Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget för år 2010 och plan för åren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget för år 2010 och plan för åren"— Presentationens avskrift:

1 Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012
Gagnefs kommun Budget för år och plan för åren

2 Budgetförslagets arbetsgång
Kommunstyrelsens förslag till budget för samt plan för 2011 och 2012 Budgetram togs av kf i juni 2009 Budgetförslag har arbetats fram under hösten och budget- beredningen har efter 3 möten lämnat budgetförslaget för MBL- förhandling MBL-förhandling har genomförts De fackliga organisationerna har löpande informerats om budgetarbetet genom Centrala samverkansgruppen, Cesam. Kommunstyrelsen fattar därefter beslut om att lämna detta budgetförslag till kf.

3 Innehåll och struktur på budgetdokumentet
1. Budgetarbete och dokumentation 2. Budgetförutsättningar 3. Budgetförslag kommunen övergripande 4. Kommunens budget fördelad på nämnder 5. Förslag till beslut

4 1. Budgetarbete och dokumentation
Budgetarbetet har skett i dialog mellan kommunens budgetberedning, företrädare för verksamheterna, kommunens lednings- och budgetgrupp och kommunens ekonomer. Budgetposter är dokumenterade och väl underbyggda. Detaljbudgetar finns redan nu klara för såväl driftsbudget som investeringsbudget. (Underlag ligger i budgetsystem) Arbetssättet som tillämpas innebär att risken för ”luft” i budgetförslaget är minimerat. Alla vet förutsättningarna för år 2010 och har arbetat utifrån detta.

5 2. Budgetförutsättningar
2.1. Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm 2.2. Styrprinciper och regler 2.3. Förändringar i den kommunala organisationen 2.4. Förändringar inom kommunens bolag 2.5. Kommunens (finansiella) utgångsläge 2.6. Taxor och avgifter 2.7. Prioriterade mål 2010 2.8. Finansförvaltningens budget Ovanstående punkter styr i hög grad vilka pengar vi har att röra oss med 2010 och hur vi kan använda dem.

6 2.1. Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm
Budgetförslaget uppfyller fullmäktiges resultatkrav Överskott på 2% av kommunens bruttokostnader minskat med extraordinära poster, 11 mkr - 8 mkr = 3 mkr (I ramförslaget var resultatkravet satt till 0) Balanskravet kräver att ett underskott återställs inom 3 år Underskott -15 mkr 2008 fördelas med 3 mkr 2011, medan 12 mkr fördelas över åren Förväntat underskott 2009 på -5 mkr återställs åren 3 mkr avsätts till centrala medel för utvecklingsarbete Inga förlusttäckningsbidrag lämnas till dotterbolag Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr.

7 2.3. Förändringar i den kommunala organisationen
Ny politisk organisation från 2009 kf har nu att fatta beslut om budget för kommunstyrelsen, räddningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktiges egen budget. Förvaltningsorganisationen är förändrad enligt följande: Särskilt boende och hemtjänst samlas under en sektion Sektionerna LSS och IFO samlas under gemensam chef En sektion för administrativ service har inrättats under 2009 Översyn av organisationen En kontinuerlig översyn sker av organisationen. På gång just nu är en förändrad ledningsorganisation inom skolan och Komvux. Dessutom utreds samverkan med andra kommuner. Organisationen har minskats med drygt 30 medarbetare.

8 2.4. Förändringar inom kommunens bolag
Kommunens dotterbolag Gagnefsbostäder AB, 100% Gagnefs Teknik AB, 100% Dala Vatten och Avfall AB, 33,3% Bildandet av Gagnefs Teknik AB påverkar kommunens budget i flera avseenden Gagnefs kommun Gagnefsbostäder AB Dala Vatten och avfall AB Gagnefs teknik AB Övriga aktieinnehav 100% 33% 0,1 - 19,9%

9 2.5. Kommunens (finansiella) utgångsläge
Resultat Positivt resultat och underskott på -15 mkr 2008 mkr. Samlade överskott på 25 mkr under dessa år. År 2009 ett prognostiserat underskott på drygt -5 mkr. Finansiell ställning Eget kapital (”förmögenhet”) på ca 135 mkr Soliditet på 37% Ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden på 250 mkr ger i praktiken en negativ soliditet

10 2.7. Prioriterade mål 2010 1. Övergripande mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 2. Övergripande finansiella mål 3. Nämndernas mål

11 2.8. Finansförvaltningens budget
Grundförutsättningar Oförändrad skattesats, 22,49 kr invånare Skatteintäkter på 2008 års nivå Extra statsbidrag med 10,8 mkr Kraftigt sänkta premier för avtalsförsäkringar, ca 3,1 mkr Utbetalning av gamla pensioner med 8,2 mkr Utbetalning av garantipensioner på 1,2 mkr Avskrivningar på 19,7 mkr. Beräknade lån på ca 207 mkr varav ca 72 mkr är utlånat till GTAB. Räntenivå på 3,6%.

12 2.8. Finansförvaltningens budget (2)

13 3. Budgetförslag för kommunen övergripande
Förutsättningarna ändrades snabbt när den den finansiella krisen inträffade i slutet av Ökningen av skatteintäkter uteblev och scenariot var kraftiga nedskärningar av kommunens verksamheter. Hur har vi klarat detta? Extra statsbidrag på ca 10,8 mkr Sänkning av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, 5,4 mkr Ett omfattande och långsiktigt effektiviseringsarbete som successivt påverkar kommunens kostnader.

14 Med dessa förutsättningar presenteras nu ett budgetförslag enligt följande:
1. Nämndernas budgetförslag uppgår till totalt kkr. 2. Finansförvaltningens budget uppgår till kkr 3. Ett överskottskrav har ställts upp på kkr 4. Därmed saknas kkr för att få en budget i balans. Detta belopp föreslås läggas in som ett generellt sparbeting under kommunchefens ansvar för att successivt hanteras under året.

15

16 Driftsbudget per nämnd

17 Resultatbudget

18 Budgetförslaget i sammandrag
 Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr  En total driftsbudget på kkr fördelas på nämnderna. Kommunfullmäktiges ram var kr.  Nettokostnaderna budgeteras till 459 mkr. Budget 2009 var 463 mkr. Detta innebär således en nettokostnadsminskning för 2010 på drygt 4 mkr jämfört med 2009 års budget. Lägg därtill ett förväntat underskott på 2009 med drygt 5 mkr, så är budgeten i praktiken en nettokostnadsminskning med 9-10 mkr!  Budgeterat överskott är +3 mkr.  Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbeting på 7,4 mkr som hanteras inom kommunstyrelsens budget.  3 mkr avsätts som utvecklingsmedel. I övrigt görs inga avsättningar.  kkr avsätts för investeringar

19

20

21 Investeringsbudget 2010

22 Investeringsbudget - större poster
Mockfjärdsskolan 15 mkr 15 mkr finns avsatt i 2010 års budget för en etapp som omfattar renovering och anpassning av förskola och grundskola. Totalt beräknas 38 mkr läggas på Mockfjärdsskolan under 3 år. Utbyggnad av förskola i Djurås, 6 mkr. Fordon till hemtjänst, mm, 2,3 mkr Leasingkontrakt upphör och nya bilar köps in. Uppfyller kommunens miljökrav, arbetsmiljökrav, säkerhetskrav och ger god totalekonomi IT-satsning inom skolan planeras Upprustning av maskinpark i kök, 1,2 mkr Renovering av kommunens fastigheter, 2,7 mkr Räddningsfordon, 1,3 mkr. All gatubelysning byts ut, 5 mkr.

23 Klarar vi det här? Ett omfattande effektiviseringsarbete ger grunden för att kunna klara kommunens verksamheter med de finansiella förutsättningar som finns Det är viktigt att 2010 års verksamhet klaras med de här förutsättningarna och att sparbetinget kan hanteras. 2011 och 2012 befaras bli värre! Plan för 2011 och 2012 som redovisas i budgetdokumentet balanserar inte och är endast en indikation om förutsättningar. Bygger på uppräkning av verksamhetskostnader med 2% och prognoser för skatteintäkter, statsbidrag, mm. Vi måste fortsätta arbeta med att höja effektiviseringsgraden och se över verksamheter för att få dessa år i balans.

24 Till slut... Läs mer om nämndernas och sektionernas verksamheter från sidan 21 och framåt!


Ladda ner ppt "Budget för år 2010 och plan för åren"

Liknande presentationer


Google-annonser