Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson"— Presentationens avskrift:

1 IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson
INFORMATION från börda till resurs? Informationshantering i framtida försvaret 20 oktober 2004 Hotell Birger Jarl, Stockholm IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson

2 Denna Rapport IRM Vision Definitioner och Referenser
Uppgift 1 – Ta fram en IRM Vision Mål, arbetssätt, organisation Grundbultar och Paradigmskiften Nationella och Internationella synpunkter Informationsvärldskartan Person Information Juridisk Information Produkt Information Lednings (C2) Information Geografisk Information Process- och Tjänste Information Metadata/-information Förslag till Framtida FoT Uppdrag Uppgift 2 – Stöd till FM/FMV Uppgift 3 – Samarbete och Kontaktskapande Appendix – ISO Topic Maps Appendix – ISO Product Data Appendix – Standarder, Spec:s och Format

3 IRM VISION… och fortsättning
FM/FMV skall genom egen insikt kunna leda och styra strategiskt viktiga informationsresurser på ett samordnat sätt, så att så att rätt information, når rätt användare, anpassad för rätt syfte, vid rätt tidpunkt och med hänsyn tagen till ekonomiska och andra resursmässiga förutsättningar, till säkerhet och integritet samt till gällande lagar, regler och föreskrifter. (2) Visionära Mål (5) Planer (6) Aktiviteter (3) Policy (4) Strategier

4 Försvarsmakten reduceras…
-3 Mdr -y Mdr FÖRSVARSINDUSTRINS EXISTENS HOTAD.!! MINSKAD MARKNAD FÖRLUST AV KRITISK KOMPETENS FLYTT FRÅN SVERIGE NEDLÄGGNINGAR FÖRÄNDRINGAR ARBETSLÖSHET REGIONALSTÖD VA II TI Utvecklingen av det Nätverksbaserade Militära försvaret SS

5 ... men Samhällsförsvaret utvecklas
II -3 Mdr -y Mdr NYA INDUSTRIER NYA PRODUKTER NYA TJÄNSTER NYA MARKNADER NYA ARBETEN INFLÖDE AV KOMPETENS FORSKNING INVESTERINGAR INDUSTRI ETABLERING NY INFRASTRUKTUR NY OFF. STRUKTUR SAMARBETE/SAMVERKAN ALLA REGIONER ALLA SEKTORER INTERNATIONALISERING VA Utvecklingen av det Nätverksbaserade Militära försvaret Utvecklingen av det Informationsbaserade Samhällsförsvaret TI SS

6 Inriktning: Interoperabilitet, Internationalisering, Samordning
FÖRTROENDE

7 Informationsvolymerna växer…
FORMA DS-Studie 2002 Info.volym för en Bataljon ~ 1Tb/dag (ca 2010)

8 Bearbetnings tid för NBF-aktiviteter
Dagssituation Vi blir bättre, Migrerar Informations Arvet.. Transmission Bearbetnings tid för NBF-aktiviteter Söka Presentera Söka Bearbeta Elektroniskt Strukturerat (XML-taggat) Papper Elektroniskt Papper (pdf) Informations Objekt Klasser Automatiska Informations Objekt Papper

9 Kravbild på Informationsresurser
Ekonomisk, Rationellt hanterad (etablerad Management) Förståelig, användarna är medvetna och använder Informationsresurserna Förtroende för Informationsresurser Tillgänglig (alltid – 24 tim per dygn) Tillförlitlig (faktaunderlag, källgranskning, verifierat, validerat, kontrollerat, certifierat) Innehållsmässigt korrekt Aktuell Spårbar Autentisk (original) Hanteras i enlighet med gällande lagar, regler, föreskrifter (Juridiskt korrekt) Säkert hanterad Skyddad (obehörig access och integritetsskydd) Möjlig att underhålla och uppdatera Möjlig att utbyta och återanvända Möjlig att förädla, förbättra och anpassa till olika användningssituationer Nationellt och Internationellt Interoperabel Oberoende av specifik IS/IT Hård- och Mjukvara samt Processer Baserad på erkända Arkitekturer, Strukturer, Modeller och Representationer

10 Nödvändigt, Nytta, Förmåga
Nödvändighetsaspekt Ordning-och-Reda, för att förstå, leda, styra och ändra… Ledtider, klarar av och hinner med att bearbeta flödet av information Kvalitet, för att kunna kravsätta och kvalitetssäkra… Interoperabilitet, för att utveckla och använda NBF-tjänster och -resurser Nyttoaspekt Rationellare, verksamheten blir effektivare, snabbare, billigare och förhoppningsvis smartare Flexiblare, underlättar att växla teknologier, ändra tjänster, produkter och processer Mervärde, en ny resurs (information) som kan utvecklas och exploateras Oberoende, av aktörer, teknologier, resurser, geografiska avstånd, nationell lagstiftning… Risker, minskar risktagandet i verksamheten Utvecklade förmågor Information Superiority, förmåga att få tillgång till en överlägsen information/kunskap/insikt Information Interoperability, förmåga att samarbeta med allt och alla Information Assurance, förmåga att skydda, säkra och kvalitetssäkra informationsresurser Information Resource Management, förmåga att leda och styra informationsresurser Information Quality, förmåga att skapa förtroende genom att processer, tjänster och information är autentiska, korrekta, aktuella, spårbara, identifierbara, etc.

11 Informationsvärldskarta…
RESURSER GEOGRAFI PERSONER ENERGI PENGAR TRANSPORT BYGGNADER VERKTYG MATERIEL PRODUKTER TJÄNSTER INFORMATION ORGANISATION GOODWILL KULTUR IDÈER FREKVENSER PRESS & MEDIA REFERENSER STATISTIK MODELLER STRUKTURER STANDARDER LAGAR, REGLER ÄMNESINDEX Metadata Klasser, Dir, Index Refernser, Metriker Org Info Processer Tjänster Info Personal Info Byggnader Info STRUKTUR Resurs Info System Produkt Info Verktyg Materiel Info VERKSAMHETS LEDNING RESURS LEDNING Lagar Regler Info C2 Info Ekonomi Energi Info System Produkter Info STYRNING ERFARENHET GeO Info Goodwill Kultur Press/Media Kunskap Kapital

12 ... jämfört med FMAR Informationsresurser
F1-Fn F1-Fn F1-Fn F1-Fn F1-Fn F1-Fn V V V V V V Informationsutbytesskikt (DataUtbytesModell, InfoUM, KunskapsUM) Aktörer eller Organisationer Personer C2 Info Produkter Geografi Metadata Lagar, regler Processer Tjänster Ö H Ö H Ö H Ö H Ö H Ö H Ö H Ö H Egna Förband Mil. Aktörer - NATO - FN Övr. Aktörer - Blåljus (Polis) - Paramilitär - Kriminella - Politiska - Religiösa Personer Minoriteter Flyktingar Industrier Föreningar Sammanslutningar Persondata Familj Relationer Händelser Roller Befattning Ansvar Befogenheter Utbildning Säkerhet Integritet Skydd Certifikat Lägesinfo Aktörer Målbilder Resurser Genomförande Miljö Uppdrag Tid Kvalitet Koncept Specifikation Produktdata Aktörer Konfigurationer Funk. Design Fysisk Design Krav Ledn., Styrning Tillverkning Leverans Kontroll Ändring Dokumentation Underhåll Användning Fel hantering Utbildning Topologier Geometrier GeoSpatial Position Terräng (mark) - Geologi - Hydrologi (vatten) - Flora - Fauna Höjd (luft) Rymd Meteorologi - Nederbörd - Sikt, Ljus - Vind, Sjöhävning - Temp Övrigt - Skydd/Skyl - Hinder - Infrastruktur Modeller Format Begrepp Lexikon Referenser Index Register Ämnen Strukturer Språk Beskrivningar Klassbibliotek Ontologier Gränssnitt Regler Triggers Certifikat Algoritmer Metoder Lagar Regler Förordningar Tolkningar Tillämpningar Föreskrifter Standarder Specifikationer Handledningar Beskrivningar Beslut Rekommendationer Aktör Behov Beslut Aktiviteter Resurser Resultat Tid Kostnader Styrning Anpassning Uppföljning Observationer Ledning Genomförande Avslutning FMAR – Försvarsmaktens Arkitekturramverk

13 Nyttan med ”Info.Världskarta”
Se över Representation, Struktur FM/FMV Grunddata FM/FMV Grunddata Minska antalet källor, versioner, varianter Se över ägare Extern info Extern info

14 Informationens livscykel
KONCEPTUELLA STUDIER BLÅ OMRÅDE = DATA INFORMATION KUNSKAP BEHOV K HISTORISK INFO. K KUNSKAP HISTORISK INFORMATION VALT KONCEPT K FYSISKT OBJEKTS LIVSCYKEL KUNSKAP KUNSKAP KUNSKAP ALTERNATIV UTVECKLING K K K FYSISKT OBJ.

15 IRM Visionära Mål & Strategiska Aktiviteter
IRM VISION STUDIER, FOT-ARBETE, METOD UTVECKLING AUTOMATISKA OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR SKAPA CIO FUNKTION SAMORDNAD LEDNING AV INFORMATIONSRESURSER MEDVERKA I STANDARDISERING FÖR RESPEKTIVE INFORMATIONSOMRÅDE OFFENTLIG FÖRVALTNINGS GEMENSAMMA INFORMATIONS RESURSER INKL ARKITEKTUR FM/FMV FÖRVALTNING AV INFORMATIONSRESURSER FÖRSVARS MYNDIGETERNAS GEMENSAMMA INFORMATIONS RESURSER INKL ARKITEKTUR ARVET AV INFORMATIONSRESURSER RENSA, MIGRERA, INTEGRERA, KONSOLIDERA STORT ANTAL PÅGÅENDE PROJEKT SOM BEROENDE AV BEFINTLIGA ÅTAGANDEN KOMMER ATT FORTGÅ UNDER MÅNGA ÅR PROJEKT GES NYA FÖRUTSÄTTNINGAR VISIONÄRA MÅL STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV ÖVRIGT

16 En Informationsgeneral behövs!!
ÖB bör ha tillgång till en Informationsgeneral, eller en Chief Information Officer, som svarar för: Ansvaret för FM:s samlade informationsresurser Ansvaret för informations-teknologiska och andra resurser som FM behöver använda för att rationellt och säkert kunna bearbeta och hantera informationsresurser Ansvaret för att omsätta (exploatera, dra största möjliga nytta av) dessa resurser i verksamheten

17 Personinformation 2004 2008 2012 2016 2020 ERP SYSTEM
ERP SYSTEM FÖRVALTNING AV PERS. INFO FÖ, FM, FMV, FOI, KBM, FHS, PLI, FRA GEMENSAM PERS. INFO GEMENSAM PERSON INFORMATION SVERIGE TOPIC MAP IRM VISION FÖRDJUPAD STUDIE DIGITALISERING RENSNING AV PERS.INFO ARV PKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR STANDARDISERING AV PERSON INFORMATION STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

18 Juridisk Information 2004 2006 2008 2010 2012 APPLIKATION AUTENCITET
APPLIKATION AUTENCITET APPLIKATION AUTOMATISERA (EU-PROJEKT) IRM VISION FÖRDJUPAD STUDIE DIGITALISERING, RENSNING AV JURIDISK.INFO ARV FÖ, FM, FMV, FOI, KBM, FHS, PLI, FRA GEMENSAM JURIDISK PORTAL TOPIC MAP PKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR APPLIKATION KONTRAKT APPLIKATION ÖVERSÄTT (EU-PROJEKT) STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

19 Produkt Information UPPHANDLING AV ERP SYSTEM INOM FM OCH FMV FÖRVALTNING AV PRODUKTINFORMATION I ERP-MILJÖ KL, NBF-T, NIVÅ 0-1, PLCS-MODELL FÖRVALTNING I PLCS DEMOMILJÖ FÖRÄNDRINGSLEDNING FMAR STRUKTUR SYSTEM NIVÅ 0-1 LEDNING AV MATERIELL FÖRMÅGA TEKNIK FÖR SVERIGES SÄKERHET NYTT KL-VERKTYG MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV PRODUKT INFORMATION FÖR MATERIEL PROJEKT IRM VISION FM STUDIEUPPDRAG FÖR LEDNING AV INFORMATION LEDNING AV PRODUKT INFORMATION RLS STUDIE MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV PRODUKT INFORMATION FÖR RL-SYSTEM FORTSATT HANTERING AV PRODUKT DOKUMENTATION FF FREJ NY – PLCS TEST PLCS FORMATTERAT UTBYTE AV ARTIKEL INFORMATION STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

20 Teknik för Sveriges Säkerhet
FMV den enda aktör som följer system under dess livscykel - en stabil broker i en föränderlig systemmiljö Customers FMV or someone else Industries CONCEPT TRAIN OPERATE AND USE ACQ VERIFY VALIDATE MODIFY DESIGN MANUFACT DELIVERY MAINTAIN DISPOSE Configuration Management and Information Resource Management (Brokerage) FMV CORE BUSINESS Quality and Security Assurance Program Management and Administration Product Information Resources/Assets IT Applikation Applikation Applikation Process Process Process

21 Lednings (C2) Information
! Gemensam FM/FMV - strategi ! Fastställ grundläggande framgångsfaktorer ! Börja bygga informationsinfrastrukturen Etablera utv.miljön Skapa grundmodeller Underlag för systemdesign Integrera vht ledning Integr med allm.standarder Förändringshantering Förståelse för C2 infobehov Fokus kunskapsinnehåll Metamodeller 2003 ! Funktionsorienterat Strukturelement Informationsutbyte FM gemensam Metainformation Klass strukturer Samhälls Dyn. mappn. till processbehov Även ostrukturerad info 2007 2011 standardisering interoperabilitet infoutnyttjande

22 Geografisk Information
IRM VISION FORTSATT LEDNING AV GEO INFO, UTVECKLA GEO INFO OFFICERARE MILITÄR ENHET FÖR GEO INFO, FÖRETRÄDARE GEO INFO UTVECKLING AV GEO INFO TJÄNSTER ANVÄNDA GEO INFO STANDARDER, ISO 19100 FÖRVALTNING & TILLGÅNG AV GEO INFO SAMORDNAS MED PRODUCENTER STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

23 Tjänste- och Process Information
INVENTERING IRM VISION ANALYS DEFINITION POPULERING UTVÄRDERING UTRYCKSFULLHET FÖRVALTNING ANVÄNDBARHET SKALBARHET OMVÄRLDSBEVAKNING STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

24 Metadata/-information
FF GEMENSAM METADATA ARKITEKTUR FM GEMENSAMMA METADATA FM SEMANTIC WEB / TOPIC MAPS SKAPA METADATA REFERENS BIBLIOTEK & OPERATIVA METADATA RESURSER FM GEMENSAM ORGANISATION MED ANSVAR FÖR HANTERING AV METADATA IRM VISION KUNSKAPSUPPBYGGNAD, STUDIE AV METADATA NDAG & MIP UTVECKLING NCDM - REFERENSMODELL TILLÄMPNING I LEDSYST DEMONSTRATOR FMA INFORMATIONSARKITEKTUR METADATA SAMARBETE I DEN ”NEUTRALA ARENAN” MYNDIGHETER, NATO, W3C, SIS-ISO, ALLIERADE, PARTNERS STUDIE, UTV LEDNING FÖRVALTNING ARV

25 Metadata Arkitektur Verksamhetsrelaterat Klassbibliotek
MMI & MSI GRÄNSSNITT REGLER TRIGGERS IW/IO SÄKERHETS VERKTYG ADM OPERATIVA ANALYS FÖRVALTNINGS TEKNISKA OPERATIVA METADATA RESURSER PRODUKTER Administrativa [ex. IPR, spårbarhet, lokalisering, versionskontroll, loggning] Verksamhetsrelaterat Klassbibliotek Referensbibliotek Referensmodeller Sakmodeller SEMANTIC WEB Beskrivande [ex. kataloger, index, länkar, relationer, associationer, annoteringar] METADATA DATA Bevarande [ex. status, aktiviteter, backup, återskrivning, migrering] TJÄNSTER Tekniska [ex. HW/SW dokumentation, kryptering, kompression, behörighet, certifikat, passwords] SEMANTIC WEB Operativa [ex. loggar, återanvändning, versionshantering] METADATA DATA Symboler Begrepp Taxonomier Ontologier Topic Maps RDF/OWL Format Beskrivningar Meddelanden EDI X-12 EBXML XML Registry Modeller Begrepp, Data, Informations Databas- Strukturer Data Dictionary Referensdata Landskoder Förkortningar Myntslag Mått och Vikt Språk C2 INFO SEMANTIC WEB METADATA DATA PERSONAL SEMANTIC WEB METADATA DATA METADATA REFERENS BIBLIOTEK

26 Förslag till Framtida FoT Uppdrag
IRM Teknologi Informationssäkerhet Strukturerad Inlärning Värdering av Information Informationskvalitet Agenter – automatiska informationsprocesser Information Superiority Information Brokerage Information Exploitation

27 FoT – Hitta Anomalier och Störningar
Anomaly: AF 8933, 1256 kg (5 trucks ordered) Anomaly: AF 8933, Truck #4 contractor (Vasiliev) Deduction: Smuggling drugs, contraband (90%) Call Customs (Y/N): Y Anomaly: Fuel Truck 34 have loaded fuel 3 times in the last 5 hours.. Deduction: Fuel Theaft, driver #1212 (99%) Call Police, (Y/N): Y Anomaly: Runway 31, North Corner, sensor array 121, lost signal Deduction: Cable cut (100%) Call Air Port Maintenance (Y/N): Y Anomaly: SK 5561, (Mr. Ahmed Il Baien) Deduction: Terrorism, Interpol #12322 Notify Crew (Y/N):Y, Chicago Police (Y/N):Y Anomaly: ARMY UNIT 53, (Unauthorized Entry) Deduction: Gate 52, Invalid ID-card, Case #112-07 Airport Security NOTIFIED Automatically – Tracking.. Anomaly: SUBMARINE SK V-122, (Weather) Deduction: Update the Airport Weather Report Automated Notification

28 FoT – Korrelerande Mönster..
Flöde av Narkotika Hot mot IS/IT Infrastruktur

29 FoT – Automated C4ISR Agent
Sgt. Lynette E. Byte Name: Lynette Exa Byte Type: Synthetic Agent Rank: Sergeant Born: 27th August, 2011 1st Day of Service: 15th September 2011 Expected Lifespan: 2870 Days Training: 14 Days Availability: 99,498% Accuracy: 98,897% Capacity: 0,5 Exa Byte Operation: Synthetic Information Domain Vocal language: English Languages: All Unit: SWAF Central Command Posting: Certificate: CC2011.Bt&yZ998 Specialty: Administration Duties: C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance )

30 … Automatisk Support Automatisk Översättning, språk och myndighetsvokabulär Mottagningskontroller, verifiering av sändare/mottagare, struktur, källor, egna observationer Automatisk återkoppling till Begrepp, Termer, Tolkningar, Modeller och Strukturer Manuellt aktiverad Diktamen funktion, Automatisk språklig granskning och korrigering Manuellt aktiverad Movie-, Image-, Voice- eller Text mail, Automatisk kontroll av emottaget/läst Automatisk kontroll av logiska begränsningar, beloppsgränser, risknivåer, användning av tid och resurser Sgt. Lynette E. Byte

31 … Automatisk Administration
Håller ordning på flödet av administrativ information Automatisk kalender/dagbok för alla ingående resurser, materiel och personal Automatisk Loggning av Operativa händelser (krigsdagbok) Uppdaterar ekonomisk redovisning Automatisk uppdatering av adress- och kontaktinformation Automatisk distribution av press- och media information Sgt. Lynette E. Byte

32 … Automatisk Fusion Automatiska program/funktioner som fortlöpande och självständigt (utan mänsklig inblandning) sammanställer, förpackar och anpassar information från andra Agenter samt från publika och egna informationskällor Mark-, Sjö- och Luftläge, ex. kontinuerlig uppdatering av ”Strike Areas” Resurstillgång, Status på olika nivåer, A, B och C nivå underhåll Sammanställning av Intelligence Nyheter, händelser, geografiska områden, personer, osv.. Sgt. Lynette E. Byte

33 … Automatiskt Beslutsstöd
Enligt förutbestämda regler hanteras Målbilder och Lägesinformation. Avvikelser detekteras, åtgärder rekommenderas och underlag för styrning av resurser tas fram. Tar emot flödet av information från andra Agenter. Reagerar (genom triggers och regler) på on-line händelser. Finner anomalier och avvikelser. ”Klär på” informationen med refererande material, verifierar och kontrollerar att underlag finns, sammanställer och rekommenderar åtgärder Inväntar aktivering av åtgärd, administrerar och kontrollerar ordergivning Kontrollerar att/hur åtgärden genomförs, resursledning, beräknar fortlöpande mål- och lägesinformation, tar fram kompletteringar, finner avvikelser… Sgt. Lynette E. Byte

34 Sammanlagd IRM Vision Person Information Juridisk Information
IRM ROADMAP utarbetad för varje område Integrering, migrering och konsolidering av information för Försvarsmakten Integrering av info Inom Statsförvaltningen Krav kommer att ställas på Förvaltning av information Inom resp. myndighet Person Information Juridisk Information CIO FUNKTION LEDNING & STYRNING Produkt Information TA HAND OM ARVET Geografisk Information Lednings Information STUDIER, UTVECKLING STANDARDISERING Tjänste/Process Information FÖRVALTNING Metadata

35 Stöd till FM/FMV (internt)
Kontakter och framgångsrikt samarbete med ett 10-tal projekt inom FM och FMV Arbetet med att skapa större medvetenhet kring IRM området genom engagerad informationsspridning, rådgivning, kunskapsuppbyggnad, deltagande, samordning och samverkan i aktiviteter samt initiering av gemensamma förutsättningar, måste få en fortsättning.

36 Samarbete och Kontaktskapande (externt)
Stor kontaktyta utvecklad; nationella och internationella myndigheter, Nätverket SIRNET, NATO, Akademia, Industri, Nätverk, Standardisering IRM Styrgrupp understryker vikten av fortsatt samordning och deltagande i nationella och internationella arbets- och studiegrupper (myndigheter och företag), med syftet att etablera och vidmakthålla kontaktnätverk, bygga upp kunskap och insikter i hur området kommer att utvecklas

37 Sammanfattning Visionen lyfter fram Data, Information och Kunskap och belyser dessa resurser som helt avgörande för det nya försvaret (nätverksbaserat, samhälls..) Data, Information och Kunskap måste på ett samordnat sätt: Ledas och styras inom FM och FMV, CIO funktion Förvaltas inom och mellan myndigheterna samt i samverkan med andra aktörer Studier, standardisering och utveckling ( inkl FoT) inom området måste samordnas och medel avsättas Då ny teknik och metodik införs så måste stor hänsyn tas till arvet Information genererar nya användningsområden, vi går mot en spännande framtid.. Uppdrag för framtiden är ett problem.. IRM Visionen visar vägen framåt..


Ladda ner ppt "IRM VISION SLUTRAPPORT Jarl S Magnusson"

Liknande presentationer


Google-annonser