Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009"— Presentationens avskrift:

1 Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009
Oktober

2 Agenda Beslut om ersättning för väg i samband med byggnation Lustigkulle Bakgrund Avtal – förutsättningar Genomgång av tidigare kostnadsberäkningar Utredda alternativ med kommentarer från jurist Rekommendation från Styrelsen Information om Leader-projektet Möjlighet att få bidrag för vägförbättringar – EU-projekt Möjliga ambitionsnivåer Övrig information om Vår Väg - utförda och kommande arbeten

3 Bakgrund Svenska Hem och Kommunen har erbjudit ersättning för upprustning av vägen På årsstämman i våras uppdrogs åt Styrelsen att verifiera erbjudna beloppet samt titta på olika alternativ Erbjudande: 350 kSEK från Strängnäs Kommun

4 Avtal - Bakgrund Antagandehandling Samhällsbyggnadskontoret
”Vägens bredd kommer att bibehållas då den bedöms som tillräckligt bred för den ökade trafikmängden. En väg på 4 meter med mötesplatser fungerar för den här mängden av trafik. Fördelen att ha en smalare väg med mötesplatser än en bredare väg är att hastigheten på vägen blir lägre.” ”Vägföreningen och exploatören ska diskutera fram en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra vägen.” Expoateringsavtal Svenska Hem- Strängnäs Kommun Står endast att Vägen ska förbättras, inget om breddning, förstärkning eller specificering av sagda förbättring. 4

5 Kostnadsberäkningar På årsstämman uppvisades 2 olika kostnadsberäkningar: Kommunen – Kronor Denna beräkning gällde endast kostnad för 1 meter breddning av vägen. Alltså inte relevant i sammanhanget Vägkonsult Stig Larsson – Kronor Bredda vägen till 5 meter inlusive kantförstärkning Förstärkning ytlager 20 cm på 5 meter bredd 20% extra projektkostnad Kostnadsuppskattning – Ny vägyta + förstärkning 20 cm bärlager Ca Kronor Kronor känns därför som rimlig ersättning 5

6 Styrelsen har med jurist på REV utrett olika alternativ
Stämma Svenska Hem på ett större belopp Eftersom exploateringsavtal redan påskrivet och det där inte finns några konkreta åtaganden finns små möjligheter att få ut större belopp Rent legalt måste vi stämma nya medlemmarna som i sin tur får stämma Svenska Hem En sådan process kan ta många år Anlitad jurist rekommenderar inte sådan process Få Svenska Hem att upprusta vägen inklusive guppet Finns endast muntliga löften om guppet, inget skrivet avtalet eller dylikt I muntlig dialog har endast diskuterat att återställa vägen till skicket innan påbörjad byggnation, dvs ingen förbättring mot dagsläget. Risk för lång process och sämre deal än att få kronor att utnyttja själva till det som Vi anser bäst för vägen. 6

7 Styrelsens rekommendation
Säg JA till förslaget från kommunen och Svenska Hem, dvs, ta emot kronor för egen upprustning av vägen. 7

8 Leader-projektet Oktober 8

9 Extra Bidrag Väg Vad är vi beredda att betala för en bättre väg?
Dagens väg kostar en hel del i underhåll, hyvlingar, lagningar, potthål, etc Hur vill vi ha vår väg? Asfaltering, breddning, cykel/gångväg,...? Hur långt räcker våra pengar? Finns det bidrag att söka? 9

10 Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet
Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till och med Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet  En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner. 10

11 Söka bidrag för infrastruktur till Naturreservat Norrby Kyrkskog
Norrby-Åsby Vägsamfällighet har en möjlighet att söka pengar från Leader genom att vi i området har ett naturreservat. Naturreservatet Norrby kyrkskog är idag relativt okänt av Strängnäsborna. Större möjligheter att få bidrag om det finns fler intressenter, t.ex: Kommunen Strängnäs Stift Länsstyrelsen ... 11

12 Tre förslag till inriktning av bidragsansökan
Ingen ansökan. Cykel- och ridväg till naturreservatet. Cykel- och ridväg plus förbättring av bilväg till naturreservatet. 12

13 Ansökan innebär inget åtagande
En ansökan innebär enbart att våra handlingsalternativ klarläggs. Styrelsens förslag är att vi skickar in ansökan. Om vi får ett positivt gensvar kan vi bestämma på nästa ordinarie årsstämma om vi vill gå vidare med projektet. 13

14 Status Vår Väg - Vägsamfälligheten
Oktober 14

15 Utförda arbeten sedan senaste stämman
Hyvling av vägen Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i kombination med saltning för dammbindning Totalt har fyra hyvlingar utförts under året.Senaste 7/10 ska hålla hela vintern Asfaltering Varmasfalterat ca 100 ton asfalt sträckan Sundby Park till Åsby-Norrbykorset. 2 års garanti ingår. Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen Kantklippning under sommaren Sprängning av sten vid hästgården Säkerhetshöjande åtgärd 15

16 Utförda arbeten sedan april-stämman
Mötesplatser har förbättrats finns och fungerar! Byte av snöröjningspartner Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt. Ny partner är Maskinringen. I avtalet ingår både snöröjning och sandning. 16


Ladda ner ppt "Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser