Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorer för att mäta tillgänglighetsförbättringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorer för att mäta tillgänglighetsförbättringar"— Presentationens avskrift:

1 Indikatorer för att mäta tillgänglighetsförbättringar
Myndigheternas ansvar för att genomföra handikappolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Birgitta Mekibes, Möte på DOC, 8 november 2006 i Oslo

2 Handisams verksamhetsidé
Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga Handisams två huvudprocesser Att samordna Att stödja

3 Handisam är stödjande Utvärdera och följa upp arbetet enligt förordning 2001:526 (staten som föredöme) Riktlinjer för tillgänglighet Aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering (skola och högskola) Kommunernas tillgänglighetsarbete Metodutveckling

4 Staten ska vara ett föredöme (förordning 2001:526)
Myndigheterna ska särskilt verka för att lokalerna, verksamheten och informationen blir tillgänglig för personer med funktionshinder. Ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Samråda med Handisam.

5 Riktlinjer för: verksamhet information lokaler
Nya Riktlinjer för tillgänglighet (HO:s Riktlinjer blir Handisams Riktlinjer) Vad innehåller riktlinjerna? Riktlinjer för: verksamhet information lokaler

6 Riktlinjer för verksamhet
Arbetsgivaransvar Personalpolicy Tillgänglig arbetsplats Funktionsförmåga och tillgänglighet ställer krav på verksamheten

7 Riktlinjer för information
Telefonsamtal Korrespondens Skriftlig information och meddelanden Webb och e-tjänst Film och video Konferenser

8 Riktlinjer för lokaler
Byggnaden Generella krav Utformning av vissa rum Detaljerade krav på helhet och detaljer Inredning och utrustning Skötsel och rutiner

9 Var börjar vi?

10 Vad är en handlingsplan?
Policy, vilka är målen på kort och lång sikt? Inventering, var finns hindren och bristerna? Analys och prioritering, vad är viktigast? Åtgärdsplan, vilken åtgärd och när? Genomförande Uppföljning och utvärdering, följs tidplanen, omprioriteringar? HUR GÖR MAN Myndigheten ska ta fram handlingsplaner och göra inventeringar. Vad är en handlingsplan: Den innehåller:

11 Var börjar vi? Entrén måste kunna användas av personer med funktionshinder. Se till att det är möjligt för personer som använder rullstol att ta sig till myndighetens mest besökta delar och att det finns en toalett som fungerar. Öka säkerheten, se till exempel till att trappor och glasrutor markeras. forts

12 ”Passa på principen” I samband med renovering, t.ex.
välj färger som är bra för synskadade när man ändå målar om förbättra akustiken när man ändå ska åtgärda innertaket ta bort trösklar när golvet läggs om Vid nyinköp och upphandling vid inköp av nya möbler eller ny utrustning

13 Hur bedriver man själva arbetet med åtgärderna

14 Handisam följer statens tillgänglighetsarbete

15 Resultatet av enkäterna 2003, 2004 och 2005
Myndigheter som har Påbörjat inventeringen av tillgängligheten Påbörjat arbetet med en handlingsplan Formulerat en policy för tillgänglighet Etablerat kontakt med handikapprörelsen Har tagit fram en faställd handlingsplan

16

17 Uppföljning av myndigheternas arbete med handlingsplaner
Enkäter 2003, 2004, 2005, 2006, 2007… Myndighetens karaktär Arbetet kring handlingsplanen Andra policydokument Kvaliteten i arbetet med handlingsplan Information och stöd 2005 Myndighetens tillgänglighet (verksamhet, information och lokaler) 2003 och 2007

18 Enkätsvaren redovisas i följande rapporter
Rapport 2003:2 om tillgängligheten på myndigheterna Rapport 2004 Rapport 2005 Rapport 2006 Rapport 2007:2 - om tillgängligheten på myndigheterna

19 Vad är en indikator? En indikator är en definierad och ofta kvantitativ mätbar dimension av en viktig del av det man vill mäta eller närliggande faktorer. Den ska innehålla både täljare och nämnare. Den kan sägas kvantifiera och förenkla företeelser och underlätta förståelsen för komplexa realiteter. Den ska vara informativ och känslig för förändringar över tid och mellan områden. Den måste ingå i ett ramverk med allmänt accepterad målsättning om vad som ska mätas och varför. (ISO/TS 2002)

20 Syftet med en sammanställning av indikatorer
att följa utvecklingen att få en bättre överblick att driva på tillgängligheten att lyfta fram goda exempel att fungera som inspirationskälla att göra en effektanalys dvs. att kunna mäta tillgänglighetsförbättring

21 Lista på ”vissa” kriterier
Information och kommunikation Lokaler Personalpolicy

22 - Information och kommunikation (24 mätpunkter)
att kommunicera med myndigheten grundläggande information finns på alternativa format rutiner för att på begäran ta fram information i alternativa format i sina publikationer anges att dessa går att beställa i alternativa format inlett ett arbete med anpassning av sin webbplats enligt WAI:s riktlinjer webbplatsen har anpassats för personer med funktionshinder

23 - Lokaler (27 mätpunkter)
Entré kan användas av personer med funktionshinder i byggnaden där myndighetens huvudkontor ligger Detta är myndighetens huvudentré Personer som använder rullstol kan ta sig från huvudkontorets entré till reception, kapprum och toalett samt till de utrymmen som ofta används av besökare

24 Forts. Lokaler Det finns minst en toalett som kan användas av person som använder eldriven rullstol på myndighetens huvudkontor Huvudkontorets lokaler är utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn Huvudkontorets lokaler uppfyller följande grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet.

25 - Personalpolicy (18 mätpunkter)
Påståenden gällande rekrytering vid myndigheten Har rutiner för att hantera synpunkter på bristande tillgänglighet Har en plan för att öka de anställdas kompetens om tillgänglighet Vissa nyckelpersoner har erbjudits utbildningar i tillgänglighet

26 Kontakta Handisam www.handisam.se Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov


Ladda ner ppt "Indikatorer för att mäta tillgänglighetsförbättringar"

Liknande presentationer


Google-annonser