Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bättre vård för de mest sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bättre vård för de mest sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 En bättre vård för de mest sjuka äldre
Rapport från Äldremottagningen på Geriatriska Kliniken i Norrköping. Ann Westöö – Anne Ekdahl

2 Den geriatriska patienten:
Små marginaler på grund av flera allvarliga sjukdomar samtidigt Sämre social säkerhet – många förluster arbetskamrater Vänner Maka/make Nedsatt autonomi Skröpligheten: Raser ett organsystem blir det lätt svikt i flera: Hjärna Hjärta, Njurar. Behovet av vårdplanering/samordning Vilka värderingar gäller? (=oförmåga att överblicka sin egen situation och sit eget bästa). Prioriteringar (Hjärtinfarkt vården? Minskning av mortalitet från 38% till 35% på 5 år på däremot betydlig större minskning i andra grupper

3 Hur vanliga är de mest sjuka äldre på våra sjukhus?
Ca 26% av våra slutenvårdsresurser går till patienter över 75 år. Om man definierar multisjuka äldre som personer ≥75 år ≥ 3 diagnoser ≥ 3 vårdtillfällen senaste året utgör de 0,7% av befolkningen tar 19% av våra slutenvårdsresurser i anspråk. Så gruppen multisjuka äldre är inga sällsynta fåglar precis….

4 Ligger mest på medicin- och Akutkliniken – men inte bara.
Så även i Norrköping! Ligger mest på medicin- och Akutkliniken – men inte bara.

5 Det geriatriska arbetssättet:
Baseras på en bedömning utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation: fysiskt psykiskt socialt och funktionellt

6 Fokus är livskvalitet ur ett helhetsperspektiv!
- Där man inte skall glömma att ta hänsyn till återstående livstidslängd

7

8 Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av en Äldremottagning för multisjuka äldre personer och deras närstående med avseende på hälsa, trygghet och ekonomi jämfört med sedvanlig vård. genom ett multiprofessionellt team som tar ett helhetsansvar för den multisjuka äldre patientens samlade sjukdomar

9 Vem kan ingå i studien: personer över 75 år boende i eget boende och bosatta i Norrköpings Kommun under en tolvmånadersperiod har vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård har tre eller fler olika diagnoser enligt ICD10 Kommentar: Denna definition vald därför att den har använts i flera tidigare svenska studier och därför kunde användas som underlag för powerberäkningar. Definitionen har flera svagheter bl a att den inte fångar patienter med demenssjukdomar i senare stadier (har svårt att söka sjukvård) och inte fångar patienter i särskilt boende. Fördelen med definitionen är att patientgruppen är lätt identifierbar

10 Vetenskapligt flödesschema
Alla multisjuka äldre i Norrköping får informationsbrev (ca 900 personer) Alla som tackar JA ”Baseline” via hembesök av forskare (skattning av ”skröplighet mm) Randomisering till kontroll- och interventionsgrupp Inskrivning på Äldremottagningen Kontroll efter 2 år Individuella vårdplaner/behandlingar Analyser Analyser Utvärdering och jämförelse av resultat mellan de två grupper!

11 Vilka bedömningar gör vi?
Nutrition – Mini Nutritional Assessment Aktivitetsvanor – International Physical Activity Questionnaire ADL/IADL – Barthel Index Symptom – Memorial Symptom Assessment Scale Depression – Geriatric Depression Scale Kognition – Mini Mental Test Livskvalitet – EQ-5D & Nottingham Health Profile Trygghet - Frågeformulär om trygghet Fall risk - Två frågor Förekomst av ”skörhet”: Viktminskning ≥5% senaste året eller BMI<18.5 Upplevelse av trötthet Låg fysiskt aktivitet Gånghastighet över 4 m (≥ 6 s) Greppstyrka (anpassat till kön och ålder) 11

12 Vad mäter vi? Sjukhusinläggningar Vårddagar Besök på Akutmottagning
Hemtjänsttimmar Flytt till särskilt boende Mortalitet

13 - Och inte minst utvärdering och jämförelse mellan de två grupper med avseende på kostnader för samhället genom färre inläggningar färre hemtjänsttimmar oförändrat dödlighet oförändrat inskrivning i äldreboende

14 Power har beräknats på antal sjukhusinläggningar och totalkostnader
Totalt ca 450 patienter behövs

15 Hembesök av Sjuksköterska/Biståndshandläggare
Social bakgrund/hälsotillstånd/Info om kommunens stödfunktioner Kontroll av Blodtryck. Blodprover Telefonkontakt Apotekaren ringer upp patienten. Genomgång av läkemedel Dokumentation i Cosmic Mottagningsbesök läkare Inläsning av gamla journaler samt anteckningar av apotekare och ssk/biståndshandläggare Medicinsk bakgrund/fysisk status/EKG, Justering av läkemedelsbehandling och information. Vårdplan kompletteras Team Patienten presenteras på teamkonferens. Diskussion kring insatser. Vårdplanen färdigställs. Beslut om när och hur uppföljning ska ske.

16 Vilket kräver ett utpräglad multiprofessionellt omhändertagande!
Optimering av omhändertagandet medicinskt, funktionellt, socialt och psykiskt Vilket kräver ett utpräglad multiprofessionellt omhändertagande!

17 Vilka professioner ingår?
2,0 sjuksköterska 0,5 biståndshandläggare 0,75 -> 1,0 -> 0,5 geriatriker 0,3 apotekare 0,25 arbetsterapeut 0,25 sjukgymnast 0,1 dietist 0,5 sekreterare 0,1 kurator Vid behov dessutom tandhygienist

18 Kostnader för projektet:
Löne-, drifts- och lokalkostnader på ca 3 miljoner om året Eller om året per patient när alla är inkluderare Total 8,1 miljoner för den kliniska verksamheten finansierat via SKL Kostnader för skattningar (både kontrollgrupp och patienter inskrivna på Äldremottagningen): ca per skattning – vi planerar minst två. Lönekostnader för forskare/doktorander ej inräknat

19 Väldigt mycket tid går åt att ta kontakt med övriga vårdgivare samt samtal kring/med patienten.
Sådant som i dagens ersättningssystem varken ersätts eller registreras. (och då är det väl inte heller så konstigt att det inte görs så mycket – eller?)

20 Nuläget:

21 Hur går det med inklusionerna?

22 Patientfall Äldremottagningen

23 Patientfall kvinna Stina -79 år
Social bakgrund: Änka sedan hon var 68 år. Tidigare arbetat som kontorist Bor i egen 2-rumslägenhet. Inga egna barn. Omgås med granne samt hennes barn Aldrig rökt Inget körkort

24 Patientfall kvinna Stina -79 år
1981: Opererat för magsår 1982: Vårdad x 2 p g a bridileus – 70 cm tunntarm borttagen 1984: Förnyad bukoperation 1987: Opererat för struma 2004: Gastroskopi: Magbråck : 5 vårdtillfällen p g a hjärtklappningar, Förmaksflimmer – waranbehandlad. 2009: 2 vårdtillfällen till p g a buksmärtor. Utredd med DT buk samt colonrtg.

25 Våra åtgärder: Ser till helheten – i detta fall såväl mag-tarmsjukdomar samt blodsjukdomar Erbjuder samtal Uppmanar till aktiviteter Inger trygghet – det går att nå oss enkelt Sätter ut mediciner som inte hjälper Försöker minska/sätta ut farliga mediciner Sätter in B12

26 Resultat? Året innan inskrivningen sökte kvinnan läkare (planerat/oplanerat) vid 14 tillfällen Från inskrivningen den 19 maj tills nu har hon sökt 1 gång oplanerat – har kallats till inskrivningen och en gång för kontroll.

27 Samverkan Primärvården Övriga sjukhuskliniker Kommunen
Distriktssköterskor Rehab Öst Distriktsläkare Övriga sjukhuskliniker ASIH Ögon Urologen Kommunen

28 Obehandlade/underbehandlade/överbehandlade sjukdomar sjukdomar
Osteoporos Hjärtsvikt Smärta Sätta ut onödiga/skadliga mediciner Lugnande, sömnmediciner

29 Har vi lyckats? Nja… Vi möts av otroligt mycket tacksamhet
Våra patienter söker fortfarande mycket vård vi försöker kolla och hälsa på om vi har möjlighet/vet att någon pat. har blivit inlagt Vi möts av otroligt mycket tacksamhet Av väldigt försvagade, trötta och sjuka människor (såväl patient som närstående) som inte skapar rubriker

30 Personlig reflektion:
Jag har aldrig känt mig så LITE frustrerat som doktor på Äldremottagningen som i något annat sammanhang

31 Betydelse Denna studie kommer att bidra med viktig kunskap om effekterna av en Äldremottagning för multisjuka äldre personer och deras närstående med avseende på såväl hälsa och trygghet som kostnader. 31


Ladda ner ppt "En bättre vård för de mest sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser