Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat enkätundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat enkätundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Resultat enkätundersökning

2 Bakgrund INFLYTTARKAMPANJ
Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom vissa yrkesgrupper är ett välkänt problem som på sikt kan hindra Värmlands utveckling. Genom en kampanj har projektet Attraktiva Värmland haft intentionen att fånga presumtiva hemvändare via deras vänner. Kampanjen har i första led vänt sig till de som bor i Värmland för att nå de som flyttat härifrån. Kampanjen Ett antal personer som bor i Värmland har valt ut och fått berätta vem de saknar och varför de skulle vilja se den personen komma tillbaks hit. Huvudprofilerna i kampanjen är: Caroline Danielsson, Christian Berglund, Erika Stjernlöf, Farok Jodat, Fredrick Berntsson, Göran Österman, Hedvig Bergenheim, Helena Wiktelius, JanErik Odhe, Johan Engström, Kathrine Löfberg, Maria Hollander, Maria Springfeldt, Sandra Eriksson och Ulrika Frykestam. Kampanjen uppmanar värmlänningarna att gå in på varmland.se/2020 och bjuda in sina vänner via Facebook, LinkedIn eller mail. Den inbjudne vännen har fått en uppmaning att svara på några frågor om Värmland. I slutet av undersökningen har personen haft möjlighet att börja prenumerera på det nyhetsbrev går ut till potentiella inflyttare, få info om att följa Värmland på facebook.com/varmland eller få kontakt med projektets inflyttningskoordinator. Kanalval Kampanjen har synts på stortavlor, affischpelare, anslagstavlor, i dagspress, på Facebook, banners på olika webbplatser samt i kommuntidningar. Kampanjveckor för stortavlorna och affischer har varit veckorna och veckorna Annonsering i dagspress och digitalt påbörjades under vecka 48. Kampanjen pågick till och med januari 2013. Hemvändardag Som en uppföljning av kampanjen kommer en hemvändardag att arrangeras under våren 2013.

3 Bakgrund ENKÄT En aktivitet i kampanjen har varit en kartläggande enkät som värmlänningarna har fått bjuda in sina vänner till. Enkäten har kartlagt deras syn på sitt gamla hemlän (Värmland). Den inbjudne vännen har även fått möjlighet att anmäla intresse för mer information. Målsättningen för Attraktiva Värmland har varit att etablera kontakter med möjliga hemvändare.

4 Bakgrund SYFTE MED ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga uppfattningar om Värmland som finns hos möjliga hemvändare. Undersökningen i sig ingår som en del i kampanjupplägget och har även ett aktivitetssyfte. MÅLGRUPP Målgrupp för undersökningen har varit möjliga hemvändare. URVALSMETOD Kommentar till urvalsmetod Ett icke sannolikhetsurval innebär att det inte går att generalisera resultatet i undersökningen till en känd population, i det här fallet, möjliga hemvändare. Icke sannolikhetsurval används då man söker expertkunskap eller efter specifika egenskaper hos målgruppen. I den kampanj som nu genomförts har det varit av vikt att personerna som deltagit i undersökningen är saknade och efterlängtade av värmlänningar och att det kan finnas ett intresse av Värmland och att ha en relation med länet från respondenternas sida. Vi kan alltså med resultatet i undersökningen inte generera resultatet mot någon känd grupp, däremot vet vi att det är 385 personer som i någon form har en anknytning till Värmland som har de här uppfattningarna. Vi vet att de ingår i målgruppen men kan inte säga något om hur representativa de är för målgruppen. En risk med icke- sannolikhetsurval är att man kan få en över- eller underrepresentation av segment inom målgruppen. I den här undersökningen kan vi exempelvis inte säga om de som valt att delta är personer med starkare koppling till Värmland än vad populationen har. Sett till syftet med undersökningen och undersökningens användningsområde så är inte det relevant att kunna generalisera resultatet och undersökningsresultatet bör brukas som uppfattningar från en grupp tänkbara hemvändare. Undersökningen har genomförts med ett icke- sannolikhetsurval med en uppsökande urvalsmetod.

5 Tidigare undersökningar
Utflyttade värmlänningars syn på Värmland 2010 Värmland upplevs som unikt och spännande – men företags- och näringslivsklimat bedöms inte som intressant. Utflyttade värmlänningar håller i hög grad kontakt med Värmland. 98 procent som ingick i 2010 års undersökning har det senaste året haft kontakt med släkt och vänner i Värmland. 85 procent har också besökt länet. 78 procent av de tillfrågade anser att Värmland har ett starkt positivt varumärke. Tidigare undersökningar Attityd i Karlstad AB har vid tidigare tillfällen mätt utflyttade värmlänningars inställning till Värmland ibland annat Värmland en trevligare upplevelse från 2010, samt Varumärket Värmland 2008 och 2004. Vid undersökningen 2010 genomfördes en enkät på målgruppen ”utflyttade värmlänningar ( med ett icke-sannolikhetsurval) samt till målgruppen ”barnfamilj i storstad” (rekryterade med sannolikhetsurval) Vi kunde då konstatera att det fanns stora likheter mellan de båda målgrupperna sett till de sociodemografiska fakta som vi hade tillgång till. vi såg också likheter i uppfattningar om fördelar med storstadsboendet och boende på en mindre ort. Nedan redogörs en sammanfattning av resultatet från målgruppen ”barnfamilj i storstad”, 2010. De som bor i storstad är i hög grad nöjda med att bo där! 25 procent tycker det skulle vara attraktivt att bo i en mindre stad. Främsta anledningen till varför de bor i storstad är härkomst, därefter arbetsmöjligheter följt av utbud. Betydelsen av jobb- och karriärmöjligheter har större betydelse för de som inte angivit härkomst som främsta orsak till storstadsboendet. Utbud har större betydelse för dem med härkomst i storstad. Utbud, tillgänglighet och tillgång till natur är det som uppskattas mest med storstadsboendet. Fördelar mindre stad: lugn och närhet Nackdelar mindre stad: litet utbud, trångsynthet

6 Respondenterna

7 Bakgrund om respondenterna
KÖN ÅLDER Män 39 procent Kvinnor 61 procent Upp till 24 år  8 procent år  62 procent 45 år och äldre  32 procent 346 ST HAR TIDIGARE BOTT I VÄRMLAND 13 procent har bott på annan ort mindre än två år 18 procent har bott på annan ort två till sex år 62 procent har bott på annan ort mer än sex år Totalt har 385 personer besvarat undersökningen. FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 75 procent lever i ett förhållande 44 procent har barn 28 procent har även en respektive från Värmland

8 Var bor respondenterna idag?
SVERIGE ELLER UTLAND? Sverige 91 procent Utlandet 9 procent VAR I SVERIGE BOR MAN? Stockholmsområdet 42 procent Göteborgområdet 16 procent Malmöområdet 4 procent Större kommun ( <) 16 procent Mellanstor kommun ( ) 6 procent Liten kommun (> ) 16 procent

9 Var bor respondenterna idag?
LÄNSINDELNING Stockholms län 41 procent Västra Götalands län 19,4 procent Skåne län 7,1 procent Örebro län 6,5 procent Östergötlands län 4,6 procent Uppsala län 4,0 procent Hallands län 2,8 procent Södermanlands län Västmanlands län 2,5 procent Dalarnas län 2,2 procent Västernorrlands län 1,9 procent Gävleborgs län 0,9 procent Jämtlands län Blekinge län 0,6 procent Jönköpings län Kalmar län Norrbottens län Västerbottens län Gotlands län 0,3 procent

10 Var bor respondenterna idag?
UTLANDET Norge 51,5 procent USA 12,1 procent Tyskland 9,1 procent Finland 6,1 procent Brasilien 3,0 procent Danmark England Frankrike Kanada Kina Luxemburg Notera att statistiken över Norge är redovisad i antal, medan resterande är redovisat i procent. Norge är redovisat i antal på grund av det låga antalet. NORGE Oslo 11st Akershus fylke 3st Hedemark Fylke 2st Vestfold fylke 1st

11 RESULTAT

12 UPPFATTNINGAR OM VÄRMLAND
Respondenterna i undersökningen ser framförallt positivt på Värmland som en plats för barn att växa upp i. Att näringslivet skulle vara spännande är det påstående som respondenterna håller med om i minst utsträckning.

13 VÄRMLAND ETT ALTERNATIV VID FLYTT FÖR 81 PROCENT AV DE SOM DELTAGIT I UNDERSÖKNINGEN
För 30 procent är Värmland förstahandsalternativ För 44 procent är Värmland ett möjligt alternativ För 12 procent inte ett alternativ

14 VÄRMLAND SOM ETT ALTERNATIV VID FLYTT
Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och mäns inställning. Personer i åldrarna ser i högre grad Värmland som ett alternativ vid framtida flytt än andra målgrupper. De flesta respondenterna, oavsett hur länge sen de flyttade från Värmland ser Värmland som ett möjlig allternativ eller första alternativ vid flytt. Ytterst få ser det som ett 2:a alternativ.

15 VÄRMLAND LOCKAR OM… Ett attraktivt arbete primär orsak till en flytt. Arbetsmarknaden uppges också som det viktigaste området för Värmland att satsa på för att vara en attraktiv plats att bo och etablera företag på.

16 Viktigast för Värmland att satsa på enligt respondenterna:
1. Arbetsmarknaden - 64 procent 2. Infrastrukturen - 13 procent 3. Kulturutbudet - 12 procent 4. Skola och utbildningsmöjligheter - 8 procent 5. Bostadsmarknaden - 3 procent 6. Annat - 2 procent 64 procent uppger arbetsmarkanden som det som är viktigast för Värmland att satsa på för att vara en attraktiv plats att bo och etablera företag på. Därefter anges infrastruktur vilket tolv procent angett. Tio procent menar att kulturutbudet är viktigt och åtta procent uppger skola och utbildningsmöjligheter.

17 De som håller koll på Värmland uppfattar länet som framåt
64 procent håller sig uppdaterad om Värmland via media och internet 26 procent via släkt och vänner 8 procent har ingen koll sedan de flyttade De som uppger att de håller sig uppdaterade om vad som händer i Värmland via släkt och vänner eller via medier och internet uppfattar i högre grad Värmland som en region som är framåt. Vid en sökning på nyheter i Dn.se under 2013, med sökordet Värmland är dock inte rubriksättningarna alltid så smickrande. Värmländsk politiker dömd för förskingring Loeb på andra plats i rallyt Spärrat pass för efterlyst politiker 67-åring dog efter krock med häst Jaktstopp kan ge ny vargstrid Skolverket polisanmäler internaten Biljakt efter misshandel på fest Psykiatrin i Karlstad får bakläxa Infratek varslar 80 anställda

18 Teknisk beskrivning Inkomna svar
Syftet med kampanjen var att få värmlänningar att besöka webbplatsen varmland.se/2020 och bjuda in utflyttade värmlänningar, via facebook, LinkkedIn eller via mail, att svara på några frågor om Värmland. Totalt har 3696 unika besökare hittat till webbplatsen. 385 svar har inkommit under undersökningsperioden. Personer som mottagit inbjudan till enkäten på ett IP-nummer utanför Sverige har i högre grad besvarat enkäten. Statistiskt verifierbart Med hänsyn till insamlingsmetoden bör svaren tolkas med tillförsikt. Deltagarna i undersökningen kan inte uteslutande anses som representativt för målgruppen utflyttade värmlänningar. Dock bidrar resultatet med en fingervisning om vilka värden och resurser som anses viktigt för målgruppen utflyttade värmlänningar.


Ladda ner ppt "Resultat enkätundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser