Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finland, energiteknologins ledande land?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finland, energiteknologins ledande land?"— Presentationens avskrift:

1

2 Finland, energiteknologins ledande land?
Världens energimarknader står inför ett uppbrott. Behovet av energi växer överallt och i synnerhet i utvecklingsområdena. Klimatförändringen skapar oro. Förnybara energikällor och ny teknologi väcker diskussion. År 2007 fastslog EU det s.k målet. I detta ingår att sträva efter att öka de förnybara energikällornas andel till 20 % av EU:s totalkonsumtion tills år 2020. Skapar möjligheter inom energibranschen Energiproduktion från förnybara källor Ökad energieffektivitet För att detta skall vara möjligt krävs Kontinuerlig innovation Internationellt kunnande Starka nätverk Kunnig arbetskraft

3 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

4 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

5 EnergyVaasa består av Företagen i Vasaregionen drar nytta av möjligheterna på den föränderliga marknaden. EnergyVaasa är en av aktörerna som verkar för en renare värld – en värld där energi produceras med miljömässigt hållbara metoder och förbrukas förnuftigt. EnergyVaasa består av företag som verkar inom branschen, organisationer som betjänar dessa företag och de högskolor och universitet som utbildar kompetent arbetskraft för branschen.

6 EnergyVaasa, Nordens ledande koncentration av energiteknologi
Antal företag: över 140 Anställda: , vilket är ¼ av Finlands totala arbetskraft inom energibranschen. År > anställda Företagens totala omsättning: ca 4,4 miljarder euro per år, exportandel: över 70 % Flera av företagen är marknadsledare med sina produkter eller tjänster Exportens värde i nationell jämförelse: ca 12 % av Finlands totala export inom teknologiindustrin och ca 30 % av exporten av energiteknologi Läroinrättningar: 7 högskoleenheter med sammanlagt studerande och 3 yrkesläroanstalter med sammanlagt studerande Över 800 experter som specialiserat sig på forskning och utvecklingsarbete inom branschen

7 Österbotten i nationell jämförelse, teknologiindustrin
målsättningen i EU

8 Österbotten i nationell jämförelse, teknologiindustrin

9 Marknaden växer

10 Företagens investeringar i forskning och utveckling i Vasaregionen 2005 – 2010
De växande marknaderna förutsätter investeringar. Regionens investeringar i forskning och utveckling har nästan tredubblats under de senaste 5 åren. År var Vasaregionens investeringar i forskning och utveckling 6. störst i Finland Enligt befolkning är Vasaregionen den 13. största regionen i Finland.

11 Tillväxt -> 2020 Tillväxten syns och känns i Vasaregionen
Företagens starka tillväxt skapar nya arbetsplatser Varje år påbörjar 2200 nya studerande sina studier vid högskolorna, men det är inte tillräckligt! Vasaregionens invånarantal ökar: 2011 innebar den största ökningen på 30 år

12 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

13 Förnybar energi Förnybar energi och en alltmer decentraliserad energiproduktion är i nyckelposition då det gäller energilösningar År 2007 fastslog EU det s.k målet. Minska utsläppen av växthusgaser med 20% Höja andelen förnybara energikällor i energiproduktionen till 20% Öka energieffektiviteten till 20% Förnybara energikällor: sol, vind, rinnande vatten, organiska material, t.ex. träd, samt värme från luft och jord. Minska placeringen av avfall på avstjälpningsplatser 2016 och 2020 Stor tillväxtpotential inom vindkraft Den årliga tillväxten är ca 20 %, och år 2010 överskrider världens vindkraftskapacitet 200 GW. I producerad energi motsvarar detta cirka 100 medelstora kärnkraftsenheter. I Finland är målet att producera över 6 TWh energi med vindkraft senast år TWh motsvarar den el som cirka eluppvärmda egnahemshus förbrukar.

14 Förnybar energi Lösningar och komponenter for vind- och solenergi (Vacon, ABB, The Switch, Mervento) Världsledande i dieselmotorer för fartyg, samt kraftverk för distribuerad energiproduktion (Wärtsilä) Jordvärme, centraliserade lösningar (GeoPipe) Elektricitet och fjärrvärme från avfall (Westenergy) Utveckling av miljövänlig produktion och distribution av energi (Vasa Elektriska, EPV) Forskning och utveckling VEI och Technobothnia är starkt med i utvecklingen av energi ur förnybara källor.

15 ” ” Förnybar energi Mervento Oy Direktdriven på vindkraftsmarknaden
Vår första egna monteringsfabrik kommer att byggas i Vasa där vi även har vår administration och tekniska planering. Vi inleder serie-produktionen av vindturbiner under år Ett kraftverk består av mer än komponenter. I Finland har vi över 200 komponent-leverantörer och den färdiga produkten kommer att bestå av inhemska produkter till närmare 70 %. Mervento Oy var år 2010 Finlands största start-up företag finansierat med aktiekapital Patrik Holm, teknologichef

16 Internationell och utåtriktad
The Switch Group Fulleffektomvandlare och permanentmagnetgeneratorer Fulleffektomvandlarens uppgift är att omvandla elektriciteten som producerats i kraftverket så att den motsvarar nätbolagens krav. I denna produktgrupp är vi etta på världens största vindkraftsmarknad i Kina, klar marknadsledare. År 2011 erhöll The Switch internationaliseringspriset av Finlands president Tarja Halonen. Reijo Takala, Direktör/vindkraft

17 Innopower! Wärtsilä koncernen utrustning, lösningar och service inom marinindustrin och energibranschen. Vinden mojnar, natten faller på, men strömmen flödar Vindkraft och solenergi erbjuder ren energi, men naturkrafterna är av sådan art att tillgången varierar, påminner Niklas Wägar. Wärtsiläs kraftverkskoncept Smart Power Generation är unikt i sin flexibilitet och snabbhet. Niklas Wägar, direktör, Electrical & Automation, Power Plant Technology Wärtsilä är en ledande leverantör av utrustning, lösningar och service inom marinindustrin och energibranschen.

18 ” ” Förnybar energi Westenergy Oy Ab
Bolag som ägs av fem kommuner. I verksamhetsområdet finns över invånare. De mål som satts upp för att utnyttja biologiskt nedbrytbart avfall, som påskyndar klimatförändringen, kan endast uppnås genom att öka förbränningen av samhällsavfall. Över 60 % av det brännbara avfall som kommer från boendet består av förnybara energikällor som kan sorteras som biobränsle. Tack vare ibruktagningen av det nya kraftverket kommer Vasaregionens koldioxidutsläpp att minska med ton per år. Detta motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från närmare personbilar. Jan Teir, Verkställande direktör

19 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

20 Energieffektivitet Målet för företagen och forskningsinstituten inom EnergyVaasa är att minska utsläppen av växthusgaser. Detta genomförs genom att utveckla produkter och tjänster som förbättrar energieffektiviteten från produktion till slutanvändning. Den decentraliserade energiproduktionen medför nya utmaningar för eldistributionen. Det traditionella sättet att producera el i stora enheter och leda den till konsumenterna längs ett överförings- och distributionsnät förändras. I framtiden kommer elens matarpunkter att fördelas jämnare och det blir en större utmaning att övervaka och skydda nätet. För att nå detta: Energisparande teknologi som frekvensomriktare Intelligenta distributionsnät med låga förluster. Nya innovationer inom automatiseringen av distributionsnäten.

21 Energieffektivitet Frekvensomriktare (Drives), sparar energi i processer som drivs av en elmotor (Vacon) Lösningar för SmartGrids, ledande roll i utvecklingen av automatisering av eldistribution (ABB) Innovativa lösningar inom uppbyggandet av distributionsnät (VEO, ABB) Lösningar för att spara energi i hemmen (There Corporation, ABB) Planering och konsultering inom energiproduktion (Citec) Planering och byggande av biokraftverk (VEO, Citec)

22 ” ” Energieffektivitet Vacon Oyj Frekvensomriktare
Industrin förbrukar ca 42 % av all producerad energi och en stor del av detta går till att driva elmotorer. Med hjälp av frekvensomriktare kan man t.ex. i en vanlig pumptillämpning spara upp till 30–40 % av elen och på samma gång förbättra processkontrollen och förlänga utrustningens livslängd. Återbetalningstiden för en frekvensomriktare är som bäst ett halvår och systemets livslängd ca 15 år. Jukka Kasi, Vacon Drives Finland, direktör för resultatenheten

23 Service och projektering
Citec Group VEO Group konsten att producera och hantera information… I sina projektspecifi kationer drar Citec nytta av bl.a. ett avan cerat PDM-system som en del av sin mer omfattande PLM-service. Bolagets IPMA-certifi erade projektchefer ansvarar för EPCM-tjänsternas kvalitet. 70 % av vår omsättning kommer just från energisektorn, säger Martin Strand. … och slutföra projekt. Elektrifiering av en cellulosafabrik i en het och fuktig djungel, idrifttagning av ett biokraftverk i Tyskland, genomförande av huvudel-distributionen för oljeraffinaderier i Singapore eller all elektrifiering i en stålfabrik i Torneå. Den gemensamma nämnaren för alla dessa projekt är VEO. Visa Yliluoma, johtaja, vesivoima ja sähköasemat, VEO Martin Strand, toimitusjohtaja, Citec

24 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

25 Samarbete och starka nätverk
De stora, internationella energiteknologiföretagen i Vasaregionen uppskattas skapa ytterligare minst en arbetsplats i regionens olika underleverantörsföretag per egen arbetstagare. Företagarorganisationerna uppskattar att det finns över 120 små och medelstora företag i Österbotten som fungerar som underleverantörer inom energiteknologibranschen. De mest centrala underleverantörerna är också viktiga strategiska partners för huvudaktören och deras värde både märks och erkänns.

26 Samarbete och starka nätverk
Mapromec Oy Kolvtappar, axlar, lagerdelar, lyftrullar och ventilmekanismer för stora dieselmotorer Mapromec är världens ledande tillverkare av stora kolvtappar. Kvalitet, pris och leveranstid! Det är tre hårda bud för att klara sig som underleverantör. Vår satsning på automation har möjliggjort ett framgångsrikt samarbete med våra huvudmän. Caj-Erik Karp, VD

27 EnergyVaasa Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet
Samarbete och starka nätverk Kunnig arbetskraft

28 Kunnig arbetskraft Energibranschens starka tillväxt i Vasaregionen kräver ständigt fler experter En stor del kommer från det stora antalet studeranden i Vasaregionen, men många lockas också hit tack vare de utmärkta arbetsmöjligheterna som finns i regionen. Vasaregionen är den bästa platsen i Finland för att inleda en internationell karriär

29 Kunnig arbetskraft Vasa högskolekonsortium består av fem universitetsenheter och två yrkeshögskolor som erbjuder utbildning åt totalt studerande. Teknikens campus består av de tekniska enheterna vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och yrkeshögskolan Novia. På campuset finns ingenjörsstuderanden, vilket betyder att var fjärde studerande i Vasa studerar till ingenjör. På campuset utexamineras närmare 400 ingenjörer eller diplomingenjörer årligen. I Vasa finns tre yrkesläroverk och tillsammans har de totalt över studeranden.

30 ” ” Kunnig arbetskraft Technobothnia
Högskolornas gemensamma skolnings- och forskningslaboratorium Studerandena i Vasaregionen har redan tidigt möjlighet att bekanta sig med arbetslivet i praktiken och delta i branschens utveckling. Teknikens under och framtida möjligheter öppnar sig på ett helt nytt sätt. Timo Kankaanpää, direktör på Technobothnia

31 Mera information www.energyvaasa.fi www.energycluster.fi
Robert Olander tfn +358 (0)


Ladda ner ppt "Finland, energiteknologins ledande land?"

Liknande presentationer


Google-annonser