Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 19 juni 2007 - Förordning om internationell roaming.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 19 juni 2007 - Förordning om internationell roaming."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 19 juni 2007 - Förordning om internationell roaming

2 Inledning  Bakgrund till förordningen  Förordningens artiklar  PTS tillsyn framöver  ERG:s ’statement’ och ’guidelines’

3 Bakgrund  Kommissionen har kunnat konstatera att nuvarande regelverk inte kommer åt problemen på nationell nivå  Kommissionen la förslag till förordningen under 2006  Förhandling i rådet och parlamentet under 2006/2007  Rådet och parlamentet har under den senaste månaden antagit förordningen.  Förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat och kräver ingen implementering i nationell lagstiftning

4 Syfte och omfattning – Artikel 1  Med en gemensam reglering se till att abonnenter inte betalar orimligt höga priser för roamingtjänster  Innehåller bestämmelser om:  Avgiftsnivå mellan operatörer (grossist)  Avgiftsnivå mot abonnent (slutkund)  Gäller ringda och mottagna röstsamtal  Ökad transparens rörande priser  Avgiftsnivåerna uttrycks i euro (Europeiska centralbankens växelkurs dagen före ikraftträdande)

5 Definitioner – Artikel 2  Eurotaxa:  Hemmaleverantör:  Hemmanät:  Roaming inom hela gemenskapen:  Reglerat roamingsamtal:  Roamingkund  Värdnät

6 Avgifter på grossistnivå – Artikel 3 Genomsnittlig avgift (inkl originering, förmedling och terminering) får inte överstiga 0,30 EUR/minut – applicerbart 2 mån efter förordningens ikraftträdande  Ska gälla mellan två operatörer oavsett vilka de är och beräknas över en 12-månaders period  Avgiftstaket sänks till 0,28 EUR/minut och 0,26 EUR/minut 14 mån respektive 26 mån efter ikraftträdandet av förordningen  Beräknas genom (totala inäkter/totala volymer) – möjliggör olika avgifter för hög och lågtrafik

7 Avgifter på slutkundsnivå – Artikel 4  Taket för slutkundsavgift, exklusive moms:  0,49 EUR/minut för ringda samtal  Taket sänks till 0,46 och 0,43 EUR/minut 14 respektive 26 mån efter ikraftträdande  0,24 EUR/minut för mottagna samtal  Taket sänks till 0,22 och 0,19 EUR/min 14 respektive 26 mån efter ikraftträdande  Gäller mot samtliga slutkunder oberoende av abonnemangsform. Taxan får ej vara förenad med särskilt abonnemang eller andra återkommande avgifter.  Senast 1 månad efter ikraftträdande ska det finnas möjlighet att välja eurotaxan. Abonnenten har 2 mån på sig att göra detta val och ska aktiveras inom 1 mån efter mottagen begäran

8 Avgifter på slutkundsnivå – Artikel 4  Abonnenter som inte gör ett aktivt val ska anslutas automatiskt efter den initiala processen  Abonnenter som innan förordningen valt särskild roamingtaxa eller roamingpaket ska behålla detta såvida ett aktivt val inte görs  Samtliga roamingkunder får när som helst byta till eller från eurotaxan (efter initiala processen). Sådant byte ska göras inom en arbetsdag och vara kostnadsfritt

9 Tillämpning av artiklarna 3 och 6 – Artikel 5  Artikel 3 (avgifter på grossistnivå) skall tillämpas från och med…(2 månader efter ikraftträdande av förordningen)  Artikel 6.1 och 6.2 (transparens mot slutkund) skall tillämpas från och med…(3 månader efter ikraftträdande av förordningen)

10 Transparens på slutkundsnivå – Artikel 6  Automatiskt meddelande (SMS) ska skickas utan dröjsmål och kostnadsfritt till abonnent innehållande grundläggande information om avgifter – 3 mån efter ikraftträdande.  Informationen ska innehålla uppgifter om de högsta avgifter som abonnenten får betala för att ringa och ta emot samtal. Gratisnummer ska framgå för att erhålla mer detaljerad information om ex SMS, MMS och övriga datatjänster – 3 mån efter ikraftträdande  Abonnent kan välja bort denna information men ska kostnadsfritt kunna välja den igen

11 Transparens på slutkundsnivå – Artikel 6  Blinda och synskadade ska kostnadsfritt och automatiskt få motsvarande information via ett röstsamtal  Vid nytecknande av abonnemang ska fullständiga upplysningar lämnas till kund. Befintliga kunder ska utan dröjsmål få information så snart avgifter ändras  Operatör ska vidta åtgärder så att samtliga roamingkunder känner till villkoren för eurotaxan

12 Tillsyn och verkställighet – Artikel 7  De nationella regleringsmyndigheterna utövar tillsyn över förordningen  …offentliggör aktuell information om tillämpning av förordningen  …övervaka prisutvecklingen på grossist- och slutkundsnivå gällande röst- och datatjänster (inkl SMS och MMS). Uppmärksamma ofrivillig roaming i gränsregioner (trafikstyrning till nackdel för abonnenter)  …har befogenhet att inhämta information för efterlevnaden av förordningen  …kan ingripa på eget initiativ  …befogenhet att kräva att ett åsidosättande omedelbart upphör

13 Tvistlösning – Artikel 8  Vid tvister mellan företag som rör skyldigheter ska förfaranden som fastställts i ramdirektivets artikel 20 och 21 tillämpas (EkomL 7:10-13)  Om tvist berör abonnent ska medlemsstaterna tillse att förfarande enligt artikel 34 i direktivet om samhällsomfattande tjänster kan tillämpas (ARN)

14 Sanktioner – Artikel 9  Regler ska fastställas om sanktioner för överträdelser av förordningen  Ska vara effektiva, proportionella och avskräckande  Jfr. efterlevnad av skyldigheter enligt EkomL – föreläggande förenat med vite

15 Tidsaspekter - allmänt  Artikel 13 Ikraftträdande och upphörande:  Förordningen träder i kraft dagen efter att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (troligtvis i slutet av denna månad)  Förordningen ska upphöra 3 år efter ikraftträdandet  Artikel 11 Översyn:  Kommissionen gör en översyn 18 månader efter ikraftträdandet – Har målen med förordningen uppnåtts?

16 PTS tillsyn  Juni 2007: Identifiera, tillsammans med operatörerna, vad som anses vara speciella taxor eller paket – avgörande för slutkunden (opt in/out), se artikel 4(3)  Juli 2007: Inhämta information från operatörerna om villkoren för det reglerade erbjudandet enligt artikel 4(2) (eurotaxa)  Juli 2007: Inhämta information från operatörerna om kontakt med slutkunder rörande tillgången till eurotaxan och rätten till byte  Sept/okt 2007: insamling av intäkter och volymer för både röstsamtal och övriga tjänser

17 ERG:s statement och guidelines  ’Statement’ publicerat 12 juni 2007:  Allmänt om förordningen och regleringsmyndigheternas informations-insamling för efterlevnad av förordningen  ’Guidelines’ inom kort:  Frågan om automatisk anslutning till eurotaxa eller inte för abonnenter  Frågan om att erbjuda och göra eurotaxan tillgänglig för abonnenter  Frågan om prisinformation via SMS till abonnenter http://www.erg.eu.int/index_en.htm

18 DISKUSSION / FRÅGOR…


Ladda ner ppt "Informationsmöte 19 juni 2007 - Förordning om internationell roaming."

Liknande presentationer


Google-annonser