Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola"— Presentationens avskrift:

1 Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola

2 Undersökning bland lärare om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden
Undersökning där 360 lärare på 19 olika skolor på grundskola och gymnasium svarade: 81% av lärarna tycker att de kan individanpassa undervisningen bättre. Lärarcitat: ”Det är ett bra hjälpmedel för elever med svårigheter” ”Ger större möjligheter att utveckla olika arbetssätt” ”Det är lättare att använda elevernas egna frågor och intressen” 88% av lärarna tycker att de kan variera undervisningen bättre. ” Jag har alltid mitt material med mig” ” Jag håller lätt koll på hur eleverna ligger till” ”Jag kan variera undervisningen mer” ”Läroboken blir mindre styrande till fördel för kursplanerna” 88% av lärarna upplever att eleverna blir mer motiverade till skolarbetet. ”Jag kan visa det jag vill visa på ett mer intressant och levande sätt” ”Lätt att kommunicera med eleverna, jag gör det via blogg” ”Ökar de flesta elevernas motivation till lärandet”

3 Undersökningen om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 visade
84% av eleverna upplever att de lär sig bättre 84% av eleverna upplever att skolarbetet blir lättare 89% av eleverna upplever att skolarbetet blir roligare Undersökning där 1929 elever på grundskola och gymnasium på 19 olika skolor svarat. Elevcitat jag lär mig bättre: ” Man kan se all planering” ”Man lär sig mera” ”Man lär sig mer om världen” ”Bättre kontakt med läraren” ”Man lär sig stava bättre” ”Det är enklare att lära sig” Elevcitat skolarbetet blir lättare: ”Lättare att redigera skolarbeten och få dem att se proffsiga ut” ”Smidig att ta med sig istället för en massa papper” ”Lättare att få fram information snabbt” ”Det blir lättare för dem som har problem att stava rätt” ”Allting är samlat, man behöver inte ha en massa block.” ”Det är enklare att få hjälp, tex google translate” Elevcitat skolarbetet blir roligare: ”Det blir roligare att lära sig” ”Det är ett roligare sätt att jobba på, blir mer motiverad” ”Det finns bra program i datorn som gör att t ex redovisningarna blir roligare.”

4 Erfarenheter under utvecklingsresan har lärt oss:
Vikten av att ha rutiner för hantering av teknikproblem Att elever kan surfa säkert med webbfilter Att vi har riktlinjer, regler och gör stickprovskontroller Att vi kontinuerligt jobbar med utbildning och problemlösning Ang rutiner kring teknikproblem: Det finns en person på vår skola som är ansvarig för tekniken. Han/hon jobbar med utbildning kring användningen av datorerna och att alla successivt lär sig hantera sina datorer och lär sig hur man gör om de behöver ”ghostas” om. Om garantiärenden eller andra skador uppstår som måste åtgärdas av leverantör koordinerar vår teknikansvarige hanteringen kring detta. Den som är teknikansvarige är kontaktperson och påkallar hjälp när det uppstår teknikproblem kring nätverket. Webbfilter Nätverket på skolan är utrustat med ett webbfilter som innebär att eleverna inte kan komma åt sajter med barnpornografi, rasistiskt innehåll och spelsidor. Riktlinjer och regler Erfarenheter från andra skolor har visat att det blir färre skador och mindre problem om man har tydliga regler och följer riktlinjerna. För att skapa lugn och förebygga…Därför kommer vi att jobba mycket med detta i början för att förebygga framtida problem. Utbildning och problemlösning Under de två år som satsningen pågått har det uppstått problem som fått lösas. En central projektgrupp har jobbat med koordinering och problemlösning. Nu har vi svar på många frågor och har mycket större kännedom om vad som krävs. Vi vet att vi ännu inte vet allt och kommer fortsatt att arbeta med utbildning och problemlösning.

5 Elevens ansvar och förmån
Ta ansvar för sin dator Följa stadens riktlinjer för användningen och skolans regler Eleven är administratör på sin egen dator Lärande i skolan och på fritiden Ladda batteriet hemma under natten Ta med datorn till skolan varje dag Eleven får ett personligt ansvar för sin dator. Datorn ska hållas under uppsikt, förvaras på ett säkert sätt och hanteras varsamt. Datorn används för skolarbete såväl i skolan som hemma men det är OK att också använda den även för privat bruk. Ett avtal tecknas mellan skola och vårdnadshavare om att eleven får disponera en personlig dator under tiden han/hon är elev på skolan. (avtal delas ut och gås igenom) Datorn är skolans egendom. Datorn kan lösas ut av eleven om leasingtiden gått ut på som den gör efter 36 månader. Vill inte eleven anta erbjudandet återlämnas datorn till skolan. Datorn återlämnas också till skolan om eleven slutar i ”förtid”. Eleven är administratör på sin dator och det finns riktlinjer för användningen som ska följas. T ex får eleven inte manipulera eller sprida skolans programvaror. Eleven får installera program men måste har skyldighet att skaffa legala licenser. (Riktlinjer delas ut) Skolan kommer att genomföra stickprovskontroller för att säkra att riktlinjer och regler följs. Skolans användarregler…..

6 Skolans ansvar Tillhandahålla datorer till elever
Tillhandahålla allriskförsäkring för datorn Genomföra stickprovskontroller för att säkra att riktlinjer för användning följs Hantera eventuella skador Allriskförsäkring för elevdatorer (dela ut försäkringen ) Punkterna gås igenom: Gäller för…. Undantag… Ersättningsregler och skadestånd Om elev genom oaktsamhet orsakat skada på datorn som inte täcks av försäkring kan skadeståndsanspråk ställas på eleven. Stickprovskontroller När stickprovskontroll görs så rapporteras resultatet till vårdnadshavare. Om allt är OK får vårdnadshavare veta det. Om otillåtet innehåll upptäcks sker fortsatta åtgärder. Samtal. Disponera datorn enbart under lektionstid osv.

7 Elevens dator (Mac) Mac Book 13,3”
Mjukvara iWorks, iLife, Microsoft Office 2011 för Mac Strömadapter Support Kolla gärna här om du vill fylla på mer fakta om datorn

8 Du får låna en dator av oss
SPARA!!! En kartong med ett väldigt värdefullt innehåll

9 Vi packar upp Ström- sladd ”Duckhead” Macbook Återställningsskivor

10 Men vad är nu detta?!! Klistermärks- kludd Big no no!!

11 Skötselavtal Läs noga igenom så att du vet vad som gäller!

12 Om datorn Datorn är under hela utbildningstiden Skolans egendom.
Datorn kan endast erbjudas att lösas ut om leasingtiden för denna har utgått, d.v.s. när dator är fullt avskriven, vilket inträffar efter 36 månader. En fakturaavgift kommer då att tas ut med 300 kr. Vill eleven inte anta erbjudande om att lösa ut dator återlämnas denna till skolan. Om eleven inte fullföljer utbildningen skall datorn lämnas tillbaka till skolan.

13 Ansvar Håll koll på dina saker!! Eleven har personligt ansvar för datorn. Datorn skall hållas under uppsikt, förvaras på säkert sätt och hanteras varsamt. Datorn skall tas med hem efter skoldagens slut, den får ej lämnas kvar i skolan. Eleven har möjlighet att använda datorn för privat bruk. Akta för stötar!!

14 Ansvar forts… Genom undertecknande av detta avtal förbinder du dig att följa skolans IT regler och proAros riktlinjer för elevernas IT-användning och är medveten om att vid regelöverträdelser förbehåller sig skolan rätten att återta lånedatorn, alternativt stänga av dig från vissa tjänster. Skolan förbehåller sig även rätten att övervaka din kommunikation på nätverket och vid misstanke om brott mot gällande lagstiftning/regler kontrollera innehållet på datorns hårddisk.

15 Begränsningar Datorn skall användas med aktsamhet och skötas i enlighet med de anvisningar och råd som lämnas. Eleven får inte utan skolans skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. Datorns återställningsbarhet som finns i grundkonfigurationen får inte ändras eller manipuleras. Eleven får inte manipulera eller sprida den av skolan tillhandahållna programvaran. För program som installeras av eleven utöver grundinstallationen har innehavaren skyldighet att anskaffa legala licenser.

16 Skadestånd Om datorn på grund av oaktsamhet, vårdslöshet, skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skolan för skadan med skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat skick.

17 Försäkring Allriskförsäkring för elevdatorer inom proAros
1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bärbar elevdator reglerat i särskilt avtal, Avtal om elevdator, med skolan överenskommit att disponera under den tid elev är inskriven i skolans verksamhet. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller från och med den dag elev mottagit datorn och upphör att gälla 36 månader senare (följer leasingavtalet som skolan har).

18 Försäkring forts… 3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen. 4. Försäkrad egendom Specificerad dator enligt särskilt avtal, Avtal om elevdator För datorer uttagna under 2009 tillämpas gällande försäkring från leverantören. I de fall 2009 års försäkring begränsar möjlighet till ersättning tillämpas 2010 års interna försäkring.

19 Försäkring forts… 4.1. Undantagen egendom Ersättning lämnas inte för:
tillbehör samt program eller annan mjukvara som ej fanns med vid leverans förbrukningsmaterial 5. Vad försäkringen gäller för Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom. 6. Aktsamhetskrav För försäkringen gäller följande aktsamhetskrav: om datorn lämnas utan uppsikt skall den förvaras i låst utrymme

20 Försäkring forts… datorn får ej förvaras i nattparkerat fordon (med nattparkering avses tiden mellan kl ). Vid tillfällig förvaring i fordon under övrig tid måste datorn låsas in i insynsskyddat utrymme. datorn får ej lämnas synligt kvar i tillfällig bostad (t ex lägenhet, hotellrum, passagerarhytt m m), utan måste låsas in i resväska, skåp, låda eller liknande när elev/medarbetare lämnar den tillfälliga bostaden. Även den tillfälliga bostaden skall vara låst.

21 Försäkring forts… Om aktsamhetskraven vid inträffad skada inte är uppfyllda gäller försäkringen endast om elev/medarbetare kan visa att skadan skulle ha inträffat och fått samma omfattning även om kraven uppfyllts.

22 Försäkring forts… 7. Undantag
Försäkringen gäller under förutsättning att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. Försäkringen gäller inte för skada eller förlust: som kan ersättas genom garantiåtaganden, reklamation eller dylikt. genom slitage, repor, korrosion, förbrukning, åldersförändring, försummat underhåll eller beläggning genom handhavandefel vid användande av program som installerats eller var under installation

23 Försäkring forts… som kan avhjälpas genom normal service, justering eller skada som beror på felaktig installation eller reparation följdskada som orsakats av försäkrad dator skada p g a bristande emballering vid transport skada till följd av datavirus 8. Ersättningsregler skadad dator ersätts med reparation eller likvärdigt dator, med likvärdig avses en dator med ålder, skick och prestanda motsvarande det som anges i särskilt avtal, avtal om elevdator. ersättning är maximerad till datorns nyanskaffningsvärde ersatt dator är Västerås stads egendom

24 Försäkring forts… 9. Självrisk
Självrisken är 10% av nyanskaffningsvärdet för likvärdig dator. 10. Skaderapportering Anmälan om förlust eller skada görs omedelbart till den av skolan utsedd kontaktperson Vid stöld eller förlust av datorn skall detta polisanmälas. Skolan ansvarar för polisanmälan och skaderapportering i enlighet med gällande rutiner.

