Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Internationell ekonomi
Privatekonomi Företagsekonomi Nationalekonomi Internationell ekonomi Vad påverkar den internationella ekonomin? Förändringar i världsekonomin Sverige och världsekonomin.

2 Varför är handel nödvändig ?
Vinnarna Konsumenterna får fördelar av den fria handeln och får billigare produkter p g a en ökad och öppen konkurrens. De får dessutom ett större utbud av produkter. Exportörerna får en större marknad med regler som är lika för alla. Ökad export innebär ökad volym och därmed stordriftsfördelar och minskade kostnader. Dessutom blir företagen mindre konjunkturberoende. Länder som deltar i öppen handel kommer att få uppleva ett högre välstånd p g a bland annat minskade kostnader. De starka industrierna måste bli ändå starkare p g a den ökade konkurrensen.

3 Varför är handel nödvändig ?
Förlorarna Företag som är svaga och inte konkurrenskraftiga slås ut. Hela branscher kan slås ut, p g a att de inte är konkurrenskraftiga längre. Svensk textilindustri är ett exempel, där Sverige med sin arbetskraftskostnad hade svårt att konkurrera med lågprisländer i Sydeuropa, Östeuropa och Asien på 1970-talet. Vår varvsindustri är ett annat exempel. Länder som är under ett uppbyggnadsskede kan få svårigheter att konkurrera. Det är en anledning till att WTO (World Trade Organization) tillåter vissa skydd under ett övergångsskede.

4 Varför är handel nödvändig ?
Liberalismen Adam Smith: Wealth of Nations 1776 Privat ägande. Fri konkurrens. Vinstmotiv Statens uppgift: att främja konkurrens Specialisering Stordriftsfördelar Frihandel Absoluta kostnadsfördelar.

5 Varför är handel nödvändig ?
David Ricardo 1817 Ett land bör koncentrera sig på att tillverka och producera det man är relativt sett mest effektivt på (De komparativa fördelarna kan förändras över tiden)

6 Varför är handel nödvändig ?
Enligt Ricardo skulle alla länder tjäna på att handeln var fri. Hans idé innebar att varje land skulle specialisera sig på att producera de varor som de var relativt sett bäst på och sedan sälja dessa på en fri marknad. Länderna behöver då inte lägga ner kraft på att producera varor som man har sämre förutsättningar för att producera. På så sätt tjänar alla länder på handeln och världens resurser skulle användas på ett effektivare sätt. Produktiviteten och levnadsstandarden i alla länder skulle på så sätt öka. Med Sverige som exempel så är skogen en av landets största naturtillgångar, därför har landet specialiserat sig på att producera produkter som kommer från skogen, papper etc.

7 Varför är handel nödvändig ?

8 Varför är handel nödvändig ?
Protektionism Protektionism innebär att länder eller regioner skyddar sina egna företag genom tullar, importrestriktioner, krångliga gränsövergångar, besvärliga blanketter etc. Tanken är att man ska utnyttja de lokalt tillverkade varorna i första hand. På så sätt kan dessa företag leva vidare och skapa trygghet för de anställda. Protektionism kan också handla om att utestänga gästarbete eller arbetskraftsinvandring.

9 Varför är handel nödvändig ?

10 Varför är handel nödvändig ?
Specialisering, arbetsfördelning, globalisering.Teorin om de komparativa fördelarna Tekniska förbättringar inom infrastruktur och långväga transporter. Handelns liberalisering. Ökat internationellt samarbete.

11 Varför är handel nödvändig ?
Förändringar i världshandeln Efter 2:a vk främst färdigprodukter och råvaror Nu: Större del insatsvaror, delar o.s.v * Råvaror ökar p.ga. Bl.a. Kinas ökade efterfrågan. Västeuropas och Nordamerikas betydelse har minskat. Asiens andel har ökat. *En insatsvara är en vara som används och förbrukas i tillverkning av andra varor, eller i produktion av tjänster. Insatsvaror kan vara både råvaror, halvfabrikat och konsumtionsvaror

12 Varför är handel nödvändig ?
Några begrepp : Handelsbalans = Varuexport minus varuimport Tjänstebalans = Tjänsteexport minus tjänsteimport Transfereringsbalans = Transfereringar in minus transfereringar ut. Transfereringar är ex. EU-avgifter, EU-bidrag, räntor utlandslån, U-landsbistånd etc. Bytesbalans är summan av Handels-, tjänste – och transfereringsbalans.

13 Varför är handel nödvändig ?
Kapitalbalans = förändring i utländska lån och investeringar. Betalningsbalans = Bytesbalans plus kapitalbalans.

14 Varför är handel nödvändig ?

15 Varför är handel nödvändig ?

16 Varför är handel nödvändig ?
Obalanser i ekonomin- Faror Världshandeln växte snabbt i början av 2000-talet. Främst Kina exporterade stora mängder varor till väst, samtidigt som oljepriset steg kraftigt. Resultat: Underskotten ökade kraftigt i USA. Här har man inte någon tradition att spara pengar, till skillnad från länder som t.ex. Japan, Kina, Tyskland, som samtidigt är betydande exportörer. De oljeproducerande länderna byggde upp stora överskott som inte konsumerades. Kina: Överskott på USD omplacerades till amerikanska statsobligationer.

17 Varför är handel nödvändig ?
Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, eller ett större företag (företags- eller industriobligation). Svenska statens upplåning hanteras av Riksgälden.

18 Varför är handel nödvändig ?
Långvariga underskott i bytesbalansen kan skapa allvarliga problem. - Ränta måste betalas på lånade pengar. Skuld som ofta överförs på kommande generationer. - Risk för förtroendekriser. Nedgradering av kreditvärdighet. - Komplext bank- och betalningssystem. Hur hantera bankkrascher ? Konsumtion m.h.a. lån : Förtida och dyrare uttag av framtida välstånd. Långivare och låntagare bundna till varandra oavsett om de vill eller inte.

19 Varför är handel nödvändig ?
Sverige starkt beroende av export : Ca 50% av BNP utgör export. Obs. Försiktighet vid tolkning av statistiken. Svenska företag kan även vara lokaliserade utomlands vilket gör att dessa inte kommer med i exportstatistiken.

20 Små rika länder som Sverige och Nederländerna är mer beroende av handeln än USA som har en stor hemmamarknad

21 Varför är handel nödvändig ?

22 Varför är handel nödvändig ?
Om investeringens andel av kapitalet är över 10 % räknas den som direktinv.

23 Handelsbalansen Kronans fall hösten 1992 förbättrade Sveriges konkurrenskraft och exporten tog fart. Samtidigt pressades hemmamarknaden efter 1990-talets kris, vilket ledde till en lägre importtillväxt. Överskottet i handelsbalansen ökade därmed mycket kraftigt, för att sedan plana ut i slutet på 1990-talet. I mitten av 2000-talet började handelsbalansens överskott som andel av BNP att sjunka. År 2005 sjönk både BNP och varuexporten något jämfört med året innan samtidigt som varuimporten ökade. År 2007 kom åter en nedgång. Detta berodde på att varuexporten till USA minskade kraftigt. Även om handelsbalansens saldo fortfarande ligger på plus, har överskotten ännu inte nått lika höga nivåer som gällde före finanskrisen.

24 Varför är handel nödvändig ?
BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en bild av, och är också det vanligaste måttet för, den ekonomiska tillväxten i ett land. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år sett från 1970 fram till idag. Efter 1990-talskrisen, alltså från 1993 och framåt, har dock tillväxten varit högre och uppgått till i genomsnitt 2,8 procent per år. Det har varit i nivå med USA och högre än till exempel tillväxten i Tyskland under samma period.

25 Varför är handel nödvändig ?
Under 2000-talet har vi haft två kännbara lågkonjunkturer. I början av 2000-talet sprack IT-bubblan vilket gav låg tillväxt, framförallt under En betydligt kraftigare smäll kom då den internationella finanskrisen bröt ut under Denna kris gav ett rekordstort fall i BNP under Under 2010 skedde sedan en återhämtning innan osäkerheten åter tog överhanden under 2011 och 2012.

26 Varför är handel nödvändig ?

27 Varför är handel nödvändig ?

28 Varför är handel nödvändig ?

29 Varför är handel nödvändig ?

30 Varför är handel nödvändig ?

31 Varför är handel nödvändig ?
Sedan 2002 har tjänsteexporten ökat markant. Ökningen kan delvis förklaras av den goda utvecklingen av tjänsteexport av diverse affärstjänster. Här står så kallad merchanting för den största ökningen. Merchanting är den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper och säljer produkter vidare på världsmarknaden utan att de importeras till Sverige. Försiktighet : Resevaluta = utländsk turism och norsk gränshandel.

32 Varför är handel nödvändig ?
De enda rena tjänsteexporterna är egentligen att koncernhuvudkontor i Sverige exporterar hantering av bokföring etc till sina utländska dotterbolag, IT-tjänster, inklusive konsultverksamhet, samt att svenska forskningsavdelningar exporterar forskning till utländska koncernmödrar. Exempelvis AstraZenecas forskning i Sverige, eller utländska bolag som har IT-utveckling i vårt land.

33 Varför är handel nödvändig ?

34 Varför är handel nödvändig ?

35 Varför är handel nödvändig ?

36 Varför är handel nödvändig ?

37 Varför är handel nödvändig ?
EU-kommissionen : I maj skrev kommissionen i en rapport att Sverige bör åtgärda "de relativt höga lönerna i de lägre löneskalorna och skillnader i anställningsskydd mellan fast anställda och tillfälligt anställda." Vidare kritiserades den höga privata skuldsättningen i landet som gör Sverige sårbart för ett fall i bostadspriserna, en längre lågkonjunktur eller en kraftig höjning av realräntan. Svenska bostadsskulder 2012 : 2200 miljarder kr.

38 Varför är handel nödvändig ?

39 Varför är handel nödvändig ?
Några tecken på en avbelåning hos företagen finns inte idag. Frågan är om det ens existerar kassaflöden att avbelåna med? Man kan förstås misstänka att räntesnurror har med saken att göra och att skuldsättningen alltså visar på omfattningen av skatteplaneringen. En annan förklaring är ökande utländskt ägande av svenska företag, där man alltså belånar de svenska företagen och i praktiken för ut pengar ur landet. Oavsett anledning så finns skulderna där.

40 Bubblor. Uppgång och fall

41 Bubblans faser Steg 1: Smygfasen
I första fasen är det smarta pengar som går in, de som tidigt identifierat trenden. Under smygfasen värderas fortfarande tillgången någorlunda fundamentalt korrekt. Steg 2: Uppvaknande Här identifierar de större men mer trögrörliga institutionella investerarna trenden och kliver in. Efterfrågan driver upp priset, så viss övervärdering tilltar. Detta leder till de första vinsthemtagningarna och en björnfälla (eng bear trap) som får de som är negativa till tillgången att ta hem sin vinst för tidigt. När de väl identifierat att de gjort fel kastar de sig in senare igen till högre priser och bidrar till bubbeluppgången under den tredje fasen.

42 Varför är handel nödvändig ?
Steg 3: Bubblan Bubblan inleds ex. av att medias uppmärksamhet väcks och med det kommer den generella allmänheten in. Tidigare har det funnits allmänhet inne som smarta pengar. Entusiasmen flödar och sedan når man toppen. Så kraschar bubblan. Förnekelsen tar vid, men så vänder det upp i en rekyl igen. Detta är en tjurfälla (eng beartrap). Tjurfällan brukar omnämnas i media som en normalisering av marknaden, att nu har vi haft vår rekyl och det är upp som gäller igen. Sedan kommer den riktiga kraschen. Rädsla går över i vild kapitulation och till slut bottnar man i förtvivlan på en nivå som är under faktiskt fundamentalt värde, rent av lägre än när bubbelfasen började.

43 Lånefinansierad konsumtion
Konskvenser : Tidspreferens gör att konsumenten är villig att betala mer för sin konsumtion i utbyte mot att få konsumera nu. Ränteskulderna gör att istället för att konsumera i framtiden måste konsumenten då betala för sådant som redan konsumerats. BNP-tillväxt som är skuldfinansierad leder till slut in i recession eller lågkonjunktur.

44 Obalans i världsekonomin
Obalansen i världsekonomin kan illustreras av förhållandet mellan Kina och USA. Kina stort överskott i bytesbalansen. Världen största valutareserv främst i amerikanska värdepapper (dollar). Lånar ut mycket pengar. Risk för överhettning. USA stort underskott i budget och bytesbalans. Stor skuldsättning både i offentlig och privat sektor. USA anser att Kinas valuta, Yuan, är undervärderad.

45 Tidigare kriser 1929 Börskrasch på Wall Street (början på depressionen) 1932 Kreugerkraschen (Svensk finansman) 1973 Oljekrisen 1987 Börskrasch Wall Street Den svenska 90-talskrisen 1997 Asienkrisen 2000 IT-bubblan 2007 Bolånekris 2008 Global finanskris 2009 Recession i många länder 2011 Eurokrisen. Skuldkris i USA

46 Varför är handel nödvändig ?
Investeringar i utlandet som förenas med kontroll över produktion eller skötsel av ett företag kallas för direktinvesteringar Investeringar i utlandet som görs i rent placeringssyfte och som inte ger ägarinflytande kallas för portföljinvesteringar Om investeringens andel av kapitalet är över 10 % räknas den som direktinv.

47 Varför är handel nödvändig ?
Fler företag gör direktinvesteringar utanför hemlandet (Foreign Direct Investments, FDI). Dessa investeringar sker genom att företaget startar egen verksamhet i ett annat land. Anledningen kan vara att man vill komma åt kunder och marknadsandelar eller kunnande genom att köpa ett befintligt företag även råvaror och billig arbetskraft vill komma förbi regler om begränsning av importen till ett land genom att helt enkelt tillverka produkterna på plats köper ett dåligt skött företag till ett fördelaktigt pris och att man tror sig om att kunna driva det lönsamt


Ladda ner ppt "Internationell ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser