Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare"— Presentationens avskrift:

1 Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare
Rätt stöd till arbete, Göteborg Rättighetskommitténs kansli

2 Västra Götalandsregionen Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Rättighetskommitténs kansli (tjänstepersoner) Sakområden Mänskliga rättigheter Rättighetsbaserat arbetssätt Diskriminering och normer Jämställdhet/hbtq Etnicitet/trosuppfattning Funktionshinder Ålder Arbetar med Utbildningar Pilotverksamheter Riktlinjer, remisser Tillgänglighet TD Samråd med civilsamhället Bidrag Unikt Sverige inom offentlig sektor – Västra Götalandsregionen har en kommitté med särskilt ansvar för MR-frågorna och att politiker och tjänstemän arbetar ihop om detta Arbetar inte på individnivå utan övergripande och strategiskt Sakområden: stort område: därför har såväl tjänstemän som politiker ansvar för särskilda områden och i kontakten med civilsamhällets organisationer

3 Innanför - utanför Presentera dig som långtidssjukskriven på nästa fest och se vad som händer … Förklara att du har HIV för dina nya arbetskamrater … Steget mellan innanförskap och utanförskap är oerhört kort. Ofta räcker det med ett enda litet ord Vi älskar att sortera – dela in världen i normala och icke-normala, vi och dem … Gränserna är papperstunna. Samhället oförlåtande när de korsas Ledare i tidningen Faktum #

4 Tillgänglighet är svårt, eller hur …?
Samhället planeras framför allt utifrån normen, normaten. Och ofta görs tillägg i form av ramper och annat i efterskott eftersom man inte tänkt från början. Och ändå blir det inte alltid bra; exempelvis för kraftig lutning. Och vad har man gjort här egentligen??? Bilden är tagen (någonstans i världen, självklart inte inom Västra Götalandsregionen!) av Gert Wingårdh, känd arkitekt, som tidigare inte tänkt tillgängligt när nya miljöer konstruerats men som med åren fått mer kompetens om personer med funktionsnedsättning och deras vardag.

5 Fler anställda med funktionsnedsättningar - hur började det?
Praktikprojekt Påtryckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Rapporten Den onödiga ohälsan Politiskt initiativ och samverkan mellan två politiska grupperingar: handikappkommittén & personalutskottet

6 Västra Götalandsregionens ansvar
Uppfylla invånarnas rätt till bästa möjliga hälsa Uppfylla invånarnas rätt till arbete Rättighetskommitténs kansli

7 Mänskliga rättigheters utgångspunkt
Rättigheterna är odelbara och universella Alla människor är lika i värde och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering Relatera till exempelvis budget och besparingar, prioriteringar … Aktuella, relevanta tidningsartiklar (kolla upp VILKA)

8 FN:s allmänna förklaring Artikel 22-27 handlar om sociala rättigheter:
Rätten till social trygghet Rätt till utbildning Rätt till arbete Rätt till bostad Rätt att delta i kulturlivet Var och en har rätt till vila och fritid Kopplingar till VGR: abetsgivarperspektiv 0ch invånarperspektiv. Kultursektorn, folkhögskolor & natutbruksgymnasier. TD Rätt till vila och fritid – stor andel psykisk ohälsa när man söker vård…..

9 Rättighets- och skyldighetsbärare
Rättighetsbärare – alla invånare i Västra Götaland Skyldighetsbärare – alla anställda inom VGR som organisation Förklara komplexiteten …! Staten skyldighetsbärare men delegerat ansvar till olika myndigheter – kommuner/landsting/regioner Olika roller – arbetsgivarrollen, verksamhetsutövare och arena för befolkningens demokratiutövande

10 Från behov till rättigheter
Ett rättighetsbaserat arbete förtydligar vem som är rättighetsbärare respektive skyldighetsbärare. Insatser till ”utsatta människor” riskerar att enbart åtgärda effekterna och inte strukturerna. Finns inga ”svaga grupper” utan bara mer eller mindre starkt skydd. Från vi (som hjälper) och dom (som behöver) till oss (alla har olika behov men samma rättigheter) Få stöd till egenmakt för att utkräva sina mänskliga rättigheter JAN RBA – omsätta MR Utveckla resonemanget om egenmakt, i förhållande till hälsofrämjande Vilken bild har vi av en patient? Någon det är synd om som och som vi vill hjälpa? Vad sätter vi i centrum? (Prognosen) Vem är motpart? Vilken bild har vi av en brukare? Någon som har ett behov av något? Den som brukar våra tjänster? Fokus på det som brukas dvs. sjukvård (jord-brukare)Vem är motpart? Vilken bild har vi en kund? Utbud efterfrågan/vallfrihet? Någon med ekonomiska resurser? Fokus på profit? ”Nöjda kunder har alltid rätt.” Vem är motpart? Producentrn Vilken bild har vi av en rättighetsbärare? Vad händer med maktrelationen!?

11 Rättighetskommitténs kansli
Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Kvinnor med funktionsnedsättning Barn med funktionsnedsättning Tillgänglighet Utbildning Arbete och sysselsättning Yttrandefrihet och åsiktsfrihet sant tillgången till information Rättighetskommitténs kansli

12 Några av FN:s principer för ett rättighetsbaserat arbete
Inventera olika individers och gruppers tillgång till en eller flera mänskliga rättigheter. Verksamheten/uppgiften fokuserar särskilt på områden och/eller grupper där skyddet är svagast. Centrala rättighetsprinciper: delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet, tydligt ansvarstagande och öppenhet. Gäller såväl invånare/patienter/kunder som de interna arbetsprocesserna. Rättighetsskyddet stärks genom ansvarigas förmåga att leva upp till sina åtaganden och rättighetsbärarnas förmåga att kräva och åtnjuta sina rättigheter. Hur ser tillgången ut till Västra Götalandsregionen olika verksamheter? Finns servicen överhuvudtaget och i tillräcklig omfattning? Genom att relatera målen till FN:s artiklar och principer blir målen tydligare och mer oomtvistade. Det är också ett bra sätt att få in ett MR-tänk i verksamheterna genom att använda ett MR-språk. Viktigt och glöms/bortprioriteras ofta bort. Det finns inga svaga grupper (alla människor har stor och oanad kapacitet som många gånger inte ges tillfälle att ”blomma ut”). Det är samhället som genom svagt skydd, otillräckliga resurser orsakar detta och därför har ett ansvar som skyldighetsbärare att fokusera på dessa områden/grupper 12 12

13 Uppdraget från politiken
Definiera begreppet socialt ansvarstagande i arbetsgivarrollen Ge konkreta exempel hur Västra Götalandsregionen kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få praktik respektive arbete i den egna organisationen

14 Förslag och beslut, dec 2008 Socialt ansvarstagande
Västra Götalandsregionen - ledande när det gäller praktik/arbete för personer med funktionsnedsättning Chefer och handläggare - goda kunskaper om funktionshinder Utveckla rehabiliteringsprocessen för redan anställda Samverkansavtal Västra Götalandsregionen, FK och AF Projektet Arbetsmarknadsnoder Fyra samordningstjänster Särskilda medel

15 Finansiering av projektet
Anställningar med lönebidrag Statsbidrag utgår för del av lönen efter individuell prövning av Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen centralt står för mellanskillnaden mellan full lön och statsbidraget under projekttiden (sammanlagt 30,5 mkr under tre år) Rehabilitering och omställning Arbetsmiljödelegationen har avsatt 5 mkr till noderna för utveckling av arbetssätt, olika pilotprojekt, andra insatser ex för information och utbildning

16 FyrboDal Skaraborg Göteborg Sjuhärad
Västra Götalandsregionen har nu ökat möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få praktik och arbete. Detta är ett gemensamt arbete tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En gemensam överenskommelse undertecknad. Fler personer ska kunna bidra på arbetsmarknaden. VGR vill ta ett större socialt ansvar och uppfattas som en god förebild och en attraktiv arbetsgivare

17 Fyra geografisk/lokala noder
I varje nod (Göteborg, Borås, Uddevalla och Skövde) Handläggare Representanter från olika förvaltningar i Västra Götalandsregionen Representanter från FK och AF Regionövergripande styrgrupp Rättighetskommitténs kansli

18 Arbetsformer Rekrytering, matchning
Praktik anställning med statligt bidrag Samverkan internt och externt med FK och AF Utbildningsinsatser Broschyr 15 Konferenser (attityder/värderingar,om projektet) APT-material

19 Resultat 278 påbörjat praktikperiod varav 227 övergått till anställning Ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning Förbättrad rehabiliteringsprocess för långtidssjukskrivna

20 Från projekt till ordinarie verksamhet
Erfarenheter och resultat från projektet arbetas in i ordinarie verksamhet Regiongemensamma medel Tre handläggartjänster Måltal för varje förvaltning Andra grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

21 Vad har vi lärt? Politiska beslut – en förutsättning Förankring
Samverkan där roller och ansvar kontinuerligt utvecklas, internt och externt Att utvecklas genom att arbeta tillsammans Värderingar/attitydfrågor och tillgänglighet Särskild kompetens Uthållighet

22 Tack för mig Jan Terneby E-post: Rättighetskommitténs kansli


Ladda ner ppt "Att ta sitt ansvar som offentlig arbetsgivare"

Liknande presentationer


Google-annonser