Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obligationer introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obligationer introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Obligationer introduktion

2 Vad är obligation? Obligation är ett räntebärande skuldebrev, som ger avkastning i form av ränta. Löptid är längre än 1 år. intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation)

3 “Nollkupongare” Zero coupon bond
Räntebärande tillgång, t.ex. statsskuldsväxlar (SSVX) på svenska marknaden. vid löptidens slut, utbetalas det nominella beloppet, N. Har inga kuponger som betalas ut under löptiden.

4 Nollkupongare

5 ”Kupongobligation” Coupon bond
• Räntebärande tillgång. • Vid löptidens slut utbetalas det nominella beloppet, N. • Ger periodiska kupong utbetalningar, C, under löptiden, n. • Kupongräntan (C/N). T.ex.: nominellt belopp på 10000kr och kupongränta på 10% C= 0.1·10000 = 1000kr

6 Kupongobligation prissättning
Hur prissätts en Kupongobligation? Beräkna nuvärdet av kuponger och det nominella beloppet. Kupongobligation = annuitet + nollkupongare C = kupongstorlek

7 Obligation Kupongobligation • Om P = N obligationen handlas till par • Om P < N obligationen handlas med rabatt • Om P > N obligationen handlas med premie

8 Certifikat Certifikat är obligationsliknande skuldebrev med löptider under ett år. Ett certifikat utfärdat av staten kallas statsskuldväxel.

9 Obligationsmarknaden kan delas in i en primärmarknad, där nya obligationer ges ut (emitteras), och
en sekundärmarknad, där obligationerna köps och säljs vidare.

10 Obligationsmarknad En försäljning på primärmarknaden ger ett betalningsflöde direkt till utfärdaren av obligationen. Utfärdaren av obligationen är således låntagare på marknaden. De dominerande låntagarna på Sveriges obligationsmarknad är staten och bostadsinstituten. Kommuner och företag I mindre utsträckning.


Ladda ner ppt "Obligationer introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser