Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya teknikprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya teknikprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Det nya teknikprogrammet

2 Teknikprogrammet (Ytterligare bild – vatten, bajapåse u-landsutv)
Teknikprogrammet, ett program som behandlar olika teknikområden, gårdagens, dagens och framtidens teknik, ett program med oändliga möjligheter! Vår roll idag är Tre I:n, vi vill Informera, Ispirera och Initiera fortsatt implementering och arbete i arbetslag och ämnesgrupper på hemmaplan. Fokus för denna eftermiddag är som vi sa inledningsvis, programmet, och de ämnen som ingår i programmet. För vem gör vi allt detta! Återkom till elevfokus under hela presentationen

3 ”inte bara teori utan man får göra saker också”
Elev på teknikprogrammet elevfokus Vi har lyssnat på eleverna, eleverna har påtalat vikten av ny teknik, för eleverna vi mött har också görandet vara mycket viktigt. Därför har vi skrivit i examensmålet – växelverkan! Att få pröva,se att saker fungerar, bygga forma kreera. Programmets själ - kan den fångas i detta citat. 3

4 Möjligheternas program
Syfte med em Se möjligheterna, Med samma uppsättning av bitar, nationella likvärdigheten, Kan ni lokalt välja att bygga ihop dem på olika sätt efter denna eftermiddag tror vi att ni skyndar er hem och bygger Många har säkert frågor hur blev det med särskilda varianter, ja detta är vår generaldirektörs ställningstagande… mer kommer Konferensen ska ge läraren möjlighet att utveckla förmågan att: Förstå programmets helhet Förstå vikten av arbeta med examensmålen Förstå de nya ämnena i programmet Förstå de nya kunskapskraven Se möjligheter i programmet 4

5 Kreativa arbetsformer
Koppling till programmets själ – elevsynpunkter, görandet, kreativitet och även om det inte finns framskrivet med samma ord i alla ämnesplaner så är examensmålet överordnat! Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Här några exempel från olika teknikämnen

6 Examensmålet Teknikhistoria, befintlig och ny teknik
Teknikutvecklingsprocesser Projektarbete Tvärvetenskap Kreativitet Jag hoppas att ni alla har haft tillfälle att läsa examensmålen som beslutades av regeringen i februari, vi vill ändå lyfta några punkter för att visa på vad alla som undervisar på programmet i alla ämnen som ingår behöver tänka på. CDIO – vad är nu det? CDIO, Conceive, Design, Implement, Operate är ursprungligen ett antal principer för planering, genomförande och utvärdering av ingenjörsutbildningar. Det är ett internationellt samarbetsprojekt som startade mellan Massachusetts Institute of Technology, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet. Idag är det drygt 50 lärosäten i över 25 länder som medverkar i detta. Den första och kanske viktigaste principen är att komma bort från synen att utbildning är en samling kurser och att utbildning istället ska ses som en helhet. Detta har varit en av många utgångspunkter i vårt arbete med examensmålen – en helhet ska prägla utbildningen på programmet. Befintlig och ny teknik – en elev på teknikprogrammet ska både utveckla kunskaper om och färdigheter i teknik men också förstå få beslyst teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till en hållbar utveckling. Det handlar om gårdagens teknik-teknikhistorian för att förstå dagens och inte minst framtidens teknik, elever betonar vikten av att se på den teknikutveckling som pågår, vad händer inom biomimetik…..fler exempel… Förstå hela teknikutvecklingsprocessen… Etiskt, ansvarsfullt, Kritiskt kreativt – tvärvetenskapligt förhållningssätt Utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter, det gäller att vi skapar en identitet för programmet som är inkluderande, alla ska känna sig hemma på TE Programspecifikt Samverka med andra t.ex arbetslivet svar: helt ok

7 Högskoleförberedande Nationella inriktningar Nya ämnen CDIO genomsyrar
Vad är nytt ? Högskoleförberedande Nationella inriktningar Nya ämnen CDIO genomsyrar Dagens program, styrkor! svagheter Men först några av de viktigaste nyheterna: Teknikprogrammet, högskoleförberedande, bred behörighet…vi behöver teknikelever inom alla utbildningar!!! Idag som alla vet ett både och program: Framtidsvägen, Anitha Ferms utredning om gymnasieskolan, ”Te tycks fungera bra men i mina direktiv ingick att ange vilka program som ska vara yrkesförberedande och vilka som ska vara studieförberedande, programmets karaktär ska tydliggöras.” ”Jag föreslår ett högskoleförberedande program med namnet programmet för teknik… i första hand utformat för att förbereda för högskoleutbildningar…, programmet har fyra inriktningar,…samtliga inriktningar leder till särskild behörighet för fortsatta studier, för vissa särskilda behörigheter krävs dock att eleverna utnyttjar programfördjupningen.” Så kom propositionen högre krav och kvalitet i gymnasieskolan: ”Regering anser att det finns behov av ett tekniskt högskoleförberedande program…teknikprogrammet ska ha nationellt fastställda inriktningarför att öka tydligheten för eleverna. Olika teknikområdens behov av specialisering bör erbjudas som programfördjupning, som därför bör ha relativt stor omfattning.” ” Regeringen avser att i reformuppdraget uppdra åt Skolverket att göra en översyn av samtliga kursplaner…. Utformas så att de blir tydligare… Skolverkets uppdrag 4. Nationella inriktningar Skolverket ska föreslå vilka inriktningar som ska finnas för respektive program. Varje inriktning ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng och ha en tydlig egen identitet på programmet. En utgångspunkt i arbetet ska vara gymnasieutredarens förslag i betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). En annan utgångspunkt är att högskoleförberedande program ska innehålla minst en inriktning som ger behörighet till sådana högskoleutbildningar som programmet förbereder för. Skolverket ska i arbetet uppmärksamma det som flera remissinstanser liksom Teknikdelegationen (U 2008:07) har påpekat, nämligen att utredarens förslag till utformning av teknikprogrammet innebär att eleven måste göra aktiva val inom programfördjupningen eller individuella valet för att få den behörighet som krävs till tekniska utbildningar. Skolverket ska även ta del av de remissynpunkter i övrigt som gäller utredarens förslag till inriktningar. ___________________ Nya ämnen – alla ämnen är nya i bemärkelsen att de är skurna på nytt sätt och en del helt nya presenteras med Syfte och mål för ämnet, centralt innehåll i kursen och nytt sätt att skriva kunskapskrav, som vi presenterade på förmiddagen och som vi kommer att gå in på mera konkret i eftermiddag med utgångspunkt i teknikprogrammets ämnen. Vad är högskoleförberedelse? Hur kan vi / ni lyfta fram den nya identiteten, visa vart programmet leder, måla målbilder! Omfattande innehåll i programfördjupningen som är beslutade av skolverket

