Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Utgångspunkt I) Individens tidigare studier II ) Arbetserfarenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Utgångspunkt I) Individens tidigare studier II ) Arbetserfarenhet."— Presentationens avskrift:

1 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Utgångspunkt I) Individens tidigare studier II ) Arbetserfarenhet Utgående från dessa tar man ställning till -> Utgångsläget/-nivån -> Tidsramarna för studier -> Innehåll och metoder/studieaktiviteter -> Utvärderingssätt och -former

2 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Strävar efter att... man skall undvika onödiga överlappningar Borde leda till att... 1) individen skapar sig en föreställning om sina egna mål 2) medventenheten om det egna kunnandet ökar 3) individen blir medveten om de krav som ställs i fråga om yrkesskicklighet och -kunnande

3 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Miniversion (konstaterande) En kartläggning och uppföljning av de delområden av yrkesskicklighet som individen behärskar Maxiversion (strategisk) En mångsidig och grundlig genomgång av... • individens livssituation och förväntningar • önskemål och förhoppningar • studiefärdigheter och -vanor • styrkor och svagheter i yrkeskunnandet • förväntningar och mål gällande studier

4 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 PSP:s olika funktioner • stöder arrangemangen kring studieaktiviteter och inlärning (individen-utbildningsorganisationen) • gestaltar livssituation och värderingar (individen) • medel för yrkesmässig och professionell utveckling (individen-utbildningsorganisationen) Med PSP strävar man efter att … • kunna definiera individuella inlärningsbehoven • ge inlärningen en individuell, flexibel och menings- full prägel • garantera att utfallet av inlärningsprocessen blir det som man önskat sig • individen skall engagera sig i och förbinda sig till inlärningsprocessen • främja djupinlärning (holistisk-förståelseinriktad) • skapa underlag för meningsfull handledning och stöd

5 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Exempel på innehållet i ett PSP (A) tidigare utbildning och arbetserfarenhet (B) utvärdering av utgångsnivån (C) kartläggning av studiefärdigheter (D) önskemål gällande utbildning och studieaktiviteter (E) kartläggning av livssituationen (tid, pengar, familj osv.) (F) hur tidigare prestationer kan räknas till godo (G) kartläggning av planerna efter utbildning, examina

6 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 PSP i samband med yrkesexamina Den mera begränsade planen • En konkret plan gällande hur studierna skall framskrida, vilka studiehelheter bör avklaras och inom vilken tidsram • Utgångspunkten är individens studieaktiviteter och plane- ring av dessa • Dokument som utarbetas i början av processen • Uppräkning av tidigare studier/arbetserfarenhet för att att kunna ta ställning till vad man kan och vad man kan få till godo • Planen finslipas enligt yttre krav • Yrkeskunnandet och -skicklighet som delar/i en helhet

7 Yrkesexamina Krav på vissa kunskaper och färdigheter Individens utgångsläge kunskaper, färdigheter, erfarenhet Det som individen på egen hand kan ta till sig, lära sig Det som utbildnings- organisationen kan erbjuda koordinering P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000

8 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 PSP i relation till läroplanerna Examensgrunderna Läroplan för utbildningen Läroanstaltens läroplan PSP

9 P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Uppgörandet av personliga studieprogram UBS´ föreskrift 47/011/2000 1 § Principer för uppgörandet av personlia studieprogram Utbildningsanordnaren skall se till att varje studerande har ett skriftligt personligt studieprogram,.. omfattar en inlärningsplan.. plan för fristående yrkesprov I planen för fristående yrkesprov skall anges vilka prov de studerande avlägger samt var, när och hur de avläggs 2 § Klarläggning av utgångsnivån.. den yrkesskicklighet den studerande uppnått.. tidigare studier 3 § Parterna..studerande och utbildningsanordnaren och vid behov.. den som anskaffar utbild- ning. Samtliga parter skall underteckna studiprogrammet 4 § Genomförandet av personliga studieprogram.. medan studierna pågår och när de avslutas …bedöma hur det personliga studie- programmet förverkligas 5 § Sekretessbelagda uppgifter.. inte innehålla sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i lagen om offent- lighet i myndigheternas verksamhet 6 § Speciella arrangemang.. klarläggningen av utgångsnivån.. försöka definiera de studerandes läs- och skrivsvårigheter … skillnader i språkkunskaper


Ladda ner ppt "P ERSONLIG S TUDIE P LAN NÄR ? HUR ? VAD ? Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen 2000 Utgångspunkt I) Individens tidigare studier II ) Arbetserfarenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser