Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11"— Presentationens avskrift:

1 Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11

2 Inskrivningsinformation
Tomträtts- upplåtelse Inskrivnings- fastighet Lagfart/ Tomträttsinnehav Person Anteckning Inteckning Belastar Avtalsrättighet

3 Övergripande förändringar mellan ÖFF 10 och ÖFF 11
Förändring i informationsstrukturen i och med nytt grunddatalager. Förändring i handläggningen i och med nytt handläggningssystem (SFÄR) påverkar hanteringen informationen. Uppdatering görs direkt i registret Mer information kring pågående ärende Mer information om förvärv Färre anmärkningstexter för bättre kvalitet Värdemängder Fler tabeller (objekttyper) Beslutet redovisas på objektet det tillhör Nytt aktnummer D :1000 Alla objekt har UUID och versionsnummer

4 Inskrivningsinformation i Överföringsformatet
Överföringsformatet innehåller tabeller med inskrivningar samt tabeller för att referera mellan, och koppla ihop, tabeller. En inskrivning är ett objekt i Fastighetsregistrets inskrivningsdel som har en identitet och ett gällande beslut. UUID och version Inskrivningsdag Aktnummer/dagboksnummer Beslut Nytt beslut Uppskovsdatum Överklagande

5 Registerenhet, tabell 01A-C
I tabellerna 01A (Fastighet), 01B (Samfällighet) och 01C (Gemensamhetsanläggning) har det fram till ÖFF version funnit viss inskrivningsinformation, t.ex. uppgift om fastigheten är upplåten med tomträtt uppgift om att informationen innehåller allvarligt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel. aktualitetsdatum Denna typ av information finns nu i andra tabeller under inskrivningsinformationen.

6 Inskrivningsfastighet, tabell 31A-K
Inskrivningsfastighet är ett sammanhållande objekt som grupperar inskrivningsinformation för en fastighet i fastighetsregistret. För Inteckning och Avtalsrättighet finns tabeller som är gemensamma, dessa är därför grupperade under kapitlet Inskrivningsfastighet i överföringsformatet. Detta gäller tabellerna 31F-G och 31I-K. När behövs Inskrivningsfastighet? T.ex. för att se aktualitetsdatum på fastigheten för att koppla ihop, t.ex visa fastighetsbeteckning, fastighet med inskrivningsinformation

7 Inskrivningsfastighet
Registerenhet 01A-C Inskrivningsfastighet utanför bevakningskrets 31R Ajourförande IM-kontor område 31H Gruppinformation 31B Inskrivningsfastighet 31A Pågår Inskrivningsfastighet 31C Pågående ärende vid IM 31D Pågående ärendetyp 31E Avsåg ursprungligen 31G Belastar 31F Inteckning 32A Avtalsrättighet 34A/D/G/H Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Inskrivningshändelse 31J Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K

8 Inteckning, tabell 32A-32H En inteckning är en inskrivning av ett visst penningbelopp, en förutsättning för belåning av fastighet. En inteckning belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter). Inteckningar gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med avtalsrättigheter. (Anmärkningar som inte kan tolkas vid migrering flyttas över i sin helhet) I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 24A Inteckning 24C Inteckningsfastighet

9 Inteckning Inskrivningsfastighet 31A Avsåg ursprungligen 31G
Utsträckning sökt i 32H Belastar 31F Inteckning lika rätt 32E Inteckning 32A Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Inteckning dagboksnummer 32B Inskrivningshändelse 31J Innehavsanteckning 32F Inteckningsanmärkning 32F Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K Innehavsanteckning dagboksnummer 32G Inteckningsanmärkning dagboksnummer 32F

10 Anteckning, tabell 33A-33E En anteckning beskriver ett visst förhållande som rör en eller flera fastigheter eller tomträtter. En anteckning har alltid koppling till en eller flera Inskrivningsfastigheter. En anteckning kan ha koppling till Inskrivet ägande (Lagfart eller Tomrättsinnehav). En anteckning kan ha koppling till Inteckning. En anteckning kan ha koppling till Avtalsrättighet. (Migrerade anteckningar har alltid koppling till en fastighet och inga kopplingar till andra objekt) I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 25A Anteckning

11 Inskrivningsfastighet Inskrivningsfastighet Anteckningsanmärkning
33B Lagfart 35A Tomträttsinnehav 35F Anteckning 33A Anteckning Inskrivet ägande 33E Inteckning 32A Anteckningsanmärkning 33D Anteckning Inskriven belastning 33C Avtalsservitut 34A Avtalsnyttjanderätt 34D Elkraftsrätt 34G Avkomsträtt 34H

12 Avtalsrättighet, tabell 34A-34J
En avtalsrättighet är en genom skriftligt avtal reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten. Avtalsrättigheter gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med inteckningar. En avtalsrättighet belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter). Till skillnad från inteckning så finns en förekomst av avtalsservitutet, avtalsnyttjanderätten och elkrafträtten för varje fastighet den gäller i. Avkomsträtt hanteras dock på samma sätt som inteckningar. (Vid migrering har inga ändamål tolkats, samtliga typer av ändamål ligger i Övrigt ändamål.) I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 24B Inskrivning 24D Inskrivningsfastighet.

13 Avtalsrättighet Inskrivningsfastighet 31A Belastar 31F
Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Avtalsservitut/Avtalsnyttjanderätt/Elkraftsrätt/Avkomsträtt 34A/D/G/H Inskrivningshändelse 31J Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K Avtalsservitut ändamål 34B Avtalsservitut övrigt ändamål 34C Avtalsnyttjanderätt ändamål 34E Avtalsnyttjanderätt övrigt ändamål 34F

14 Inskrivet ägande, tabell 35A-35T
Inskrivet ägande beskriver äganderätt till en fastighet eller tomträtt. Lagfart/Tomträttsinnehav beskriver hur stor andel en person äger i en fastighet. Gällande ägande och Tidigare ägande beskrivs i samma tabeller, 35A/35F Det lagras mer information om delförvärv. Fastighetsägandeförändring och uppgift om Fång finns för alla förändringar i ägandet. Köpeskilling och Överlåtelse finns för alla förändringar i ägandet förutom vid nybildande av fastigheter och tomträtter. Köpeskilling innehåller uppgift om köpesumman samt uppgift om ägandeförändringen avser en eller flera fastigheter. Inskriven person innehåller uppgift om ID-nummer och håller kopplingen till persontabellerna (37A och B). I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 21A Lagfart 23A Tomträttsinnehav 27A Tidigare lagfaren ägare/tomträttsinnehavare 27B Förvärvare

15 Inskrivet ägande Person/ Organisation 37A/37B Inskrivnings- fastighet
Inskrivet ägande - Allt Inskriven person 35Q Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Utländsk ägare 35R Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Fång 35K Överlåtelse 35L Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Fastighetsägande- förändring 35O Köpeskilling 35P

16 Inskrivet ägande Person/ Organisation 37A/37B Inskrivnings- fastighet
Inskriven person 35Q Inskrivet ägande - Gällande Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Utländsk ägare 35R Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Fång 35K Överlåtelse 35L Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Fastighetsägande- förändring 35O Köpeskilling 35P

17 Inskrivet ägande Person/ Organisation 37A/37B Inskrivnings- fastighet
Aktuell ägarbild Inskriven person 35Q Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Utländsk ägare 35R Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Fång 35K Överlåtelse 35L Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Fastighetsägande- förändring 35O Köpeskilling 35P

18 Inskrivet ägande – utan personnummer (Direktmarknadsföring)
För denna grupp levereras gällande ägande vid leveranstillfället. Denna grupp kommer troligtvis oftast att användas när ändamålet för beställningen är punkt 6 ”uttag av urvalför personuppgifter för direkt marknadsföring”, dock med den begränsning som följer av § 11 personuppgiftslagen (1998:204). Vid detta ändamål ska reklamspärr sättas till Ja för att all information rörande fastighet ska tas bort ur beställningen om någon lagfaren ägare/tomträttsinnehavare är under 16 år har anmält till Lantmäteriet eller NIX-registret att de inte vill ha direktreklam har skyddad personuppgift dödsbo Endast i produkten Fastighetsuttag I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 21P Lagfart med fullständig adress 23P Tomträttsinnehav med fullständig adress Registerenhet 01A-C Inskrivnings- fastighet 31A Lagfart/Tomträttsinnehav med fullständig adress 35S/35T Lagfart/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H

19 Tomträttsupplåtelse, tabell 36A-B
En tomträttsupplåtelse är en inskrivning enligt avtal genom vilket tomträtt upplåtes i fastighet. I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 22A Upplåtelse till tomträtt Inskrivnings- fastighet 31A Tomträttsupplåtelse 36A Tomträttsupplåtelse- anmärkning 36B

20 Förändring Inskrivning, tabell 39A-39F
Information om vilka åtgärder som inneburit att informationen i fastighetsregistret har förändrats. Åtgärderna delas in i två huvudgrupper: Inskrivningsåtgärder Övrig inskrivningsregisteråtgärd Varje åtgärd ingår i ett verksamhetsärende. Blir med tiden stora informationsmängder.

21 Förändring Inskrivning
t.ex. Inteckning Verksamhetsärende 39A Inskrivningsåtgärd 39B Övrig Inskrivningsregisteråtgärd 39D Inskrivningsåtgärd uuid 39C Övrig Inskrivningsregisteråtgärd uuid 39E Inskrivnings- fastighet 31A Äldre Förhållande 39F

22 Personinformation, tabell 37A, 37B
Lantmäteriet får uppdateringar av personinformation från Skatteverket, Folkbokföringen och Företagsregistret. Tabellerna som ingår vid beställning av personinformation är; 37A Person och/eller 37B Organisation I Överföringsformatet version finns informationen i tabell 30A Person 30B Organisation

23 Personinformation Hantering vid förändringsavisering:
Borttag av person kommer endast att ske vid sekretessmarkering (även rättning i sällsynta fall). Önskas endast information om gällande ägande får varje kund själv rensa bort de personer som inte längre är kopplade till något gällande ägande. Vid avisering av ny person som inte finns hos kund = kunden lägger till posten i databasen Vid avisering av ny person som finns hos kund = kunden uppdaterar posten i databasen Vid avisering av uppdatering av person som kund saknar= kunden lägger till posten i databasen Eftersom uttagsprogrammen inte kan räkna ut om personuppgift redan finns i kundens datamängd så är detta hur hanteringen av förändringsavisering måste ske.

24 Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av Inskrivningsprogrammet
Tabell Förändring 01A-C, 01R Innehåll i fält töms och läggs i annan tabell 21A-28A Tabeller tas bort (Inskrivningsinformation) 30A-B Tabeller tas bort (Personinformation) 31A-K Nya tabeller (Inskrivningsfastighet) 32A-H Nya tabeller (Inteckning) 33A-E Nya tabeller (Anteckning) 34A-J Nya tabeller (Avtalsrättighet) 35A-T Nya tabeller (Inskrivet ägande) 36A-B Nya tabeller (Tomträttsupplåtelse) 39A-F Nya tabeller (Förändring Inskrivning) 37A-B Nya tabeller (Personinformation) 42A Fältförändringar 42B Tabellen tas bort 42P Fältförändringar 42Q Tabellen tas bort

25 Vilka objekt förändras i ÖFF11
Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av att produkten ÖFF online avvecklas (externt) Tabell Förändring 40B Tabellen tas bort (Taxeringsenhetsuppgifter) 41B Tabellen tas bort (Samtaxering för registerenhet) 62C Tabellen tas bort (Rättsförhållande) 74B Tabellen tas bort (Registerenhet som berörs av planbeslut)

26 Stödmaterial, nyhetsbrev & statistik
Mappningsfil mellan Överföringsformatets version och 11.00 Mappningsfil ÖFF11 vs ÖFF10 Testfiler inklusive DDL-filer, definitioner av databastabeller för MySQL, PostgreSQL och Oracle FAQ

27

28

29 Leveransfiler Informationen levereras
enligt Lantmäteriets överföringsformat i semikolonseparerade textfiler i en fil per objekt (tabell) vid produkten Fastighetsuttag och Fastighetsaviseringens inledande engångsuttag i en fil med alla objekt sammanslagna vid avisering Dels är det svårt att få till sorteringen av tabellerna i en fil eftersom i den nya modellen kan flera olika objekt ha referenser till samma tabellnummer. Exempelvis kan tabell 31J, Inskrivningshändelse, referera till både en Inteckning (32A) eller en Avtalsrättighet (34A). Den nya modellen ger också en ökad datamängd vilket gör det svårt att hantera filerna i supportärenden.


Ladda ner ppt "Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11"

Liknande presentationer


Google-annonser