Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2 2011. Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 2011. Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2 2011

2 Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041

3

4 Balanskravsresultat (mkr)

5

6 God ekonomisk hushållning • God ekonomisk hushållning har brister. De flesta av de övergripande målen är uppfyllda men de finansiella målen under målet Kommunal ekonomi i balans uppnås inte. • Flera nämnder och verksamheter redovisar underskott: Fastighetskontoret, Förskola Fritid och Skola inom kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Social- o Äldrenämnden, Utbildningsnämnden, och Arbets- och företagsnämnden. • Flera investeringsprojekt inom Fastighetskontoret, däribland stadshusprojektet, håller inte budget. En ny styrgrupp för stadshusprojektet har bildats med tydligare fokus på ekonomistyrning. En översyn av hela fastighetsprocessen har startat.

7 Övergripande mål per tertial 2 2011

8 Finansiella nyckeltal Övergripande målStrategiskt målNyckeltalMålvärdePrognos/utf all för lån Kommunal ekonomi i balansEkonomi i balansResultatandel (Årets resultat, exklusive realisationsvinster i relation till skattenettot), % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbidelser, %. Långfristiga lån, mkr (utfall 31/8) >1,5 >0 <1 600 -0,8 -3,7 1476

9

10 Sammanfattning Nacka kommun totalt VerksamhetsresultatInsatta resurser • Social- och äldrenämnden överlag nöjda kunder. Speciellt vad gäller tillgänglighet och delaktiga i handläggningsprocessen. • Utbildningsnämndens kundundersökning visar på goda resultat även i jämförelse med andra kommuner • Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens mål om handläggningstider uppnås förutom för enskilda stadsbyggnadsprojekt. • Stockholm Business Alliance (SBA) har genomfört sin Serviceundersökning. Resultatet för bygglov och miljö- och hälsoskydd visar en förbättring jämfört med föregående mätning 2009. • Årsprognosen resultat -14 mkr • Balanskrav +14 mkr vilket är 47 mkr sämre än budget. • Tekniska nämnden - 24mkr varav Gata, Väg & Park -20 mkr. Kostnad för vinterunderhållet 20 mkr över budget. VA verket -7 mkr pga. läckor på vattenledningar på Skogsö och i Älta. Avfallsverket + 3 mkr. • Social- äldrenämnden -20 mkr. Den budgeterade minskningen av försörjningsstödet har inte skett, kostnader för person med funktionsnedsättning ökar. • Utbildningsnämnden -2 mkr. Fler barn i förskola men färre barn i skolan. Lägre kostnader för likvärdighetsgarantin i skolan men högre för förskolan. • Arbets- och företagsnämnden -4 mkr. Högre efterfrågan på Komvux samt tidigare års felaktiga utbetalningar till anordnare. • Kulturnämnden -1mkr- högre hyra för Bibliotek Forum Nacka. • Skatteunderlagsprognosen +67 mkr Förbättrad konjunktur samt en större befolkningsökning per första november 2010 än prognos. • Årsprognosen för nettoinvesteringarna 1010 mkr, (626 mkr i årsbokslut 2010) • Låneskuld, per 31 augusti 1476 mkr (804 mkr i årsbokslutet 2010) • Sjukfrånvaro 4,5 % (4,5% T2 2010 5,2 % T1 2011). Korttidssjukfrånvaron ökar något men långtid minskar.

11 Sammanfattning kommunstyrelsen Verksamhetsresultat Insatta resurser Förskola, Fritid och Skola har mycket goda studieresultat jämfört med hela Sverige. Grundskolan har höga betygspoäng, Meritvärde och SALSA. Resultaten på de nationella proven ligger över genomsnittet i Sverige. Nacka kommer på 8:e plats (14:e plats 2010) i Svensk Näringslivs ranking över bästa näringsklimat i svenska kommuner. • Årsprognos för kommunstyrelsen avviker med -54 mkr mot budget. • Förskola Fritid och Skola -37 mkr. Minskat antal elever, högre kostnader för IT samt kapitaltjänst. Stora underskott finns på flera enheter ex. Strandparks- o Stavsborgsskolorna -11 mkr, Fisksätraskolan -9 mkr, Skuru skola -5 mkr, Duvnäs/ Saltängen -6 mkr, Samskolan -5 mkr. Åtgärdsprogram har tagits fram för respektive skola. • Sociala stödresurser -2 mkr. Avser intäktsminskningar för personlig assistans samt Seniorcenter Sjötäppan/Älta. • Nacka Partner -3 mkr. Lägre intäkter än budget pga omstrukturering/nedläggning av verksamheten. • Kommunstyrelsen/Stadsledningskontoret -1 mkr. Fler driftprojekt, högre hyra än budgeterat. • Fastighetskontoret -13 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och vattenskador från snö och is. Markförvaltning + 3 mkr. • Kontaktcenter. -1mkr som avser högre hyra samt högre vikariekostnader än budgeterat.

12

13

14 Resultaträkning Tertialbokslut 2 2011

15 Investeringar, låneskuld och finansnetto • Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 554 mkr, att jämföras med 626 mkr för helåret 2010. Pågående investeringar har ökat med 487 mkr sedan årsskiftet. Årsprognos för 2011 för nettoinvesteringar beräknas till 1010 mkr. I beräkningen ingår upprevideringen av prognosen för renoveringen av stadshuset. • Långfristiga lån uppgår till 1476 mkr per 31 augusti 2011 (806 mkr årsbokslut 2010) och det mål för 2011 om 1600 mkr, som kommunfullmäktige beslutade om i samband med tertialbokslut1, kommer inte att hålla. I samband med att Mål&Budget 2012- 2014/Investeringsbeslut tertial 2 kommer att behandlas i kommunstyrelsen föreslås ett nytt mål för 2011. • Prognosen för finansnettot uppgår till -27 mkr vilket är 12 mkr sämre än budget främst till följd av den snabbare låneskuldsökningen.

16 Ökad pensionsskuld med 30 mkr p.g.a. sänkt ränta • Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade år 2007 sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” RIPS 07. Enligt RIPS07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. • I september beslutade Sveriges Kommuner och Landsting att sänka diskonteringsräntan som innebär att avsättningen till pensioner sammantaget uppskattas öka med ca 8–10 procent. Då engångseffekten återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca 40–50 år) och balanskravets regelverk har ett 1–3 års perspektiv bör det enligt Sveriges Kommuner och Landsting vara möjligt att inte räkna med dessa kostnader i en balanskravsavstämning. • Redovisningsmässigt gör vi bedömningen att engångseffekten kan klassificeras som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Då förändringen av Rips-räntan har blivit känd under hösten 2011 talar det mesta för att denna effekt bör beaktas i bokslutet för år 2011. Därför redovisar Nacka kommun detta som en jämförelsestörande kostnad på 30 mkr i tertialbokslut 2.

17

18

19

20

21

22

23 Not nr 9 Långfristig utlåning Mkr2011-082010-12 Nacka Stadshus AB163,0 10-årig avbetalning VA- anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning3,82,4 Lån till Seniorforum Boo Kooperativa hyresrättsförening7,0 Summa173,8172,4 Not 10 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Mkr2011-082010-12 Aktier Nacka Stadshus AB16,0 Aktier övrigt8,5 Andelar Boo Energi0,1 Bostadsrätter: 55 lägenheter18,617,3 Summa43,241,9

24


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2 2011. Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041."

Liknande presentationer


Google-annonser