Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget rapporten ska ge en bakgrund och en lägesbeskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget rapporten ska ge en bakgrund och en lägesbeskrivning"— Presentationens avskrift:

1

2 Uppdraget rapporten ska ge en bakgrund och en lägesbeskrivning
utgöra ett underlag för föreningens fortsatta arbete vara ett kunskapsunderlag för opinionsbildning ha en översiktlig karaktär om möjligt ge förslag på hur en definition av ett skolbibliotek skulle kunna se ut

3 Valfrid Palmgren Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige

4 1940-talet SOU 1946:31 Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och undervisning års skolutrednings betänkanden och utredning SOU 1948:27 Betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (1946 års skolkommission) SOU 1949:28. Folk- och skolbibliotek. Betänkande och förslag avgivet av Folkbibliotekssakkunniga

5 1950 och 1960-talet SOU 1952:44. Förenklad statsbidragsgivning
SOU 1969:37. Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik

6 1970-talet SOU 1972:66. Ny kulturpolitik.
SOU 1974:5. Boken: Litteraturutredningens huvudbetänkande i 1968 års litteraturutredning SOU 1973:1. Litteraturen i skolan. Bilaga till litteraturutredningens huvudbetänkande SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. (SIA)

7 1980-talet SOU 1984:23. Folkbibliotek i Sverige: betänkande av folkbiblioteksutredningen Ds U 1982:17. Folkbiblioteksutredningen. Folkbibliotekens samverkan med skolan: rapport från en arbetsgrupp inom Folkbiblioteksutredningen. SOU 1984:30. Läs mera. Slutbetänkande av års bokutredning

8 2012 SOU 2012:65. Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen

9 Skolbibliotek –en hyllningsdikt
Biblioteket bör vara skolans hjärtpunkt. Dess roll kommer i framtiden att vara betydligt större än den i allmänhet varit i skolorna hittills. (SOU 1948:27) Principen om obligatoriska skolbibliotek som ett oundgängligt organisatoriskt led i skolans arbete har under alla diskussioner om vårt skolväsen under det senaste decenniet starkt hävdats. (SOU 1949:28) Ett individualiserande arbetssätt kräver riklig tillgång på böcker och annat arbetsmaterial. Biblioteket skall utgöra ett centrum för elevernas studiearbete individuellt och i grupp. (SOU 1948:27)

10 Skolbiblioteket är skolans mest mångsidiga instrument för undervisning och fostran. Utan skolbibliotek kan vår tids skola ej fullgöra sin uppgift, rätt utnyttjat bör biblioteket bli centrum i skolans arbetsliv. (SOU 1946:31) I skolbiblioteket skall smaken för och vanan vid god läsning grundläggas och utvecklas. (SOU 1946:31) Den, som i barndomen lärt sig att använda biblioteket, har lättare att finna vägen dit även som vuxen. Att barnen få tillgång till bibliotek är därför ur skolundervisningens och folkbildningsarbetets synpunkt ett intresse av den allra största vikt. (SOU 1924:5)

11 Ett välförsett skolbibliotek tillhör de nödvändiga förutsättningarna för arbetet. (SOU 1961:30)
Skolan måste tillmätas största betydelse just när det gäller att väcka och vidmakthålla intresse för läsning av värdefull litteratur. (SOU 1973:1) För de fria och frivilliga aktiviteterna är skolbiblioteket en viktig resurs…// men som inte alltid är fullt utnyttjad. (SOU 1974:53)

12 Regeringen anser att skolbibliotek spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen. (Prop.2009/10:165) Vår förhoppning är att den nuvarande regleringen tillsammans med vårt förslag…// innebär att skolbiblioteken blir den viktiga resurs som de bör kunna vara. (SOU 2012:65)

13 Vad är ett skolbibliotek?
En av de viktigaste institutionerna i en amerikansk skola är biblioteket, vilket inte som i de flesta svenska skolor är en lånedepå, öppen vissa timmar i veckan under en lärares överinseende, utan en studie- och rekreationsplats under hela den tid, skolan är igång. Det är oftast synnerligen tilltalande inrett med vackra möbler och konstverk och försett inte endast med böcker utan även med tidskrifter och tidningar. – Få praktiska detaljer inom den amerikanska skolan är mera lämpade för export än denna. (Gösta Franzén, Amerikansk kateder och svensk Citatet är hämtat från SOU 1949:28 s.117) Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. (Prop. 2009/10:165)

14 Mer verkstad! Skolbiblioteken behöver nationella och övergripande mål.
Skolbiblioteken behöver extra stimulansåtgärder för att en överlag godtagbar standard ska kunna uppnås inom rimlig tid. Skolbibliotekens bemanning behöver granskas och åtgärdas. Skolbibliotekens roll för utbildningen behöver kartläggas och utvärderas. Skolbiblioteken behöver bli föremål för nationella utvecklingsinsatser i syfte att anpassa verksamheten till den digitala tekniken.


Ladda ner ppt "Uppdraget rapporten ska ge en bakgrund och en lägesbeskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser