av informationskanal och hur informationen presenteras De undersökta verktygen kompletterar varandra Samtliga verktyg bidrar till en mer medveten elanvändning Verktygen skall finnas vid behov Trådlös display Ger direkt information utan tidsfördröjning Grafisk information på elräkning Når i stort sett alla kunder Ger uppföljning under längre tid Webbaserad statistik i dator Ger både direkt information och uppföljning under längre tid Aktivt val att gå in på webbsidan Mottaglighet för information är större Trådlös display Grafisk information på elräkning Webbaserad statistik i dator

8 För att elkonsumenten skall förstå om dess elanvändning är liten eller stor så behöver den visas ihop med någon form av absolutnivå. Jämförelsen kan göras mellan nuvarande och tidigare elanvändning och med andra elanvändare Målstyrning blir tydligare vid jämförelse med sig själv Undviker problem med att skapa godtagbara jämförelsegrupper Undviker att elkonsumenten nöjer sig med att vara bättre än medel

9 Tydliga diagram eller stapeldiagram i kombination med färgsymbolik fungerar bäst vid information om elanvändning

10 Tre företags webbaserade statistiktjänst där den egna elanvändningen presenteras grafiskt har analyserats. Mindre än hälften av hushållen använder tjänsten Det är omöjligt att slå fast huruvida statistiktjänster leder till minskad eller ökad elanvändning Det krävs ett stort intresse och engagemang för att minska sin elanvändning och där utgör en statistiktjänst en bra hjälp De flesta av hushållen använder tjänsten för att kontrollera sin elanvändning

11 Flera projekt inom ELAN visar att konsumenten har ett behov av att se och förstå elanvändning för olika apparater. Det kan vara denna information som behövs för att konsumenten ska få en mer medveten och effektivare energianvändning. Här finns stora affärsmöjligheter för utveckling av produkter och tjänster.

12 Mobilen har stora möjligheter som informationskanal för att förmedla individuell elanvändning
Projektet Visual Wattch har testat mobilen som larmklocka för lågt eller högt elpris larmklocka för hög elanvändning informationskanal vid strömavbrott

13 Frågan om el och energi står långt ner på konsumenternas dagordning.
Hur ska deras intresse och engagemang för frågan kunna ökas? Det är tillåtet att inte förstå sin elräkning Förståelse är grunden för ett förändrat beteende Vad är 1 kWh? Hur väcks intresse? Informationskampanj designad av studenter på Malmö högskola

14 Hushållen blir alltmer välutrustade med datorer, spel, tv, cd-spelare, video, mobiltelefoner mm. Trenden mot individualisering gör att allt fler i familjen skaffar egna apparater. Idag tar de 20% av hushållselen, i framtiden kan det bli uppåt 50%. Standby-användning är svår att påverka Bekvämlighet prioriteras högt Risk för rebound-effekter

15 De nya kraven på månadsavläsning har medfört att ca 90 % av de mätare som nätföretagen nu har installerat är mätare som också klarar timmätning. Fördelar med timvärden för elkonsumenten Ökad kunskap och kontroll över sin elanvändning Prismodeller på timnivå ger möjlighet att styra för att undvika pristoppar Fördelar med timvärden för elleverantör, nätföretag och samhälle Nya tjänster för att hjälpa konsumenten att budgetera, analysera och påverka sin elanvändning. Tariffer på timnivå vilket minskar elleverantörens riskexponering Genom smarta nättariffer kan kraftiga toppar i det totala effektuttaget dämpas och nätets kapacitet utnyttjas effektivare. Kollektivt agerande som minskar toppbelastningar leder till generellt lägre prisnivå

16 Fältförsök har gjorts i eluppvärmda hushåll med vattenburna uppvärmningssystem. Värmeeffekten har styrts genom att effektuttaget drogs ner under perioder med höga elpriser. Detta ger nya möjligheter för energiföretagen att undvika stora belastningar med sammanlagrade effekttoppar. Påverkan på värmekomforten är liten Uppvärmningssystemet försökte inte kompensera för temperaturfallet efter effektstyrning Det går att lagra värme alstrad under perioder med lågt pris Prototyp för enkel och billig styrutrustning har utvecklats

17 Fältförsök där eluppvärmda hushålls elanvändning debiterades timvis visar att prisstyrning fungerar.
Konsumenterna agerade aktivt Konsumenterna lärde sig hur elpriset varierar Tariffen bör vara enkel att förstå Direkt styrning enklare för kunden

18 Den svenska elmarknaden har varit avreglerad i över 10 år
Den svenska elmarknaden har varit avreglerad i över 10 år. Statistik visar att antalet byten av elleverantör och avtal är begränsat. En studie i ELAN har visat att konsumenterna har flera goda skäl när de till synes inte är aktiva på elmarknaden. Information finns, den är trovärdig men inte inspirerande Man är nöjd och lojal med sin leverantör Flera bindningar minskar viljan att byta Man har kommit fram till att nyttan med byte är obetydlig Man är rädd för att något går snett i bytet och då orsakar mer besvär än nytta

19 De har tillit till att elnätbolagen snart ska ha åtgärdat felet
Glesbygdens elkonsumenter har både en mental och teknisk beredskap till att hantera längre elavbrott. De har tillit till att elnätbolagen snart ska ha åtgärdat felet De anser att timmar elavbrott är acceptabelt Många av hushållen har stearinljus, ficklampa, portabla elverk eller har en kamin installerad Lokal samverkan mellan kommun och nätbolag ger bättre planering och info Samarbete mellan kommuner och elnätbolag ger bättre planering och tydligare information

20 Egna solpaneler och egen vindkraft har börjat etablera sig på marknaden.
Privatpersoner som producerar el har valt detta främst av ideella skäl Småskalig elproduktion ger nya affärsmöjligheter för energibolag Krav på timmätning och smarta nät behöver utvecklas

21 Programledare för ELAN är Monika Adsten, Elforsk
För mer information se: Tjugo russin från ELAN-kakan har genomförts av Åsa Wahlström, CIT Energy Management och Anders Göransson, Profu Grafisk form har gjorts av Gabriella Lindgren Januari 2010


Ladda ner ppt "Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen"

Liknande presentationer


Google-annonser