8 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ETT FJÄRDE TEKNISKT ÅR I GYMNASIESKOLAN

9 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
Bygger på det högskoleförberedande teknikprogrammets examensmål Är yrkesförberedande för arbete inom valt teknikområde Fördjupade kunskaper om teknikutveckling inom vald profil

10 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Etiskt och ansvarsfullt Kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande Ingenjörsmässiga färdigheter Entreprenörskap och företagande Arbetsformer och metoder från arbetslivet

11 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
Teori växelverkar med och konkretiseras i praktisk tillämpning Ta initiativ, agera undersökande och prövande Utifrån arbetslivets krav utveckla kunskaper och arbetssätt inom matematik/natur- och teknikvetenskapliga områden.

12 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
Ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet (Gymnasieingenjören i praktiken) Presentera och kommunicera teknik och tekniska lösningar på svenska och engelska Hur normer och traditionella föreställningar kan brytas inom olika teknikområden

13 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
* Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

14 Nya ämnen för försöksverksamheten
Gymnasieingenjören i praktiken Datalagring Mjukvarudesign Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur Produktionsfilosofi Samhällsbyggande Byggproduktionsledning

15 Gymnasieingenjören i praktiken
Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser, kommunikation, ekonomi, arbetsmiljö och juridik i arbetslivet. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt och förenar kunskapsområden från teknikvetenskap och samhällsvetenskap. Ämnet får bara anordnas av skolor med försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet.

16 T4 Ansökningar 54 ansökningar - 44 kommunala skolor - 10 fristående skolor Profiler Informationsteknik 14 Innovation och Produktion 39 Samhällsbyggande

17 Förutsättningar för deltagande
Har ett etablerat samarbete med det lokala eller regionala arbetslivet och har ett lokalt programråd för försöksverksamheten. Kan erbjuda ett fjärde år av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

18 Skolverkets förutsättningar
Sträva efter att utbildningarna riktar sig mot olika branscher. Bevilja deltagande från 20 skolor med vardera högst 30 elever, varav 10 skolor 2011 och ytterligare 10 skolor 2012. Höra det nationella rådet före beslut.

19 Interimistiskt programråd för T4
Teknikföretagen IF Metall Industriarbetsgivarna Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges ingenjörer Almega VVS-företagen EIO Skolverket

20 Behöriga sökanden 1:1 Slutbetyg från ett fullständigt teknikprogram eller ett specialutformat program som liknar teknikprogrammet eller från motsvarande utbildning. Lägst betyget G i minst 2250 poäng. Betyget G i MA C, FY A, KE A, EN B, SV B, Svenska som andraspråk B, Teknik människa samhälle, Teknikutveckling och företagande.

21 Behöriga sökanden 2:2 Öppen endast för den som påbörjar utbildningen omedelbart efter den termin TE eller motsvarande avslutades. (treårigt gymnasium)

22 Mottagande En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande från den egna kommunen eller samverkansområdet. En kommun och en fristående skola är skyldig att ta emot en behörig sökande vars hemkommun åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen.

23 GYMNSIEINGENJÖRSEXAMEN
Examen utfärdas för elev som har fått lägst betyget E på alla kurser och på examensarbetet.

24 T4 Ansökningar inför 2012 Ambitionen är att datum och ansökningsförfarande presenteras under senvåren. Utgångspunkten är en webbansökan. Kvalitetskravet: var tydlig, men överarbeta därför inte ansökan. Bifoga bara relevanta bilagor. Beslut före utgången av november månad.

25 Vilka får då uppdraget 2011? Berzeliusskolan, Linköping
Tullängsskolan, Örebro Brinellgymnasiet, Nässjö Älvkullegymnasiet, Karlstad Skanska gymnasiet, Växjö Tumba gymnasium, Botkyrka Kattegattgymnasiet, Halmstad Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg Soltorgsgymnasiet, Borlänge Högbergsskolan, Ludvika

26 Frågor inför diskussionerna:
Hur gör vi för att ämnena fysik, kemi och matematik får fokus på tekniska processer? Hur kan vi samverka med ”andra” t ex arbetsliv, högskolor och organisationer i teknikprogrammet och i försöksverksamheten med ett fjärde år? Hur kvalitetssäkras denna del av utbildningen?

27 Avslutning Tack för att vi fick medverka och lycka till med det nya teknikprogrammet! Torgny Martinsson, Undervisningsråd, Skolverket Margaretha Allen, programsamordnare och skrivare, Skolverket


Ladda ner ppt "Det nya teknikprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser