Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Melior version 214 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Melior version 214 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."— Presentationens avskrift:

1 Melior version 214 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal
Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region Skåne. Lokala avvikelser förekommer.

2 Melior 214 innehåller en ny moderniserad modul för klinisk dokumentation.
Dokumentationsmodulen har ett nytt användargränssnitt där listrutorna är ersatta med en trädstruktur.

3 Att läsa i dokumentationsmodulen
Begreppsförändringar: - Vårdtillfällen kallas Vårdkontakt - Begreppet Vårdgivare är utbytt och ersatt med ”Ansvarig personal”, ”Ansvarig” eller ”Användare” och förkortas ”Ansv” (enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2007:9 )

4 För att öppna journalen, välj som vanligt fliken Journal på journalmappen.

5 I nedre delen av fönstret kan olika val göras.
Läsfönster Ytan till vänster benämns navigationsfönster med trädstruktur (ersätter listrutorna). I nedre delen av fönstret kan olika val göras. Kortkommando enligt Windowsstandard när det gäller att bläddra/öppna/stänga fönster. För att förflytta sig från navigationsfönster till läsfönster tryck Shift + Tab och tillbaka till navigationsfönstret enbart Tab.

6 I denna bild visas endast vårdkontakter.
För att läsa anteckningar under en vårdkontakt, klicka på plustecknet.

7 Tillfälligt byte av personalkategori görs i navigationsfönstret.
Minst en kategori måste alltid vara vald. I navigationsfönstret syns de anteckningar som finns under en vårdkontakt beroende på valet av personalkategori. Här visas rutan för Personalkategori i öppnat läge.

8 8 Här visas endast aktivitetsmappar (tidigare listrutor).
Under respektive mapp finns patientens samtliga anteckningar (beroende på val av personalkategori) oavsett vårdkontakt. Endast de mappar som innehåller dokumentation visas. 8

9 Aktivitetsmapparnas definitioner
Enbart aktivitetsmappar som innehåller information visas i journalen Allmänna uppgifter, Patientbakgrund, Varning/Observation. Läkemedelsvarning, Tvångsvård, Behandlingsnivå Administrativa anteckningar, ex intyg De aktiviteter som används för öppenvården samt de aktiviteter som egentligen behöver placeras i flera olika mappar. Samtliga inskrivningsaktiviteter De aktiviteter som berör patientens aktuella tillstånd inom slutenvården resp anteckningar som används både i slutenvård och öppenvård Samtliga vårdplaner Samtliga operationer, både inom öppen- och slutenvård och där till hörande anteckningar. Preoperativ – och postoperativ vård. De aktiviteter som sammanfattar hela vårdtillfället med avseende på sjukdomens uppkomst, utveckling, förlopp och behandling. Utredningar och bedömningar ex. specialundersökningar, scopier och utlåtande Samtliga konferens anteckningar Samtliga anteckningar som behandlar en konsult/remiss, d v s vårdkontakt där pat bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde Länkar till övriga flikar på journalmappen, alla dokument skapade utanför textmodulen.

10 10 Här visas aktivitetsmappar med tillhörande anteckningar.
I rullgardinslisten Visa kan man själv välja att läsa anteckningar från ”Alla avdelningar” eller från specifik avdelning Med “Alla avdelningar” avses endast avdelningar i den databas man är inloggad i. 10

11 Här visas både vårdkontakter och aktivitetsmappar och de anteckningar som finns under respektive aktivitetsmapp. 11

12 12 1 2 3 4 5 6 1. Mörk papperssymbol = Fri aktivitet
2. Ljus papperssymbol = Anteckning i en vårdkontakt 2 3 -3. Blå pil = En anteckning i en aktivitetslista i en nivå under dess ”förälder” (huvudaktivitet). -4. Grön pil = Aktiviteten har länkats till journalen från en annan modul. Det går att komma till modulen ifråga direkt från trädet genom att högerklicka och välja “Öppna länk”, alternativt dubbelklicka. 4 5 6 5. Rödkryssad papperssymbol = Makulerad aktivitet 6. Grå mapp = Vårdkontakt dit behörighet saknas. 12

13 13 Läsa makulerad anteckning
När en enskild makulerad anteckning är markerad i journalträdet läggs den makulerade texten ut i läsfönstret och texten [MAKULERAD] visas i anteckningshuvudet och efter varje sökord. När en mapp är i fokus i journalträdet visas inte makulerad fakta i läsfönstret. När kryssrutan “Visa makulerade aktiviteter” är markerad visas makulerade anteckningar i journalträdet i kronologisk ordning ihop med “giltiga” aktiviteter. Genom att avmarkera “Visa makulerade aktiviteter” döljs eventuella borttagna anteckningar. 13

14 När journalen öppnas med endast Visa vårdkontakter markerat är äldsta anteckningen i valt vårdtillfälle i fokus i journalträdet och ligger utlagd i läsfönstret (gulmarkerad). För att läsa patientens hela journal, markera noden Journal. För att läsa alla anteckningar under viss mapp, markera mappen i trädet. För att läsa enstaka anteckning, markera anteckningen i trädet. För att förflytta sig i trädet använd piltangenterna (upp och ner). 14

15 När journalen öppnas med endast ”Visa aktivitetsmappar” markerat visas senaste anteckningen i översta aktivitetsmappen i fokus i journalträdet och ligger utlagd i läsfönstret. (gulmarkerad) Observera att detta inte alltid är den senaste anteckningen. 15

16 När journalen öppnas med både ”Visa vårdkontakter och ”Visa aktivitetsmappar” markerat visas senaste anteckningen i översta aktivitetsmappen på valt vårdtillfälle i fokus i journalträdet och ligger utlagd i läsfönstret. Observera att detta inte alltid är den senaste anteckningen. 16

17 Möjlighet finns att göra personliga inställningar
Möjlighet finns att göra personliga inställningar. Dessa sparas när användaren loggar ut. Möjlighet finns här att t ex ändra teckenstorlek, ställa in stigande eller fallande ordning i läsfönstret. Systemet kommer även ihåg vilket visningsläge användaren har i navigationsfönstret. T ex att Visa aktivitetsmappar är markerade och att Signeringsrutan är expanderad. Bockas Visa vårdkontakter ur återgår detta journalen stängs. Personliga inställningar sparas per databas “Återställ till standardinställningar” återställer både navigationsfönstret och läsfönstret till standardvärde 17

18 Möjlighet finns att förstora/förminska läsytan genom att dubbelklicka eller ”dra och släpp” på avgränsningen mellan navigationsfönstret och läsfönstret. Vald inställning kommer systemet ihåg. 18

19 Funktionen “Sök i läsyta” gör det möjligt att göra sökning i den text som ligger utlagd i läsfönstret. Text där angiven söksträng ingår blir gulmarkerad. Genom att trycka “Sök i läsyta” upprepade gånger flyttas fokus till nästa sökord där den angivna teckensträngen ingår. Om “Sök i läsyta” inte syns, kontrollera under “Inställningar” att alternativet “Aktivera sök i läsyta” är markerat. 19

20 När fritextsökning är klar i den text som ligger utlagd i läsfönstret ges ett meddelande att söksträngen inte hittats fler gånger. Möjlighet finns då att markera en annan del i journalträdet och göra en ny sökning. 20

21 Med valet Zooma visas fritext från markerat sökord i ett eget (externt) fönster
Genom att högerklicka på en vårdkontakt kan man få upp till 3 val - Visa i externt fönster - Ändra datum vårdkontakt - Ta bort vårdkontakt För att visa den anteckning som är markerad i navigationsträdet i externt fönster - högerklicka enligt ovan och välj Visa i externt fönster. 21

22 Det går att markera en hel mapp och högerklicka för att visa i externt fönster. De externa fönstren stängs automatiskt med journalen. Tryck Alt + Tab för att växla mellan ett externt fönster och det vanliga journalfönstret. 22

23 Signering Knappen för signering finns i “signeringsrutan” i nedre delen av navigationsfönstret. För sekreterare är inte signeringsrutan synlig. Det går att minimera signeringsrutan men detta genererar ett extra kommando för att kunna signera. 23

24 Filter Filtret har fått nya sökfunktioner
Filter Filtret har fått nya sökfunktioner. Rullgardinslistor finns med möjlighet för olika filtrering av aktiviteter, händelsedatum osv. Funktionen ”Senast skrivet” är borttaget pga prestandaproblem. 24

25 1 3 4 2 X X X För att välja alla aktiviteter markera i kryssrutan överst till vänster. (1) Eller markera enstaka anteckningar. (2) I journalfiltret kan användaren begränsa sitt urval. A vid kolumnerna är avancerad sökning. Exempel på urval, Ansvarig (3) För att återställa – tryck på markeringen (tratt) till höger om fältet. Den visas när man pekar på eller står med markören i fältet. (4) 25

26 Valda anteckningar från filtret läggs ut i läsfönstret och listas i trädet.
Dubbelklicka för att komma till filter. 26

27 Knappen ”Uppdatera” används för uppdatering av journalens läsfönster.
Att trycka på uppdatera innebär att en ny läsning görs till databasen så att senaste informationen hämtas. Vid arbete länge i samma journal, ta för vana att uppdatera emellanåt. 27

28 Att skriva i dokumentationsmodulen
28

29 29 Dialogen Ny anteckning (1) har fått nytt utseende.
3 1 2 Dialogen Ny anteckning (1) har fått nytt utseende. Rullgardinslisten ”Vårdkontakt” och ”Avdelning” har som förval det markerade vårdtillfället (2) samt vald avdelning i journalvagnen (3) när man skapar sin anteckning. 29

30 30 Fältet Datum Ange datum för händelse direkt i fältet
som till exempel: 15 + Tab ger dagens datum klockan 15:00 i + Tab ger dagens datum och aktuell tid Annat datum än dagens t ex Tab ger automatiskt klockslaget 00:00:00 eller med hjälp av datumkontrollen. Kortkommando för att välja datum i kalendern är Ctrl+mellanslag. Automatiskt väljs tid till 00:00:00, ändra till korrekt klockslag. 30

31 Med hjälp av knappen Zooma öppnas ett eget fönster för fritext med bättre överblick vid dokumentation av lång journaltext. 31

32 32 Termer av typ Flerval Snabbval i skrivläge på flerval
På ett sökord av typ flerval finns det möjlighet att skriva egen text till ett eller flera alternativ. Kommentaren visas i anslutning till det alternativet på läsytan. Snabbval i skrivläge på flerval Förflytta dig mellan alternativen med Pil ner/upp Markera med mellanslag Aktivera beskrivningsfältet med Pil höger Avsluta beskrivningsfältet med Alt + Pil ner för att komma till nästa rad eller backa med eller Alt + vänster eller Alt + pil upp Förflyttning till fritextrutan med Tab-tangenten 32

33 Dokumentation på ett sökord av typ flerval i Dokumentationsmodulen.
Dokumentation på ett sökord av typ flerval i gamla journalen. 31 33

34 34 Ändra på en anteckning Markera aktivitetshuvudet i läsfönstret.
Öppna med Ctrl+Enter eller dubbelklicka på det. Skrivfönstret öppnas med möjlighet att editera. Ändra det som ska ändras och spara. Fält som inte får ändras är utgråade. 34

35 Skrolla i läsfönstret Funktion för att skrolla i läsfönstret när skrivfönstret är öppet kan göras med Ctrl tangenten + pil upp/ner Ctrl + page up/down eller med knapparna Sida - / Sida + För kännedom: Det går inte att dra i skrollisten med musen pga att den nya tekniken inte tillåter att det är fokus i två delar samtidigt. 35

36 36 Ändra på vårdkontakt Markera en vårdkontakt i journalträdet
Högerklicka och välj ”Ändra datum vårdkontakt” Ändra till nytt datum/tid i dialogen ”Ändra datum på vårdkontakt” Bekräfta med OK Om en mapp för en tom vårdkontakt markeras finns även alternativet ”Ta bort vårdkontakt” 36

37 37 Dialogen Ny anteckning med två “flikar”
När omvårdnadspersonal skriver en ny anteckning finns det två flikar med olika listor. Fliken “Aktiviteter” innehåller en lista av valbara anteckningar och fliken “Omv.omr” innehåller en lista av omvårdnadsområden. 37

38 38 Ny anteckning med aktivitetslista
För att skapa en underaktivitet till t.ex. en vårdplan Markera huvudaktivitet (t ex vårdplanen) i journalträdet Välj Ny anteckning, listan av valbara anteckningar kommer då att innehålla tillhörande aktivitetslista. Då avsikten inte är att skapa en underaktivitet markeras kryssrutan ”Huvudaktivitet” och den vanliga aktivitetslistan presenteras. 38

39 När en sekreterare skriver med en förvald ansvarig visas förvald ansvarig i översta fältet i dialogen Ny anteckning. För att ändra ansvarig aktivera knappen Personal öppnas dialogen “Välj ansvarig” och en ny ansvarig kan väljas. När en sekreterare skriver utan förvald ansvarig öppnas dialogen ”Välj ansvarig” direkt efter att “Ny anteckning” valts. 39

40 Förflyttningspilarna används för att stega till nästa osignerade anteckning då anteckningen som är i fokus i läsfönstret inte ska signeras. 40

41 Uppladdningstid Första gången fliken Journal öppnas efter att Melior startats på din pc visas ett meddelande om ”Progress”. Meddelandet ”Progress” visas i samband med att olika komponenter laddas in i datorns minne. 41

42 Utbildningsmaterial finns på Meliors hemsida
TIPS! Utbildningsmaterial finns på Meliors hemsida Visningsmaterial (presentation med textrutor) Användarhandbok 214 Läsa journal med trädstruktur Användarhandbok 214 Dokumentera i journal med trädstruktur 42

43 Vid frågor kontakta Klinikens Melioransvariga eller Melioransvarig på resp sjukhus enligt lokala rutiner 43


Ladda ner ppt "Melior version 214 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."

Liknande presentationer


Google-annonser