Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generationsväxlingsdagar 13.3.2012, Borgå 20.3.2012, Karis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generationsväxlingsdagar 13.3.2012, Borgå 20.3.2012, Karis."— Presentationens avskrift:

1 Generationsväxlingsdagar 13.3.2012, Borgå 20.3.2012, Karis

2 24.6.2014Presentationens namn / Namn2 2 Aktia i ett nötskal •Den andra största finländskt ägda finanskoncernen. •Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. •72 egna kontor •Strategiska samarbetsparter är spar- och lokalandelsbankerna och Veritas Pensionsförsäkring Ab. •Lokalt stöd genom Aktia- och sparbanksstiftelser. •Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.

3 24.6.2014Presentationens namn / Namn3 Kundorienterade personliga lösningar Bank- och f ö rm ö genhets- f ö rvaltnings- tj ä nster F ö rs ä krings- tj ä nster Fastighets- f ö rmedlings- tj ä nster 3

4 24.6.2014Presentationens namn / Namn4 Familjeföretag Privatföretagare Byggnads- entreprenörer Företagskunder Institutioner

5 DU är expert på den gröna tillväxten, låt oss ta hand om den ekonomiska lKom ihåg: det handlar om dig och din gård lAktia hjälper dig gärna under processens gång lSakkunnig och kompetent betjäning i frågor som berör lantbruksverksamheten och privatekonomin

6 Överlåta gården, eller… lAtt vara lantbruksföretagare är ett sätt att leva – man lever med företagandet dygnet runt lBeroende av omvärlden s.s. väder och priser lTanken på att en dag lämna över gården till någon annan kan vara svår att vänja sig vid lKräver moget övervägande: ett känsligt ämne som ofta väcker många frågor: - vem (av barnen) ska ta över

7 Huvudbryn, eller så inte -Hur kompensera sina andra barn -Är det bättre för alla parter att sälja gården -Finns det andra som är beroende av verksamheten som kan påverkas negativt av förändringen -För många kan funderingarna kring överlåtelsen av verksamheten bli onödigt besvärliga lMed rätt planering kan du skapa bra förutsättningar både för dig och för den som skall ta över samt förhoppningvis även för överatagarens syskon

8 Många inblandade lKontakt med berörda myndigheter och organisationer: bl.a. * utkast till överlåtelsehandling /offerter * förhandsbesked från skattemyndigheter * ev.hänvisning till LPA-ombudsmannen om ansökan om avträdelsestöd * likviditetskalkyl och affärsplan från Lantbrukssällskapet * belastas gården av skulder

9 Finansieringen av överlåtelsen lBanken hjälper till med ifyllandet av startstödsansökan (blnr 2319)och insamling av diverse bilagor för NTM- centralen lRäntestödslån; -högst 80% av de godtagbara kostnaderna, dock högst 150 000 euro (räntestödet max 35 000,- eller 20 000,-) - Vid ansökan om räntestödslån bör banken bifoga sin kreditutfästelse till startstödsansökan *lånebelopp, räntebindning, -marginal, lånetid (max 30 år) *är ett kreditlöfte av banken - räntestödet är 4 procentenheter, låntagaren betalar dock alltid en minimiränta på 1%

10 Finansieringen av överlåtelsen lTilläggsfinansieringsbehov utreds - ev. banklån - ev. lån från Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden -- max 40 000 euro om startstöd erhålles annars 80 000 euro -- max 15 år -- euribor 6 mån. – 2% (dock alltid minst 2%) -- även för köp av tillskottsmark l- eventuellt även andra finansieringsbehov; - konto med kredit för betalningsrörelsen - kreditkort med limit, t.ex. VISA - avbetalning, leasing

11 Val av referensränta lRäntebindning: Euribor 3, 6 eller 12 mån eller till Aktia Prime lFast ränta: 3 eller 5 år. Räntan noteras dagligen och lånets ränta bestäms den dagen då lånet lyfts, därefter enligt överenskommen räntebindning + kundmarginal lRäntan betalas halvårsvis eller kvarttalsvis (samtidigt med amorteringen)

12 Överlåtelsen gjord, beslut på bl.a. startstöd har erhållits m.m * Ansökan om lagfarter, inteckningar lVärdering av åker, skog och byggnader o.s.v. lPantbreven pantsättas som säkerhet för krediterna - pantsättningsförbindelsen skall undertecknas av samtliga delägare - vid efterpantsättning överlåter man en del av panträtten till en annan kreditgivare (t.ex. Stiftelsen Finlanssvenska Jordfonden)

13 Finansieringen - räntestödslån lStartstödsbeslut från NTM-centralen (beslutet bör fogas till skuldebrevet) -> en utredning om etableringen samt en ansökan (Blnr 2330) om tillstånd att lyfta räntestödslånet, bör lämnas in till NTM-centralen - räntestödslånet eller den första raten, ska lyftas inom ett år efter det att stödet beviljats - lånet kan lyftas i max två rater

14 Finansieringen - räntestödslån lAnsökan om tillstånd att lyfta räntestödslånet ska lämnas in till NTM-centralen så fort som möjligt efter markförvärvet, dock senast inom två månader efter det att markförvärvet gjordes l- lånets sista rat bör lyftas senast inom fem månader efter att markförvärvet gjorts, dock senast fem månader efter utgången av den tidsfrist som fastställts för markförvärvet

15 Finansieringen - räntestödslån lTill ansökan om lånelyft bör bifogas en kopia av den slutliga överlåtelsehandlingen och ett dokument som visar att köpeskillingen har betalats inom den givna tidsfristen ELLER lSenast en månad efter det att tillståndet att lyfta lånet har beviljats, bör man till NTM-centralen, sända en kopia av det verifikat eller annat dokument med vilket sökanden påvisar att köpesumman har betalts senast samma dag som lånet lyfts.

16 Finansieringen - räntestödslån lOm sökanden blivit beviljad räntestödslån för anskaffning av lantbrukslösöre ytterom gården, bör sökanden sända en verifikatförteckning över de maskiner som har anskaffats samt ansökan om lånelyft, till NTM-centralen, för att han/hon skall kunna lyfta räntestödslånet eller del av det lObservera att dessa maskinanskaffningar bör vara betalda FÖRE man ansöker om att få lyfta deras andel av räntestödslånet

17 Finansieringen - räntestödslån lTill ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslånet, bör ytterligare bifogas tillstånd och utredningar över sådant som är ett villkor i beslutet, t.ex. kopia av skolbetyg, samt vid behov en utredning över sådana förändringar i sökandens förhållanden som inverkar på stödvillkoren och beviljandet av tillstånd att lyfta lån lAmorteringen sker halvårsvis eller kvartalsvis i lika stora poster lDen första amorteringen förfaller till betalning senast den förfallodag som efter ett år infaller sedan lånet eller den första låneraten lyfts

18 Finansieringen - räntestödslån lKreditgivaren och stödtagaren kan avtala om extra amorteringar eller förtida återbetalning av hela lånet lUppskov med amorteringen kan beviljas (av kreditgivaren) om detta är nödvändigt med tanke på stödtagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter lUppskovet högst för ett år i sänder, max för fem år lMaximal lånetid dock alltid 30 år

19 Överlåtelseskatt •Ansökan om ”befrielse” från överlåtelseskatten samt kopia av skuldebrevet, bör också lämnas in till NTM-centralen, som utfärdar ett intyg

20 Då överlåtelsen är gjord •Gåvoskattedeklaration bör lämnas in till skatteverket (inom tre månader, kom ihåg att begära lättnader i beskattningen enligt 55 och 56 § i Arvs- och gåvoskattelagen) •Meddela om moms-skyldighet •Anmäl till förskottsuppbördsregistret •Fördelning av köpesumman mellan de olika egendomsslagen vid den första deklareringen •Kontakta landsbygdssekreteraren om den gjorda överlåtelsen •LFÖPL-försäkringen samt frivillig OFLA- försäkring åt föräldrarna

21 Maatalouden investointien ja aloitustuen rahoitus 2002-2011

22 Ett Aktia •Övrigt man bör tänka på, är bl.a.: -Ev. låneskydd -Sparande i olika former - Försäkringar: -Frivillig pensionsförsäkring -Livförsäkring, sjukkostnadsförsäkring -Skadeförsäkring, de ”gamla” ikraft i 14 dagar -Fordonsförsäkringarna bör överföras inom 7 dagar efter överlåtelsen

23 Skräddarsydda lösningar Aktias rådgivare står till ditt förfogande. Tag kontakt då det passar Dig bäst! LantbruksexpertFinansieringsdirektör Carola Wester-SundbladPeter Backman Aktia Bank AbpAktia Abp Ola Westmans allé 5Mannerheimgatan 9-11 10210 Ingå06100 Borgå Tel. 050-3468054Tel. 0102475737/050-5246972 e-post: förnamn.efternamn@aktia.fiförnamn.efternamn@aktia.fi www.aktia.fi

24


Ladda ner ppt "Generationsväxlingsdagar 13.3.2012, Borgå 20.3.2012, Karis."

Liknande presentationer


Google-annonser