25 IT-riktlinjer (utdrag)
En grundläggande utgångspunkt är att datorer, nätverk och IT-system som elever får tillgång till genom skolan ska användas i utbildningssyfte. IT-utrustningen får inte användas för att hämta, lagra eller sprida information i strid mot gällande lagstiftning, till exempel hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott. Dessa riktlinjer gäller även användning som på etiska, moraliska, driftssäkerhetsmässiga eller andra grunder är otillåten. All användning av e-post, Internet med mera kan följas upp i efterhand på individnivå med hjälp av den funktion för loggning som finns inbyggt i IT-system och nätverk.

26 IT-riktlinjer forts… Det är inte tillåtet att använda någon annans användaridentitet eller att låna ut sin användaridentitet. Internetanvändning, nedladdning och lagring Eleverna får tillgång till Internet för att det ger möjligheter och stöd i undervisning eller i självständiga studier. Avsikten är att denna resurs ska användas för elevernas utbildning och att det ska finnas en koppling till skolverksamheten. Webbplatser med vissa typer av olagligt eller olämpligt innehåll får inte besökas. Det är heller inte tillåtet att ladda ner, lagra eller sprida material med den här typen av olagligt eller olämpligt innehåll.

27 IT-riktlinjer forts… Exempel på material med olagligt eller olämpligt innehåll är: Våld Rasistiskt Politiskt Pornografiskt Upphovsrättskyddat Diskriminerande Kränkande Vid användning av material som normalt är otillåtet ska eleven alltid informera sin lärare.

28 IT-riktlinjer forts… Det är förbjudet att i eller via proAros nätverk ladda ned, sprida eller lagra upphovsrättskyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd. Rättighetshavare är i utgångsläget den som skapat exempelvis ett stycke musik, en film eller ett konstverk, men upphovsrätten kan överlåtas till en annan person. Utrymmeskrävande filer, som till exempel musik, filmer eller spel får inte för privat bruk laddas ner, lagras eller spridas i eller via proAros nätverk. Det är förbjudet att sprida virus eller annan skadlig programvara. Det är heller inte tillåtet att försöka utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera IT-systemen. Om nedladdning och/eller installation av program behövs för undervisningen ska skolan tillfrågas först. Den som installerar program utöver grundinstallationen har skyldighet att på egen hand skaffa legala licenser.

29 IT-riktlinjer forts… E-post och kommunikation
Eleverna får tillgång till ett konto för e-post för att det ger möjligheter och stöd i undervisning eller i självständiga studier. Avsikten är att denna resurs ska användas för elevernas utbildning och att det ska finnas en koppling till skolverksamheten. E-posten får användas för privata syften men bara i enlighet med dessa riktlinjer. Det betyder att innehållet i e-post eller andra kommunikationskanaler inte får vara av den karaktär som definieras som olämplig under rubriken ”Internetanvändning, nedladdning och lagring” i dessa riktlinjer.

30 IT-riktlinjer forts… E-post, chat och andra kommunikationskanaler får inte användas för kommersiella, politiska eller andra syften som strider mot Västerås stads skolverksamheter. Vid användning ska ett vårdat språk användas och alla former av kränkningar och personangrepp är förbjudna. Det är förbjudet att skicka spam, kedjebrev eller andra för undervisningen obefogade massutskick. Varje elev ansvarar för att den egna inkorgen, skickat- mappen och skräppostkorgen rensas med jämna mellanrum. Stora bifogade filer i e-post ska så långt som möjligt undvikas.

31 Säkerhetskopiera ditt arbete
Först måste du installera programmet. Gå till adressen nedan. Ladda ner programmet och installera på din dator.

32

33

34

35 Nu kan du komma åt mappen från vilken dator som helst genom att
logga in på e-posten (skolmejlen alltså): 6. Klicka på SkyDrive och därefter på ”Visa synkroniserade mappar”

36

37 Frågor Johan Ejdeblom Avdelningschef Kristiansborgsskolan
Tfn: E-post: Tomas Johansson Vaktmästare Kristiansborgsskolan Tfn: E-post:


Ladda ner ppt "Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola"

Liknande presentationer


Google-annonser