Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för investerare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för investerare"— Presentationens avskrift:

1 Underlag för investerare
Zenergy AB Underlag för investerare

2 Affärskoncept Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande moduler.

3 Tillverkning Zenergy bygger sin modultillverkning på en egenutvecklad teknik: Zenergy SIP. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Det har högsta brandsäkerhet, är helt okänsligt för fukt och mögel och kan användas som ytterväggar, golv, tak och innerväggar. Med Zenergy SIP nås nya och kommande energinormer med en mindre än hälften så tjock vägg som traditionellt material kan erbjuda. Zenergy SIP i olika förädlingsgrad kan även säljas direkt till: Småhustillverkande industri D.I.Y Byggfackhandel

4 Vision 2015 Skall bolaget vara det självklara valet som leverantör av energioptimerade och miljöbesparande moduler för tillfälliga och permanenta bostäder: Bygg- och kontorsbodar, skolor, dagis, äldreboenden, studentboenden med flera.

5 Modulmarknaden Modulmarknaden omsätter idag mer än småhusindustrin i Sverige. Cirka 3 miljarder kronor årligen. Behovet av studentbostäder i Sverige uppgår till stycken. Studentboenden kan med fördel byggas i modulform. På byggsidan finns det idag cirka ”gamla” byggbodar i Sverige. Var och en av dessa drar lika mycket energi som en halv enfamiljsvilla. Och släpper ut ton koldioxid årligen. Zenergy lågenergibod förbrukar sex gånger mindre energi än dessa ”gamla byggbodar”. Och är dessutom helt resistent mot fukt och mögel, spar inneryta genom sin smala väggkonstruktion och är stapelbar i tre våningar(maximalt två våningar). Dessutom har de högsta brandklass vilket utgör en stor säkerhetsfaktor inte minst för modulbyggnation till äldreboenden, skolor och dagis..ddagik DDDDDDAdagi

6 Nuläge Trots en svensk byggindustri i kris (under första tre kvartalen 2012 minskade påbörjade lägenheter i småhus med 45%) så tar Zenergy AB marknadsandelar och ökar sin försäljning. Bruttoförsäljningen steg till 16 MSEK under verksamhetsåret 2012 (6.6 MSEK). .

7 Nuläge Zenergy AB har på kort tid gått från prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av moduler. Bolagets kunder utgörs av bland andra Lambertsson Sverige AB, helägt dotterbolag till PEAB AB och Skanska AB. Efterfrågan på arbetsbodar är enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och ändrade energikrav. Fokus i byggindustrin har länge legat på att sänka energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu fokuserar mot att sänka energiåtgången även under själva byggfasen. Zenergys lågenergimodul finns som personalbod, kontorsbod och övernattningsbod.

8 Framtid Allt mer fokus kommer på energi och miljö inom bygg-/fastighetssektorn och Zenergys modulprogram ligger helt rätt för framtiden. Enligt energimyndigheten så gäller följande inför år 2019; År 2019 ska nya byggnader inte ha någon nettoförbrukning av energi enligt EU-kommissionens reviderade byggdirektiv. Det innebär att nya byggnader från år 2019 ska producera lika mycket energi som de använder. Man talar om nollenergi.

9 Konjunktur Sverige bromsar in och indikatorerna tyder på ett omfattande fall under fjärde kvartalet Byggindustrin upplever en kris som påminner om recessionen Däremot behöver inte rådande konjunktursituation bli långvarig. USA går bättre än väntat och Kina agerar draglok i Asien. I Sverige har företagen agerat försiktigt och lagernivåerna är idag de lägsta på många år. Uppgången spås bli kraftig när den globala efterfrågan ökar. Sammantaget spås ett v-format konjunkturförlopp. I rådande marknadsklimat fortsätter Zenergy att ta marknadsandelar och öka sin försäljning. En positiv framtid för bolaget måste anses trovärdig när det vänder upp. industriell försäljning.

10 Finansiell rapport Bolaget har den senaste tiden arbetat med kraftfulla marknadsinsatser i kombination med rationalisering och kostnadsbesparingar. Allt utvecklingsarbete inom modulsidan är genomfört till den grad att elva färdiga modulmodeller marknadsförs mot svenska och nordiska slutkunder Till dags dato har cirka 120 moduler sålts till svenska slutkunder: SKANSKA och Lambertsson Sverige AB..

11 Finansiell analys T.om Oktober 2012 (prel.) Försäljning 12 858
Bruttovinst Varulager Burn rate cirka 500 tkr/månad Pågående lönsamhetsförbättringar har under Q lett till en rörelsemarginal på 23% med EBITDA 8% vilket är högre än 2013 års prognoser. Periodiseringar av varulagret har inte gjorts vilket kan vara missvisande sett ur resultathänseende.

12 Finansiell analys 2013 (prel.) Antal sålda moduler 200
Genomsnittlig intäkt * Produktionskostnad/modul * Nettoomsättning Bruttoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat * PB 9.05 bygg- och eller kontorsbod.

13 Forecast 2015 Nyckeltal 2010 211 2012 2013 2014 2015 Net sales 0,3 7,0
15,0 50,0 146,0 200,0 EBITDA 0,0 3.0% 8,0% 10,0%

14 Finansiell Strategi Konvertering av kortfristiga skulder
Projektfinansiering Företrädesemission Emission riktad till allmänheten Listning av bolagets aktie Eventuellt omvänt förvärv

15 Ägare Aktiekapitalets utveckling
Vid utgång av år                          Transaktion                                  Stam aktier                 Aktiekapital (Skr) 2010                                               Bolaget grundas                         25 000 000                    2012                                               Nyemission                                  30 960 000                    2012                                               Nyemission*                                 000                    * Pågående registrering Fördelning av aktieinnehavet: Antal aktier                                   Antal aktieägare 0-100 000                                       492 101 000 – 499 999                       28 >500 000                                          8

16 SWOT-analys Möjligheter HOT Färdig produkt
Hög kapitalbindning från beställning till leverans Marknadsacceptans Starka kunder Lång säljcykel Marknad i omställning Kompetensförsörjning Uppdämt investeringsbehov i marknaden Höga FoU kostnader i förhållande till omsättning Negativt kassaflöde Produkterna klarar kommande marknadskrav Byggkonjunktur Oberoende av bidrag

17 Zenergy AB Framtida organisation
VD Produktion Bemanning 5-15 pers Sälj Produktchef Ekonomi Inköp

18 Framtid – Gasell-utveckling
Zenergys lågenergibod har visat sig vara en framtidsprodukt. Omsättning År ,2 MSEK År ,0 MSEK År 2012 ca 16,0 MSEK

19 Våra kunder i dag

20 Byggbodar och framtiden
Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar? BYGGNADSMODULER Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 9:3. ARBETSBODAR Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF. Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

21 Moduler Samtliga riksentreprenörer inom bygg och företag som hyr ut moduler inom bygg, fastighet, boende och kontorsmoduler. Följande är exempel på kunder som bearbetas;

22 Konkurrenter

23 Konkurrenter - Moduler
Modul omsättning MSEK/Resultat % 2011 2010 2009 Moelven Bygg Modul 918 (8%) 575 (6,7%) 308 (-95) Flexator 337 (1,6%) 236 (1,1%) 300 (7,1%) Expandia 328 (32%) 180 (29%) 69 (37%) Remodul 39 (15%) 26 (-4,6%) 27 (14,5%) Woodcon 77 (2,8%) 44 (2,4%) 40 (2,1%) Maxmodul 103 (5,3%) 54 (8,8%) 13(0%) Uniteam

24 Produktion Zenergys moduler tillverkas på plats i Lovsjö, gamla Lovsjö bruk på Torsvik industriområde utanför Jönköping. Fabriken som är på 3 400 Kvm har en produktionskapacitet på moduler per månad på ett skift.

25 Ordersituation. 4 MSEK (SKANSKA AB). Marginal 20%
1.6 MSEK i pågående produktion 30 MSEK i ”prospect”


Ladda ner ppt "Underlag för investerare"

Liknande presentationer


Google-annonser